Cevaplı Sorular 81-100

Cevaplı Sorular 81-100 « Temel Finans Matematiği

81. İşletme sermayesi ihtiyacının artmasında aşağıdaki durumlardan hangisi etkili değildir?

a) Stok tutma süresinin kısalması
b) Alacakların ortalama tahsil süresinin artması
c) Stok tutma süresinin uzaması
d) Borçlanma oranının düşmesi
e) Alacak devir hızlarının azalması


82. Bir firmanın "nakit döngüsü" en iyi nasıl gösterilebilir?

a) Alacak ortalama tahsil süresi + stok tutma süresi + ticari borç ödeme süresi
b) Stok tutma süresi + ticari borç ödeme süresi - alacak ortalama tahsil süresi
c) Alacak ortalama tahsil süresi + ticari borç ödeme süresi - stok tutma süresi
d) Alacak ortalama tahsil süresi + stok tutma süresi - ticari borç ödeme süresi
e) Alacak ortalama tahsil süresi - stok tutma süresi


83. Aşağıdakilerden hangisi firmanın brüt satış karlılığı yüksek iken faaliyet karlılığının düşük olmasının nedenleri arasında yer almaz?

a) Finansman giderlerinin yüksek olması
b) Genel giderlerin yüksek olması
c) Borçluluk oranının yüksek olması
d) Diğer faaliyet giderlerinin yüksek olması
e) Maliyetlerin yüksek olması


84. Mali analiz yapılırken kasa ve banka kalemlerinde hangi arındırma işlemi yapılması gereksizdir?

a) Döviz kasasının uygun olan kurla belirlenmesi
b) Satışlardan kaynaklanan nakit girişleri
c) Bankalara teminat olarak aktarılan mevduat blokelerinin bağlı değerlere aktarılması
d) Vadeli çeklerin söz konusu olduğu hesapta yer alması durumunda arındırılarak alacaklar kalemine aktarılması
e) Enflasyondan arındırma yapılması


85. Aşağıdakilerden hangisi ile ilgili muhasebe ilkesi yoktur?

a) Varlık
b) Kaynak
c) Borç
d) Sermaye
e) Tam açıklama


86. Aşağıdaki kalemlerden hangisi bir gider kalemi olmasına rağmen, firmanın nakit akışını olumsuz etkilemez?

a) Amortisman
b) Faaliyet giderleri
c) Finansman giderleri
d) Satılan malın maliyeti
e) Vergi ve yükümlülükler


87. Net işletme sermayesi (dönen varlıklar - kısa vadeli borçlar) ile ilgili olarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

a) Eksi olması likidite sorununu ifade eder
b) Artı değer olması cari oranın l 'den büyük olduğunu ifade eder
c) Eksi olması durumunda firmanın işletme sermayesi yetersizdir
d) Eksi olması durumunda firma kısa vadeli borçlan ile duran varlıklarını finanse eder
e) Sıfır olması durumunda işletme sermayesinin tamamı borçların ödenmesinde kullanılmıştır


88. Bir şirketin hisse senedinin piyasa değeri belirlenirken aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılabilir?

a) Aktif toplamı / hisse senedi sayısı
b) (aktif toplamı - borçlar toplamı) / hisse senedi sayısı
c) İskontolanmış nakit akışları toplamı / hisse senedi sayısı
d) ödenmiş sermaye / hisse senedi sayısı
e) ödenmiş sermaye / kısa vadeli borçlar


89. Net kar marjı nedir?

a) Brüt satış * kar / satışlar
b) Brüt satış * kar / varlıklar
c) Net dönem karı / satışlar
d) Net dönem karı / varlıklar
e) Esas faaliyet karı / özsermaye


90. Aynı sektörde bulunan A şirketinin cari oranı 5, B şirketinin 2'dir. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


a) Likidite durumu açısından A şirketi daha iyidir
b) Likidite durumu açısından B şirketi daha iyidir
c) B şirketi A'ya göre oransal olarak daha fazla stok tutmaktadır
d) A şirketi B'ye göre oransal olarak daha fazla stok tutmaktadır
e) A şirketinin menkul kıymetleri B'ye göre daha fazladır


91. Geçen yıl cari oranı 2 olan bir şirketin bu yılki cari oranı 3'e yükselmiştir. Bu durumu nasıl yorumlayabiliriz?

a) Likidite durumu iyileşmiştir
b) Likidite durumu kötüleşmiştir
c) Karlılık artmıştır
d) Karlılık azalmıştır
e) Şirketin hisse senedi fiyatı yükselmiştir


92. Aracı kurumlar tarafından düzenlenmesi zorunlu olan belgeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Alındı belgesi
b) İşlem sonuç formu
c) Hesap ekstresi
d) Müşteri menkul kıymet dökümü
e) Emir takip formu


93. Aracı kurumlar müşterileri için yapacakları temettü tahsilatını ihraççı şirketin temettü dağıtımına başlamasından itibaren kaç gün içinde muhasebeleştirirler?

a) Şirketin temettü dağıtımına başladığı ilk gün
b) Şirketin temettü dağıtımına başladığı günden itibaren 30 işgünü içinde
c) Şirketin temettü dağıtımının bittiği gün
d) Şirketin temettü dağıtımına başlamasından itibaren 1-7 işgünü içinde
e) Şirketin temettü dağıtımına başlamasından itibaren 1-30 işgünü içinde


94. Aracı kurumların öz sermayesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Aracı kurumların öz sermayesi, değerleme günü itibariyle hazırlanmış bilançolarında yer alan ve aracı kurumun net aktif toplamının ortaklık tarafından karşılanan kısmını ifade eden tutarların yer aldığı grubu oluşturur

b) Aracı kurumların öz sermayesi, değerleme günü itibariyle hazırlanmış bilançolarında yer alan ve aracı kurumun net pasif toplamının ortaklık tarafından karşılanan kısmını ifade eden tutarların yer aldığı grubu oluşturur

c) Aracı kurumların öz sermayesi, dönem sonu itibariyle hazırlanmış bilançolarında yer alan ve aracı kurumun net aktif toplamının ortaklık tarafından karşılanan kısmını ifade eden tutarların yer aldığı grubu oluşturur

d) Aracı kurumların öz sermayesi, dönem sonu itibariyle hazırlanmış bilançolarında yer alan ve aracı kurumun net pasif toplamının ortaklık tarafından karşılanan kısmını ifade eden tutarların yer aldığı grubu oluşturur

e) Aracı kurumların öz sermayesi, değerleme günü itibariyle hazırlanmış bilançolarında yer alan ve aracı kurumun net aktif toplamının ortaklık tarafından karşılanmayan kısmını ifade eden tutarların yer aldığı grubu oluşturur


95. Aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanının hesaplanmasında öz sermayeden indirilmesi gereken varlık kalemleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Net maddi duran varlıklar
b) Finansal duran varlıklar
c) Maddi olmayan duran varlıklar
d) Ortaklardan, iştiraklerden, bağlı ortaklıklardan olan teminatsız alacaklar
e) Dönen varlıklar


96. Sermaye tabanının hesaplanmasında, borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen uluslararası ticarete konu kıymetli madenler aşağıdaki değerlerden hangisi ile değerlendirilir?

a) Son işlem tarihindeki ağırlıklı ortalama fiyat
b) Son işlem tarihindeki kapanış fiyatı
c) Değerleme günündeki alım satım fiyatı
d) Değerleme günündeki uzlaşma fiyatı
e) Değerleme günündeki MB döviz kurları


97. Aracı kurumlar portföy yöneticiliği faaliyeti için öz sermayelerini hangi oranda arttırmak zorundadırlar?

a) %10
b) %50
c) %40
d) %20
e) %30


98. Aracı kurumların borçlanma sınırı sermaye yeterliliği tabanlarının kaç katını aşamaz?

a) 5
b) 20
c) 25
d) 15
e) 10


99. Aracı kurumların bilançoda ve bilanço dışında izlenen kalemler ile ilgili olarak hesaplanan risk türleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Karşı taraf riski
b) Hisse senedi riski
c) Pozisyon riski
d) Yoğunlaşma riski
e) Döviz kuru riski


100. Sermaye yeterliliği tabanı yükümlülüğünün yerine getirilememesi durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Sermaye yeterliliği tabanının öngörülen asgari tutarın altında ve %73'i ve daha fazlası olması durumunda bu durumun yıl içinde ilk kez gerçekleşmesi durumunda 30 işgünü süre verilir

b) Sermaye yeterliliği tabanının öngörülen asgari tutarın altında ve %75'i ve daha fazlası olması durumunda bu durumun yıl içinde ilk kez gerçekleşmesi durumunda 10 işgünü süre verilir

c) Sermaye yeterliliği tabanının öngörülen asgari tutarın altında ve %50'si ve daha fazlası olması durumunda bu durumun yıl içinde ilk kez gerçekleşmesi durumunda 30 işgünü süre verilir

d) Sermaye yeterliliği tabanının öngörülen asgari tutarın altında ve %50'si ve daha fazlası olması durumunda bu durumun yıl içinde ilk kez gerçekleşmesi durumunda 10 işgünü süre verilir

e) Sermaye yeterliliği tabanının Öngörülen asgari tutarın altında ve %75-%40 aralığında olması durumunda bu durumun yıl içinde ilk kez gerçekleşmesi durumunda 30 işgünü süre verilirCEVAPLAR

81 C
82 B
83 E
84 A
85 C
86 C
87 C
88 A
89 A
90 C
91 A
92 A
93 E
94 C
95 C
96 D
97 B
98 D
99 C
100 B