Cevaplэ Sorular 81-100

Cevaplэ Sorular 81-100 « Temel Finans Matematiрi

81. Эюletme sermayesi ihtiyacэnэn artmasэnda aюaрэdaki durumlardan hangisi etkili deрildir?

a) Stok tutma sьresinin kэsalmasэ
b) Alacaklarэn ortalama tahsil sьresinin artmasэ
c) Stok tutma sьresinin uzamasэ
d) Borзlanma oranэnэn dьюmesi
e) Alacak devir hэzlarэnэn azalmasэ


82. Bir firmanэn "nakit dцngьsь" en iyi nasэl gцsterilebilir?

a) Alacak ortalama tahsil sьresi + stok tutma sьresi + ticari borз цdeme sьresi
b) Stok tutma sьresi + ticari borз цdeme sьresi - alacak ortalama tahsil sьresi
c) Alacak ortalama tahsil sьresi + ticari borз цdeme sьresi - stok tutma sьresi
d) Alacak ortalama tahsil sьresi + stok tutma sьresi - ticari borз цdeme sьresi
e) Alacak ortalama tahsil sьresi - stok tutma sьresi


83. Aюaрэdakilerden hangisi firmanэn brьt satэю karlэlэрэ yьksek iken faaliyet karlэlэрэnэn dьюьk olmasэnэn nedenleri arasэnda yer almaz?

a) Finansman giderlerinin yьksek olmasэ
b) Genel giderlerin yьksek olmasэ
c) Borзluluk oranэnэn yьksek olmasэ
d) Diрer faaliyet giderlerinin yьksek olmasэ
e) Maliyetlerin yьksek olmasэ


84. Mali analiz yapэlэrken kasa ve banka kalemlerinde hangi arэndэrma iюlemi yapэlmasэ gereksizdir?

a) Dцviz kasasэnэn uygun olan kurla belirlenmesi
b) Satэюlardan kaynaklanan nakit giriюleri
c) Bankalara teminat olarak aktarэlan mevduat blokelerinin baрlэ deрerlere aktarэlmasэ
d) Vadeli зeklerin sцz konusu olduрu hesapta yer almasэ durumunda arэndэrэlarak alacaklar kalemine aktarэlmasэ
e) Enflasyondan arэndэrma yapэlmasэ


85. Aюaрэdakilerden hangisi ile ilgili muhasebe ilkesi yoktur?

a) Varlэk
b) Kaynak
c) Borз
d) Sermaye
e) Tam aзэklama


86. Aюaрэdaki kalemlerden hangisi bir gider kalemi olmasэna raрmen, firmanэn nakit akэюэnэ olumsuz etkilemez?

a) Amortisman
b) Faaliyet giderleri
c) Finansman giderleri
d) Satэlan malэn maliyeti
e) Vergi ve yьkьmlьlьkler


87. Net iюletme sermayesi (dцnen varlэklar - kэsa vadeli borзlar) ile ilgili olarak aюaрэdaki yorumlardan hangisi yanlэюtэr?

a) Eksi olmasэ likidite sorununu ifade eder
b) Artэ deрer olmasэ cari oranэn l 'den bьyьk olduрunu ifade eder
c) Eksi olmasэ durumunda firmanэn iюletme sermayesi yetersizdir
d) Eksi olmasэ durumunda firma kэsa vadeli borзlan ile duran varlэklarэnэ finanse eder
e) Sэfэr olmasэ durumunda iюletme sermayesinin tamamэ borзlarэn цdenmesinde kullanэlmэюtэr


88. Bir юirketin hisse senedinin piyasa deрeri belirlenirken aюaрэdaki yцntemlerden hangisi kullanэlabilir?

a) Aktif toplamэ / hisse senedi sayэsэ
b) (aktif toplamэ - borзlar toplamэ) / hisse senedi sayэsэ
c) Эskontolanmэю nakit akэюlarэ toplamэ / hisse senedi sayэsэ
d) цdenmiю sermaye / hisse senedi sayэsэ
e) цdenmiю sermaye / kэsa vadeli borзlar


89. Net kar marjэ nedir?

a) Brьt satэю * kar / satэюlar
b) Brьt satэю * kar / varlэklar
c) Net dцnem karэ / satэюlar
d) Net dцnem karэ / varlэklar
e) Esas faaliyet karэ / цzsermaye


90. Aynэ sektцrde bulunan A юirketinin cari oranэ 5, B юirketinin 2'dir. Aюaрэdakilerden hangisi doрrudur?


a) Likidite durumu aзэsэndan A юirketi daha iyidir
b) Likidite durumu aзэsэndan B юirketi daha iyidir
c) B юirketi A'ya gцre oransal olarak daha fazla stok tutmaktadэr
d) A юirketi B'ye gцre oransal olarak daha fazla stok tutmaktadэr
e) A юirketinin menkul kэymetleri B'ye gцre daha fazladэr


91. Geзen yэl cari oranэ 2 olan bir юirketin bu yэlki cari oranэ 3'e yьkselmiюtir. Bu durumu nasэl yorumlayabiliriz?

a) Likidite durumu iyileюmiюtir
b) Likidite durumu kцtьleюmiюtir
c) Karlэlэk artmэюtэr
d) Karlэlэk azalmэюtэr
e) Юirketin hisse senedi fiyatэ yьkselmiюtir


92. Aracэ kurumlar tarafэndan dьzenlenmesi zorunlu olan belgeler arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Alэndэ belgesi
b) Эюlem sonuз formu
c) Hesap ekstresi
d) Mьюteri menkul kэymet dцkьmь
e) Emir takip formu


93. Aracэ kurumlar mьюterileri iзin yapacaklarэ temettь tahsilatэnэ ihraззэ юirketin temettь daрэtэmэna baюlamasэndan itibaren kaз gьn iзinde muhasebeleюtirirler?

a) Юirketin temettь daрэtэmэna baюladэрэ ilk gьn
b) Юirketin temettь daрэtэmэna baюladэрэ gьnden itibaren 30 iюgьnь iзinde
c) Юirketin temettь daрэtэmэnэn bittiрi gьn
d) Юirketin temettь daрэtэmэna baюlamasэndan itibaren 1-7 iюgьnь iзinde
e) Юirketin temettь daрэtэmэna baюlamasэndan itibaren 1-30 iюgьnь iзinde


94. Aracэ kurumlarэn цz sermayesi ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi doрrudur?

a) Aracэ kurumlarэn цz sermayesi, deрerleme gьnь itibariyle hazэrlanmэю bilanзolarэnda yer alan ve aracэ kurumun net aktif toplamэnэn ortaklэk tarafэndan karюэlanan kэsmэnэ ifade eden tutarlarэn yer aldэрэ grubu oluюturur

b) Aracэ kurumlarэn цz sermayesi, deрerleme gьnь itibariyle hazэrlanmэю bilanзolarэnda yer alan ve aracэ kurumun net pasif toplamэnэn ortaklэk tarafэndan karюэlanan kэsmэnэ ifade eden tutarlarэn yer aldэрэ grubu oluюturur

c) Aracэ kurumlarэn цz sermayesi, dцnem sonu itibariyle hazэrlanmэю bilanзolarэnda yer alan ve aracэ kurumun net aktif toplamэnэn ortaklэk tarafэndan karюэlanan kэsmэnэ ifade eden tutarlarэn yer aldэрэ grubu oluюturur

d) Aracэ kurumlarэn цz sermayesi, dцnem sonu itibariyle hazэrlanmэю bilanзolarэnda yer alan ve aracэ kurumun net pasif toplamэnэn ortaklэk tarafэndan karюэlanan kэsmэnэ ifade eden tutarlarэn yer aldэрэ grubu oluюturur

e) Aracэ kurumlarэn цz sermayesi, deрerleme gьnь itibariyle hazэrlanmэю bilanзolarэnda yer alan ve aracэ kurumun net aktif toplamэnэn ortaklэk tarafэndan karюэlanmayan kэsmэnэ ifade eden tutarlarэn yer aldэрэ grubu oluюturur


95. Aracэ kurumlarэn sermaye yeterliliрi tabanэnэn hesaplanmasэnda цz sermayeden indirilmesi gereken varlэk kalemleri arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Net maddi duran varlэklar
b) Finansal duran varlэklar
c) Maddi olmayan duran varlэklar
d) Ortaklardan, iюtiraklerden, baрlэ ortaklэklardan olan teminatsэz alacaklar
e) Dцnen varlэklar


96. Sermaye tabanэnэn hesaplanmasэnda, borsalarda ve teюkilatlanmэю diрer piyasalarda iюlem gцrmeyen uluslararasэ ticarete konu kэymetli madenler aюaрэdaki deрerlerden hangisi ile deрerlendirilir?

a) Son iюlem tarihindeki aрэrlэklэ ortalama fiyat
b) Son iюlem tarihindeki kapanэю fiyatэ
c) Deрerleme gьnьndeki alэm satэm fiyatэ
d) Deрerleme gьnьndeki uzlaюma fiyatэ
e) Deрerleme gьnьndeki MB dцviz kurlarэ


97. Aracэ kurumlar portfцy yцneticiliрi faaliyeti iзin цz sermayelerini hangi oranda arttэrmak zorundadэrlar?

a) %10
b) %50
c) %40
d) %20
e) %30


98. Aracэ kurumlarэn borзlanma sэnэrэ sermaye yeterliliрi tabanlarэnэn kaз katэnэ aюamaz?

a) 5
b) 20
c) 25
d) 15
e) 10


99. Aracэ kurumlarэn bilanзoda ve bilanзo dэюэnda izlenen kalemler ile ilgili olarak hesaplanan risk tьrleri arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Karюэ taraf riski
b) Hisse senedi riski
c) Pozisyon riski
d) Yoрunlaюma riski
e) Dцviz kuru riski


100. Sermaye yeterliliрi tabanэ yьkьmlьlьрьnьn yerine getirilememesi durumunda aюaрэdakilerden hangisi doрrudur?

a) Sermaye yeterliliрi tabanэnэn цngцrьlen asgari tutarэn altэnda ve %73'i ve daha fazlasэ olmasэ durumunda bu durumun yэl iзinde ilk kez gerзekleюmesi durumunda 30 iюgьnь sьre verilir

b) Sermaye yeterliliрi tabanэnэn цngцrьlen asgari tutarэn altэnda ve %75'i ve daha fazlasэ olmasэ durumunda bu durumun yэl iзinde ilk kez gerзekleюmesi durumunda 10 iюgьnь sьre verilir

c) Sermaye yeterliliрi tabanэnэn цngцrьlen asgari tutarэn altэnda ve %50'si ve daha fazlasэ olmasэ durumunda bu durumun yэl iзinde ilk kez gerзekleюmesi durumunda 30 iюgьnь sьre verilir

d) Sermaye yeterliliрi tabanэnэn цngцrьlen asgari tutarэn altэnda ve %50'si ve daha fazlasэ olmasэ durumunda bu durumun yэl iзinde ilk kez gerзekleюmesi durumunda 10 iюgьnь sьre verilir

e) Sermaye yeterliliрi tabanэnэn Цngцrьlen asgari tutarэn altэnda ve %75-%40 aralэрэnda olmasэ durumunda bu durumun yэl iзinde ilk kez gerзekleюmesi durumunda 30 iюgьnь sьre verilirCEVAPLAR

81 C
82 B
83 E
84 A
85 C
86 C
87 C
88 A
89 A
90 C
91 A
92 A
93 E
94 C
95 C
96 D
97 B
98 D
99 C
100 B