Cevaplı Sorular 61-80

Cevaplı Sorular 61-80 « Temel Finans Matematiği

61. Aşağıdakilerden hangisi nakit akışının negatif etkileri arasındadır?

a) Stok artışı
b) Banka borcunun geri ödenmesi
c) Ticari alacak azalışı
d) Temettü ödenmesi
e) Kredilerin ödenmesi


62. Aşağıdakilerden hangisi mali analiz teknikleri arasında değildir?

a) Yatay analiz
b) Rasyo analizi
c) Dikey analiz
d) Dönemsel analiz
e) Oran analizi


63. Mali tablolarda bir yılın baz alınarak, o yıla ait tutarlar 100 alındıktan sonra izleyen yıllarda söz konusu bilanço ve gelir tablosu verilerinin baz yıla bağlı kalarak incelenmesi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Dikey analiz
b) Trend analizi
c) Yatay analiz
d) Rasyo analizi
e) Oran analiz


64. Yatay analiz yaparken beklenen yararın sağlanması için hangi kriter önemsenmez?

a) Seçilen temel yıl her yönden normal olan etmenlerin etki yapmamış olduğu yıl olmalıdır
b) Karşılaştırmaya esas alınan dönemlerin aynı uzunlukta olması gerekir
c) Tabloların içerdiği bilgiler aynı muhasebe kavramlarını içermelidir
d) Dönemsel olarak yapılan analizler aynı süreci içermelidir
e) Rakamlar enflasyondan arındırarak birbirleri ile karşılaştırılabilir olmalıdır


65. Karşılaştırmalı raporlar analizinde bir kalemdeki % dönemsel getiri nasıl hesaplanır?

a) Karşılaştırılan 2 yıl arasındaki fark son yıla bölünerek
b) Her kalem tutan baz yıldan çıkartıldıktan sonra gelecek döneme bölünerek
c) Karşılaştırılan yıllar birbirinden çıkarılarak
d) Karşılaştırılan dönemler arasındaki fark son yıla bölünerek
e) İki dönem rakamları arasındaki bulunan değer ilk yıla bölünerek


66. Aşağıdakilerden hangisi dikey analiz yapılırken baz olarak alınmaz?

a) Dönen varlıklar
b) Duran varlıklar
c) Öz sermaye
d) Stoklar
e) Kasa


67. Dikey analiz hesaplanırken neler baz kabul edilebilir?

a) Her kalemin ilk hesaplanan tutarı
b) Bilançonun pasif veya aktiflerinin toplamı
c) Bilanço ve gelir tablosunda baz alınan yıllar
d) Gelir tablosunda yer alan satışların maliyeti
e) Stokların toplamı


68. Aşağıdakilerden hangisi oran analizinin ana başlıklarının kapsamı dışındadır?

a) Likidite oranı
b) Faaliyet oranı
c) Özsermaye yeterlilik oranı
d) Finansal yapı oranları
e) Karlılık oranı


69. Firmaların kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü ölçmek, işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını saptayabilmek için hangi oran kullanılır?

a) Faaliyet oranları
b) Likidite oranları
c) Karlılık oranlan
d) Nakit oranları
e) Mali oranları


70. Firmaların likidite oranlarım incelemek için hangi rasyolar baz alınmaz?

a) Cari oran
b) Nakit oran
c) Finansal kaldıraç oranı
d) Asit test oranı
e) Likidite oranı


71. Aşağıdakilerden hangisi firmanın kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösterir?

a) Alacak devir hızı
b) Faaliyet oranı
c) Cari oran
d) Fiyat kazanç oranı
e) Finansal kaldıraç oranı


72. Aşağıdakilerden hangisi cari oranı artıran etmenlerden değildir?

a) Uzun vadeli borçlanma
b) Sermaye artışı
c) Maddi duran varlıklarda artış
d) Kısa süreli borçların ödenmesi
e) Uzun süreli borçların ödenmesi


73. Aşağıdakilerden hangisi cari oranı azaltan etmenlerden değildir?

a) Karın dağıtılması
b) Duran varlık alımı
c) Duran varlıkların satışı
d) Sermaye iştirakinde bulunmak
e) Kısa vadeli borçla stoğa yatırım yapmak


74. İşletmenin satışlarının durması ve alacaklarını tahsil edilememesi durumunda kısa vadeli borçların ödeme durumu hangi rasyo ile analiz edilir?

a) Asit test oranı
b) Nakit oran
c) Likidite oranı
d) Disponibilite oranı
e) Cari oran


75. Firmanın faaliyetlerinden kaynaklanan mali riskleri ve firmanın faaliyetlerindeki performansını analiz etmek amacıyla kullanılan rasyo nedir?

a) Fon akım rasyosu
b) Mali yapı rasyosu
c) Likidite rasyosu
d) Faaliyet kaldıracı oranı
e) Faaliyet rasyosu


76. Aşağıdakilerden hangisi fon yönetimi rasyolarından değildir?

a) Cari rasyo
b) Stok devir hızı
c) Alacakların ortalama tahsil süresi
d) Ticari borç ödeme süresi
e) Ticari alacak tahsil oranı


77. Bir firmada alacak devir hızının yüksek olması neyin göstergesidir?

a) Rekabet gücünün zayıflığı
b) Etkili bir tahsilat politikasından yoksun oluşu
c) Aynı düzeydeki bir iş hacmi için daha az işletme sermayesini alacaklara bağlaması
d) Alacakların güçlükle tahsil edilmesi
e) Alacakların artmasını


79. Aşağıdakilerden hangisi stokların devir hızının yavaş olma durumda oluşur?

a) Stoklara daha az para bağlanması
b) Stokların devir hızının yüksek olması
c) Firmanın mal alışlarının satışlara göre iyi ayarlanmadığı
d) Firmanın satış hacmi geniştir
e) Firmanın daha fazla kar etmesini sağlar


80. Aşağıdakilerden hangisi stokların devir hızının yüksek olma durumunda oluşur?

a) Spekülatif amaçlarla stoklara yatırım yapılması
b) Diğer firmalarla daha etkili rekabetin olması
c) Stok kontrolü yetersizliği bulunması
d) Satış olanağı yitirmiş malların stoklar arasında bulunması
e) Satış olanağı azalmış malların stoklar arasında bulunmasıCEVAPLAR

61 C
62 D
63 B
64 A
65 E
66 D
67 B
68 C
69 B
70 C
71 C
72 C
73 c
74 B
75 E
76 C
77 C
78 B
79 A
80 D