Cevaplэ Sorular 61-80

Cevaplэ Sorular 61-80 « Temel Finans Matematiрi

61. Aюaрэdakilerden hangisi nakit akэюэnэn negatif etkileri arasэndadэr?

a) Stok artэюэ
b) Banka borcunun geri цdenmesi
c) Ticari alacak azalэюэ
d) Temettь цdenmesi
e) Kredilerin цdenmesi


62. Aюaрэdakilerden hangisi mali analiz teknikleri arasэnda deрildir?

a) Yatay analiz
b) Rasyo analizi
c) Dikey analiz
d) Dцnemsel analiz
e) Oran analizi


63. Mali tablolarda bir yэlэn baz alэnarak, o yэla ait tutarlar 100 alэndэktan sonra izleyen yэllarda sцz konusu bilanзo ve gelir tablosu verilerinin baz yэla baрlэ kalarak incelenmesi yцntemi aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Dikey analiz
b) Trend analizi
c) Yatay analiz
d) Rasyo analizi
e) Oran analiz


64. Yatay analiz yaparken beklenen yararэn saрlanmasэ iзin hangi kriter цnemsenmez?

a) Seзilen temel yэl her yцnden normal olan etmenlerin etki yapmamэю olduрu yэl olmalэdэr
b) Karюэlaюtэrmaya esas alэnan dцnemlerin aynэ uzunlukta olmasэ gerekir
c) Tablolarэn iзerdiрi bilgiler aynэ muhasebe kavramlarэnэ iзermelidir
d) Dцnemsel olarak yapэlan analizler aynэ sьreci iзermelidir
e) Rakamlar enflasyondan arэndэrarak birbirleri ile karюэlaюtэrэlabilir olmalэdэr


65. Karюэlaюtэrmalэ raporlar analizinde bir kalemdeki % dцnemsel getiri nasэl hesaplanэr?

a) Karюэlaюtэrэlan 2 yэl arasэndaki fark son yэla bцlьnerek
b) Her kalem tutan baz yэldan зэkartэldэktan sonra gelecek dцneme bцlьnerek
c) Karюэlaюtэrэlan yэllar birbirinden зэkarэlarak
d) Karюэlaюtэrэlan dцnemler arasэndaki fark son yэla bцlьnerek
e) Эki dцnem rakamlarэ arasэndaki bulunan deрer ilk yэla bцlьnerek


66. Aюaрэdakilerden hangisi dikey analiz yapэlэrken baz olarak alэnmaz?

a) Dцnen varlэklar
b) Duran varlэklar
c) Цz sermaye
d) Stoklar
e) Kasa


67. Dikey analiz hesaplanэrken neler baz kabul edilebilir?

a) Her kalemin ilk hesaplanan tutarэ
b) Bilanзonun pasif veya aktiflerinin toplamэ
c) Bilanзo ve gelir tablosunda baz alэnan yэllar
d) Gelir tablosunda yer alan satэюlarэn maliyeti
e) Stoklarэn toplamэ


68. Aюaрэdakilerden hangisi oran analizinin ana baюlэklarэnэn kapsamэ dэюэndadэr?

a) Likidite oranэ
b) Faaliyet oranэ
c) Цzsermaye yeterlilik oranэ
d) Finansal yapэ oranlarэ
e) Karlэlэk oranэ


69. Firmalarэn kэsa vadeli borзlarэnэ цdeme gьcьnь цlзmek, iюletme sermayesinin yeterli olup olmadэрэnэ saptayabilmek iзin hangi oran kullanэlэr?

a) Faaliyet oranlarэ
b) Likidite oranlarэ
c) Karlэlэk oranlan
d) Nakit oranlarэ
e) Mali oranlarэ


70. Firmalarэn likidite oranlarэm incelemek iзin hangi rasyolar baz alэnmaz?

a) Cari oran
b) Nakit oran
c) Finansal kaldэraз oranэ
d) Asit test oranэ
e) Likidite oranэ


71. Aюaрэdakilerden hangisi firmanэn kэsa vadeli borзlarэnэ цdeme gьcьnь gцsterir?

a) Alacak devir hэzэ
b) Faaliyet oranэ
c) Cari oran
d) Fiyat kazanз oranэ
e) Finansal kaldэraз oranэ


72. Aюaрэdakilerden hangisi cari oranэ artэran etmenlerden deрildir?

a) Uzun vadeli borзlanma
b) Sermaye artэюэ
c) Maddi duran varlэklarda artэю
d) Kэsa sьreli borзlarэn цdenmesi
e) Uzun sьreli borзlarэn цdenmesi


73. Aюaрэdakilerden hangisi cari oranэ azaltan etmenlerden deрildir?

a) Karэn daрэtэlmasэ
b) Duran varlэk alэmэ
c) Duran varlэklarэn satэюэ
d) Sermaye iюtirakinde bulunmak
e) Kэsa vadeli borзla stoрa yatэrэm yapmak


74. Эюletmenin satэюlarэnэn durmasэ ve alacaklarэnэ tahsil edilememesi durumunda kэsa vadeli borзlarэn цdeme durumu hangi rasyo ile analiz edilir?

a) Asit test oranэ
b) Nakit oran
c) Likidite oranэ
d) Disponibilite oranэ
e) Cari oran


75. Firmanэn faaliyetlerinden kaynaklanan mali riskleri ve firmanэn faaliyetlerindeki performansэnэ analiz etmek amacэyla kullanэlan rasyo nedir?

a) Fon akэm rasyosu
b) Mali yapэ rasyosu
c) Likidite rasyosu
d) Faaliyet kaldэracэ oranэ
e) Faaliyet rasyosu


76. Aюaрэdakilerden hangisi fon yцnetimi rasyolarэndan deрildir?

a) Cari rasyo
b) Stok devir hэzэ
c) Alacaklarэn ortalama tahsil sьresi
d) Ticari borз цdeme sьresi
e) Ticari alacak tahsil oranэ


77. Bir firmada alacak devir hэzэnэn yьksek olmasэ neyin gцstergesidir?

a) Rekabet gьcьnьn zayэflэрэ
b) Etkili bir tahsilat politikasэndan yoksun oluюu
c) Aynэ dьzeydeki bir iю hacmi iзin daha az iюletme sermayesini alacaklara baрlamasэ
d) Alacaklarэn gьзlьkle tahsil edilmesi
e) Alacaklarэn artmasэnэ


79. Aюaрэdakilerden hangisi stoklarэn devir hэzэnэn yavaю olma durumda oluюur?

a) Stoklara daha az para baрlanmasэ
b) Stoklarэn devir hэzэnэn yьksek olmasэ
c) Firmanэn mal alэюlarэnэn satэюlara gцre iyi ayarlanmadэрэ
d) Firmanэn satэю hacmi geniюtir
e) Firmanэn daha fazla kar etmesini saрlar


80. Aюaрэdakilerden hangisi stoklarэn devir hэzэnэn yьksek olma durumunda oluюur?

a) Spekьlatif amaзlarla stoklara yatэrэm yapэlmasэ
b) Diрer firmalarla daha etkili rekabetin olmasэ
c) Stok kontrolь yetersizliрi bulunmasэ
d) Satэю olanaрэ yitirmiю mallarэn stoklar arasэnda bulunmasэ
e) Satэю olanaрэ azalmэю mallarэn stoklar arasэnda bulunmasэCEVAPLAR

61 C
62 D
63 B
64 A
65 E
66 D
67 B
68 C
69 B
70 C
71 C
72 C
73 c
74 B
75 E
76 C
77 C
78 B
79 A
80 D