Cevaplэ Sorular 41-60

Cevaplэ Sorular 41-60 « Temel Finans Matematiрi

41. Fiyat kazanз oranэnэn yorumlanmasэnda aюaрэdakilerden hangisi цnemlidir?

a) F/K oranэ yьksekse hisse fiyatэ dьюьktьr
b) F/K oranэ hisse baюэna dьюen temettь miktarэnэn oranэm gцsterir
c) F/K oranэnэn deрerlendirilmesinde benzer юirketler ve endьstri/sektцr ortalamasэ цnemlidir
d) F/K oranэ юirketin halka aзэklэk oranэndan etkilenir
e) F/K oranэnэn 10 ve ьstьnde olmasэ istenir


42. Finansal tablolarэn analizinde kullanэlan yцntemler arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Yьzde yцntemi analizi
b) Bilanзo analizi
c) Trend analizi
d) Teknik analiz
e) Eрilim yьzdeleri analizi


43. Aюaрэdakilerden hangisi cari oranэ artэran nedenler arasэnda yer almaz?

a) Baрlэ ve sabit deрerlerin satэюэ
b) Sermaye artэюэ
c) Uzun vadeli borзlanma
d) Kar daрэtэmэ
e) Faaliyet karэ


44. Firmalarэn karюэ karюэya olduklarэ riskler arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Likidite riski
b) Hisse senedi riski
c) Эюletme riski
d) Yцnetim riski
e) Siyasi risk


45. Mali tablolarэn hazэrlanmasэ sэrasэnda esas alэnacak temel ilkeler arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Mali tablolarэn iюletmelerin varlэklarэ, kaynaklarэ, mali durumu ve kвr veya zararэ hakkэnda, gerзeрi ve doрruyu yansэtacak bir юekilde hazэrlanmasэ zorunludur

b) Mali tablolarэn aзэk ve anlaюэlэr olmasэ iзin, bu tablolarda bulunmasэ gereken bilgilerin dipnotlarda yer almasэ gereklidir

c) Mali tablolarda, bu tablolardan yararlananlarэn kararlarэnэ etkileyebilecek boyutta olan hesap kalemleri ayrэ olarak gцsterilir

d) Mali tablolar iki hesap dцnemini karюэlaюtэracak юekilde dьzenlenir

e) Mali tablolarda yer alan bilgilerin bir цnceki dцnem tablolarэyla tutarlэ olarak verilmesi gerekir


46. Ara mali tablo ve raporlarэn ilan ve Sermaye Piyasasэ Kurulu'na bildiriminde aюaрэdaki hьkьmlerden hangisi uygulanmaz?

a) Ara mali tablolarэn Kurula bildirimi ve kamuya duyurulmalarэnda baрэmsэz denetlemeden geзmeyen mali tablo baюlэklarэnda "Baрэmsэz Denetlemeden Geзmemiю" ibaresine yer verilir

b) Hisse senetleri borsada iюlem gцren ortaklэklar, baрэmsэz denetlemeden geзmiю ayrэntэlэ ara bilanзo ve gelir tablolarэ baрэmsэz denetleme rapor цzeti ile birlikte yayэnlanmak ьzere ilgili ara dцnemi izleyen 6 hafta iзinde Kurula ve borsa bьlteninde yayэnlanmak ьzere hisse senetlerinin iюlem gцrdьрь borsalara, gцnderirler

c) Hisse senetleri borsada iюlem gцren ortaklэklar baрэmsэz denetlemeden geзmemiю ayrэntэlэ ara bilanзo ve gelir tablolarэnэ ise ilgili ara dцnemi izleyen 4 hafta iзinde Kurula gцnderirler bu tablolarэn yayэnlanmasэna gerek yoktur

d) Menkul kэymet yatэrэm fonlarэ ayrэntэlэ ara bilanзo ve gelir tablolarэm ilgili ara dцnemi izleyen 6 hafta iзinde Kurula gцnderirler

e) Aracэ kurumlar ayrэntэlэ ara bilanзo ve gelir tablolarэnэ ilgili ara dцnemi izleyen 6 hafta iзinde Kurula gцnderirler


47. Эюletmenin normal faaliyet dцnemi iзinde satmak koюulu оle elinde bulundurduрu maddi mallara ne denir?

a) Yarэ mamul
b) Mamuller
c) Stoklar
d) Emtia
e) Gayrimenkul


48. Aюaрэdakilerden hangisi stok sayэlmaz?

a) Ticari mallar
b) Mamuller
c) Эlk madde malzeme
d) Demirbaюlar
e) Konsiye alэnan mallar


49. Bir yэla kadar paraya dцnьюebilen deрerler bilanзo kaleminde hangi baюlэk altэnda toplanэr?

a) Цzsermaye
b) Aktif toplamэ
c) Duran varlэklar
d) Dцnen varlэklar
e) Kэsa vadeli kaynaklar


50. Dцnem iзinde iюletmenin faaliyetlerinden kaynaklanan nakit giriюleri hangi bilanзo kalemine yansэr?

a) Finansal duran varlэklar
b) Maddi duran varlэklar
c) Uzun vadeli ticari alacaklar
d) Dцnen varlэklar
e) Duran varlэklar


51. Kэsa vadeli borзlarэn цdenmesinde hangi bilanзo kaleminden yararlanэlэr?

a) Hazэr deрerler
b) Duran varlэklar
c) Dцnen varlэklar
d) Цzkaynaklar
e) Nakit


52. Aюaрэdakilerden hangisi nakde зevrilme sьresi l yэlэn ьzerinde olan varlэklar arasэnda en zor likidite olandэr?

a) Uzun vadeli ticari alacaklar
b) Menkul kэymetler
c) Diрer uzun vadeli alacaklar
d) Finansal duran varlэklar
e) Maddi duran varlэklar


53. Aюaрэdakilerden hangisi kэsa vadeli borзlar kapsamэnda deрildir?

a) Finansal borзlar
b) Ticari borзlar
c) Vergi karюэlэklarэ
d) Peюin цdenmiю giderler
e) Kэdem tazminatэ karюэlэklarэ


54. Firmanэn belli bir hesap dцneminde elde ettiрi tьm hasэlat ve gelirler ile yaptэрэ tьm maliyet ve giderleri tasnifli bir юekilde gцsteren ve dцnem faaliyet sonuзlarэm цzetleyen tablo nedir?

a) Bilanзo
b) Gelir tablosu
c) Aktif kalemi
d) Mizan
e) Pasif kalemi


55. Aюaрэdakilerden hangisi faaliyet giderleri arasэnda deрildir?

a) Pazarlama ve satэю giderleri
b) Kuruluю ve teюkilatlanma gideri
c) Reklam giderleri
d) Araюtэrma ve geliюtirme giderleri
e) Genel yцnetim giderleri


56. Belirli b;r anda iюletmenin fonlarэnэ hangi kaynaklardan saрlamэю olduрunu ve bunlarэ nerelerde kullanmэю olduрunu gцsteren hesap aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Kaynak kullanэm tablosu
b) Nakit akэm tablosu
c) Bilanзo
d) Gelir tablosu
e) Kar zarar tablosu


57. Aюaрэdakilerden hangisi fon kullanэm tablosu iзinde yer almaz?

a) Dцnen varlэklarda artэюlar
b) Цz kaynaklarda artэюlar
c) Kэsa vadeli yabancэ kaynaklarda azalэюlar
d) Duran varlэklarda artэюlar
e) Borзlarda artэюlar


58. Bir iюletmenin dцnen varlэklarэ ile kэsa vadeli borзlan arasэndaki farkэ gцsteren tablo nedir?

a) Fon akэm tablosu
b) Cari oran
c) Nakit akэm tablosu
d) Kar zarar tablosu
e) Net iюletme sermayesi deрiюim tablosu


59. Net iюletme sermayesinde aюaрэda ki kalemlerden hangisine yer verilmez?

a) Maddi duran varlэklar
b) Hazэr deрerler
c) Menkul kэymetler
d) Kasa
e) Stoklar


60. Aюaрэdakilerden hangisi nakit akэm tablosu hazэrlamasэnэn amaзlarэndan deрildir?

a) Tek dьzene gцre hazэrlanmэю tablolar юirketin performansэm nakit bazda gцstermek
b) Эki dцnem arasэndaki gider ve gelir farklэlэklarэnэ analiz etmek ve borзluluk rasyosunu tesbit etmek
c) Юirketin nakit akэmэnэ izlemek
d) Bilanзo ve gelir tablosunun karюэlэklэ etkileюimini gцrerek юirket hakkэnda detaylэ yorum yapmak
e) Юirket faaliyetlerinin hangi safhada nakit yarattэрэm ya da nakde sэkэюtэрэnэ gцsterirCEVAPLAR

41 C
42 E
43 D
44 D
45 C
46 C
47 C
48 E
49 D
50 D
51 C
52 E
53 E
54 B
55 B
56 C
57 B
58 E
59 A
60 B