Cevaplı Sorular 41-60

Cevaplı Sorular 41-60 « Temel Finans Matematiği

41. Fiyat kazanç oranının yorumlanmasında aşağıdakilerden hangisi önemlidir?

a) F/K oranı yüksekse hisse fiyatı düşüktür
b) F/K oranı hisse başına düşen temettü miktarının oranım gösterir
c) F/K oranının değerlendirilmesinde benzer şirketler ve endüstri/sektör ortalaması önemlidir
d) F/K oranı şirketin halka açıklık oranından etkilenir
e) F/K oranının 10 ve üstünde olması istenir


42. Finansal tabloların analizinde kullanılan yöntemler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Yüzde yöntemi analizi
b) Bilanço analizi
c) Trend analizi
d) Teknik analiz
e) Eğilim yüzdeleri analizi


43. Aşağıdakilerden hangisi cari oranı artıran nedenler arasında yer almaz?

a) Bağlı ve sabit değerlerin satışı
b) Sermaye artışı
c) Uzun vadeli borçlanma
d) Kar dağıtımı
e) Faaliyet karı


44. Firmaların karşı karşıya oldukları riskler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Likidite riski
b) Hisse senedi riski
c) İşletme riski
d) Yönetim riski
e) Siyasi risk


45. Mali tabloların hazırlanması sırasında esas alınacak temel ilkeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Mali tabloların işletmelerin varlıkları, kaynakları, mali durumu ve kâr veya zararı hakkında, gerçeği ve doğruyu yansıtacak bir şekilde hazırlanması zorunludur

b) Mali tabloların açık ve anlaşılır olması için, bu tablolarda bulunması gereken bilgilerin dipnotlarda yer alması gereklidir

c) Mali tablolarda, bu tablolardan yararlananların kararlarını etkileyebilecek boyutta olan hesap kalemleri ayrı olarak gösterilir

d) Mali tablolar iki hesap dönemini karşılaştıracak şekilde düzenlenir

e) Mali tablolarda yer alan bilgilerin bir önceki dönem tablolarıyla tutarlı olarak verilmesi gerekir


46. Ara mali tablo ve raporların ilan ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildiriminde aşağıdaki hükümlerden hangisi uygulanmaz?

a) Ara mali tabloların Kurula bildirimi ve kamuya duyurulmalarında bağımsız denetlemeden geçmeyen mali tablo başlıklarında "Bağımsız Denetlemeden Geçmemiş" ibaresine yer verilir

b) Hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıklar, bağımsız denetlemeden geçmiş ayrıntılı ara bilanço ve gelir tabloları bağımsız denetleme rapor özeti ile birlikte yayınlanmak üzere ilgili ara dönemi izleyen 6 hafta içinde Kurula ve borsa bülteninde yayınlanmak üzere hisse senetlerinin işlem gördüğü borsalara, gönderirler

c) Hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıklar bağımsız denetlemeden geçmemiş ayrıntılı ara bilanço ve gelir tablolarını ise ilgili ara dönemi izleyen 4 hafta içinde Kurula gönderirler bu tabloların yayınlanmasına gerek yoktur

d) Menkul kıymet yatırım fonları ayrıntılı ara bilanço ve gelir tablolarım ilgili ara dönemi izleyen 6 hafta içinde Kurula gönderirler

e) Aracı kurumlar ayrıntılı ara bilanço ve gelir tablolarını ilgili ara dönemi izleyen 6 hafta içinde Kurula gönderirler


47. İşletmenin normal faaliyet dönemi içinde satmak koşulu île elinde bulundurduğu maddi mallara ne denir?

a) Yarı mamul
b) Mamuller
c) Stoklar
d) Emtia
e) Gayrimenkul


48. Aşağıdakilerden hangisi stok sayılmaz?

a) Ticari mallar
b) Mamuller
c) İlk madde malzeme
d) Demirbaşlar
e) Konsiye alınan mallar


49. Bir yıla kadar paraya dönüşebilen değerler bilanço kaleminde hangi başlık altında toplanır?

a) Özsermaye
b) Aktif toplamı
c) Duran varlıklar
d) Dönen varlıklar
e) Kısa vadeli kaynaklar


50. Dönem içinde işletmenin faaliyetlerinden kaynaklanan nakit girişleri hangi bilanço kalemine yansır?

a) Finansal duran varlıklar
b) Maddi duran varlıklar
c) Uzun vadeli ticari alacaklar
d) Dönen varlıklar
e) Duran varlıklar


51. Kısa vadeli borçların ödenmesinde hangi bilanço kaleminden yararlanılır?

a) Hazır değerler
b) Duran varlıklar
c) Dönen varlıklar
d) Özkaynaklar
e) Nakit


52. Aşağıdakilerden hangisi nakde çevrilme süresi l yılın üzerinde olan varlıklar arasında en zor likidite olandır?

a) Uzun vadeli ticari alacaklar
b) Menkul kıymetler
c) Diğer uzun vadeli alacaklar
d) Finansal duran varlıklar
e) Maddi duran varlıklar


53. Aşağıdakilerden hangisi kısa vadeli borçlar kapsamında değildir?

a) Finansal borçlar
b) Ticari borçlar
c) Vergi karşılıkları
d) Peşin ödenmiş giderler
e) Kıdem tazminatı karşılıkları


54. Firmanın belli bir hesap döneminde elde ettiği tüm hasılat ve gelirler ile yaptığı tüm maliyet ve giderleri tasnifli bir şekilde gösteren ve dönem faaliyet sonuçlarım özetleyen tablo nedir?

a) Bilanço
b) Gelir tablosu
c) Aktif kalemi
d) Mizan
e) Pasif kalemi


55. Aşağıdakilerden hangisi faaliyet giderleri arasında değildir?

a) Pazarlama ve satış giderleri
b) Kuruluş ve teşkilatlanma gideri
c) Reklam giderleri
d) Araştırma ve geliştirme giderleri
e) Genel yönetim giderleri


56. Belirli b;r anda işletmenin fonlarını hangi kaynaklardan sağlamış olduğunu ve bunları nerelerde kullanmış olduğunu gösteren hesap aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kaynak kullanım tablosu
b) Nakit akım tablosu
c) Bilanço
d) Gelir tablosu
e) Kar zarar tablosu


57. Aşağıdakilerden hangisi fon kullanım tablosu içinde yer almaz?

a) Dönen varlıklarda artışlar
b) Öz kaynaklarda artışlar
c) Kısa vadeli yabancı kaynaklarda azalışlar
d) Duran varlıklarda artışlar
e) Borçlarda artışlar


58. Bir işletmenin dönen varlıkları ile kısa vadeli borçlan arasındaki farkı gösteren tablo nedir?

a) Fon akım tablosu
b) Cari oran
c) Nakit akım tablosu
d) Kar zarar tablosu
e) Net işletme sermayesi değişim tablosu


59. Net işletme sermayesinde aşağıda ki kalemlerden hangisine yer verilmez?

a) Maddi duran varlıklar
b) Hazır değerler
c) Menkul kıymetler
d) Kasa
e) Stoklar


60. Aşağıdakilerden hangisi nakit akım tablosu hazırlamasının amaçlarından değildir?

a) Tek düzene göre hazırlanmış tablolar şirketin performansım nakit bazda göstermek
b) İki dönem arasındaki gider ve gelir farklılıklarını analiz etmek ve borçluluk rasyosunu tesbit etmek
c) Şirketin nakit akımını izlemek
d) Bilanço ve gelir tablosunun karşılıklı etkileşimini görerek şirket hakkında detaylı yorum yapmak
e) Şirket faaliyetlerinin hangi safhada nakit yarattığım ya da nakde sıkıştığını gösterirCEVAPLAR

41 C
42 E
43 D
44 D
45 C
46 C
47 C
48 E
49 D
50 D
51 C
52 E
53 E
54 B
55 B
56 C
57 B
58 E
59 A
60 B