Cevaplı Sorular 21-40

Cevaplı Sorular 21-40 « Temel Finans Matematiği

21. Aylık faiz oranı %3.8 ise yıllık basit faiz oranı nedir?

a) 46.72
b) 44.83
c) 45.66
d) 40.01
e) 45.00


22. 28 günlük dönemsel faiz %4.7 ise yıllık basit faiz nedir?

a) %62
b) %65
c) %66
d) %61
e) %63


23. Aylık olarak değerlendirilen mevduatın bileşik faizi %82.6 ise aylık faiz nedir?

a) %62
b) %55
c) %54
d) %71
e) %61.7


24. 2 aylık dönemlerde değerlendirilen mevduatın 2 aylık bileşik faizi %78 ise yıllık basit faiz oranı nedir?

a) %60.50
b) %65.01
c) %62.02
d) %66.22
e) %60,00


25. Vadesine 181 gün kalan 100.000 nominal değerli hazine bonosu satın almak istendiğinde faiz oranı %55 ise ödenecek olan fiyat nedir?

a) 785.70
b) 790.00
c) 786.50
d) 805.00
e) 810.00


26. Efektif faizi %67.78 olan 32 gün vadeli spot kredinin nominal değeri nedir?

a) %50.77
b) %52.45
c) %58.78
d) %60.96
e) %55.30


27. 5 aylık mevduat oranının net %49 olduğu varsayımı ile aynı sürede mevduatla eşit getiriyi sağlayacak O/N repo faizi nedir?

a) %48.98
b) %55.02
c) %41.85
d) %44.67
e) %46.00


28. 12 ay sonra kullanılacak olan 1.500.000.000 TL için %5 faiz oranından aylık kaç para yatırım yapılmalıdır?

a) 94.238
b) 95.123
c) 98.124
d) 93.234
e) 94.250


29. Yıllık %60 faizle kullanılan 100.000.000.000 TL 4 sene içinde ödenecekse aylık taksit miktarı nedir?

a) 70.900.000
b) 70.803.800
c) 71.200.000
d) 72.500.000
e) 70.100.000


30. Her ay başında peşin olarak ödenecek 1.000.000 TL, aylık %8 faiz oranı ile değerlendirilirse dönem sonu değeri ne olur?

a) 8200000
b) 8300000
c) 8138964
d) 8250000
e) 8400000


31. 7 yıl boyunca, faiz oranlarının %77 olduğu bir dönemde, her yıl 100.000TL ödediğimiz bir yatırımın bugünkü değeri nedir?

a) 127.484
b) 125.852
c) 127.999
d) 147.858
e) 128.320


32. Aşağıdakilerden hangisi fon kullanım alanlarından değildir?

a) Dönen varlıklardaki artış
b) Duran varlıklardaki artış
c) Vergi ödemeleri
d) Sermaye artırımı
e) Kar payı ödemesi


33. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi ilkesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmaktadır?

a) Süreklilik ilkesi
b) Dönemsellik ilkesi
c) Önemlilik ilkesi
d) İhtiyatlılık ilkesi
e) Tarafsızlık ilkesi


34. Hangisi aracı kurumların muhasebeleştirmesi gereken işlemlerden değildir?

a) Repo ters repo işlemleri
b) Kredili işlemler
c) Menkul kıymet yatırım ortaklığı işlemleri
d) Rüçhan hakkı işlemleri
e) Sermaye artırım işlemleri


35. Aşağıdakilerden hangisi bilanço kalemlerinden değildir?

a) Dönen varlıklar
b) Duran varlıklar
c) Öz sermaye
d) Kısa vadeli borçlar
e) Brüt satışlar


36. SPK'na göre iç kontrolün amaçlan arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Varlıkların korunması
b) Karlılığın artması
c) Etkinliğin sağlanması
d) Muhasebe kayıtlarının eksiksiz olması
e) Hataların önlenmesi


37. Bir firmanın dönen varlıklarının kısa vadeli borçlarını karşılama gücünü gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nakit oran
b) Likidite oranı
c) Cari oran
d) Borç ödeme oranı
e) Alacak devir hızı


38. Bir hisse senedi fiyatının, hisse başına kazancının kaç katı olduğunu gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fiyat kazanç oranı
b) Finansal kaldıraç
c) Temettü verimliliği
d) Defter değeri
e) Cari oran


39. Hisse başına defter değeri aşağıdaki formüllerden hangisi yardımı ile bulunabilir?

a) (özsermaye / toplam borçlar) *100
b) (özsermaye / kısa vadeli borçlar) *100
c) (özsermaye / ödenmiş sermaye) *100
d) (özsermaye / yabancı kaynaklar) *100
e) (özsermaye / hisse senedi piyasa fiyatı) *100


40. Piyasa değeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Halka açık şirketlerde ortakların yatırımları sonucu elde ettikleri getirilerini görmek ve gelecekteki olası getirilerini tahmin etmek, hisse senetlerinin piyasada oluşan fiyatlarının gerçekçiliğini ölçmek için kullanılır

b) Piyasa değerinin hesaplanmasında ; (hisse senedi fiyatı * ödenmiş sermaye) / 1000 formülü kullanılır

c) Şirketlerin piyasa tarafından belirlenen değerini gösterir

d) Piyasa değeri, şirketlerin borsadaki senetlerin alım-satım işlemleri sırasında almış olduğu değere göre değişmektedir

e) Sermaye artırımı yoluyla hisse senetlerin artması durumunda piyasa değeri bedelli sermaye artırımı esnasında kullanılan toplam rüçhan hakları miktarı kadar azalmaktadırCEVAPLAR

21 D
22 E
23 E
24 A
25 B
26 B
27 D
28 A
29 B
30 C
31 A
32 A
33 D
34 C
35 E
36 B
37 C
38 A
39 E
40 C