Cevaplэ Sorular 21-40

Cevaplэ Sorular 21-40 « Temel Finans Matematiрi

21. Aylэk faiz oranэ %3.8 ise yэllэk basit faiz oranэ nedir?

a) 46.72
b) 44.83
c) 45.66
d) 40.01
e) 45.00


22. 28 gьnlьk dцnemsel faiz %4.7 ise yэllэk basit faiz nedir?

a) %62
b) %65
c) %66
d) %61
e) %63


23. Aylэk olarak deрerlendirilen mevduatэn bileюik faizi %82.6 ise aylэk faiz nedir?

a) %62
b) %55
c) %54
d) %71
e) %61.7


24. 2 aylэk dцnemlerde deрerlendirilen mevduatэn 2 aylэk bileюik faizi %78 ise yэllэk basit faiz oranэ nedir?

a) %60.50
b) %65.01
c) %62.02
d) %66.22
e) %60,00


25. Vadesine 181 gьn kalan 100.000 nominal deрerli hazine bonosu satэn almak istendiрinde faiz oranэ %55 ise цdenecek olan fiyat nedir?

a) 785.70
b) 790.00
c) 786.50
d) 805.00
e) 810.00


26. Efektif faizi %67.78 olan 32 gьn vadeli spot kredinin nominal deрeri nedir?

a) %50.77
b) %52.45
c) %58.78
d) %60.96
e) %55.30


27. 5 aylэk mevduat oranэnэn net %49 olduрu varsayэmэ ile aynэ sьrede mevduatla eюit getiriyi saрlayacak O/N repo faizi nedir?

a) %48.98
b) %55.02
c) %41.85
d) %44.67
e) %46.00


28. 12 ay sonra kullanэlacak olan 1.500.000.000 TL iзin %5 faiz oranэndan aylэk kaз para yatэrэm yapэlmalэdэr?

a) 94.238
b) 95.123
c) 98.124
d) 93.234
e) 94.250


29. Yэllэk %60 faizle kullanэlan 100.000.000.000 TL 4 sene iзinde цdenecekse aylэk taksit miktarэ nedir?

a) 70.900.000
b) 70.803.800
c) 71.200.000
d) 72.500.000
e) 70.100.000


30. Her ay baюэnda peюin olarak цdenecek 1.000.000 TL, aylэk %8 faiz oranэ ile deрerlendirilirse dцnem sonu deрeri ne olur?

a) 8200000
b) 8300000
c) 8138964
d) 8250000
e) 8400000


31. 7 yэl boyunca, faiz oranlarэnэn %77 olduрu bir dцnemde, her yэl 100.000TL цdediрimiz bir yatэrэmэn bugьnkь deрeri nedir?

a) 127.484
b) 125.852
c) 127.999
d) 147.858
e) 128.320


32. Aюaрэdakilerden hangisi fon kullanэm alanlarэndan deрildir?

a) Dцnen varlэklardaki artэю
b) Duran varlэklardaki artэю
c) Vergi цdemeleri
d) Sermaye artэrэmэ
e) Kar payэ цdemesi


33. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasэna gцre muhasebeleюtirilmesi ilkesi aюaрэdakilerden hangisi ile aзэklanmaktadэr?

a) Sьreklilik ilkesi
b) Dцnemsellik ilkesi
c) Цnemlilik ilkesi
d) Эhtiyatlэlэk ilkesi
e) Tarafsэzlэk ilkesi


34. Hangisi aracэ kurumlarэn muhasebeleюtirmesi gereken iюlemlerden deрildir?

a) Repo ters repo iюlemleri
b) Kredili iюlemler
c) Menkul kэymet yatэrэm ortaklэрэ iюlemleri
d) Rьзhan hakkэ iюlemleri
e) Sermaye artэrэm iюlemleri


35. Aюaрэdakilerden hangisi bilanзo kalemlerinden deрildir?

a) Dцnen varlэklar
b) Duran varlэklar
c) Цz sermaye
d) Kэsa vadeli borзlar
e) Brьt satэюlar


36. SPK'na gцre iз kontrolьn amaзlan arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Varlэklarэn korunmasэ
b) Karlэlэрэn artmasэ
c) Etkinliрin saрlanmasэ
d) Muhasebe kayэtlarэnэn eksiksiz olmasэ
e) Hatalarэn цnlenmesi


37. Bir firmanэn dцnen varlэklarэnэn kэsa vadeli borзlarэnэ karюэlama gьcьnь gцsteren oran aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Nakit oran
b) Likidite oranэ
c) Cari oran
d) Borз цdeme oranэ
e) Alacak devir hэzэ


38. Bir hisse senedi fiyatэnэn, hisse baюэna kazancэnэn kaз katэ olduрunu gцsteren oran aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Fiyat kazanз oranэ
b) Finansal kaldэraз
c) Temettь verimliliрi
d) Defter deрeri
e) Cari oran


39. Hisse baюэna defter deрeri aюaрэdaki formьllerden hangisi yardэmэ ile bulunabilir?

a) (цzsermaye / toplam borзlar) *100
b) (цzsermaye / kэsa vadeli borзlar) *100
c) (цzsermaye / цdenmiю sermaye) *100
d) (цzsermaye / yabancэ kaynaklar) *100
e) (цzsermaye / hisse senedi piyasa fiyatэ) *100


40. Piyasa deрeri ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

a) Halka aзэk юirketlerde ortaklarэn yatэrэmlarэ sonucu elde ettikleri getirilerini gцrmek ve gelecekteki olasэ getirilerini tahmin etmek, hisse senetlerinin piyasada oluюan fiyatlarэnэn gerзekзiliрini цlзmek iзin kullanэlэr

b) Piyasa deрerinin hesaplanmasэnda ; (hisse senedi fiyatэ * цdenmiю sermaye) / 1000 formьlь kullanэlэr

c) Юirketlerin piyasa tarafэndan belirlenen deрerini gцsterir

d) Piyasa deрeri, юirketlerin borsadaki senetlerin alэm-satэm iюlemleri sэrasэnda almэю olduрu deрere gцre deрiюmektedir

e) Sermaye artэrэmэ yoluyla hisse senetlerin artmasэ durumunda piyasa deрeri bedelli sermaye artэrэmэ esnasэnda kullanэlan toplam rьзhan haklarэ miktarэ kadar azalmaktadэrCEVAPLAR

21 D
22 E
23 E
24 A
25 B
26 B
27 D
28 A
29 B
30 C
31 A
32 A
33 D
34 C
35 E
36 B
37 C
38 A
39 E
40 C