Aзэklamalэ 21 Soru

Aзэklamalэ 21 Soru « Temel Finans Matematiрi

SORU 1: l yэllэk dцnemde %70 getiri saрlayan bir menkul kэymetin, ilgili dцnemde %25 enflasyon gerзekleюmesi halinde reel getiri oranэ % kaз olur?

A) 25
B) 30
C) 36
D) 45
E) 70

ЗЦZЬM:

RGO = [(1 + %70) / (1 + %25)] - 1 = %36

Doрru Cevap C'dir.SORU 2: A юahsэ %60 kupon faiz oranlэ bir tahvil satэn almэюtэr, 1 yэlda %28 reel geliri saрlandэрэna gцre ilgili yэlda gerзekleюen enflasyon oranэ % kaзtэr?

A) 20
B) 25
C) 28
D) 44,44
E) 60

ЗЦZЬM:

RGO = [(Nominal Getiri Oranэ - Enflasyon Oranэ) / (1 + Enflasyon Oranэ)]

%28 = (%60-x) / (1+x)
(l + x)%28 = %60-x
0,28 + 0,28x = 0,60-x
1,28x = 0,32
x = 0,25

Doрru Cevap B'dir.SORU 3: 2 yэl vadeli olarak ihraз edilmiю 6 ayda bir faiz цdemeli, yэllэk %50 faiz oranlэ, 100 000 000 TL nominal deрerli bir tahvilin bir kupon faiz цdemesi kaз TL'dir?

A) 23 750 000
B) 25 000 000
C) 47 500 000
D) 95 000 000
E) 100 000 000

ЗЦZЬM: Tahvillerde faiz hesaplamalarэ ve anapara geri цdemeleri tahvilin nominal deрeri ьzerinden hesaplanэr. Yэllэk nominal faiz oram %50 ise, 6 ayda bir faiz цdemeli tahvilin, 6 aylэk faiz oranэ %50/2 = %25 olur. Buna gцre l kupon faiz цdemesi = 100 000 000 x %25 = 25 000 000 TL'dir.
Doрru Cevap B'dir.SORU 4: A юahsэnэn ABC AЮ'ye ait 100 lot hisse senedi vardэr. ABC AЮ. hisse senetlerinin nominal deрeri 1000 TL olup, piyasa deрeri 3000 TL'dir. ABC AЮ %50 nakit temettь daрэtma kararэ aldэрэna gцre A юahsэnэn alacaрэ nakit temettь tutarэ kaз TL'dir.

A) 50 000
B) 150 000
C) 300 000
D) 50 000 000
E) 150.000.000

ЗЦZЬM: Temettь цdemeleri nominal deрer ьzerinden hesaplanэr.

A юahsэnэn elindeki hisse senetlerinin nominal deрeri = 100 000 x 1000 = 100000000TL

A юahsэnэn alacaрэ temettь tutarэ = 100 000 000 x %50 = 50 000 000 TL

Doрru Cevap D'dir.SORU 5: A AЮ bu dцnem 3000 TL temettь цdemesi yapmэюtэr. Temettь цdemelerinde her yэl % 10 artэю beklenmekte olup, ortaklarэn yatэrэmlarэndan bekledikleri getiri oranэ % 50 olduрuna gцre hisse senedinin bugьnkь deрeri kaз TL'dir?

A) 6000
B) 6600
C) 7500
D) 8250
E) 9000

ЗЦZЬM:

=[3000(1+%10)] / (%50-%10)
= 8250 TL.

Doрru Cevap D'dir.SORU 6: B AЮ gelecek yэl 4000 TL temettь цdemesi yapacaktэr. Temettь цdemelerinde her yэl %10 artэю beklenmekte olup, ortaklarэn yatэrэmlarэndan bekledikleri getiri oranэ %50 olduрuna gцre hisse senedinin bugьnkь deрeri kaз TL'dir?

A) 8000
B) 8800
C) 9500
D) 10000
E) 11000

ЗЦZЬM 23:

4000 / (%50-%10) = 10,000 TL.

Doрru Cevap D'dir.SORU 7: A firmasэnэn hisse senetlerinin cari deрeri 10000 TL olup, bu yэl цdenen temettь tutarэ 5000 TL'dir. Ortaklarэn yatэrэmlarэndan bekledikleri getiri oranэ %65 olduрuna gцre temettьlerdeki artэю oranэ % kaзtэr?

A) 5
B) 10
C) 15
D) 20
E) 25

ЗЦZЬM:

10000= [5000(1+g)] / (%65-g)
10 000 (%65 - g) = 5000 (1 + g)
6500 - 10000g = 5000 + 5000g
15000g = 1500
g = %10

Doрru Cevap B'dir.SORU 8: A firmasэ hisse baюэna sьrekli olarak 6000 TL temettь цdemektedir. Ortaklarэn hisse senetlerinden bekledikleri getiri oranэ %50 olduрuna gцre hisse senedinin fiyatэ kaз TL'dir?

A) 3000
B) 6000
C) 9000
D) 12000
E) 15000

ЗЦZЬM:

6000/0,50=12,000 TL.

Doрru Cevap D'dir.SORU 9: A firmasэ imtiyazlэ hisse senetlerine her yэl 4000 TL temettь цdemesi yapmaktadэr. Firmanэn imtiyazlэ hisse senetlerinin cari deрeri 5000 TL ise ortaklarэn imtiyazlэ hisse senedi yatэrэmlarэndan bekledikleri getiri oram % kaзtэr?

A) 50
B) 60
C) 75
D) 80
E) 125

ЗЦZЬM:

4000/5000 = %80

Doрru Cevap D'dir.SORU 10: Bir firmanэn цzsermaye toplamэnэn hisse senedi sayэsэna bцlьnmesi ile elde edilen deрere ne ad verilir?

A) Piyasa Deрeri
B) Defter Deрeri
C) Net Aktif Deрeri
D) Nominal Deрer
E) Tasfiye Deрeri

ЗЦZЬM:

Defter Deрeri = Цzsermaye Toplamэ / Hisse Senedi Sayэsэ

Doрru Cevap B'dir.SORU 11: Hisse senedinin ьzerinde yazэlэ deрere ne ad verilir?

A) Piyasa Deрeri
B) Defter Deрeri
C) Net Aktif Deрeri
D) Nominal Deрer
E) Tasfiye Deрeri

ЗЦZЬM: Hisse senedinin ьzerinde yazэlan deрere Nominal Deрer veya itibari deрer adэ verilir. Genellikle 1000 TL'dir.

Doрru Cevap D'dir.SORU 12: A firmasэnэn kaynak yapэsэ %40 цzkaynak, %60 borзtur. Borзlarэn faiz oranэ %50, цzkaynaklarэn maliyeti %60'tэr. Эюletmenin vergi oranэ %40 olduрuna gцre A firmasэnэn aрэrlэklэ ortalama kaynak maliyeti % kaзtэr?

A) 36
B) 42
C) 48
D) 54
E) 56

ЗЦZЬM:

%60 . %40 + %50 . %60 (1-%40) = %42

Doрru Cevap B'dir.SORU 13: ABC firmasэnэn 31.12.2002 tarihli "Fiyat / Kazanз Oranэ 4", hisse baюэna kвrэ 2000 TL ise bu firmanэn hisse senedinin 31.12.2002 tarihli piyasa fiyatэ kaз TL'dir?

A) 500
B) 1000
C) 2000
D) 4000
E) 8000

ЗЦZЬM:

F/ K = Hisse Senedi Piyasa Fiyatэ / Hisse Baюэna Kвr

4 = Hisse Senedi Fiyatэ / 2000

Hisse Senedi Fiyatэ = 8000 TL

Doрru Cevap E'dir.14. ve 15. sorularэ aюaрэdaki bilgilere gцre cevaplandэrэnэz:

A Firmasэnэn 31.12.2002 tarihli hisse senedi kapanэю fiyatэ 6000 TL, aynэ tarihli цzsermayesi 100 Milyar TL'dir. Firmanэn toplam 50 milyon adet hisse senedi bulunmaktadэr.SORU 14: A hisse senedinin defter deрeri kaз TL'dir?

A) 500
B) 1000
C) 2000
D) 4000
E) 8000

ЗЦZЬM:

100 Milyar TL. / 50 Milyon Adet = 2000 TL:

Doрru Cevap C'dэr.SORU 15: A hisse senedinin Piyasa Deрeri / Defter Deрeri Oranэ kaзtэr?

A) l
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

ЗЦZЬM:

6000 / 2000 = 3

Doрru Cevap C'dir.SORU 16: Зeюitlendirme yoluyla azaltэlan veya yokedilebilen riske ne ad verilir?

A) Sistematik Risk
B) Faiz Oram Riski
C) Sistematik Olmayan Risk
D) Politik Risk
E) Enflasyon Riski

ЗЦZЬM: Sistematik olmayan risk зeюitlendirme yoluyla yok edilebilir.
Doрru Cevap C'dir.SORU 17: Aюaрэdakilerden hangisi firmadan kaynaklanan bir risk tьrьdьr?

A) Dцviz Kuru Riski
B) Finansal Risk
C) Enflasyon Riski
D) Faiz Oranэ Riski
E) Politik Risk

ЗЦZЬM: Firmadan kaynaklanan riskler sistematik olmayan risktir. Yani bu riskler зeюitlendirme yoluyla yokedilebilir. Bu riskin unsurlarэ юunlardэr:

a) Endьstri riski
b) Finansal Risk
c) Yцnetim Riski

Doрru Cevap B'dir.SORU 18: Borsada iюlem gцren hisse senetlerinin fiyatlarэndaki deрiюmeleri ve temettь цdemelerini dikkate alarak hesaplanan endekslere ne ad verilir?

A) Performans endeksi
B) Getiri Endeksi
C) Fiyat Endeksi
D) Pazar Endeksi
E) DЭBS Fiyat Endeksi

ЗЦZЬM: Hisse senedi piyasasэnda hem hisse senedindeki fiyat deрiюimlerinden kaynaklanan getiriyi, hem de temettь цdemelerinden kaynaklanan getirileri dikkate alan endekslere getiri endeksi adэ verilir.
Doрru Cevap B'dir.SORU 19: Aюaрэdakilerden hangisi ЭMKB hisse senedi endekslerinden biri deрildir?

A) ЭMKB Ulusal - 100 Endeksi
B) ЭMKB Ulusal - 50 Endeksi
C) Gцzaltэ Pazarэ Endeksi
D) ЭMKB Bцlgesel, YЮP Endeksi
E) ЭMKB Menkul Kэymet Yatэrэm Ortaklэklarэ Endeksi

ЗЦZЬM: Gцzaltэ Pazarэ endeksi diye bir endeks yoktur.
Doрru Cevap C'dir.SORU 20: Aюaрэdakilerden hangisi ЭMKB hisse senedi piyasasэnda yer alan sektцr endekslerinden biri deрildir?

A) Sэnai
B) Hizmetler
C) Mali
D) Metal Ana
E) Teknoloji

ЗЦZЬM: Sektцr endeksleri

a) ЭMKB Ulusal - Sэnai
b) ЭMKB Ulusal - Hizmetler
c) ЭMKB Ulusal - Mali
d) ЭMKB Ulusal - Teknoloji

Metal Ana endeksi, ЭMKB Ulusal Sэnai Sektцr Endeksinin bir alt sektцr endeksidir.
Doрru Cevap D'dir.SORU 21: Aюaрэdakilerden hangisi ЭMKB Ulusal - Hizmetler Sektцr endeksinin bir alt sektцr endeksi deрildir?

A) Elektrik
B) Ulaюэm
C) Sigorta
D) Turizm
E) Ticaret

ЗЦZЬM: Sigorta alt sektцr endeksi, ЭMKB Ulusal - Mali Sektцr endeksinin bir alt sektцr endeksidir.
Doрru Cevap C'dir.