Temel Finans Matematiрi

Cevaplэ Sorular 1-20 « Temel Finans Matematiрi

1. % 45 basit faiz oranэ ile deрerlendirilen 7.000.000.000 TL, 70 gьn sonra kaз lira olur? a) 7.604.109.589 b) 604.109.589 c) 7.164.250.000 d) 164.250.000 e) 7.220.500.000 2. 3 ay boyunca %30 aylэk faizle deрerlendirilen 1.000.000.000 TL'nin dцnem sonu deрeri nedir? a) 1.073.972.602 b) 2.197.000.000 c) 2.465.753.424 d) 1.821.917.808 e) 1.216.666.666 3. 62.500 TL. birim fiyatla alman bir menkul kэymet 71.500 TL birim fiyatla satэlэrsa dцnemsel getiri nedir? a) 9... Devamэ »»»

Cevaplэ Sorular 21-40 « Temel Finans Matematiрi

21. Aylэk faiz oranэ %3.8 ise yэllэk basit faiz oranэ nedir? a) 46.72 b) 44.83 c) 45.66 d) 40.01 e) 45.00 22. 28 gьnlьk dцnemsel faiz %4.7 ise yэllэk basit faiz nedir? a) %62 b) %65 c) %66 d) %61 e) %63 23. Aylэk olarak deрerlendirilen mevduatэn bileюik faizi %82.6 ise aylэk faiz nedir? a) %62 b) %55 c) %54 d) %71 e) %61.7 24. 2 aylэk dцnemlerde deрerlendirilen mevduatэn 2 aylэk bileюik faizi %78 ise yэllэk ba... Devamэ »»»

Cevaplэ Sorular 41-60 « Temel Finans Matematiрi

41. Fiyat kazanз oranэnэn yorumlanmasэnda aюaрэdakilerden hangisi цnemlidir? a) F/K oranэ yьksekse hisse fiyatэ dьюьktьr b) F/K oranэ hisse baюэna dьюen temettь miktarэnэn oranэm gцsterir c) F/K oranэnэn deрerlendirilmesinde benzer юirketler ve endьstri/sektцr ortalamasэ цnemlidir d) F/K oranэ юirketin halka aзэklэk oranэndan etkilenir e) F/K oranэnэn 10 ve ьstьnde olmasэ istenir 42. Finansal tablolarэn analizinde kullanэlan yцntemler arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz? a) Yьzde yцntemi analizi b) Bilanзo analizi c) Trend analizi ... Devamэ »»»

Cevaplэ Sorular 61-80 « Temel Finans Matematiрi

61. Aюaрэdakilerden hangisi nakit akэюэnэn negatif etkileri arasэndadэr? a) Stok artэюэ b) Banka borcunun geri цdenmesi c) Ticari alacak azalэюэ d) Temettь цdenmesi e) Kredilerin цdenmesi 62. Aюaрэdakilerden hangisi mali analiz teknikleri arasэnda deрildir? a) Yatay analiz b) Rasyo analizi c) Dikey analiz d) Dцnemsel analiz e) Oran analizi 63. Mali tablolarda bir yэlэn baz alэnarak, o yэla ait tutarlar 100 alэndэktan sonra izleyen yэllarda sцz konusu bilanзo ve gelir tablosu verilerinin baz yэla baрlэ kalar... Devamэ »»»

Cevaplэ Sorular 81-100 « Temel Finans Matematiрi

81. Эюletme sermayesi ihtiyacэnэn artmasэnda aюaрэdaki durumlardan hangisi etkili deрildir? a) Stok tutma sьresinin kэsalmasэ b) Alacaklarэn ortalama tahsil sьresinin artmasэ c) Stok tutma sьresinin uzamasэ d) Borзlanma oranэnэn dьюmesi e) Alacak devir hэzlarэnэn azalmasэ 82. Bir firmanэn "nakit dцngьsь" en iyi nasэl gцsterilebilir? a) Alacak ortalama tahsil sьresi + stok tutma sьresi + ticari borз цdeme sьresi b) Stok tutma sьresi + ticari borз цdeme sьresi - alacak ortalama tahsil sьresi c) Alacak ortalama tahsil sьresi + ticari borз цdeme sьresi - stok tutma sьresi d... Devamэ »»»

Aзэklamalэ 21 Soru « Temel Finans Matematiрi

SORU 1: l yэllэk dцnemde %70 getiri saрlayan bir menkul kэymetin, ilgili dцnemde %25 enflasyon gerзekleюmesi halinde reel getiri oranэ % kaз olur? A) 25 B) 30 C) 36 D) 45 E) 70 ЗЦZЬM: RGO = [(1 + %70) / (1 + %25)] - 1 = %36 Doрru Cevap C'dir. SORU 2: A юahsэ %60 kupon faiz oranlэ bir tahvil satэn almэюtэr, 1 yэlda %28 reel geliri saрlandэрэna gцre ilgili yэlda gerзekleюen enflasyon oranэ % kaзtэr? A) 20 B) 25 C) 28 D) 44,44 E) 60 ЗЦZЬM: RGO = [(Nominal Getiri Or... Devamэ »»»