Cevaplэ Sorular 81-100

Cevaplэ Sorular 81-100 « Takas ve Operasyon

81. TBPP'mda teminat olarak gцsterilen bir hisse senedinin toplam deрerlenmiю teminatэn iзindeki payэ aюaрэdakilerden hangisidir?

a) %25
b) %15
c) %20
d) %10
e) %5


82. TBPP'mda aynэ gьn valцrlь iюlemler hangi saatler arasэnda gerзekleюtirilir?

a) 9:30-12:00/13:00-15:30
b) 10:00-12:00/13:00-15:30
c) 9:30-12:00/13:00-16:00
d) 10:00-12:00/13:00-16:00
e) 9:00-12:00/13:00-14:00


83. TBPP'mda minimum iюlem tutarэ aюaрэdakilerden hangisidir?

a) 5 milyar
b) l milyar
c) 10 milyar
d) 2 milyar
e) 500 milyon


84. TBPP'эnda alэю ve satэю oranlarэnda eюitlik olmasэ durumunda hangi цncelik esas alэnэr?

a) Kurumun vermiю olduрu emrin hacmi
b) Bir цnceki teklifte en yьksek oranэ veren kuruluю
c) Kuruma verilen toplam iюlem limitinin bьyьklьрь
d) Verilen emrin zaman цnceliрi
e) Kurumun temerrьte dьюme derecesi


85. Saat 16:30'a kadar kapatэlmayan gьn iзi menkul kэymet kredilerinin O/N krediye dцnьюьmьnde aюaрэdaki faiz oranlarэndan hangisi uygulanэr?

a) Эnterbank O/N oranэ+25
b) Borsa para piyasasэ O/N+25
c) (Эnterbank O/N oram+25) x 2
d) (Borsa para piyasasэ O/N + 25)x 2
e) Borsa para piyasasэ O/N


86. Aracэ kuruluюlar teminat olarak devlet tahvili/hazine bonosu kullanmalarэ durumunda riskin ne kadarэ kadar teminat vermek zorundadэrlar?

a) %125
b) %250
c) %200
d) %150
e) %50


88. Menkul kэymet kredi sцzleюmelerinde, hisse senedi ve hisse senedi dэюэnda verilen teminat tьrleri iзin hangi durumlarda Takasbank tarafэndan aracэ kurumlara, teminatэnэ baюlangэз teminat oranэna tamamlamasэ iзin marjin cali yapэlэr?

a) Hisse senedi iзin marjin call oranэ %17 ve hisse senedi dэюэnda verilen teminat tьrleri iзin marjin cali oranэ %25

b) Hisse senedi iзin marjin call oranэ %25 ve hisse senedi dэюэnda verilen teminat tьrleri iзin marjin cali oram %25

c) Hisse senedi iзin marjin call oram %25 ve hisse senedi dэюэnda verilen teminat tьrleri iзin marjin cali oram % 17

d) Hisse senedi iзin marjin call oram %17 ve hisse senedi dэюэnda verilen teminat tьrleri iзin marjin cali oranэ % 17

e) Hisse senedi iзin marjin call oram %25 ve hisse senedi dэюэnda verilen teminat tьrleri iзin marjin cali oranэ % 15


89. Эю Bankasэ A hisse senedinin %50 bedelli, %50 bedelsiz sermaye artэrэmэ yaptэрэ ve aynэ tarihte %78 oranэnda temettь daрэttэрэ varsayэmэ ile 2 lot hisse sendi bulunan yatэrэmcэnэn sermaye artэrэmэ sonrasэnda portfцyьnde kaз adet hisse senedi oluюur?

a) 4000
b) 3560
c) 356
d) 400
e) 378


90. Эю Bankasэ C hisse senedinin %60 bedelli, %40 bedelsiz sermaye artэrэmэ yaptэрэ ve aynэ tarihte %12 oranэnda temettь daрэttэрэ varsayэmэ ile 2 lot hisse sendi bulunan yatэrэmcэnэn sermaye artэrэmэ sonrasэnda portfцyьnde kaз adet hisse senedi oluюur?

a) 4000
b) 5200
c) 3600
d) 2400
e) 4120


91. Rьзhan hakkэ kupon pazarэnэn son iюlem gьnь aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Rьзhan hakkэ kullanma sьresinin son gьnьdьr
b) Rьзhan hakkэ kullanma sьresi sonundan цnceki 5. iюgьnьdьr
c) Rьзhan hakkэ kullanma sьresi sonundan Цnceki 6. iюgьnьdьr
d) Rьзhan hakkэ kullanma sьresi sonundan цnceki 7. iюgьnьdьr
e) Rьзhan hakkэ kullanma sьresi sonundan цnceki 30. iюgьnьdьr


92. Teslim karюэlэрэ цdeme prensibinin en цnemli Цzelliрi aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Hisse senedi iюlemlerinin takasэnda kэsmi teslim karюэlэрэ kэsmi цdeme yapэlmaktadэr
b) Borsada gerзekleюen tьm iюlemlerin takasэ tek merkezde yapэlmaktadэr
c) Temerrьte dьюen ьyelerin blokeleri borsa birincil piyasada satэlmaktadэr
d) Temerrьte dьюen ьyelerin blokeleri toptan satэюlar pazarэnda satэlmaktadэr
e) Gьnlьk bazda netleюtirme yapэlmaktadэr


93. Menkul kэymet kredilerinde Takasbank aюaрэdaki durumlarэn hangisinde teminatlarэn kapatэlmasэnda зaрrэ yapabilir?

a) Teminatэn hisse senedinden oluюmasэ durumunda toplam teminatэn toplam riskin %125'inin altэna dьюmesi durumunda

b) Teminatэn hisse senedinden oluюmasэ durumunda toplam teminatэn toplam riskin %100'ьnьn altэna dьюmesi durumunda

c) Teminatэn hisse senedinden oluюmasэ durumunda toplam teminatэn toplam riskin %150'sinin altэna dьюmesi durumunda

d) Teminatэn hisse senedinden oluюmasэ durumunda toplam teminatэn toplam riskin %50'sinin altэna dьюmesi durumunda

e) Teminatэn hisse senedinden oluюmasэ durumunda toplam teminatэn toplam riskin %25'inin altэna dьюmesi durumunda


94. Цdьnз menkul kэymetler iзin цdьnз veren kuruluюa цdenecek olan komisyon oram aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Kredi kullanэmэndan цnceki gьnde oluюan son seans aрэrlэklэ ortalama fiyatэ ile bulunan piyasa fiyatэnэn , цdьnce konu olduрu sьre iзinde her gьn iзin onbinde l oranэnda komisyon цdenir

b) Kredi kullanэmэndan цnceki gьnde oluюan son seans aрэrlэklэ ortalama fiyatэ ile bulunan piyasa fiyatэnэn , цdьnce konu olduрu sьre iзinde her gьn iзin yьzbinde 5 oranэnda komisyon цdenir

c) Kredi kullanэmэndan цnceki gьnde oluюan son seans kapanэю fiyatэ ile bulunan piyasa fiyatэnэn , цdьnce konu olduрu sьre iзinde her gьn iзin onbinde l oranэnda komisyon цdenir

d) Kredi kullanэmэndan цnceki,gьnde oluюan son seans aрэrlэklэ ortalama fiyat* ile bulunan piyasa fiyatэnэn , цdьnce konu olduрu sьre iзinde her gьn. iзin onbinde 5 oranэnda komisyon цdenir

e) Kredi kullanэmэndan цnceki gьnde oluюan son seans kapanэю fiyatэ ile bulunan piyasa fiyatэnэn , цdьnce konu olduрu sьre iзinde her gьn iзin onbinde 5 oranэnda komisyon цdenir


95. Takas ve цdeme sistemlerinde menkul ve nakdin eюanlэ olarak transferi aюaрэdaki sistemlerden hangisi ile gerзekleюtirilir?

a) EFT
b) Юartlэ virman
c) Serbest virman
d) TETS
e) Mahsup


96. Takasbank saklama kasalarэnэn hangisinde menkul kэymet teslimi iюlemleri yapэlmaktadэr?

a) Kэymet alma kasasэ
b) Kэymet verme kasasэ
c) Saklama kasasэ
d) Эstinye kasasэ
e) Kэymet kasasэ


97. Yeni aзэlan hesaplara iliюkin kimlik bilgilerinin Takasbank'a iletilmesi iзin gerekli olan yasal sure kaз gьndьr?

a) 10
b) 2
c) 7
d) 30
e) 15


98. Saklama merkezine teslim edilecek olan menkul kэymetlerin aюaрэdaki цzelliklerden hangisini taюэmasэ gerekmez?

a) Menkul kэymetin eksik olmamasэ
b) Menkul kэymetin zayii olmasэ durumu
c) Menkul kэymetin sahte olmamasэ
d) Anapara Цdeme sьresinin geзmemiю olmasэ
e) Tedbir konulmamэю olmasэ


99. Takasbank'эn ortaklэk yapэsэ ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi doрrudur?

a) Yцnetim kurulunun 5 ьyesi A grubu pay sahibi ortaklar arasэndan seзilir

b)Yцnetim kurulunun 4 ьyesi B grubu pay sahibi ortaklar arasэndan seзilir

c) B grubu pay sahibi ortaklar arasэndan gцsterilen adaylar arasэndan 2'si bankalar, 2'si aracэ kurumlar, 1'i bunlardan en зok oy almэю aday olmak ьzere genel kurulda seзilir

d) A grubu pay sahibi ortaklar arasэndan gцsterilen adaylar arasэndan 2'si bankalar, 2'si aracэ kurumlar, 1'i bunlardan en зok oy almэю aday olmak ьzere genel kurulda seзilir

e) B ve B grubu pay sahibi ortaklar arasэndan gцsterilen adaylar arasэndan 3'ь bankalar 2'si aracэ kurumlar tarafэndan genel kurulda seзilir


100. Hisse senedi temettь kupon цdemelerinde Takasbank'a kupon teslim sьresi kaз gьndьr?

a) T+l
b) T+2
c) 7 iюgьnь
d) 10 iюgьnь
e) 3 iюgьnьCEVAPLAR

81 B
82 B
83 A
84 D
85 C
86 A
87 D
88 C
89 D
90 D
91 B
92 A
93 A
94 D
95 C
96 A
97 D
98 B
99 D
100 A