Cevaplı Sorular 61-80

Cevaplı Sorular 61-80 « Takas ve Operasyon

61. Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin bir aracı kuruluşun saklama havuz hesabından diğer bir aracı kuruluşun saklama havuz hesabına virman işlemleri arasında yer almaz?

a) Takasbank'a yazılı talimat verilmesi
b) Takasbank'a EFT mesajı gönderilir
c) Kendi ofislerinde bulunan terminallerden yapılabilir
d) Diğer piyasalardan olan borçlarına mahsup edebilirler
e) İlgili piyasadan olan borç ve alacaklar mahsup edilebilir


62. Takas karşılığı ödeme prensibinde aracı kuruluşların takas borçları karşılığında alacaklarına bloke koyma dengesi nasıl oluşur?

a) Bölgesel pazar-ulusal pazar endekse dahil- ulusal pazar endeks dışı- nakit
b) Nakit-ulusal pazar endekse dahil-ulusal pazar endeks dışı-bölgesel pazar
c) Nakit-yeni şirketler pazarı-ulusal pazar endekse dahil-bölgesel pazar-gözaltı pazarı
d) Gözaltı pazarı-ulusal pazar endekse dışı- ulusal pazar endeks dahil- nakit
e) Nakit- ulusal pazar endekse dahil-bölgesel pazar-gözaltı pazarı


63. Aşağıdakilerden hangisi şartlı virman işlemlerinin dışındadır?

a) Serbest virman işlemleri
b) Zincir işlemleri
c) Normal şartlı virman
d) Takas tanımlı şartlı virman
e) Takas valörlü virman


64. Aracı kuruluşların müşterileri adına satış işlemi yaparken aktarımları aşağıdaki süreçlerden hangisini kapsar?

a) Saklama havuz hesabından takas havuz hesaplarına, takas havuz hesaplarından borç kapama işlemi yaparak müşteri havuz havuzuna aktarım yapılır

b) Saklama havuz hesabından müşteri havuz hesaplarına, müşteri havuz hesaplarından borç kapama işlemi yaparak takas havuzuna aktarım yapılır

c) Müşteri alt hesaplarından saklama havuz hesaplarına, saklama havuz hesaplarından borç kapama işlemi yaparak takas havuzuna aktarım gerçekleşir.

d) Müşteri alt hesaplarından takas havuz hesaplarına, takas havuz hesaplarından borç kapama işlemi yaparak saklama havuzuna aktarım gerçekleşir.

e) Saklama havuz hesabından müşteri havuz hesaplarına, müşteri havuz hesaplarından takas havuzuna aktarım yapılır


65. Aracı kuruluşlar hisse senedi işlemlerinden doğan nakit borçlarının kapatılması sırasında aşağıdakilerden hangisini uygulayamazlar?

a) MBS menüsünde bulunan nakit borç kapama ekranından, borç kapatma işlemi yapılması
b) Hisse senedi takas borcu hesabına fiziki olarak teslim işlemi
c) Hisse senedi takas borcu hesabına üyeler arası virman işlemi
d) Hisse senedi takas borcu hesabına EFT gönderilmesi
e) Borç kapatma işlemi yapılması


66. Aracı kuruluşlar hisse senedi işlemlerinden doğan ve serbest cari hesaplarına alacak olarak geçen tutarları işleme dahil ederken aşağıdakilerden hangisini uygulayamazlar?

a) EFT ile başka bir bankaya virman
b) Diğer piyasalardan olan borçlarına mahsup
c) Müşteri hesabından virman
d) Takasbank nezdindeki başka bir hesaba aktarım
e) İlgili piyasa işlemlerinden olan borçlarına mahsup


67. Kayıtlı sermaye sisteme tabi ortaklıkların birincil piyasa işlemleri takas yöntemleri arasında aşağıdaki yöntemlerden hangisi yer almaz?

a) Piyasanın kapandığı gün özel saklama hesabında satılmamış kıymet kaldığı takdirde seri numarası bazında üyeye teslim edilir

b) Satıcı üye satışı izleyen gün sattığı miktar para kadar para makbuzunu Takasbank'a teslim etmek zorundadır.

c) Satışa konu olan hisse senetlerinin tamamı birincil piyasanın açılmasından en geç 2 iş günü önce Takasbank'a teslim etmek zorundadır.

d) Teslim edilen hisse senetleri ayrı bir özel hesaba alacak kaydedilir

e) Teslim edilen hisse senetleri havuz hesabına alınır


68. 25/08/2003 tarihinde itfa olacak dövize endeksli hazine bonosunun tahvilinin tanımı hangisidir?

a) TRB250803P2İ
b) TRT250803F21
c) TRB250803F21
d) TRT030825P21
e) TRT030825T21


69. İMKB tahvil ve bono kesin alım-satım pazarında gerçekleştirilen işlemlerin takası hangi gün gerçekleştirilir?

a) T+l
b) T+0
c) T+2
d) T+3
e) T


70. Kesin alım satım pazarında aşağıdaki menkul kıymetlerden hangisinin işlemi gerçekleştirilmez?

a) Borsa kotuna alınmış özel sektör tahvilleri
b) Özelleştirme idaresi tarafından ihraç edilen tahviller
c) Gayri menkul sertifikalarının ikinci el işlemleri
d) Finansman bonosu
e) Hazine bonosu


71. Kesin alım satım pazarında ileri valörlü işlemlerde valör maksimum kaç gündür?

a) 30
b) 90
c) 7
d) 60
e) 10


72. Sabit getirili menkul kıymetlerde şartlı virmanda aşağıdakilerden hangi opsiyon tanımlanamaz?

a) Fiyat önceliği
b) Parçalı işlem
c) Son işlem zamanı
d) EFT
e) Zaman önceliği


73. Takasbank'ın yurtdışı menkul kıymet ve nakit muhabir hesaplan aşağıdakilerden hangileridir?

a) Euroclearbank- Citibank
b) Bank of Newyork- Citibank
c) Westdeutschebank-The Chasemanhattanbank
d) Socıete Generale-Credit Suisse bank
e) Euroclearbank- The Chasemanhattanbank


74. Uluslararası tahvil bono piyasasında işlem gören yabancı para cinsinden ihraç edilmiş olan ve uluslararası piyasada işlem gören Türk Eurobond'larını aşağıdaki kuruluşlardan hangisi ihraç edemez?

a) T. C. Hazine Müsteşarlığı
b) Türk Eximbank
c) Ankara Belediyesi
d) T. C. M. B.
e) Hazine


75. İMKB uluslararası tahvil ve bono piyasasında işlem yapacak üyelerin yatırmaları gereken teminat tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 5.000 USD-25.000 USD
b) 30.000 USD-15.000 USD
c) 50.000 USD-7.000 USD
d) 10.000 USD-15.000 USD
e) 80.000 USD-15.000 USD


76. Uluslararası tahvil ve bono piyasasındaki teminatlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Döviz cinsinden ihraç edilen gelir ortaklığı senetleri
b) İMKB tahvil ve bono piyasasında işlem gören TL ödemeli devlet iç borçlanma senetleri
c) USD,EURO,GDR cinsinden nakit
d) USD, EURO, GDR cinsinden banka teminat mektubu
e) USD,EURO,GDR cinsinden menkul kıymet


77. İMKB uluslararası tahvil ve bono piyasasında takas süresi kaç gündür?

a) T+2
b) T+3
c) T+4
d) T +5
e) T


78. Aşağıdakilerden hangisi TBPP'de işlem yapmak isteyen aracı kuruluşların uygulamaları gereken prosedürün dışındadır?

a) Sözleşme imzalanması
b) Maktu damga vergisi ödenmesi
c) BSMV ödenmesi
d) KKDF ödenmesi
e) Teminat ayrılması


79. Aracı kuruluşların Takasbank'a verdikleri teminata göre TBPP'ındaki alış limiti nasıl hesaplanır?

a) TBPP limiti-toplam alış işlemleri+vadesi gelen alış işlemleri
b) Toplam alış işlemleri + TBPP limiti+vadesi gelen alış işlemleri
c) TBPP limiti-vadesi gelen alış işlemleri+toplam alış işlemleri
d) TBPP limiti+toplam alış işlemleri+vadesi gelen alış işlemleri
e) TBPP limiti-vadesi gelen alış işlemleri


80. TBPP'ında değerlenmiş teminat hesaplamasında aşağıdaki katsayılardan hangisi kullanılır?

a) Teminat mektubu %100
b) Yatırım fonu katılma belgesi %75
c) Hisse senedi %50
d) Hazine bonosu %50
e) Devlet tahvili %50CEVAPLAR

61 D
62 B
63 A
64 C
65 B
66 C
67 B
68 C
69 B
70 D
71 B
72 A
73 A
74 D
75 C
76 B
77 B
78 D
79 A
80 B