Cevaplэ Sorular 61-80

Cevaplэ Sorular 61-80 « Takas ve Operasyon

61. Aюaрэdakilerden hangisi hisse senetlerinin bir aracэ kuruluюun saklama havuz hesabэndan diрer bir aracэ kuruluюun saklama havuz hesabэna virman iюlemleri arasэnda yer almaz?

a) Takasbank'a yazэlэ talimat verilmesi
b) Takasbank'a EFT mesajэ gцnderilir
c) Kendi ofislerinde bulunan terminallerden yapэlabilir
d) Diрer piyasalardan olan borзlarэna mahsup edebilirler
e) Эlgili piyasadan olan borз ve alacaklar mahsup edilebilir


62. Takas karюэlэрэ цdeme prensibinde aracэ kuruluюlarэn takas borзlarэ karюэlэрэnda alacaklarэna bloke koyma dengesi nasэl oluюur?

a) Bцlgesel pazar-ulusal pazar endekse dahil- ulusal pazar endeks dэюэ- nakit
b) Nakit-ulusal pazar endekse dahil-ulusal pazar endeks dэюэ-bцlgesel pazar
c) Nakit-yeni юirketler pazarэ-ulusal pazar endekse dahil-bцlgesel pazar-gцzaltэ pazarэ
d) Gцzaltэ pazarэ-ulusal pazar endekse dэюэ- ulusal pazar endeks dahil- nakit
e) Nakit- ulusal pazar endekse dahil-bцlgesel pazar-gцzaltэ pazarэ


63. Aюaрэdakilerden hangisi юartlэ virman iюlemlerinin dэюэndadэr?

a) Serbest virman iюlemleri
b) Zincir iюlemleri
c) Normal юartlэ virman
d) Takas tanэmlэ юartlэ virman
e) Takas valцrlь virman


64. Aracэ kuruluюlarэn mьюterileri adэna satэю iюlemi yaparken aktarэmlarэ aюaрэdaki sьreзlerden hangisini kapsar?

a) Saklama havuz hesabэndan takas havuz hesaplarэna, takas havuz hesaplarэndan borз kapama iюlemi yaparak mьюteri havuz havuzuna aktarэm yapэlэr

b) Saklama havuz hesabэndan mьюteri havuz hesaplarэna, mьюteri havuz hesaplarэndan borз kapama iюlemi yaparak takas havuzuna aktarэm yapэlэr

c) Mьюteri alt hesaplarэndan saklama havuz hesaplarэna, saklama havuz hesaplarэndan borз kapama iюlemi yaparak takas havuzuna aktarэm gerзekleюir.

d) Mьюteri alt hesaplarэndan takas havuz hesaplarэna, takas havuz hesaplarэndan borз kapama iюlemi yaparak saklama havuzuna aktarэm gerзekleюir.

e) Saklama havuz hesabэndan mьюteri havuz hesaplarэna, mьюteri havuz hesaplarэndan takas havuzuna aktarэm yapэlэr


65. Aracэ kuruluюlar hisse senedi iюlemlerinden doрan nakit borзlarэnэn kapatэlmasэ sэrasэnda aюaрэdakilerden hangisini uygulayamazlar?

a) MBS menьsьnde bulunan nakit borз kapama ekranэndan, borз kapatma iюlemi yapэlmasэ
b) Hisse senedi takas borcu hesabэna fiziki olarak teslim iюlemi
c) Hisse senedi takas borcu hesabэna ьyeler arasэ virman iюlemi
d) Hisse senedi takas borcu hesabэna EFT gцnderilmesi
e) Borз kapatma iюlemi yapэlmasэ


66. Aracэ kuruluюlar hisse senedi iюlemlerinden doрan ve serbest cari hesaplarэna alacak olarak geзen tutarlarэ iюleme dahil ederken aюaрэdakilerden hangisini uygulayamazlar?

a) EFT ile baюka bir bankaya virman
b) Diрer piyasalardan olan borзlarэna mahsup
c) Mьюteri hesabэndan virman
d) Takasbank nezdindeki baюka bir hesaba aktarэm
e) Эlgili piyasa iюlemlerinden olan borзlarэna mahsup


67. Kayэtlэ sermaye sisteme tabi ortaklэklarэn birincil piyasa iюlemleri takas yцntemleri arasэnda aюaрэdaki yцntemlerden hangisi yer almaz?

a) Piyasanэn kapandэрэ gьn цzel saklama hesabэnda satэlmamэю kэymet kaldэрэ takdirde seri numarasэ bazэnda ьyeye teslim edilir

b) Satэcэ ьye satэюэ izleyen gьn sattэрэ miktar para kadar para makbuzunu Takasbank'a teslim etmek zorundadэr.

c) Satэюa konu olan hisse senetlerinin tamamэ birincil piyasanэn aзэlmasэndan en geз 2 iю gьnь цnce Takasbank'a teslim etmek zorundadэr.

d) Teslim edilen hisse senetleri ayrэ bir цzel hesaba alacak kaydedilir

e) Teslim edilen hisse senetleri havuz hesabэna alэnэr


68. 25/08/2003 tarihinde itfa olacak dцvize endeksli hazine bonosunun tahvilinin tanэmэ hangisidir?

a) TRB250803P2Э
b) TRT250803F21
c) TRB250803F21
d) TRT030825P21
e) TRT030825T21


69. ЭMKB tahvil ve bono kesin alэm-satэm pazarэnda gerзekleюtirilen iюlemlerin takasэ hangi gьn gerзekleюtirilir?

a) T+l
b) T+0
c) T+2
d) T+3
e) T


70. Kesin alэm satэm pazarэnda aюaрэdaki menkul kэymetlerden hangisinin iюlemi gerзekleюtirilmez?

a) Borsa kotuna alэnmэю цzel sektцr tahvilleri
b) Цzelleюtirme idaresi tarafэndan ihraз edilen tahviller
c) Gayri menkul sertifikalarэnэn ikinci el iюlemleri
d) Finansman bonosu
e) Hazine bonosu


71. Kesin alэm satэm pazarэnda ileri valцrlь iюlemlerde valцr maksimum kaз gьndьr?

a) 30
b) 90
c) 7
d) 60
e) 10


72. Sabit getirili menkul kэymetlerde юartlэ virmanda aюaрэdakilerden hangi opsiyon tanэmlanamaz?

a) Fiyat цnceliрi
b) Parзalэ iюlem
c) Son iюlem zamanэ
d) EFT
e) Zaman цnceliрi


73. Takasbank'эn yurtdэюэ menkul kэymet ve nakit muhabir hesaplan aюaрэdakilerden hangileridir?

a) Euroclearbank- Citibank
b) Bank of Newyork- Citibank
c) Westdeutschebank-The Chasemanhattanbank
d) Socэete Generale-Credit Suisse bank
e) Euroclearbank- The Chasemanhattanbank


74. Uluslararasэ tahvil bono piyasasэnda iюlem gцren yabancэ para cinsinden ihraз edilmiю olan ve uluslararasэ piyasada iюlem gцren Tьrk Eurobond'larэnэ aюaрэdaki kuruluюlardan hangisi ihraз edemez?

a) T. C. Hazine Mьsteюarlэрэ
b) Tьrk Eximbank
c) Ankara Belediyesi
d) T. C. M. B.
e) Hazine


75. ЭMKB uluslararasэ tahvil ve bono piyasasэnda iюlem yapacak ьyelerin yatэrmalarэ gereken teminat tutarэ aюaрэdakilerden hangisidir?

a) 5.000 USD-25.000 USD
b) 30.000 USD-15.000 USD
c) 50.000 USD-7.000 USD
d) 10.000 USD-15.000 USD
e) 80.000 USD-15.000 USD


76. Uluslararasэ tahvil ve bono piyasasэndaki teminatlar arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Dцviz cinsinden ihraз edilen gelir ortaklэрэ senetleri
b) ЭMKB tahvil ve bono piyasasэnda iюlem gцren TL цdemeli devlet iз borзlanma senetleri
c) USD,EURO,GDR cinsinden nakit
d) USD, EURO, GDR cinsinden banka teminat mektubu
e) USD,EURO,GDR cinsinden menkul kэymet


77. ЭMKB uluslararasэ tahvil ve bono piyasasэnda takas sьresi kaз gьndьr?

a) T+2
b) T+3
c) T+4
d) T +5
e) T


78. Aюaрэdakilerden hangisi TBPP'de iюlem yapmak isteyen aracэ kuruluюlarэn uygulamalarэ gereken prosedьrьn dэюэndadэr?

a) Sцzleюme imzalanmasэ
b) Maktu damga vergisi цdenmesi
c) BSMV цdenmesi
d) KKDF цdenmesi
e) Teminat ayrэlmasэ


79. Aracэ kuruluюlarэn Takasbank'a verdikleri teminata gцre TBPP'эndaki alэю limiti nasэl hesaplanэr?

a) TBPP limiti-toplam alэю iюlemleri+vadesi gelen alэю iюlemleri
b) Toplam alэю iюlemleri + TBPP limiti+vadesi gelen alэю iюlemleri
c) TBPP limiti-vadesi gelen alэю iюlemleri+toplam alэю iюlemleri
d) TBPP limiti+toplam alэю iюlemleri+vadesi gelen alэю iюlemleri
e) TBPP limiti-vadesi gelen alэю iюlemleri


80. TBPP'эnda deрerlenmiю teminat hesaplamasэnda aюaрэdaki katsayэlardan hangisi kullanэlэr?

a) Teminat mektubu %100
b) Yatэrэm fonu katэlma belgesi %75
c) Hisse senedi %50
d) Hazine bonosu %50
e) Devlet tahvili %50CEVAPLAR

61 D
62 B
63 A
64 C
65 B
66 C
67 B
68 C
69 B
70 D
71 B
72 A
73 A
74 D
75 C
76 B
77 B
78 D
79 A
80 B