Cevaplэ Sorular 41-60

Cevaplэ Sorular 41-60 « Takas ve Operasyon

41. Temerrьt nedir?

a) Fiziksel teslimatэn T+1 gьnь gerзekleюtirilmesi
b) Fiziksel teslimatэn T+3 gьnь gerзekleюtirilmesi
c) Borsa iюlemleri sonucunda doрan taahhьtlerin gerektirdiрi цdeme ve kэymet teslimatэnэn sьresinde yapэlmamasэ
d) Aynэ kэymetten aynэ iюlem gьnьnde yapэlan iюlemlerin satэю tutarэnэn alэю tutarэndan farklэ olmasэ
e) Borsada yapэlan iюlemlerin farklэ mьюteriler adэna bildirilmesi


42. Temerrьt matrahэ nasэl hesaplanэr?

a) Nakit yьkьmlьlьрь iзin , yatэrэlmayan nakit tutar kadar

b) Hisse senedi yьkьmlьlьрь iзin , yatэrэlmayan nominal deрer kadar

c) Nakit yьkьmlьlьрь iзin , yatэrэlmayan nakit tutar , hisse senedi iзin yatэrэlmayan adet * iюlem gьnь 2.seans aрэrlэklэ ortalama fiyat

d) Nakit yьkьmlьlьрь iзin tutarэn 2 katэ, hisse senedi iзin yatэrэlmayan adet * iюlem gьnь 2.seans aрэrlэklэ ortalama fiyat

e) Nakit yьkьmlьlьрь iзin tutarэn 3/4 katэ, hisse senedi iзin yatэrэlmayan adet * iюlem gьnь 2.seans aрэrlэklэ ortalama fiyat


43. Takas gьnьnde nakit borcunu yatэrmayan ьyeler olmasэ sonucunda nakit alacaрэnэ alamayan ьyeler iзin aюaрэdakilerden hangisi uygulanэr?

a) Temerrьte dьюen ьyeden tahsil edilen temerrьt cezasэnэn 2 katэ цdenir
b) Temerrьte dьюen ьyeden tahsil edilen temerrьt cezasэnэn 2 /3' ь цdenir
c) Temerrьte dьюen ьyeden tahsil edilen temerrьt cezasэnэn %75'i цdenir
d) Temerrьte dьюen ьyeden tahsil edilen temerrьt cezasэnэn %50'si цdenir
e) Temerrьte dьюen ьyeden tahsil edilen temerrьt cezasэnэn %25'i цdenir


44. Aюaрэdakilerden hangisinin takasэ iki tarafэnda yazэlэ baюvurusu ve Borsa Yцnetim Kurulu'nun uygun gцrmesi ile Takas Merkezi dэюэnda yapэlabilir?

a) Birincil piyasa iюlemlerinin takasэ
b) Rьзhan hakkэ kupon pazarэ iюlemlerinin takasэ
c) Gцzaltэ pazarэ iюlemlerinin takasэ
d) Toptan satэюlar pazarэ iюlemlerinin takasэ
e) Yeni hisse senetlerinin takasэ


45. Mьюteri bazэnda saklama sistemine gцre aюaрэdakilerden hangisi doрrudur?

a) Borsadan sцzleюmeler Takasbank'a mьюteri bazэnda iletilir
b) Mьюteriler doрrudan Takasbank'a alэm satэm talimatэ verebilirler
c) Mьюteri Alo-Takas aracэlэрэyla alэm-satэm talimatэ verebilir
d) Aracэ kuruluюlar yaptэklarэ alэm satэm iюlemleri ile oluюan bakiyeleri mьюteri alt hesaplarэna daрэtэrlar
e) Aracэ kurumlar dьzenledikleri sцzleюmeleri Takasbank'a toplu olarak iletilir


46.Aracэ kuruluюlarэn kullanabilecekleri menkul kэymet kredisi ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi doрrudur?

a) Spot-vadeden цnce kapama opsiyonlu (maksimum l yэl vade)-gьn iзi
b) Spot-vadeden цnce kapama opsiyonlu (maksimum 6 ay vade)-gьn iзi
c) Spot-vadeden цnce kapama opsiyonlu. (minimum l yэl vade)-gьn iзi
d) Spot-vadeden цnce kapama opsiyonlu (minimum 6 ay vade)-gьn iзi
e) Spot-vadeden цnce kapama opsiyonlu ( maksimum l ay vade)-gьn iзi


47. Menkul kэymet kredi teminatlarэ ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi doрrudur?

a) Teminatэn tamamэnэn hisse senedi dэюэndaki teminatlardan verilmesi durumunda riskin % 125'i kadar teminat getirilmesi gerekir

b) Teminatэn tamamэnэn hisse senedi dэюэndaki teminatlardan verilmesi durumunda riskin % 100'ь kadar teminat getirilmesi gerekir

c) Teminata alman tek bir hisse senedinin tutarэ , toplam menkul kэymet kredisi riskini %25'ini geзemez

d) Teminatэn tamamэnэn hisse senedi olarak verilmesi durumunda riskin % 100'ь kadar hisse senedi getirilmesi gerekir

e) Teminatэn tamamэnэn hisse senedi olarak verilmesi durumunda riskin %125'i kadar hisse senedi getirilmesi gerekir


48. Menkul kэymet kredisi iзin Takasbank'эn temerrьt hьkьmlerine gцre aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

a) Teminatlar nakde dцnьюtьrьlerek borcun tahsilatэ gerзekleюtirilir
b) Temerrьt sьresi iзinde toplam borca temerrьt faizi uygulanэr
c) Temerrьt faizi Takasbank'эn temerrьt gьnь ilan etmiю olduрu en yьksek kredi faiz oranэnэn 2 katэdэr
d) Temerrьt faizi Takasbank'эn temerrьt gьnь ilan etmiю olduрu en yьksek kredi faiz oranэnэn 3 katэdэr
e) Toplam borca temerrьt faizi uygulanэr


49. Цdьnз menkul kэymet kredisi vade ve vade sonu цdemeleri ile ilgili aюaрэdakilerden hangisi doрrudur?

a) Vade maksimum 2 ay, vade sonu fiziken 14:00, hesaben 17:00
b) Vade maksimum l ay, vade sonu fiziken 14:00, hesaben 17:00
c) Vade maksimum 6 ay, vade sonu fiziken 14:00, hesaben 17:00
d) Vade maksimum 2 ay, vade sonu fiziken 12:00, hesaben 14:00
e) Vade maksimum 2 ay, vade sonu fiziken 14:00, hesaben 14:00


50. Takasbank para piyasasэnda yatэrэm fonlarэ ne kadar yatэrэm yapabilirler?

a) Net portfцy deрerinin %20'si kadar
b) Net portfцy deрerinin %25'i kadar
c) Net portfцy deрerinin %50'si kadar
d) Net portfцy deрerinin %30'u kadar
e) Net portfцy deрerinin %10'u kadar


51. Takasbank para piyasasэnda hisse senedi teminatэnэn toplam teminat iзindeki katsayэsэ nedir?

a) Hisse senedi toplamэnda %75 , bir hisse iзin %25
b) Hisse senedi toplamэnda % 100 , bir hisse iзin %25
c) Hisse senedi toplamэnda %75 , bir hisse iзin %15
d) Hisse senedi toplamэnda %75 , bir hisse iзin %50
e) Hisse senedi toplamэnda % 100 , bir hisse iзin %50


52. Aracэ kuruluюlarэn kullanacaklarэ kredi limitlerinin belirlenmesinde aюaрэdakilerden hangisi kullanэlmaz?

a) Son ьз yэldaki finansal deрerler
b) Takasbank oranlarэ
c) Kredi kullanэm deрerleri
d) Moralite
e) Kredi dцnью deрerleri


53. Takasbank'dan kredi alacak olan aracэ kuruluюlarэn verecekleri teminat tьrleri arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Devlet tahvili
b) Hazine bonosu
c) Teminat mektubu
d) Yatэrэm fonu katэlma belgesi
e) Gayrimenkul


54. Aюaрэdaki durumlardan hangisinde Takasbank para piyasasэnda teminat deрiюtirme зaрrэsэ yapэlmaktadэr?

a) Hisse senedi ihraз eden юirketin sermaye artэrэmэ yapmasэ
b) Hisse senedinin zarar aзэklamasэ
c) Hisse senedinin ЭMKB-100 'den зэkartэlmasэ
d) Hisse senedinin eski-yeni olarak ayrэlmasэ
e) Hisse senedinin temettь daрэtэmэ yapmasэ


55. Menkul kэymet kredilerinde vade sonu цdeme saatleri aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Nakden 15:30, hesaben 17:00
b) Nakden 14:30, hesaben 17:30
c) Nakden 13:30, hesaben 17:00
d) Nakden 14:30, hesaben 17:00
e) Nakden 15:30, hesaben 15:30


56. MKK'nэn kuruluю, faaliyet, зalэюma ve denetim yцnetmelikleri esaslarэ hangi kurum tarafэndan belirlenir?

a) Takas ve saklama bankasэ
b) ЭMKB yцnetim kurulu
c) Bakanlar kurulu
d) SPK
e) ЭMKB baюkanlэрэ


57. Yatэrэmcэlarэ koruma fonu idare ve temsil etmek hangi kurumun yьkьmlьlьрьmdedir?

a) Takas ve saklama bankasэ
b)SPK
c)MKK
d) ЭMKB
e) Aracэ kurum


58. Menkul kэymetin zayii nedeni ile цdeme yasaрэ ve iptal davasэ aзabilecekler arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Hisse senedinin zilyedi
b) Эptal kararэ verilmesinde haklэ menfaati bulunanlar
c) 5. yэldan sonra hamiline karюэ istirdat davasэ aзanlar
d) l. yэldan sonra hamiline karюэ istirdat davasэ aзanlar
e) Hisse senedinin maliki


59. Aracэ kuruluюlara Takasbank nezdinde aзэlan hesaplar aюaрэdakilerden hangisini kapsamaz?


a) Nakit takas hesabэ
b) Saklama hesabэ
c) Havuz hesabэ
d) Mьюteri alt hesabэ
e) Menkul hesabэ


60. Kэymet teslim alma talimatlarэnэn, mislen ve aynen saklanmasэ iзin hangi sьre iзerisinde Takasbank'a iletilmesi gerekir?

a) Mislen saklama iзin aynэ gьn 14:00'e kadar, aynen saklama iзin l gьn цnce
b) Aynen saklama iзin aynэ gьn 14:00'e kadar, mislen saklama iзin l gьn цnce
c) Mislen saklama iзin aynэ gьn 16:30'a kadar, aynen saklama iзin l gьn цnce
d) Mislen saklama iзin aynэ gьn 16:30'a kadar, aynen saklama aynэ gьn 12:00'ye kadar
e) Aynen ve mislen saklama iзin aynэ gьn 12:00'ye kadarCEVAPLAR

41 C
42 C
43 B
44 D
45 D
46 E
47 A
48 D
49 B
50 A
51 C
52 E
53 D
54 C
55 D
56 C
57 C
58 C
59 A
60 A