Cevaplı Sorular 41-60

Cevaplı Sorular 41-60 « Takas ve Operasyon

41. Temerrüt nedir?

a) Fiziksel teslimatın T+1 günü gerçekleştirilmesi
b) Fiziksel teslimatın T+3 günü gerçekleştirilmesi
c) Borsa işlemleri sonucunda doğan taahhütlerin gerektirdiği ödeme ve kıymet teslimatının süresinde yapılmaması
d) Aynı kıymetten aynı işlem gününde yapılan işlemlerin satış tutarının alış tutarından farklı olması
e) Borsada yapılan işlemlerin farklı müşteriler adına bildirilmesi


42. Temerrüt matrahı nasıl hesaplanır?

a) Nakit yükümlülüğü için , yatırılmayan nakit tutar kadar

b) Hisse senedi yükümlülüğü için , yatırılmayan nominal değer kadar

c) Nakit yükümlülüğü için , yatırılmayan nakit tutar , hisse senedi için yatırılmayan adet * işlem günü 2.seans ağırlıklı ortalama fiyat

d) Nakit yükümlülüğü için tutarın 2 katı, hisse senedi için yatırılmayan adet * işlem günü 2.seans ağırlıklı ortalama fiyat

e) Nakit yükümlülüğü için tutarın 3/4 katı, hisse senedi için yatırılmayan adet * işlem günü 2.seans ağırlıklı ortalama fiyat


43. Takas gününde nakit borcunu yatırmayan üyeler olması sonucunda nakit alacağını alamayan üyeler için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Temerrüte düşen üyeden tahsil edilen temerrüt cezasının 2 katı ödenir
b) Temerrüte düşen üyeden tahsil edilen temerrüt cezasının 2 /3' ü ödenir
c) Temerrüte düşen üyeden tahsil edilen temerrüt cezasının %75'i ödenir
d) Temerrüte düşen üyeden tahsil edilen temerrüt cezasının %50'si ödenir
e) Temerrüte düşen üyeden tahsil edilen temerrüt cezasının %25'i ödenir


44. Aşağıdakilerden hangisinin takası iki tarafında yazılı başvurusu ve Borsa Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi ile Takas Merkezi dışında yapılabilir?

a) Birincil piyasa işlemlerinin takası
b) Rüçhan hakkı kupon pazarı işlemlerinin takası
c) Gözaltı pazarı işlemlerinin takası
d) Toptan satışlar pazarı işlemlerinin takası
e) Yeni hisse senetlerinin takası


45. Müşteri bazında saklama sistemine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Borsadan sözleşmeler Takasbank'a müşteri bazında iletilir
b) Müşteriler doğrudan Takasbank'a alım satım talimatı verebilirler
c) Müşteri Alo-Takas aracılığıyla alım-satım talimatı verebilir
d) Aracı kuruluşlar yaptıkları alım satım işlemleri ile oluşan bakiyeleri müşteri alt hesaplarına dağıtırlar
e) Aracı kurumlar düzenledikleri sözleşmeleri Takasbank'a toplu olarak iletilir


46.Aracı kuruluşların kullanabilecekleri menkul kıymet kredisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Spot-vadeden önce kapama opsiyonlu (maksimum l yıl vade)-gün içi
b) Spot-vadeden önce kapama opsiyonlu (maksimum 6 ay vade)-gün içi
c) Spot-vadeden önce kapama opsiyonlu. (minimum l yıl vade)-gün içi
d) Spot-vadeden önce kapama opsiyonlu (minimum 6 ay vade)-gün içi
e) Spot-vadeden önce kapama opsiyonlu ( maksimum l ay vade)-gün içi


47. Menkul kıymet kredi teminatları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Teminatın tamamının hisse senedi dışındaki teminatlardan verilmesi durumunda riskin % 125'i kadar teminat getirilmesi gerekir

b) Teminatın tamamının hisse senedi dışındaki teminatlardan verilmesi durumunda riskin % 100'ü kadar teminat getirilmesi gerekir

c) Teminata alman tek bir hisse senedinin tutarı , toplam menkul kıymet kredisi riskini %25'ini geçemez

d) Teminatın tamamının hisse senedi olarak verilmesi durumunda riskin % 100'ü kadar hisse senedi getirilmesi gerekir

e) Teminatın tamamının hisse senedi olarak verilmesi durumunda riskin %125'i kadar hisse senedi getirilmesi gerekir


48. Menkul kıymet kredisi için Takasbank'ın temerrüt hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Teminatlar nakde dönüştürülerek borcun tahsilatı gerçekleştirilir
b) Temerrüt süresi içinde toplam borca temerrüt faizi uygulanır
c) Temerrüt faizi Takasbank'ın temerrüt günü ilan etmiş olduğu en yüksek kredi faiz oranının 2 katıdır
d) Temerrüt faizi Takasbank'ın temerrüt günü ilan etmiş olduğu en yüksek kredi faiz oranının 3 katıdır
e) Toplam borca temerrüt faizi uygulanır


49. Ödünç menkul kıymet kredisi vade ve vade sonu ödemeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Vade maksimum 2 ay, vade sonu fiziken 14:00, hesaben 17:00
b) Vade maksimum l ay, vade sonu fiziken 14:00, hesaben 17:00
c) Vade maksimum 6 ay, vade sonu fiziken 14:00, hesaben 17:00
d) Vade maksimum 2 ay, vade sonu fiziken 12:00, hesaben 14:00
e) Vade maksimum 2 ay, vade sonu fiziken 14:00, hesaben 14:00


50. Takasbank para piyasasında yatırım fonları ne kadar yatırım yapabilirler?

a) Net portföy değerinin %20'si kadar
b) Net portföy değerinin %25'i kadar
c) Net portföy değerinin %50'si kadar
d) Net portföy değerinin %30'u kadar
e) Net portföy değerinin %10'u kadar


51. Takasbank para piyasasında hisse senedi teminatının toplam teminat içindeki katsayısı nedir?

a) Hisse senedi toplamında %75 , bir hisse için %25
b) Hisse senedi toplamında % 100 , bir hisse için %25
c) Hisse senedi toplamında %75 , bir hisse için %15
d) Hisse senedi toplamında %75 , bir hisse için %50
e) Hisse senedi toplamında % 100 , bir hisse için %50


52. Aracı kuruluşların kullanacakları kredi limitlerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

a) Son üç yıldaki finansal değerler
b) Takasbank oranları
c) Kredi kullanım değerleri
d) Moralite
e) Kredi dönüş değerleri


53. Takasbank'dan kredi alacak olan aracı kuruluşların verecekleri teminat türleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Devlet tahvili
b) Hazine bonosu
c) Teminat mektubu
d) Yatırım fonu katılma belgesi
e) Gayrimenkul


54. Aşağıdaki durumlardan hangisinde Takasbank para piyasasında teminat değiştirme çağrısı yapılmaktadır?

a) Hisse senedi ihraç eden şirketin sermaye artırımı yapması
b) Hisse senedinin zarar açıklaması
c) Hisse senedinin İMKB-100 'den çıkartılması
d) Hisse senedinin eski-yeni olarak ayrılması
e) Hisse senedinin temettü dağıtımı yapması


55. Menkul kıymet kredilerinde vade sonu ödeme saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nakden 15:30, hesaben 17:00
b) Nakden 14:30, hesaben 17:30
c) Nakden 13:30, hesaben 17:00
d) Nakden 14:30, hesaben 17:00
e) Nakden 15:30, hesaben 15:30


56. MKK'nın kuruluş, faaliyet, çalışma ve denetim yönetmelikleri esasları hangi kurum tarafından belirlenir?

a) Takas ve saklama bankası
b) İMKB yönetim kurulu
c) Bakanlar kurulu
d) SPK
e) İMKB başkanlığı


57. Yatırımcıları koruma fonu idare ve temsil etmek hangi kurumun yükümlülüğümdedir?

a) Takas ve saklama bankası
b)SPK
c)MKK
d) İMKB
e) Aracı kurum


58. Menkul kıymetin zayii nedeni ile ödeme yasağı ve iptal davası açabilecekler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Hisse senedinin zilyedi
b) İptal kararı verilmesinde haklı menfaati bulunanlar
c) 5. yıldan sonra hamiline karşı istirdat davası açanlar
d) l. yıldan sonra hamiline karşı istirdat davası açanlar
e) Hisse senedinin maliki


59. Aracı kuruluşlara Takasbank nezdinde açılan hesaplar aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?


a) Nakit takas hesabı
b) Saklama hesabı
c) Havuz hesabı
d) Müşteri alt hesabı
e) Menkul hesabı


60. Kıymet teslim alma talimatlarının, mislen ve aynen saklanması için hangi süre içerisinde Takasbank'a iletilmesi gerekir?

a) Mislen saklama için aynı gün 14:00'e kadar, aynen saklama için l gün önce
b) Aynen saklama için aynı gün 14:00'e kadar, mislen saklama için l gün önce
c) Mislen saklama için aynı gün 16:30'a kadar, aynen saklama için l gün önce
d) Mislen saklama için aynı gün 16:30'a kadar, aynen saklama aynı gün 12:00'ye kadar
e) Aynen ve mislen saklama için aynı gün 12:00'ye kadarCEVAPLAR

41 C
42 C
43 B
44 D
45 D
46 E
47 A
48 D
49 B
50 A
51 C
52 E
53 D
54 C
55 D
56 C
57 C
58 C
59 A
60 A