Cevaplэ Sorular 21-40

Cevaplэ Sorular 21-40 « Takas ve Operasyon

21. Hisse senetlerinin bir aracэ kuruluюun saklama havuz hesabэndan baюka bir aracэ kuruluюun saklama havuz hesabэna aktarэmэ iюlemi aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Saklama iюlemi
b) EFT iюlemi
c) Virman iюlemi
d) Takas iюlemi
e) Transfer iюlemi


22. Юartlэ virman iюleminin цzelliрi nedir?

a) Nakit ve kэymet transfer iюlemleri farklэ zamanlarda yapэlэr
b) Aracэ kuruluюlar arasэnda eюanlэ kэymet ve nakit transferi yapэlэr
c) Юartlэ virman iюleminde ьз aюama vardэr
d) Юartlэ virman iюlemin nakit yьkьmlьlьрь karюэlэрэnda menkul kэymet kullanэlabilir
e) Юartlэ virman iюleminde valцr T+1 dir


23. Takas havuzuna aktarэlan menkul kэymetlerin daрэlэmэ yцntemleri arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Ьye hesabэna virman
b) Fiziki teslim
c) Mьюteri alt hesabэndan aktarэm
d) Mьюteri havuz hesabэndan aktarэm
e) Aracэ kurumdan virman


24. Aracэ kuruluюlar hisse senedi iюlemlerinden doрan nakit yьkьmlьlьklerini hangi yцntemlerle yerine getirebilirler?

a) Hisse senedi takas borcu hesabэna ьyeler arasэ virman yaparak
b) MB'na nakit yatэrarak
c) Takasbank'a nakit yatэrarak
d) Takasbank'a EFT gцndererek
e) MB'na EFT gцndererek


25. Aracэ kuruluюlar, ЭMKB hisse senedi piyasasэ iюlemlerinden kaynaklanan yьkьmlьlьklerini hangi sьreзte yerine getiremezlerse temerrьte dьюmью sayэlэrlar?

a) T+1 saat 16:00
b) T+2 saat 16:00
c) T+1 saat 10:00
d) T+2 saat 10:00
e) T+2 saat 12:00


26. Temerrьt cezasэ hesaplanmasэnda aюaрэdaki faiz oranlarэndan hangisi baz alэnmaktadэr?

a) Bankalararasэ para piyasasэ O/N vadeli aрэrlэklэ ortalama faiz oranэ
b) 3 ay vadeli hazine bonosu faiz oranэ
c) O/N repo faiz oranэ
d) l aylэk mevduat faizi oranэ
e) Bankalararasэ para piyasasэ 7 gьn vadeli aрэrlэklэ ortalama faiz oranэ


27. Temerrьt cezasэnэn vaktinde цdenmemesi durumunda yaptэrэm nedir?

a) Ceza faizi uygulanэr
b) Aracэ kurumun takas merkezinde bulunan serbest cari hesabэndan resen tahsil edilir
c) Aracэ kuruma uyarэ cezasэ verilir
d) Aracэ kurumun saklamadaki menkul kэymetleri nakde зevrilerek tahsil edilir
e) Aracэ kurumun iюlem yetkisi iptal edilir


28. ЭMKB tahvil ve bono piyasasэ repo-ters repo pazarэnda yapэlan iюlemlerin takas sьresi aюaрэdakilerden hangisidir?

a) T+l
b) T+2
c) T+0
d) T+3
e) Bu piyasada yapэlan iюlemlerde takas yoktur


29. Takas iюlemlerinde nakit borзlarэnэn цdenmesi hangi yцntemle yapэlamaz?

a) EFT yolu ile цdeme
b) Nakden цdeme
c) Resen цdeme
d) Alacaklarэn mahsubu
e) Hesaptan virman


30. Takasbank borsa para piyasasэnda aюaрэdaki kurumlardan hangisi iюlem yapmaz?

a) TCMB
b) Ticari bankalar
c) Yatэrэm bankalarэ
d) Aracэ kurumlar
e) SPK


31. Takasbank para piyasasэnda teminat olarak kabul edilen deрerler arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Hazine bonosu
b) Yatэrэm fonu katэlma belgesi
c) Nakit
d) Yatэrэm ortaklэрэ hisse senedi
e) Teminat mektubu


32. Takasbank borsa para piyasasэnda toplam teminat sэnэrэnэn oranэ maksimum ne olmalэdэr?

a) %100
b) %50
c) %115
d) %125
e) %25


33. Takasbank borsa para piyasasэnda iюlem saatleri aюaрэdakilerden hangisidir?

a) 10:00/12:00
b) 10:00/12:00-13:00/15:30
c) 13:00/15:30
d) 10:00/14:00
e) 10:00/13:00-14:00/16:00


34. Takasbank borsa para piyasasэ ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi doрru deрildir?

a) Emirler bцlьnemez
b) Aynэ oranlэ emirlerde miktar цnceliрi vardэr
c) Emirlerin gerзekleюmesi alэюta en yьksek emire цncelik vererek gerзekleюir
d) Aynэ aracэ kuruluю'un alэю ve satэю emirleri birbirleri ile eюlenir
e) Эюlemler sadece O/N vadeli olarak yapэlэr


35. Takasbank borsa para piyasasэnda temerrьt faiz oranэ nasэl hesaplanэr?

a) O/N faiz oram +5 puan
b) O/N faiz oram +10 puan
c) O/N faiz oram +5 puan'эn %40'э
d) O/N faiz oranэ +5 puan'эn %30'u
e) O/N faiz oranэ +5 puan'эn 3 katэ


36. Takasbank borsa para piyasasэnda цzel iюlem vergisi taraflardan hangi taraftan alэnэr?

a) Satэcэ ьyeden
b) Alэcэ ьyeden
c) Takasbank borsa para piyasasэndan
d) Mьюteriden
e) ЭMKB'den

37. Takasbank borsa para piyasasэnda aюaрэdaki vergilerden hangisi yer almaz?

a) Kaynak kullanэmэ destekleme fonu
b) BSMV
c) Цzel iюlem vergisi
d) Stopaj
e) Fon payэ


38. Takasbank'da kredi kullanabilmenin koюulu nedir?

a) Aracэ kurumun цzsermaye yeterliliрi
b) Takasbank tarafэndan limit tahsis edilmiю olmasэ
c) Aracэ kurumun iюlem hacmi
d) Teminat yatэrэlmasэ
e) Taahhьtname yapэlmэю olmasэ


39. ЭMKB, kredili iюlemlere yetkisi olan aracэ kurumlan hangi orana kadar kredilendirebilir?

a) Aracэ kurumlarэn цzkaynaklarэna gцre belirlenir
b) ЭMKB aracэ kurumlara kredi veremez
c) Sabit oran yoktur
d) %25
e) %50


40. Kredili iюlemler ve aзэрa satэюa konu olabilecek hisse senetleri aюaрэdakilerden hangisidir?

a) ЭMKB-100 endeksinde yer alan hisse senetleri
b) ЭMKB-30 endeksinde yer alan hisse senetleri
c) ЭMKB-50 endeksinde yer alan hisse senetleri
d) Birincil piyasada iюlem gцren tьm hisse senetleri
e) Herhangi bir sэnэrlama yokturCEVAPLAR

21 C
22 B
23 D
24 A
25 B
26 A
27 B
28 C
29 C
30 E
31 D
32 D
33 B
34 C
35 D
36 A
37 A
38 B
39 B
40 A