Cevaplı Sorular 1-20

Cevaplı Sorular 1-20 « Takas ve Operasyon

1. Menkul kıymetlerin borsa işlemlerinden kaynaklanan taahhütlerinin yerine getirilme yöntem ve kuralları aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

a) İMKB Yönetmeliği
b) Aracılık faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği
c) İMKB Takas ve Saklama Merkezleri Yönetmeliği
d) SPK Tebliğleri
e) Hisse senedi tebliği


2. Merkez Kayıt Kuruluşu'nun üyeleri arasında aşağıdaki kurumlardan hangisi yer almaz?

a) İMKB
b) Aracı Kurumlar
c) Takasbank
d) İstanbul Altın Borsası
e) Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği


3. Hisse senedinin doğal afet veya insan fiiliyle hamilin iradesi dışında senedin elden çıkması veya kullanılamaz hale gelmesi durumu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hisse senedinin devri
b) Hisse senedinin iptali
c) Hisse senedinin zayii
d) Hisse senedinin mülkiyet devri
e) Hisse senedinin piyasadan toplatılması


4. Temettü ödemelerinde zaman aşımı kaç yıldır?

a) 10 yıl
b) 2 yıl
c) l yıl
d) 5 yıl
e) Zaman aşımı yoktur


5. Saklama merkezine teslim edilen aynı cinsten/bütün menkul kıymetlerin bir arada saklanması yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Saklama havuz hesabı
b) Havuz hesabına aktarım yolu ile saklama
c) Mislen saklama
d) Aynen saklama
e) Portföy havuz hesabına aktarım yolu ile saklama


6. Saklamaya kabul edilecek menkul kıymetlerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Anapara ödeme süresi geçmemiş olmalı
b) İtfa edilmemiş olmalı
c) İptal edilmemiş olmalı
d) Zayii olmamalı
e) Yıpranmamış olmalı


7. Saklama merkezince saklama hesabı sahiplerine verilen menkul kıymetlerin sahte, yasaklı olmasının kontrolü aşağıdakilerden hangisine aittir?

a) Aracı kuruma
b) Takasbank'a
c) Menkul kıymeti teslim edene
d) Menkul kıymeti teslim alana
e) Menkul kıymet sahibi müşteriye


8. Takasbank'a hisse senedi kabul işlem saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 09:00/10:00
b) 14:00/16:00
c) 09:00/12:00
d) 09:00/14:00
e) 09:00/16:00


9. Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıklarda sermaye artırım süreci aşağıdaki aşamalardan hangisi ile başlar?

a) Ticaret siciline tescil
b) İzahnamenin onayı
c) Sirküler ilanı
d) TTSG ilanı
e) SPKurulu'na başvuru


10. Bedelsiz sermaye artırımında şirketler aşağıdaki iç kaynaklardan hangisini kullanamazlar?

a) Yedekler
b) Geçmiş yıl temettüleri
c) Rüçhan hakkı karşılıkları
d) Emisyon primi
e) Yeniden değerleme değer artış fonu


11. Şirketlerin bedelli sermaye artırımı yapmalarının nedeni nedir?

a) Hisse senedinin fiyat artışları
b) Vergi ödemeleri
c) Fon ihtiyacı
d) Temettü dağıtımı
e) Bedelsiz sermaye artırımı


12. Sermaye artırımlarında nama yazılı hisse senetleri kaç günde teslim edilir?

a) 15 gün
b) 30 gün
c) 90 gün
d) 7 gün
e) 180 gün


13. Borsada gerçekleştirilen alım-satım işlemlerinden doğan menkul kıymetlerin teslimi ve bedellerinin ödenmesi nerede yapılır?

a) Takasbank
b) İMKB
c) SPK
d) Aracı Kurum
e) Merkezi Kayıt Kuruluşu


14. Takas prensipleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Merkezi takas
b) Teslim karşılığı ödeme
c) Kaydi takas
d) Aynı gün valörlü işlemler
e) Üye hesabı açılması


15. Aracı kuruluşların iki seans süresince gerçekleştirilen işlemlerinde hisse bazında ve TL olarak yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kaydi takas
b) Netleştirme
c) Virman
d) Valörlü işlem
e) Menkul takası


16. Takasta "net bakiye prensibi" aşağıdakilerden hangisidir?

a) Aracı kuruluşun iki seans süresince gerçekleştirilen işlemlerinde, hisse bazında ve toplam TL bazında yapılan netleştirme işlemidir

b) Aracı kuruluşun iki seans süresince gerçekleştirilen işlemlerinde hisse bazında yapılan netleştirme işlemidir

c) Aracı kuruluşun iki seans süresince gerçekleştirilen işlemlerinde toplam TL bazında yapılan netleştirme işlemidir

d) Aracı kuruluşun tek seans süresince gerçekleştirilen işlemlerinde toplam TL bazında yapılan netleştirme işlemidir

e) Aracı kuruluşun tek seans süresince gerçekleştirilen işlemlerinde toplam hisse bazında yapılan netleştirme işlemidir


17. "Aracı kuruluşların takasa olan kıymet borçları saklama hesaplarından virman suretiyle gerçekleştirilir" kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Teslim karşılığı ödeme prensibi
b) Kaydi takas prensibi
c) Merkezi takas prensibi
d) Borç kapatma prensibi
e) Netleştirme prensibi


18. Takas işlemlerinde üye bazında artı eksi işlemleri ne zaman düzenlenir?

a) T gün sonu
b) T +1 gün sonu
c) T gün başı
d) T+2 gün başı
e) T+2 gün sonu


19. Müşteri bazında saklama sistemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Takas borcunun kapatılma süresi T+2'dir
b) Takas borcunun kapatılmaması durumunda faiz ödenir
c) Aracı kurumlar saklamada bulunan menkul kıymetleri havuz hesabında tutarlar
d) Saklama sistemine menkul kıymetler kaydi olarak teslim edilirler
e) Borç kapatma ve takas işlemleri üye havuz hesapları kullanılarak yapılır


20. Takasbank üyelerinin borç ve alacaklarını takip etmeleri için gün sonu işlemlerinde üyeleri için üretilen rapor aşağıdakilerden hangisidir?

a) T -l-1 raporları
b) T+2 raporları
c) Saklama raporları
d) Günbaşı artı eksi raporları
e) Takas raporlarıCEVAPLAR

1 C
2 B
3 C
4 D
5 C
6 D
7 D
8 D
9 E
10 C
11 A
12 C
13 A
14 E
15 B
16 A
17 B
18 D
19 E
20 C