Cevaplэ Sorular 1-20

Cevaplэ Sorular 1-20 « Takas ve Operasyon

1. Menkul kэymetlerin borsa iюlemlerinden kaynaklanan taahhьtlerinin yerine getirilme yцntem ve kurallarэ aюaрэdakilerden hangisi ile belirlenir?

a) ЭMKB Yцnetmeliрi
b) Aracэlэk faaliyetleri ve Aracэ Kuruluюlara Эliюkin Esaslar Tebliрi
c) ЭMKB Takas ve Saklama Merkezleri Yцnetmeliрi
d) SPK Tebliрleri
e) Hisse senedi tebliрi


2. Merkez Kayэt Kuruluюu'nun ьyeleri arasэnda aюaрэdaki kurumlardan hangisi yer almaz?

a) ЭMKB
b) Aracэ Kurumlar
c) Takasbank
d) Эstanbul Altэn Borsasэ
e) Tьrkiye Sermaye Piyasasэ Aracэ Kuruluюlarэ Birliрi


3. Hisse senedinin doрal afet veya insan fiiliyle hamilin iradesi dэюэnda senedin elden зэkmasэ veya kullanэlamaz hale gelmesi durumu aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Hisse senedinin devri
b) Hisse senedinin iptali
c) Hisse senedinin zayii
d) Hisse senedinin mьlkiyet devri
e) Hisse senedinin piyasadan toplatэlmasэ


4. Temettь цdemelerinde zaman aюэmэ kaз yэldэr?

a) 10 yэl
b) 2 yэl
c) l yэl
d) 5 yэl
e) Zaman aюэmэ yoktur


5. Saklama merkezine teslim edilen aynэ cinsten/bьtьn menkul kэymetlerin bir arada saklanmasэ yцntemi aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Saklama havuz hesabэ
b) Havuz hesabэna aktarэm yolu ile saklama
c) Mislen saklama
d) Aynen saklama
e) Portfцy havuz hesabэna aktarэm yolu ile saklama


6. Saklamaya kabul edilecek menkul kэymetlerin цzellikleri arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Anapara цdeme sьresi geзmemiю olmalэ
b) Эtfa edilmemiю olmalэ
c) Эptal edilmemiю olmalэ
d) Zayii olmamalэ
e) Yэpranmamэю olmalэ


7. Saklama merkezince saklama hesabэ sahiplerine verilen menkul kэymetlerin sahte, yasaklэ olmasэnэn kontrolь aюaрэdakilerden hangisine aittir?

a) Aracэ kuruma
b) Takasbank'a
c) Menkul kэymeti teslim edene
d) Menkul kэymeti teslim alana
e) Menkul kэymet sahibi mьюteriye


8. Takasbank'a hisse senedi kabul iюlem saatleri aюaрэdakilerden hangisidir?

a) 09:00/10:00
b) 14:00/16:00
c) 09:00/12:00
d) 09:00/14:00
e) 09:00/16:00


9. Kayэtlэ sermaye sistemine tabi ortaklэklarda sermaye artэrэm sьreci aюaрэdaki aюamalardan hangisi ile baюlar?

a) Ticaret siciline tescil
b) Эzahnamenin onayэ
c) Sirkьler ilanэ
d) TTSG ilanэ
e) SPKurulu'na baюvuru


10. Bedelsiz sermaye artэrэmэnda юirketler aюaрэdaki iз kaynaklardan hangisini kullanamazlar?

a) Yedekler
b) Geзmiю yэl temettьleri
c) Rьзhan hakkэ karюэlэklarэ
d) Emisyon primi
e) Yeniden deрerleme deрer artэю fonu


11. Юirketlerin bedelli sermaye artэrэmэ yapmalarэnэn nedeni nedir?

a) Hisse senedinin fiyat artэюlarэ
b) Vergi цdemeleri
c) Fon ihtiyacэ
d) Temettь daрэtэmэ
e) Bedelsiz sermaye artэrэmэ


12. Sermaye artэrэmlarэnda nama yazэlэ hisse senetleri kaз gьnde teslim edilir?

a) 15 gьn
b) 30 gьn
c) 90 gьn
d) 7 gьn
e) 180 gьn


13. Borsada gerзekleюtirilen alэm-satэm iюlemlerinden doрan menkul kэymetlerin teslimi ve bedellerinin цdenmesi nerede yapэlэr?

a) Takasbank
b) ЭMKB
c) SPK
d) Aracэ Kurum
e) Merkezi Kayэt Kuruluюu


14. Takas prensipleri arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Merkezi takas
b) Teslim karюэlэрэ цdeme
c) Kaydi takas
d) Aynэ gьn valцrlь iюlemler
e) Ьye hesabэ aзэlmasэ


15. Aracэ kuruluюlarэn iki seans sьresince gerзekleюtirilen iюlemlerinde hisse bazэnda ve TL olarak yapэlan iюlem aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Kaydi takas
b) Netleюtirme
c) Virman
d) Valцrlь iюlem
e) Menkul takasэ


16. Takasta "net bakiye prensibi" aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Aracэ kuruluюun iki seans sьresince gerзekleюtirilen iюlemlerinde, hisse bazэnda ve toplam TL bazэnda yapэlan netleюtirme iюlemidir

b) Aracэ kuruluюun iki seans sьresince gerзekleюtirilen iюlemlerinde hisse bazэnda yapэlan netleюtirme iюlemidir

c) Aracэ kuruluюun iki seans sьresince gerзekleюtirilen iюlemlerinde toplam TL bazэnda yapэlan netleюtirme iюlemidir

d) Aracэ kuruluюun tek seans sьresince gerзekleюtirilen iюlemlerinde toplam TL bazэnda yapэlan netleюtirme iюlemidir

e) Aracэ kuruluюun tek seans sьresince gerзekleюtirilen iюlemlerinde toplam hisse bazэnda yapэlan netleюtirme iюlemidir


17. "Aracэ kuruluюlarэn takasa olan kэymet borзlarэ saklama hesaplarэndan virman suretiyle gerзekleюtirilir" kuralэ aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Teslim karюэlэрэ цdeme prensibi
b) Kaydi takas prensibi
c) Merkezi takas prensibi
d) Borз kapatma prensibi
e) Netleюtirme prensibi


18. Takas iюlemlerinde ьye bazэnda artэ eksi iюlemleri ne zaman dьzenlenir?

a) T gьn sonu
b) T +1 gьn sonu
c) T gьn baюэ
d) T+2 gьn baюэ
e) T+2 gьn sonu


19. Mьюteri bazэnda saklama sistemi ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi doрrudur?

a) Takas borcunun kapatэlma sьresi T+2'dir
b) Takas borcunun kapatэlmamasэ durumunda faiz цdenir
c) Aracэ kurumlar saklamada bulunan menkul kэymetleri havuz hesabэnda tutarlar
d) Saklama sistemine menkul kэymetler kaydi olarak teslim edilirler
e) Borз kapatma ve takas iюlemleri ьye havuz hesaplarэ kullanэlarak yapэlэr


20. Takasbank ьyelerinin borз ve alacaklarэnэ takip etmeleri iзin gьn sonu iюlemlerinde ьyeleri iзin ьretilen rapor aюaрэdakilerden hangisidir?

a) T -l-1 raporlarэ
b) T+2 raporlarэ
c) Saklama raporlarэ
d) Gьnbaюэ artэ eksi raporlarэ
e) Takas raporlarэCEVAPLAR

1 C
2 B
3 C
4 D
5 C
6 D
7 D
8 D
9 E
10 C
11 A
12 C
13 A
14 E
15 B
16 A
17 B
18 D
19 E
20 C