Aзэklamalэ 17 Soru

Aзэklamalэ 17 Soru « Takas ve Operasyon

SORU 1: Aюaрэdakilerden hangisi Merkezi Kayэt Kuruluюu'nun ortaklarэ arasэnda deрildir?

A) Эstanbul Altэn Borsasэ
B) ЭMKB Takas ve Saklama Bankasэ A.Ю.
C) ЭMKB
D) Tьrk Sermaye Piyasasэ Aracэ Kuruluюlarэ Birliрi
E) Eximbank

ЗЦZЬM: 21.09.2001 tarihinde tьzel kiюilik kazanan Merkezi Kayэt Kuruluюu'nun kurucu ortaklan, ЭMKB Takas ve Saklama Bankasэ A.Ю., Эstanbul Menkul Kэymetler Borsasэ, Tьrkiye Sermaye Piyasasэ Aracэ Kuruluюlar Birliрi, Эstanbul altэn Borsasэ ve Takasbank temsilcisidir. Merkezi Kayэt Kuruluю ьyeleri, aracэ kuruluюlar, ihraзcэlar ve hesap temcilerinden oluюur.
Doрru Cevap E юэkkэdэr.SORU 2: Aюaрэdakilerden hangisinin devri ciro ve senedin teslimi ile gerзekleюir?

A) Hamiline yazэlэ hisse senetleri
B) Nama yazэlэ hisse senetleri
C) Depo sertifikasэ
D) Bono
E) Hiзbiri

ЗЦZЬM: Ticaret kanunda nama yazэlэ hisse senetlerinin devri ciro ve senedin teslimi ile gerзekleюir. Hamiline yazэlэ hisse senetlerinin devri teslim ile gerзekleюir.
Doрru Cevap B юэkkэdэr.SORU 3: Hisse senedinin doрal afet veya insan fiiliyle hamilin iradesi dэюэnda senedin elden зэkmasэ veya kullanэlamaz hale gelmesi durumu aюaрэdakilerden hangisidir?

A) Hisse senedinin devri
B) Hisse senedinin zayii
C) Hisse senedinin iptali
D) Hisse senedinin mьlkiyet devri
E) Hiзbiri

ЗЦZЬM: Kэymetli evrak olan hisse senetlerinde hak ile senet sэkэ sэkэya birbirine baрlэdэr. Hisse senedi zayi edildiрinde TTK'daki цdeme yasaрэ ve iptal prosedini uygulanarak hak ile senet arasэndaki baрlэlэk mahkeme kararэyla kaldэrэlэr. Doрru Cevap B юэkkэdэr.SORU 4: Senedin kimin elinde olduрu bilinmiyorsa hamiline yazэlэ senetlerin iptal yцntemiyle ilgili aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

A) Baюvuru dilekзesiyle mahkemeye mьracaat edilir.
B) Hisse senedi зalэnmэю ise ayrэca Cumhuriyet Savcэlэрэna suз duyurusunda bulunulur.
C) Davacэnэn sadece zilyetliрini ispat etmesi yeterlidir.
D) Hamil istirdat davasэ aзacaktэr.
E) Эyiniyetli hak sahipleri iзin Tьrk Ticaret Sicili gazetesinde ьз kez ilan edilir.

ЗЦZЬM: Senedin kimin elinde olduрu biliniyorsa senedi zayi eden hamil, цnleyici tedbir aldэktan sonra, senedin kimde olduрunu biliyorsa istirdat davasэ aзacaktэr. Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 5: Takasbank saklama hesaplarэyla ilgili aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

A) Saklama hesaplan havuz hesabэ ve mьюteri alt hesaplarэndan oluюur.
B) Aracэ kuruluюlar kullanэcэ kodu ve юifrelerini kullanarak hesaplarэnэ takip edebilirler.
C) Takas iюlemleri saklama havuz hesaplan kullanэlarak gerзekleюtirilmek-zorundadэr.
D) Aracэ kuruluюlar Takasbank sisteminde mьюterileri iзin alt hesaplar aзmak zorundadэrlar.
E) Aracэ kuruluюlar tarafэndan alэnan menkul kэymetler havuz hesabэna aktarэlmadan direkt mьюteri alt hesabэna aktarэlэr.

ЗЦZЬM: Aracэ kuruluюlar tarafэndan alэnan menkul kэymetler, mьюteri alt hesaplarэnda saklanmasэ gerektiрinden bu kэymetleri takas gьnьnde takas hesabэndan saklama havuz hesabэna aktarэlmasэ ve havuz hesabэndan da ilgili mьюteri alt hesaplarэna aktarэlmasэ gerekir.
Doрru Cevap E юэkkэdэr.SORU 6: Saklama merkezine teslim edilen ve aynэ cinsten bьtьn menkul kэymetlerin birarada saklanmasэ yцntemi aюaрэdakilerden hangisidir?

A) Mislen saklama
B) Aynen saklama
C) Ayrэ bir kasada saklama
D) Nakit kasasэnda saklama
E) Hiзbiri

ЗЦZЬM: Mislen saklama yцnteminde saklama merkezine teslim edilen aynэ cinsten bьtьn kэymetler birarada (havuzda) saklanэr. Эade aynen deрil mislen yapэlэr.
Doрru Cevap A юэkkэdэr.SORU 7:

I. Yэpranmamэю
II. Yargэ merciilerince ьzerine tedbir konulmamэю
III. iptal edilmemiю
IV. Эtfa edilmemiю
V. Anapara цdeme sьresi geзmemiю

Yukarэdakilerden hangisi saklamaya kabul edilecek menkul kэymetlerin цzellikleri arasэndadэr?

A) I, II ve V
B) I, II, III, IV ve V
C) Yalnэz V
D) I, II, IV
E) Yalnэz III

ЗЦZЬM: Bu цzelliklere sahip olmayan menkul kэymetler saklama merkezi tarafэndan kabul edilmez.
Doрru Cevap B юэkkэdэr.SORU 8: Teslim alэnan menkul kэymetin sahte, yasaklэ veya eksik olduрunun anlaюэlmasэ halinde sorumluluk kime aittir?

A) Aracэ kuruma
B) Takasbanka
C) Menkul kэymeti teslim alan
D) Menkul kэymeti saklama merkezine en son teslim eden mьюteriye
E) Hiзbiri

ЗЦZЬM: Sorumluluk, menkul kэymeti saklama merkezine en son teslim eden mьюteriye aittir.
Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 9: Aюaрэdakilerden hangisi kэymet saklama iюlemlerinde kullanэlan saklama kasalarэndan deрildir?

A) Kэymet alma kasasэ
B) Kэymet verme kasasэ
C) Saklama kasasэ
D) Эstinye kasa
E) Nakit kasa

ЗЦZЬM: Nakit kasasэ yoktur. Doрru Cevap E юэkkэdэr.SORU 10: Mьюteri ismine saklama sistemiyle ilgili aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

A) ЭMKB ьyesi aracэ kurumlar ve bankalar Takasbank mьюterileri adэna hesap aзtэrmak zorundadэr.
B) Aracэ kurum ve bankalarэn mьюterilerinin kimlik bilgilerim Takasbank'a iletmesiyle "Takasbank Sicil Numarasэ" oluюturulur.
C) Alo Takas numarasэ O 212 315 22 22'dir.
D) Yeni aзэlan hesaplara ait kimlik bilgilerinin Takasbank'a iletilmesi sьresi 30 gьndьr.
E) Aracэ kurumlarэn mьюterileri adэna Takasbank'ta hesap aзtэrmalarэ isteрe baрlэdэr.

ЗЦZЬM: ЭMKB ьyesi tьm Aracэ Kurum ve Bankalar Takasbank nezdinde saklamak zorunda olduklarэ hisse senetlerini bu kэymetlerin sahibi olan mьюterileri adэna Takasbank sisteminde alt hesaplar aзarak izlemek zorundadэrlar.
Doрru Cevap E юэkkэdэr.SORU 11: Takasbank borsa para piyasasэyla ilgili aюaрэdaki bilgilerden hangisi yanlэюtэr?

A) Saat 16:3°'a kadar kapatэlan borзlar iзin 2 katэ kadar temerrьt faizi uygulanэr.
B) Saat 16:3°'a kadar kapatэlan borзlar iзin temerrьt faizi ьst sэnэrэ 1.000.000.000 TL + BSMV'dir.
C) Temerrьt sayэsэ 5 - 8 olan aracэ kuruluюa 5 iюgьnь iюten uzaklaюtэrma cezasэ verilir.
D) Alэcэ ve satэcэ aracэ kuruluюlardan anaparanэn % 0,002 (yьzbinde ikisi) oranэnda komisyon + BSMV alэnэr.
E) Takasbank Borsa Para piyasasэnda iюlem yapэlacak minimum tutar 10 milyar TL olup emir tutarэ l milyarэn katlarэ olarak artar.

ЗЦZЬM: TBPP'da iюlem yapэlacak minimum tutar 5 milyar TL'dir. 10 milyar deрildir. Emir tutan l milyon katlarэ olarak artar.
Doрru Cevap E юэkkэdэr.SORU 12: Aюaрэdaki bilgilerden hangisi yanlэюtэr?

A) Yatэrэmcэ blokaj hesabэ; yatэrэmcэnэn sicil numarasэ ve sicil юifresini kullanarak Alo - Takas aracэlэрэ ile bloke koyduрu hisse senedi miktarэnэ gцsteren hesaptэr.
B) Satэю blokajэ hesabэ; yatэrэmcэ tarafэndan satэldэрэ gerekзesi ile ilgili aracэ kuruluю tarafэndan takas gьnьne kadar ьzerlerine blokaj uygulanan hisse-senedi miktarэnэ gцsteren hesaptэr.
C) Menkul kэymet sahipleri sattэklarэ, menkul kэymetler ьzerine de blokaj koyabilirler.
D) Teminat hesabэ; yatэrэmcэlarэn Aracэ kuruluюtan kullandэрэ kredi karюэlэрэ olarak vermiю olduklarэ ve aracэ kuruluю tarafэndan teminat hesabэna aktarэlmэю hisse senedi miktarэnэ gцsteren hesaptэr.
E) Portfцy yцnetim hesabэ; Portfцy yцnetim юirketleri ve portfцy yцnetimi yetkisi olana Aracэ kuruluюlarэn kullandэklarэ ve portfцy yцnetimine konu olan bakiyelerin izlendiрi hesaptэr.

ЗЦZЬM: Menkul kэymet sahipleri sattэklarэ menkul kэymetler ьzerine blokaj koyamazlar. Menkul kэymet sahiplerinin sattэklarэ menkul kэymetler satэю blokajэ hesabэna alэnэr.
Doрru Cevap C юэkladэr.SORU 13:

I. Netleюtirme
II. Teslim Karюэlэрэ Цdeme
III. Kaydi Takas
IV. Merkezi Takas
V. Aynэ gьn valцrlь iюlemler

Yukarэdakilerden hangisi takas prensipleri arasэnda yer alэr?

A) I, II ve III
B) I,II,V
C) I, II, III, IV ve V
D) I ve II
E) Yalnэz IV

ЗЦZЬM 13: Hepside takas prensipleri arasэnda yer alэr. Doрru Cevap C юэkkэdэr.SORU 14: Aracэ kuruluюlarэn takas merkezine olan borзlarэnэ kapatmadэkзa, takastan alacaklarэnэn nezdine цdenmez prensibine ne denir?

A) Teslim Karюэlэрэ Цdeme
B) Netleюtirme
C) Kaydi Takas
D) Aynэ gьn valцrlь iюlem
E) Merkezi Takas

ЗЦZЬM: Aracэ kuruluюlar takas merkezine olan borзlarэnэ kapatmadэkзa, takastan olan alacaklarэ kendilerine цdenmez. Borcun kэsmen kapatэlmasэ halinde alacak, kapatэlan borca orantэlэ olarak цdenir.
Doрru Cevap A юэkkэdэr.SORU 15: "NORM mesajэ" TETS (Takasbank Elektronik Fon Transferi sisteminde kullanэlan ne tьr bir mesajdэr ve ne anlama gelir?

A) Nakit iзerikli mesajdэr. "Эsme" giden nakit transferleridir.
B) Nakit iзerikli olmayan mesajdэr, "Hesaba" giden nakit transfer mesajlarэdэr.
C) Menkul kэymet iзerikli mesajdэr, "Haber" nitelikli olarak mesajlardэr.
D) Nakit iзerikli olmayan mesajlardэr, "Эsme" giden nakit transferleridir.
E) Nakit iзerikli mesajdэr; ihalelerde TCMB'ye tebliр verilirken kullanэlan mesajlardэr.

ЗЦZЬM: NORM mesajэ nakit iзerikli bir mesajdэr ve "Эsme" giden nakit transferleridir. Doрru Cevap A юэkkэdэr.SORU 16:

I. Takasbank'a yazэlэ talimat verebilirler.
II. Takasbank'a EFT mesajэ gцnderebilirler
III. Kendi/ofislerinde bulunan terminallerden virman iюlemlerini gerзekleюtirebilirler.
IV. Fax зekebilirler.

Aracэ kuruluюlar virman iюlemini yukarэdaki yэllardan hangisiyle yapamazlar?

A) I, II ve III
B) I, II ve IV
C) yalnэz IV
D) I, II, III ve IV
E) yalnэz I

ЗЦZЬM: Virman iюlemi, hisse senetlerinin bir aracэ kuruluюun saklama havuz hesabэndan diрer bir aracэ kuruluюun saklama havuz hesabэna aktarэmэm ifade eder. Virman yapmak isteyen aracэ kuruluюlar;

- Takasbank'a yazэlэ talimat verebilirler.
- Takasbank'a EFT mesajэ gцnderebilirler.
- Kendi ofislerinde bulunan terminallerinden virman iюlemlerini gerзekleюtirebilirler.

Doрru Cevap A юэkkэdэr.SORU 17:

I. Nakden
II. Baюka bir bankadan EFT
III. Takasbank nezdindeki baюka bir hesaptan virman
IV. Diрer piyasalardan olan alacaklarэn mahsubu

Yukarэdaki yollardan hangisi ile Aracэ Kuruluюlar, Takasbank'a olan nakit borзlarэnэ kapatabilirler?

A) I, II, III, IV
B) I ve II
C) I, II, ve III
D) yalnэz I
E) I ve II

ЗЦZЬM: Hepside takas prensipleri arasэnda yer alэr. Doрru Cevap A юэkkэdэr.