Cevaplэ Sorular 81-100

Cevaplэ Sorular 81-100 « Tahvil ve Bono Piyasasэ

81. Menkul kэymetler iзin iюlem yapmak isteyen ьyeler Takasbank nezdinde hangi hesabэ aзtэrmak zorundadэr?

a) Ьye serbest cari hesap
b) Tahvil takas borcu
c) Зerзeve sцzleюmesi
d) Tahvil ve bono-piyasasэ taahhьtnamesi
e) Menkul kэymetler depo hesabэ


82. Gayrimenkul sertifikalarэnэn takasэ kaз gьnde ьyelerin Takasbank nezdinde ki tahvil ve bono piyasasэ iюlemleri iзin tevdiat ve depo hesaplarэ kullanarak gerзekleюir?

a) T+0
b) T + l
c) T+2
d) T+3
e) T


83. Repo-ters repo pazarэnda yapэlan her iюleme ait menkul kэymet yьkьmlьlьрь en fazla kaз vadeli kэymetle yerine getirilir?

a) 5
b) 3
c) 4
d) 2
e) l


84. DЭBS'lerinin diрer finansal araзlarca getirilerini karюэlaюtэrmak iзin aюaрэdaki endekslerden hangisi kullanэlmaktadэr?

a) Piyasa endeksi
b) DЭBS endeksi
c) Performans endeksi
d) Fiyat endeksi
e) Getiri endeksi


85. Aюaрэdakilerden hangisi, tahvil ve bono piyasasэnda gьnlьk olarak gerзekleюen iюlemlere ait hesaplanmakta olan cari эskonto oranэ kullanэlarak, standart bazda hazэrlanan endeksler arasэnda yeralmaz?

a) Performans endeksi
b) Fiyat endeksi
c) DЭBS endeksi
d) Genel fiyat endeksi
e) Getiri endeksi


86. Yatэrэmcэ tahvil piyasasэnda yatэrэmlarэnэ elden зэkarma durumunda, elde edeceрi gelirin mevduat faizleri ve diрer alternatif yatэrэm araзlarэnэn getirilen ile karюэlaюtэrmasэnda hangi endeksten yararlanэlэr?

a) Fiyat endeksi
b) Genel fiyat endeksi
c) Performans endeksi
d) DЭBS endeksi
e) Getiri endeksi


87. Kesin alэm satэm pazarэnda yapэlan iюlemler iзin taraflarэn her birinden ayrэ ayrэ, iюlem tutarэ ьzerinde %kaз borsa payэ alэnэr?

a) %0.002
b) %0.02
c) %0.2
d) %2
e) %1


88. Repo ters repo pazarэnda yapэlan iюlemler iзin ьyelerden, iюlem tutarэ ьzerinde %kaз borsa payэ alэnэr?

a) %0.75
b) %0.075
c) %0.0075
d) %0.7
e) %0.00075


89. Aюaрэdakilerden hangisi rekabetзi olan tekliftir?

a) Konsiye iюlem
b) TAP
c) DЭBS
d) Opsiyon
e) Forward


90. Rekabetзi olmayan teklif yoluyla piyasa yapэcэlara yapэlacak satэюlar ihale iзin aylэk borзlanma limitinin % kaзэm aюamaz?

a) %10
b) %15
c) %20
d) %25
e) %5


91. DЭBS ihalelerde piyasa yapэcэlarэn teminatlarэ nominal tekliflerinin % kaзэ kadar olmak zorundadэr?

a) %0
b).%l
c) %20
d)%100
e) %5


92. DЭBS ihalelerde normal katэlэmcэlara ait teminatlar, nominal tekliflerinin % kaзэ kadar olmak zorundadэr?

a) %1
b) %5
c)%10
d) %20
e) %15


93. Opsiyon yoluyla yapэlacak satэюlarda hazine tarafэndan belirlenen satэю tutarэnэn % oranэ aюaрэdakilerden hangisini aюamaz?

a) %10
b) %15
c) %5
d) %20
e) %25


94. Hazine mьsteюarlэрэnэn uygun gцrdьрь durumda satэю ihalesinde kazanan piyasa yapэcэlarэna, talep etmeleri halinde ihalede oluюan fiyattan ilave satэю teklifi yapmasэ durumu aюaрэdakilerden hangisi ile ifade e-dilmektedir?

a) Rekabetзi olmayan teklif
b) Opsiyon
c) TAP
d) Konsiye iюlem
e) Ek satэю


95. DЭBS ihalelerinde ihale gьnь saat 11:00 den цnce verilen, ihalede oluюacak ortalama fiyattan alэm teklifi aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Opsiyon
b) Konsiye
c) Deрiюtirme
d) TAP
e) Rekabetзi olmayan teklif


96. DЭBS'lerin daha цnceden belirlenmiю fiyatlardan, T.C.M.B. aracэlэрэ ile satэюa sunulan teklif aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Opsiyon
b) Deрiюtirme
c) TAP
d) Konsiye
e) Rekabetзi olmayan teklif


97. Daha цnceden ihraз edilmiю DЭBS'lerin yapэlan baюka bir DЭBS ihracэ ile deрiюtirilmesinin tanэmэ aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Geri alэm ihalesi
b) TAP
c) Konsiye
d) Deрiюtirme
e) Geri satэm ihalesi


98. Daha цnceden ihraз edilmiю DЭBS'lerin ikincil piyasada T.C.M.B. tarafэndan Hazine nam ve hesabэna alэnэp satэlmasэnэn tanэmэ nedir?

a) Konsiye iюlem
b) TAP
c) Deрiюtirme
d) ROT
e) Aзэрa satэю


99. Daha цnce ihraз edilmiю olan DЭBS'lerin vadesinden цnce itfa edilmesi iзin aзэlacak ihaleler nasэl tanэmlanэr?

a) Opsiyon
b) Geri alэm ihalesi
c) TAP
d) ROT
e) Geri satэm ihalesi


100. Tahvil ve bono piyasasэnda piyasa yapэcэlar iзin Hazine tarafэndan belirlenen minimum alэm-satэm kotasyonu nedir?

a) l trilyon TL
b) 2 trilyon TL
c) 3 trilyon TL
d) 4 trilyon TL
e) 5 trilyon TL


CEVAPLAR

81 E
82 C
83 A
84 B
85 C
86 C
87 A
88 E
89 C
90 A
91 A
92 A
93 E
94 B
95 E
96 C
97 D
98 A
99 B
100 B