Cevaplэ Sorular 61-80

Cevaplэ Sorular 61-80 « Tahvil ve Bono Piyasasэ

61. Kesin alэm satэm yaparken aюaрэdakilerden hangisi emirde belirtilmez?

a) Эюlem tьrь
b) Baюlangэз ve bitiю valцrь
c) Menkul kэymetin tanэmэ
d) Эюlem yapacaрэ pazar
e) Menkul kэymetin vadesi


62. Borsa tarafэndan gьnlьk olarak belirlenen menkul kэymet ve repo vadelerine en iyi kaз oran daрэtэm firmalarэnэn ekranlarэndan gцrьlebilir?

a) 3
b) 4
c) 5
d) 6
e) l


63. Sabit getirili menkul kэymetlerin aynэ gьn veya ileri valцrlь olarak doрrudan alэm-satэmэn yapэldэрэ pazar hangisidir?

b) Repo-ters repo
a) Forward iюlemleri
c) Future iюlemleri
d) Spot piyasa
e) Kesin alэm-satэm


64. Aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

a) En iyi alэm satэm emirleri ve son iюleme ait fiyat/oran/nominal tutar bilgileri piyasa ekranlarэna eюanlэ girer

b) En iyi repo ters repo emirleri ve son iюleme ait oran/tutar bilgileri piyasa ekranlarэna eюanlэ girer

c) En iyi repo ters repo emirleri ve son iюleme ait fiyat/oran/tutar bilgileri piyasa ekranlarэna eюanlэ girer

d) Repo emirleri arasэnda en yьksek oran цnceliklidir

e) Ters repo emirlerinde en dьюьk oran цnceliklidir


65. Aюaрэdakilerden hangisi piyasa emrinin dэюэndadэr?

a) Fiyat oran belirtilmez
b) Emrin gerзekleюmeden kalan kэsmэ iptal edilir
c) Emrin gerзekleюmeden kalan kэsmэ pasif olarak bekler
d) Minimum emir bьyьklьрьnьn katlarэ юeklinde verilen emir pasif emirlerle kэsmi veya tamamen karюэlanэr
e) Emrin miktarэ belirtilir


66. Aюaрэdakilerden hangisi sabit getirili menkul kэymet piyasasэnda verilen emirlerden deрildir?

a) Цzel koюullu emir
b) Piyasa emri
c) Kьsurat emir
d) Limitli emir
e) Limit fiyatlэ emir


67. Kesin alэm satэm pazarэnda oran ьzerinde iletilen emirlerde % kaз oran adэmэ uygulanэr?

a) %0.01
b) %0.1
c) %0.02
d) %0.001
e) %0.5


68. Repo Ters repo pazarэnda oran ьzerinde iletilen emirlerde % kaз oran adэmэ uygulanэr?

a) %0.1
b) %0.01
c) %0.001
d) %0.02
e) %0.05


69. Tahvil ve bono piyasasэnda yapэlacak devlet tahvili ve hazine bonosu iюlemlerinde valцr sьresi maksimum kaз gьndьr?

a) 90
b) 60
c) 30
d) 7
e) 45


70. Repo ters repo pazarэ iюlemlerinde valцr sьresi maksimum kaз gьndьr?

a) 90
b) 30
c) 7
d) 60
e) 10


71. Sэrasэyla, aynэ gьn valцrlь iюlemler ve ileri valцrlь iюlemler kaзa kadar geзerlidir?

a) 14:00 ve 17:00.
b) 15:00 ve 16:00
c) 15:00 ve 17:00
d) 14:00 ve 16:00
e) 10:00 ve 16:00


72. Tahvil bono piyasasэnda emirler nasэl eюleюmektedir?

a) Зok fiyat
b) Tek fiyat
c) Tek fiyat sьrekli mьzayede
d) Sьrekli mьzayede
e) Зok fiyat sьrekli mьzayede


73. Pazarda iюlem цnceliрi hangi emirler kapsamэnda oluюur?

a) Oran ve zaman
b) Fiyat ve oran
c) Zaman ve fiyat
d) Zaman ve tutar
e) Nominal tutar ve zaman


74. Kesin alэm satэm pazarэnda fiyat eюitliрi olmadэрэnda sistemde цncelikle hangi emir dikkate alэnэr?

a) Oran
b) Nominal tutar
c) Varolan emrin fiyatэ
d) Zaman
e) Vade


75. Repo-ters repo pazarэnda oran eюitliрi olmadэрэnda sistemde цncelikle hangi emir dikkate alэnэr?

a) Varolan emrin oranэ
b) Varolan emrin fiyatэ
c) Nominal tutar
d) Zaman
e) Varolan miktarэn miktarэ


76. Aynэ fiyatlэ / oranlэ emirlerde hangi цncelik kullanэlэr?

a) Varolan emrin en yьksek oranэ
b) Varolan emrin en yьksek fiyatэ
c) Nominal tutar
d) Varolan emrin en yьksek hacmi
e) Zaman


11. Dцviz цdemeli tahvillerin alэm satэm iюlemleri en az ve en fazla gьn valцrle yapэlэr?

a) 3-90
b) 7-60
c) 6-90
d) 7-90
e) 3-30


78. Dolar ve EUR cinsinden ihraз edilen tahviller de emirler nasэl fiyatlandэrэlэr?

a) 50.000 US$ ve 100.000 EUR
b) 100.000US$ ve 100.000 EUR
c) 50.000 US$ ve 50.000 EUR
d) 100.000US$ ve 200.00 EUR
e) 5.000 US$ ve 5.000 EUR


79. Gayrimenkul sertifikalarэ pazarэnda iюlem gцrecek sertifikalarэn baz fiyatlarэ nasэl hesaplanэr?

a) Son gьnde gerзekleюecek iюlem fiyatэ
b) Son gьnde gerзekleюecek aritmetik ortalama fiyatэ
c) Son gьnde gerзekleюecek aрэrlэklэ ortalama fiyatэ
d) Bir цnceki baz fiyat
e) Baz fiyat arz talep tarafэndan belirlenir


80. Gayrimenkul sertifikalan pazarэnda uygulanacak fiyat aralэрэ baz fiyatэn % kaзэ olarak belirlenir?

a) %2
b).%3
c) %4
d) %5
e) %1


CEVAPLAR

61 B
62 C
63 E
64 C
65 C
66 A
67 A
68 A
69 A
70 C
71 A
72 E
73 A
74 C
75 A
76 E
77 A
78 B
79 C
80 D