Cevaplэ Sorular 41-60

Cevaplэ Sorular 41-60 « Tahvil ve Bono Piyasasэ

41. ЭMKB tahvil ve bono piyasasэnda hangi kuruluюlar iюlem yapamazlar?

a) TCMB
b) Borsa ьyesi bankalar
c) Sigorta юirketleri
d) Yabancэ ьlke aracэ kurumlarэ
e) Aracэ kurumlar


42. ЭMKB uluslar arasэ tahvil ve bono piyasasэnda iюlemler hangi saatte gerзekleюmektedir?

a) 11:00/15:00
b) 13:00/17:00
c) 09:30 / 17:00
c) 09:00 / 17:00
d) 13:00 / 17:00


43. Tahvil ve bono piyasasэnda hangi kurumlar iюlem yapamaz?

a) T.C.M.B.
b) Aracэ kurumlar
c) SPK
d) Borsada iюlem yapan bankalar
e) Yabancэ ьlke aracэ kurumlarэ


44. Aюaрэdakilerden hangisi tahvil ve bono piyasasэnda iюlem yapacak kurumlarэn цncelikle yapmalarэ gereken юartlardan deрildir?

a) Tahvil ve bono piyasasэ taahhьtnamesi
b) Ьye serbest cari hesabэ
c) Зerзeve sцzleюmesi
d) Repo-ters repo taahhьtnamesi
e) Ьye taklama hesabэ


45. Tahvil ve bono piyasasэnda iюlem yapmak isteyen kurumlarэn her biri iзin tranюlar halinde belirlenen limit nedir?

a) Цzkaynak limiti
b) Tahvil ve bono iюlem limiti
c) Эюlem yapabilme limiti
d) Kotasyon limiti
e) Satэю limiti


46. Tahvil ve bono piyasasэnda iюlem yapmak isteyen kurumlarэn her biri iзin tranюlarэn hesaplanmasэnda neler baz alэnmaz?

a) Цdenmiю sermaye
b) Эюlem sayэsэ
c) Эюlem hacimleri
d) Temerrьt sayэsэ
e) Sermaye yeterliliрi


47. Эюlem yapabilme limitinde baz alэnan kriter aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Цzkaynaklarx15
b) Цdenmiю sermayex10
c) Цzkaynaklarx10
d) Цdenmiю sermayex15
e) Цdenmiю sermaye


48. Эюlem yapabilme limiti 15 trilyon TL olan kurumun net iюlem limiti 2.5 trilyon ise maksimum net iюlem limiti nedir?

a) 50 trilyon
b) 15 trilyon
c) 37.5 trilyon
d) 2.5 trilyon
e) 17.5 trilyon


49. Limitleri geзici olarak aюmak isteyen ьyeler aюacaklarэ bцlьm iзin iюlem limitleri karюэlэklarэna iliюkin genel esaslar зerзevesinde % kaз oranэnda ilave iюlem limiti karюэlэрэ yatэrэrlar?

a) %80
b) %200
c) %150
d) %100
e) %120


50. Эlave iюlem limitleri yatэrэlmak sureti ile iюlem yapabilme limiti ne kadar arttэrabilir?

a) 5
b) 4
c) 2
d) 6
e) 3


51. Эюlem yapabilme karюэlэklarэna dair esaslar hangi kurum tarafэndan belirlenir?

a) Э.M.K.B. yцnetim kurulu
b) Э.M.K.B. genel kurul
c) Hazine mьsteюarlэрэ
d) T.C.M.B.
e) SPK


52. Aюaрэdakilerden hangisi tahvil bono piyasasэnda iюlem limiti gruplarэnэn dэюэndadэr?

a) Nakit
b) Hisse senedi
c) Tahvil
d) Teminat mektubu
e) Hazine bonosu


53. Aюaрэdakilerden hangisi tahvil grubu iюlem limiti dэюэndadэr?

a) Gelir ortaklэрэ senedi
b) Gayrimenkul yatэrэm ortaklэрэ
c) Hazine bonosu
d) Devlet tahvili
e) Repo sцzleюmesi


54. Эюlem limit karюэlэрэ olarak verilen dцvizler hangileridir?

a) Japon Yeni, EUR
b) Sterlin ve US$
c) EUR ve US$
d) Sterlin, US$ ve EUR
e) EUR


55. Borsa tarafэndan banka ve aracэ kurumlardan kendileri iзin tespit edilen limitlere dцviz cinsinden teminat mektuplarэ hangi kurum tarafэndan dьzenlenmez?

a) Yabancэ bankalar
b) Yabancэ bankalarэn Tьrkiye'deki юubeleri
c) T.C.M.B
d) Tьrk bankalarэnэn yurtdэюэndaki ve yurtiзindeki юubeleri
e) Tьrk bankalarэnэn yurtdэюэndaki muhabirleri


56. TL veya dцviz cinsinden vadeli veya vadesiz olarak tek bir bankanэn alabileceрi teminat mektubu tutan toplam piyasa iюlem limitinin karюэlэрэnэn % kaзэnэ aюamaz?

a) %10
b) %20
c) %30
d) %50
e) %45


57. Aюaрэdakilerden hangisi tahvil ve bono piyasasэnda temsilcilerin yetkileri dэюэndadэr?

a) Kendisi tarafэndan girilmiю emirleri iptal etme
b) Girilen emirleri onaylama
c) Kendisi tarafэndan girilen emirleri izleme yetkisi
d) Yetkili olduрu pazara emir girme
e) Piyasayэ takip etme


58. Sabit getirili menkul kэymetlerin geri alэm vaadi ile satэm ve geri satэm vaadi ile alэmэnэ hangi organize piyasa koюulan iзinde gerзekleюtirilmektedir?

a) Kesin satэm pazarэ
b) Bono piyasasэ
c) Tahvil piyasasэ
d) Kesin alэm pazarэ
e) Repo ters repo piyasasэ


59. Kesin alэm satэm pazarэnda hangi menkul kэymetler iюlem gцrmez?

a) Gayrimenkul sertifikalan
b) Dцviz цdemeli DЭBS
c) Gelir ortaklэрэ senetleri
d) Varlэрa dayalэ menkul kэymetler
e) Hazine bonosu


60. Gayrimenkul sertifikalarэnda iюlemler hangi saatler arasэ yapэlmaktadэr?

a) 9.30/12.00-13.00/17.00
b) 10.00/12.00-13.00/16.00
c) 9.30/12.00-13.00/14.00
d) 10.00/12.00-13.00/14.00
e) 10.00/12.00


CEVAPLAR

41 C
42 C
43 C
44 C
45 C
46 B
47 A
48 B
49 D
50 E
51 A
52 B
53 B
54 C
55 C
56 D
57 B
58 E
59 D
60 A