Cevaplэ Sorular 21-40

Cevaplэ Sorular 21-40 « Tahvil ve Bono Piyasasэ

21. Fiyat endekslerindeki artэюэn sonucu aюaрэdakilerden hangisinin gцstergesidir?

a) Fiyat Endekslerindeki bir artэю elinde aynэ vadede bir tahvil/bono bulunduran yatэrэmcэnэn getiriюinin azaldэрэnэ gцstermemektedir

b) Fiyat Endekslerindeki bir artэю elinde aynэ vadede bir tahvil/bono bulunduran yatэrэmcэnэn getiriюinin sabit kaldэрэnэ gцstermemektedir

c) Fiyat Endekslerindeki bir artэю elinde aynэ vadede bir tahvil/bono bulunduran yatэrэmcэnэn getiriюinin arttэрэnэ gцstermemektedir

d) Fiyat Endekslerindeki bir artэю endeksteki artэюэn o vadedeki tahvil /bono fiyatэnэn baz dцnemine gцre azaldэрэnэ gцstermektedir

e) Fiyat Endekslerindeki bir artэю цnьmьzdeki dцnemde tahvil/bono taleplerinin artacaрэnэ gцstermektedir


22. Banka ve aracэ kurumlar tarafэndan ЭMKB'de iюlem gцren veya ЭMKB kaydэnda olan menkul kэymetler ile ilgili olarak ЭMKB dэюэnda yapэlan alэm-satэm iюlemlerinin ЭMKB'nin belirlediрi юartlarla ЭMKB'ye tescil ettirilmesi zorunludur. Bu durumun istisnalarэ arasэnda aюaрэdakilerden hangi durum yer almaz?"

a) T.C. Hazine Mьsteюarlэрэ tarafэndan ihale sistemi ile gerзekleюtirilen menkul kэymet satэюlarэ

b) Gцrev zararэ karюэlэрэ kamu bankalarэna T.C. Hazine Mьsteюarlэрэ tarafэndan yapэlan menkul kэymet ihraзlarэ

c) Tasarruf mevduat sigorta fonunda bulunan bankalara yapэlan kaynak aktarэmlarэ

d) T.C. Hazine Mьsteюarlэрэ tarafэndan borз takasэ kapsamэnda gerзekleюtirilen menkul kэymet alэю ve satэюlarэ

e) T.C. Merkez Bankasэ Aзэk Piyasa Эюlemleri kapsamэnda gerзekleюtirilen iюlemleri


23. Borsa dэюэnda gerзekleюtirilen sabit getirili menkul kэymet iюlemlerinin borsaya bildirimi nasэl yapэlmaktadэr?

a) Uzak eriюim aрэ ьzerinden
b) Fiziki teslim ile
c) Kaydi olarak
d) EFT ile
e) Bildirim yolu ile


24. Kesin Alэm Satэm Pazarэ'nda yapэlan iюlemler iзin taraflardan alэnan borsa payэnэn miktarэ nedir?

a) %0.002
b) %0.00075
c) %0.02
d) %0.001
e) %0.01


25. Piyasa'da yapэlan iюlemler sonucunda, her menkul kэymet ve vade iзin Borsa kaydэna alэnan fiyatlar, oranlar ve toplam iюlem miktarlarэ hangi kaynaklardan црrenebilir?

a) Reuters
b) Telerate
c) ЭMKB kapanэю bьltenleri
d) Seansэn bitimini izleyen ilk iю gьnь Borsa Bьlteni'nde ilan edilir
e) Эюlem defterleri


26. Kesin alэm satэm pazarэnda iki karюэt emrin eюleюmesi hangi kurallarla gerзekleюir?

a) Alэmda en yьksek fiyatlэ, satэmda en dьюьk fiyatlэ emirlere цncelik verilerek satэю uygulanэr

b) Alэmda en dьюьk fiyatlэ, satэmda en yьksek fiyatlэ emirlere цncelik verilerek satэю uygulanэr

c) Alэm ve satэmda en yьksek fiyatlэ emirlere цncelik verilerek

d) Alэm ve satэmda en dьюьk fiyatlэ emirlere цncelik saрlanэr

e) Alэmda en yьksek fiyatlэ emirlere цncelik verilir


27. Tahvil ve bono piyasasэnэn kuruluю amaзlarэ arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Likidite
b) Rekabet
c) Dьюьk maliyet
d) Юeffaflэk
e) Alternatif piyasa yaratэlmasэ


28. Tahvil ve bono piyasasэnda bir tahvil yada bononun belli bir valцrde alэm satэm iюlemi aюaрэdakilerden hangisidir?

b) Reverse repo
a) Kesin alэm satэm
c) Repo
e) Эhbarlэ alэm satэm
d) Эpotekli satэю


29. Tahvil ve bono piyasasэnda iюlem gцren menkul kэymetler arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Gelir ortaklэрэ senedi
b) Hazine bonosu
c) Devlet tahvili
d) Цzel sektцr tahvili
e) Banka bonosu


30. Kesin alэm satэm pazarэnda iюlem limitinin belirlenmesinde kullanэlan kriterler arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Takas yьkьmlьlьрьnьn yerine getirilmesi
b) Yatэrэm fonu portfцy bьyьklьрь
c) Цzkaynaklar
d) Borsa iюlem hacmi
e) Yatэrэm fonu sabit getirili menkul kэymet portfцy bьyьklьрь


31. Tahvil bono piyasasэnda iюlem limitinin ьst sэnэrэ banka ve aracэ kurumlarэn цz kaynaklarэnэn kaз katэnэ aюamaz?

a) 2
b) 10
c) 15
d) l
e) 5


32. Ters repo iюleminde stopaj oranэ aюaрэdakilerden hangisidir?

a) %20
b) %22
c) % 17.6
d) %25
e) %17


33. Tahvil ve bono piyasasэnda yatэrэm fonlarэnэn iюlem saati aюaрэdakilerden hangisidir?

a) 09:20 / 13:00
b) 09:30 / 16:30
c) 09:30 / 12:00
d) 09:30 / 14:00
e) 09:30 / 17:00


34. ЭMKB tahvil ve bono piyasasэnda aюaрэdaki kurumlardan hangisi iюlem yapamaz?

a) Borsa ьyesi aracэ kurumlar
b) Borsa ьyesi bankalar
c) TCMB
d) Portfцy yцnetim юirketleri
e) Belli bir limitin ьzerinde iюlem yapma юartэyla цzel sektцr firmalarэ


35. Kupon цdemeli bir tahvilin piyasada primli fiyattan iюlem gцrmesinin nedeni aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Tahvilin piyasa faizinin ihraз faizinden yьksek olmasэ
b) Tahvilin piyasa faizinin ihraз faizinden dьюьk olmasэ
c) Tahvilin vadesine kalan sьrenin bir yэldan kэsa olmasэ
d) Tahvilin piyasa fiyatэ nominal deрerin ьzerine зэkamaz
e) Tahvilin primli olarak ihraз edilmesi SPK iznine tabidir


36. ЭMKB tahvil ve bono piyasasэnda iюlem yapan banka veya aracэ kurumun iюlem ьst limiti nedir?

a) Banka veya aracэ kurum цz kaynaklarэnэn %50'si
b) Banka veya aracэ kurum цz kaynaklarэnэn 15 katэ
c) Banka veya aracэ kurum цz kaynaklarэnэn %25'i
d) Banka veya aracэ kurum цz kaynaklarэnэn 25 katэ
e) Banka veya aracэ kurum цz kaynaklarэnэn 2 katэ


37. ЭMKB tahvil ve bono piyasasэ ile ilgili aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

a) Birincil piyasadэr
b) Kesin alэm satэm pazarэdэr
c) Repo ve ters repo pazarэnэ iзerir
d) Valцrlь iюlemleri iзerir
e) Aynэ gьn tarihli iюlemleri iзerir


38. TCMB'nin Эnterbank'a para vermesi tahvil Ve bono fiyatlarэnэ nasэl etkiler?

a) Tahvil bono fiyatlarэ dьюer
b) Tahvil bono fiyatlarэ yьkselir
c) Tahvil fiyatlarэ dьюer bono fiyatlarэ yьkselir
d) Tahvil fiyatlarэ yьkselir bono fiyatlarэ dьюer
e) Tahvil bono fiyatlarэ deрiюmez


39. Eurotahvil nedir?

a) Avrupa ьlkesinin kendi ьlkesi iзin ihraз ettiрi tahvil
b) Bir ьlkenin farklэ para biriminde kendi ьlkesi dэюэnda ihraз ettiрi tahvil
c) Euro para biriminde ihraз edilen tahviller
d) Avrupa bankasэ garantisi ile ihraз edilen цzel sektцr tahvilleri
e) Avrupa bankasэ garantisi ile ihraз edilen kamu tahvilleri


40. ЭMKB DЭBS endeksi ile ЭMKB endeksinin oluюturulmasэnda farklэlэk gцsteren etken aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Hisse senedi fiyatэ deрiюken, DЭBS fiyatэ sabittir
b) ЭMKB endeksi dцnemsel olarak deрiюtirilir
c) Hisse senedi vadesizdir, DЭBS vadelidir
d) Hisse senedinin fiyatэ bellidir, DЭBS fiyatэ belli deрildir
e) Hisse senedi piyasasэ organize, DЭBS piyasasэ tezgahьstь piyasadэr


CEVAPLAR

21 C
22 C
23 A
24 A
25 D
26 A
27 E
28 A
29 E
30 B
31 C
32 B
33 E
34 E
35 B
36 B
37 A
38 B
39 B
40 C