Cevaplı Sorular 21-40

Cevaplı Sorular 21-40 « Tahvil ve Bono Piyasası

21. Fiyat endekslerindeki artışın sonucu aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

a) Fiyat Endekslerindeki bir artış elinde aynı vadede bir tahvil/bono bulunduran yatırımcının getirişinin azaldığını göstermemektedir

b) Fiyat Endekslerindeki bir artış elinde aynı vadede bir tahvil/bono bulunduran yatırımcının getirişinin sabit kaldığını göstermemektedir

c) Fiyat Endekslerindeki bir artış elinde aynı vadede bir tahvil/bono bulunduran yatırımcının getirişinin arttığını göstermemektedir

d) Fiyat Endekslerindeki bir artış endeksteki artışın o vadedeki tahvil /bono fiyatının baz dönemine göre azaldığını göstermektedir

e) Fiyat Endekslerindeki bir artış önümüzdeki dönemde tahvil/bono taleplerinin artacağını göstermektedir


22. Banka ve aracı kurumlar tarafından İMKB'de işlem gören veya İMKB kaydında olan menkul kıymetler ile ilgili olarak İMKB dışında yapılan alım-satım işlemlerinin İMKB'nin belirlediği şartlarla İMKB'ye tescil ettirilmesi zorunludur. Bu durumun istisnaları arasında aşağıdakilerden hangi durum yer almaz?"

a) T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihale sistemi ile gerçekleştirilen menkul kıymet satışları

b) Görev zararı karşılığı kamu bankalarına T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan menkul kıymet ihraçları

c) Tasarruf mevduat sigorta fonunda bulunan bankalara yapılan kaynak aktarımları

d) T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından borç takası kapsamında gerçekleştirilen menkul kıymet alış ve satışları

e) T.C. Merkez Bankası Açık Piyasa İşlemleri kapsamında gerçekleştirilen işlemleri


23. Borsa dışında gerçekleştirilen sabit getirili menkul kıymet işlemlerinin borsaya bildirimi nasıl yapılmaktadır?

a) Uzak erişim ağı üzerinden
b) Fiziki teslim ile
c) Kaydi olarak
d) EFT ile
e) Bildirim yolu ile


24. Kesin Alım Satım Pazarı'nda yapılan işlemler için taraflardan alınan borsa payının miktarı nedir?

a) %0.002
b) %0.00075
c) %0.02
d) %0.001
e) %0.01


25. Piyasa'da yapılan işlemler sonucunda, her menkul kıymet ve vade için Borsa kaydına alınan fiyatlar, oranlar ve toplam işlem miktarları hangi kaynaklardan öğrenebilir?

a) Reuters
b) Telerate
c) İMKB kapanış bültenleri
d) Seansın bitimini izleyen ilk iş günü Borsa Bülteni'nde ilan edilir
e) İşlem defterleri


26. Kesin alım satım pazarında iki karşıt emrin eşleşmesi hangi kurallarla gerçekleşir?

a) Alımda en yüksek fiyatlı, satımda en düşük fiyatlı emirlere öncelik verilerek satış uygulanır

b) Alımda en düşük fiyatlı, satımda en yüksek fiyatlı emirlere öncelik verilerek satış uygulanır

c) Alım ve satımda en yüksek fiyatlı emirlere öncelik verilerek

d) Alım ve satımda en düşük fiyatlı emirlere öncelik sağlanır

e) Alımda en yüksek fiyatlı emirlere öncelik verilir


27. Tahvil ve bono piyasasının kuruluş amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Likidite
b) Rekabet
c) Düşük maliyet
d) Şeffaflık
e) Alternatif piyasa yaratılması


28. Tahvil ve bono piyasasında bir tahvil yada bononun belli bir valörde alım satım işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

b) Reverse repo
a) Kesin alım satım
c) Repo
e) İhbarlı alım satım
d) İpotekli satış


29. Tahvil ve bono piyasasında işlem gören menkul kıymetler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Gelir ortaklığı senedi
b) Hazine bonosu
c) Devlet tahvili
d) Özel sektör tahvili
e) Banka bonosu


30. Kesin alım satım pazarında işlem limitinin belirlenmesinde kullanılan kriterler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Takas yükümlülüğünün yerine getirilmesi
b) Yatırım fonu portföy büyüklüğü
c) Özkaynaklar
d) Borsa işlem hacmi
e) Yatırım fonu sabit getirili menkul kıymet portföy büyüklüğü


31. Tahvil bono piyasasında işlem limitinin üst sınırı banka ve aracı kurumların öz kaynaklarının kaç katını aşamaz?

a) 2
b) 10
c) 15
d) l
e) 5


32. Ters repo işleminde stopaj oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) %20
b) %22
c) % 17.6
d) %25
e) %17


33. Tahvil ve bono piyasasında yatırım fonlarının işlem saati aşağıdakilerden hangisidir?

a) 09:20 / 13:00
b) 09:30 / 16:30
c) 09:30 / 12:00
d) 09:30 / 14:00
e) 09:30 / 17:00


34. İMKB tahvil ve bono piyasasında aşağıdaki kurumlardan hangisi işlem yapamaz?

a) Borsa üyesi aracı kurumlar
b) Borsa üyesi bankalar
c) TCMB
d) Portföy yönetim şirketleri
e) Belli bir limitin üzerinde işlem yapma şartıyla özel sektör firmaları


35. Kupon ödemeli bir tahvilin piyasada primli fiyattan işlem görmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tahvilin piyasa faizinin ihraç faizinden yüksek olması
b) Tahvilin piyasa faizinin ihraç faizinden düşük olması
c) Tahvilin vadesine kalan sürenin bir yıldan kısa olması
d) Tahvilin piyasa fiyatı nominal değerin üzerine çıkamaz
e) Tahvilin primli olarak ihraç edilmesi SPK iznine tabidir


36. İMKB tahvil ve bono piyasasında işlem yapan banka veya aracı kurumun işlem üst limiti nedir?

a) Banka veya aracı kurum öz kaynaklarının %50'si
b) Banka veya aracı kurum öz kaynaklarının 15 katı
c) Banka veya aracı kurum öz kaynaklarının %25'i
d) Banka veya aracı kurum öz kaynaklarının 25 katı
e) Banka veya aracı kurum öz kaynaklarının 2 katı


37. İMKB tahvil ve bono piyasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Birincil piyasadır
b) Kesin alım satım pazarıdır
c) Repo ve ters repo pazarını içerir
d) Valörlü işlemleri içerir
e) Aynı gün tarihli işlemleri içerir


38. TCMB'nin İnterbank'a para vermesi tahvil Ve bono fiyatlarını nasıl etkiler?

a) Tahvil bono fiyatları düşer
b) Tahvil bono fiyatları yükselir
c) Tahvil fiyatları düşer bono fiyatları yükselir
d) Tahvil fiyatları yükselir bono fiyatları düşer
e) Tahvil bono fiyatları değişmez


39. Eurotahvil nedir?

a) Avrupa ülkesinin kendi ülkesi için ihraç ettiği tahvil
b) Bir ülkenin farklı para biriminde kendi ülkesi dışında ihraç ettiği tahvil
c) Euro para biriminde ihraç edilen tahviller
d) Avrupa bankası garantisi ile ihraç edilen özel sektör tahvilleri
e) Avrupa bankası garantisi ile ihraç edilen kamu tahvilleri


40. İMKB DİBS endeksi ile İMKB endeksinin oluşturulmasında farklılık gösteren etken aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hisse senedi fiyatı değişken, DİBS fiyatı sabittir
b) İMKB endeksi dönemsel olarak değiştirilir
c) Hisse senedi vadesizdir, DİBS vadelidir
d) Hisse senedinin fiyatı bellidir, DİBS fiyatı belli değildir
e) Hisse senedi piyasası organize, DİBS piyasası tezgahüstü piyasadır


CEVAPLAR

21 C
22 C
23 A
24 A
25 D
26 A
27 E
28 A
29 E
30 B
31 C
32 B
33 E
34 E
35 B
36 B
37 A
38 B
39 B
40 C