Cevaplэ Sorular 1-20

Cevaplэ Sorular 1-20 « Tahvil ve Bono Piyasasэ

l. Tahvil ve bono piyasasэnda aюaрэdaki iюlemlerden hangisi yapэlamaz?

a) Repo
b) Ters repo
c) Kesin alэm
d) Halka arz
e) Kesin satэm


2. Tahvil ve bono piyasasэ hangi tarihte kurulmuюtur?

a) 02.01.1997
b) 17.06.1991
c) 03.06.1996
d) 17.02.1993
e) 01.01.1986


3. Tahvil ve bono piyasasэnda iюlem yapabilme yetkisine sahip kuruluюlar arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Bankalar
b) TCMB
c) Aracэ kurumlar
d) Deрerlendirme юirketleri
e) Kamu bankalarэ


9. Tahvil ve Bono Piyasasэ'nda iюlem yapacak banka ve aracэ kurumlar iзin aюaрэdaki koюullarэn hangisi aranmaz?

a) ЭMKB tarafэndan hazэrlanarak, SPK tarafэndan onaylanan ve genel юartlar ile iюtirakзi ьyelerin yьkьmlьlьklerini kapsayan "Tahvil ve Bono Piyasasэ Taahhьtnamesi "nin imzalanmэю olmasэ

b) Nakit iзin Takasbank nezdindeki "Ьye Serbest Cari Hesabэ" ile "Tahvil Takas Borcu Hesabэ" aзэlmэю olmasэ

c) Menkul kэymetler iзin Takasbank nezdinde "Menkul Kэymetler Depo Hesaplarэ" aзэlmэю olmasэ

d) Sermaye Piyasasэ Kurulu'ndan yetki belgesi alэnmasэ

e) Цzsermaye limitinin yeterli olmasэ


6. Repo-ters repo piyasasэnda iюlem saatleri aюaрэdakilerden hangisidir?

a) 09:00/12:00
b) 09:30/12:00
c) 09:30/12:00-13:00/16:00
d) 09:30/17:00
e) 09:00/17:00


7. Depo sertifikalarэ ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

a) Takasbank veya SPKurulu'nca uygun gцrьlen saklama kuruluюlarэnca depo edilirler
b) Yabancэ menkul kэymetleri temsilen зэkarэlэrlar
c) Yabancэ menkul kэymetlerin saрladэklarэ tьm haklan saрlarlar
d) Nama yazэlэdэrlar
e) Yabancэ menkul kэymetin para birimi cinsinden зэkarэlэrlar


8. Depo sertifikalarэ piyasasэnda seans saatleri aюaрэdakilerden hangisidir?

a) 13:00/16:30
b) 09:00/12:00
c) 09:30/12:00 - 14:00/16:30
d) 13:00/14:00
e) 09:00/13:00


10. Tahvil ve Bono Piyasasэ'nda iюlem yapmak isteyen banka ve aracэ kurumlarэn iюlem limitleri nasэl belirlenir?

a) Borsa tarafэndan tranюlar halinde iюlem yapabilme limit tespit edilir
b) Borsa tarafэndan iюlem yapabilme limiti tespit edilir
c) Banka ve aracэ kurumlarэn цzsermayelerinin %100'ь oranэnda limit tahsis edilir
d) Banka ve aracэ kurumlarэn цzsermayelerinin %50'si oranэnda limit tahsis edilir
e) Banka ve aracэ kurumlarэn цzsermayelerinin % 10'u oranэnda limit tahsis edilir


4. Tahvil ve bono piyasasэnda aюaрэdaki sistemlerden hangisi uygulanmaktadэr?

a) Tekli fiyat sistemi
b) Зoklu fiyat sistemi
c) Mьzayede sistemi
d) Arz/talebe baрlэ fiyatlama sistemi
e) Зoklu fiyat-sьrekli mьzayede sistemi


5. Kesin alэm satэm pazarэnda maksimum vade kaз gьndьr?

a) l
b) 7
c) 30
d) 90
e) 120


11. Эюlem limiti karюэlэрэ olarak kabul edilebilecek menkul kэymetler arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Vadesiz TL
b) Teminat mektubu
c) Altэn deposu
d) Gelir ortaklэрэ senedi
e) Hisse senedi


12. Tahvil ve Bono Piyasasэ'nda iюlem yapmaya yetkili kuruluюlarэn temsilcileri aюaрэdaki yetkilerden hangisine sahiptir?

a) Firma ile ilgili her pazarda/her menkul kэymette iюlem yapma ve izleme

b) Firma ile ilgili her pazarda/her menkul kэymette iюlem yapma, izleme, emirleri iptal etme

c) Firma ile ilgili kendisine iюlem yapma yetkisi verilen pazarda/menkul kэymette emir girme, emirleri dьzeltme, iptal etme ve izleme yetkisine sahiptir

d) Firma ile ilgili kendisine iюlem yapma yetkisi verilen pazarda/menkul kэymette emir girme ve emirleri izleme yetkisine sahiptir

e) Firma ile ilgili kendisine iюlem yapma yetkisi verilen pazarda/menkul kэymette emir girme yetkisine sahiptir


13. Kesin Alэm Satэm Pazarэ'nda aюaрэdaki deрerlerden hangisi iюlem gцrmez?

a) Tьrk Lirasэ ve dцviz цdemeli Devlet Эз Borзlanma Senetleri
b) Gelir Ortaklэрэ Senetleri
c) Gayrimenkul Sertifikalarэ
d) Borsa kotunda bulunan Цzel Sektцr Tahvilleri
e) Altэn depo sertifikalarэ


14. Repo ters repo pazarэ ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi doрrudur?

a) Repo Ters Repo Pazarэ'nda hazine bonolarэnэn geri alэm vaadi ile satэm iюlemleri yapэlэr

b) Repo Ters Repo Pazarэ'nda ьye kodu piyasa ekranlarэnda ve sorgu ekranlarэnda gцsterilir.

c) Эюlem gerзekleюtiren taraflara iюlem bilgileri verilir fakat karюэ ьye bilgisi verilmez

d) Pazar'da aynэ gьn ve ileri baюlangэз valцrlь iюlemler yapэlabilir

e) Repo ve ters repo emirleri oran цnceliрine gцre sistemde sэraya konulur


15. Piyasa emrinin цzelliрi nedir?

a) Emirler fiyat/oran ve nominal/repo tutarэ belirtilerek verilir
b) Emrin gerзekleюmeden kalan kэsmэ pasifte kalэr
c) Emirlerde fiyat/oran belirtilmez
d) Emirler minimum emir bьyьklьрь olarak verilir
e) Emirler aktif emir tipidir


16. Repo ters repo pazarэ'nda vade maksimum kaз gьndьr?

a) O/N
b) 7
c) 30
d) 90
e) 120


17. Tahvil ve Bono Piyasasэ'nda iюlem gцren menkul kэymetlerin tanэmlanma yцntemi olarak aюaрэdakilerden hangisi kullanэlmaktadэr?

a) Kotasyon yцntemi
b) ISIN kodu
c) DЭBS kodu
d) TR kodu
e) DGS kodu


18. Tahvil ve bono piyasasэnda iюlem gцren menkul kэymetlerin takasэnda aюaрэdakilerden hangisi geзerli deрildir?

a) Tahvil ve Bono Piyasasэ'nda iюlem gцren menkul kэymetlerin takasэ, Borsa'nэn denetim ve gцzetimi altэnda Takasbank A.Ю. tarafэndan yapэlэr

b) Piyasada iюlem yapmak isteyen bьtьn ьyeler, nakit iзin Takasbank A.Ю. nezdinde "Ьye Serbest Cari Hesabэ" ile "Tahvil Takas Borcu Hesabэ" aзtэrэrlar

c) Piyasada iюlem yapmak isteyen bьtьn ьyeler, menkul kэymetler iзin Takasbank A.Ю. nezdinde "Menkul Kэymetler Depo Hesaplarэ" aзtэrэrlar

d) Piyasada iюlem yapan ьyeler, iюlemin valцr gьnьnde, nakit ve menkul kэymet yьkьmlьlьрьnь saat 14.30 itibarэyla yerine getirmek zorundadэrlar

e) Menkul kэymet yьkьmlьlьkleri hesaben yerine getirilir


19. Dцviz цdemeli tahvillerin takasэnda sьre kaз gьndьr?

a) l
b) 7
c) 3
d) 30
e) 5


20. DЭBS endekslerinin yapэlmasэndaki amaзlar arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Borsa ьyeleri ile yatэrэmcэlarэn sabit getirili menkul kэymetlerin fiyatlarэndaki geliюmeleri izlemesinin saрlanmasэ

b) Borsa ьyeleri ile yatэrэmcэlarэn sabit getirili menkul kэymetlerin getirilerindeki geliюmeleri izlemesinin saрlanmasэ

c) Devlet iз borзlanma senetleri gelinlerinin diрer finansal araзlarэn getirilen ile karюэlaюtэrэlabilmesini saрlamak

d) Basit ve anlaюэlэr gцstergeler yapabilmek

e) Devlet iзi borзlanma senetlerinin gelecekte alabileceрi faiz oranlarэnэ belirlemek


CEVAPLAR

1 D
2 B
3 D
4 E
5 D
6 D
7 D
8 A
9 E
10 A
11 E
12 C
13 E
14 D
15 C
16 B
17 B
18 D
19 C
20 E