Aзэklamalэ 23 Soru

Aзэklamalэ 23 Soru « Tahvil ve Bono Piyasasэ

SORU 1:

I. T.C.M.B
II. Borsa ьyesi Bankalar
III. Borsa ьyesi Aracэ Kurumlar

Yukarэdakilerden hangisi Tahvil ve Bono piyasasэnda iюlem yapabilir?

A) Yalnэz II
B) Yalnэz III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

ЗЦZЬM: Tahvil ve Bono piyasasэnda

a) Tьrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasэ
b) Borsada faaliyet gцsteren banka ve aracэ kurumlar
c) Geзici sьre ile iюlem yapabilme izni verilen ьyeler iюlem yapabilirler.

Doрru Cevap E юэkkэdэr.SORU 2:

I. Devlet Эз Borзlanma Senetleri
II. Gelir ortaklэрэ Senetleri
III. Gayrimenkul Sertifikalan
IV. Borsa kotunda yeralan Цzel Sektцr Tahvilleri

Yukarэdakilerden hangisi ЭMKB Tahvil Bono Piyasasэnda yer alan Kesin Alэm Satэm Pazarэnda iюlem gцrebilir?

A) I ve IV
B) I, II ve IV
C) II ve III
D) I, II ve III
E) Hepsi

ЗЦZЬM: Kesin alэm satэm pazarэnda; Tьrk lirasэ ve dцviz цdemeli Devlet Эз Borзlanma Senetleri ve Gelir Ortaklэрэ Senetleri, Gayrimenkul Sertifikalan ile Borsa kotunda bulunan Цzel Sektцr Tahvilleri iюlem gцrьr. Doрru Cevap E юэkkэdэr.SORU 3: ЭMKB Tahvil Bono Piyasasэnda aynэ gьn valцrlь iюlemlerin iюlem saatleri aюaрэdakilerden hangisidir?

A) 9:30 - 12:°° / 14:°° - 16:30
B)9:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00
C) 9:30 - 12:00 / 13:00 - 14:oo
D) 9:30 - 12:°° / 14:°° - 15:°°
E) 14:°° - 15:°°

ЗЦZЬM: Aynэ gьn valцrlь (Repo - Ters Repo Pazarэnda aynэ gьn baюlangэз valцrlь) iюlemler saat 9:30 - 12:°° ile 13:°° - 14:°° arasэnda yapэlmaktadэr.
Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU: ЭMKB Tahvil Bono Piyasasэnda ileri valцrlь iюlemlerin, iюlem saatleri aюaрэdakilerden hangisidir?

A) 9:30 - 12:00 / 14:00 - 16:30
B) 9:30 - 12:00 / 13:00. 17:00
C) 9:30 - 12:00 / 14:00 - 15:00
D) 9:30 - 12:00 / 13:00 - 14:00
E) 14:°° - 15:°°

ЗЦZЬM: Эleri valцrlь (Repo - Ters Repo Pazarэnda ileri baюlangэз valцrlь) iюlemler saat 9.30 - 12.00 ile 13.00 - 17.00 arasэnda yapэlmaktadэr.
Doрru cevap B юэkkэdэr.SORU 5: Bankalararasэ TL piyasasэ iзin aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

A) Bu piyasada iюlem iзin herhangi bir teminat istenmemektedir.
B) Bir banka "line" э olan bir banka ile iюlem yapabilir.
C) Bu piyasa organize bir piyasadэr.
D) Эюlemler "line" limitli dahilinde yapэlabilir.
E) Likiditenin azalmasэ ve bankalarэn borз ihtiyacэnэn artmasэ borз oranlarэnэ artэrэr.

ЗЦZЬM: Bu piyasa organize bir piyasa deрildir. Doрru Cevap C юэkkэdэr.SORU 6: Repo Ters Repo Piyasasэnda minimum iюlem miktarэ aюaрэdakiler-den hangisidir?

A) l Milyar TL ve katlarэ
B) 10 Milyar TL ve katlarэ
C) 100 Milyar TL ve katlarэ
D) 5 Trilyon TL ve katlarэ
E) 10 Trilyon TL ve katlarэ

ЗЦZЬM: Repo Ters Repo piyasasэnda emirler minimum emir bьyьklьрь ve katlarэ юeklinde iletilir. Yьrьrlьkteki minimum ve maksimum emir bьyьklьkleri:

Normal Emirler Pazarэ => 500 Milyar TL Kьзьk Emirler Pazarэ => l Milyar TL
Doрru Cevap A юэkkэdэr.SORU 7: Kesin Alэm Satэm Pazarэnda Maksimum tek emir kaз TL'dir?

A) l Milyar TL
B) 100 Milyar TL
C) 500 Milyar TL
D) 5 Trilyon TL
E) 10 Trilyon TL

ЗЦZЬM: Kesin alэm satэm pazarэnda maksimum emir bьyьklьрь nominal deрer ьzerinden 5 Trilyon TL'dir.
Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 8: Repo Ters Repo Pazarэnda maksimum tek emir kaз TL'dir?

A) l milyar TL
B) 100 Milyar TL
C) 500 Milyar TL
D) 5 Trilyon TL
E) 10 Trilyon TL

ЗЦZЬM: Repo Ters Repo pazarэnda maksimum emir bьyьklьрь 10 trilyon TL'dir.
Doрru Cevap E юэkkэdэr.SORU 9: Devlet tahvili ve hazine bonosu iюlemlerinde valцr sьresi en fazla kaз gьndьr?

A) 1
B) 3
C) 7
D) 30
E) 90

ЗЦZЬM: Devlet tahvili ve hazine bonosu iюlemlerinde valцr sьresi en fazla 90 gьn olup, iюlem gцren diрer menkul kэymetlerde valцr sьresi en fazla 7 gьndьr.
Doрru Cevap E юэkkэdэr.SORU 10: Repo Ters Repo Pazarэnda maksimum kaз gьn ileri baюlangэз valцrlь emir verilebilir?

A) 1
B) 3
C) 7
D) 30
E) 90

ЗЦZЬM: Repo Ters repo pazarэnda 7 gьne kadar ileri baюlangэз valцrlь emir iletilebilir. Bitiю valцrь iзin herhangi bir kэsэtlama yoktur.
Doрru Cevap C юэkkэdэr.SORU 11: Эюlem gьnь 11.03.2003 Salэ gьnь olan repo ters Repo iюleminin baюlangэз valцrь aюaрэdakilerden hangisi olamaz?

A) 12.03.2003 Зarюamba
B) 13.03.2003 Perюembe
C) 14.03.2003 Cuma
D) 17.03.2003 Pazartesi
E) 19.03.2003 Зarюamba

ЗЦZЬM: Repo Ters Repo pazarэnda 7 gьne kadar ileri baюlangэз valцrlь emir iletilebilir.
Doрru Cevap E юэkkэdэr.SORU 12: TRT 240903 F22 ISIN kodu olan borзlanma senedi aюaрэdakilerden hangisidir?

A) 24.09.2003 itfa tarihli TL cinsinden зэkarэlmэю devlet tahvili
B) 24.09.2003 itfa tarihli TL cinsinden зэkarэlmэю hazine bonosu
C) 24.09.2003 itfa tarihli TL cinsinden зэkarэlmэю devlet tahvili kuponu
D) 24.09.2003 itfa tarihli yabancэ para cinsinden зэkarэlmэю devlet tahvili
E) 24.09.2003 itfa tarihli TL cinsinden зэkarэlmэю hazine bonosu

ЗЦZЬM: Devlet оз Borзlanma Senetleri iзin ISIN kodunda:

I. Эlk iki hane ьlke kodu olup TR: Tьrkiye'nin kodudur.
II. 3. hane menkul kэymet tьrь olup T: Devlet Tahvilini, B: hazine bonosunu ifade eder.
III. 4,5,6,7,8 ve 9. haneler menkul kэymetin itfa tarihini belirtir.
IV. 10. hane menkul kэymetin TL yada yabancэ para cinsinden olduрunu ve tьm menkul kэymet, anapara veya kupon olduрunu belirtmektedir.
V. 11. hane aynэ itfa tarihine denk gelen, aynэ цzelliklere sahip menkul kэymetlere verilen sэra numarasэdэr.
VI. 12. hane kontrol hanesidir.

Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 13: Aюaрэdakilerden hangisi fiyat istikrarэnэn faydalarэndan deрildir?

A) Para ikamesi azalэr.
B) Gelir daрэlэmэn bozulmasэnэ цnler
C) Enflasyondan kaynaklanan risk priminin artmasэna yol aзar.
D) Verimsiz harcama ve yatэrэmlarэ azaltэr.
E) Gцreceli fiyatlarэn karюэlaюtэrэlmasэnэ kolaylaюtэrэr.

ЗЦZЬM: Fiyat istikrarэ sonucu enflasyon en dьюьk seviyelerde olduрundan, enflasyondan kaynaklanan risk primi azalэr.
Doрru Cevap C юэkkэdэr.SORU 14: Faiz oranэ ile ilgili aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

A) Hazine ihale цdemesi TL faiz oranlarэnэ artэrэr.
B) Merkez Bankasэnэn dцviz almasэ TL faiz oranlarэnэ dьюьrьr.
C) Ekonomik ve politik istikrarsэzlэk TL faiz oranlarэnэ artэrэr.
D) Faiz oranlarэnэn artmasэ tahvil fiyatlarэnэ dьюьrьr.
E) Dцviz fiyatlarэndaki hэzlэ artэю TL faiz oranlarэnэ dьюьrьr.

ЗЦZЬM: Dцviz fiyatlarэnda meydana gelen hэzlэ artэю TL ve Repo faiz oranlarэnэ artэrэr.
Doрru Cevap E юэkkэdэr.SORU 15: TCMB'nэn doрrudan bono satэюэ faiz oranlarэnэ ve tahvil fiyatlarэnэ nasэl etkiler?

A) Faiz oranlarэnэ artэrэr.
B) Faiz oranlarэnэ dьюьrьr.
C) Faiz oranlarэm etkilemez.
D) Tahvil fiyatlarэ artar.
E) Tahvil fiyatlarэ etkilenmez.

ЗЦZЬM: TCMB'nin doрrudan bono satэюэ TL faiz oranlarэm artэrэr. Doрru cevap A юэkkэdэr.SORU 16: Aюaрэdakilerden hangisi kamu kesimi deрildir?

A) Konsolide bьtзe
B) Kamu Эktisadi Teюebbьsleri
C) Цzelleюtirilmiю KЭT'ler
D) Mahalli Эdareler
E) Sosyal Gьvenlik Kuruluюlarэ

ЗЦZЬM: Kamu kesimi;

a) Konsolide Bьtзe

i) Genel bьtзe: Cumhurbaюkanlэрэ, TBMM, Bakanlэklar
ii) Katma bьtзeler

b) Kamu Эktisadi Teюebbьsleri (KЭT)

i) Kamu Эktisadi Kuruluюlarэ (KЭK)
ii) Эktisadi Devlet Teюekkьlleri (ЭDT)

c) Mahalli Эdareler

i) Эl Цzel Эdareleri
ii) Belediyeler
iii) Kцyler

d) Fonlar

i) Destekleme Fiyat Эstikrar Fonu
ii) Tasarruf Mevduatэ Sigorta Fonu
iii) Savunma Sanayi Destekleme Fonu
iv) Sosyal Yardэmlaюma ve Dayanэюmayэ Teюvik Fonu
v) Цzelleюtirme Fonu
vi) Tanэtэm Fonu

e) Sosyal Gьvenlik Kuruluюlarэ

i) T.C. Emekli Sandэрэ
ii) Sosyal Sigortalar Kurumu
iii) Baр - kur

f) Dцner Sermayeler

Doрru Cevap C юэkkэdэr.SORU 17:

I. Vergi Gelirleri
II. Devlet Эюtirakleri Gelirleri
III. Fon gelirleri
IV. Hibe
V. Alэnan Borзlar

Yukarэdakilerden hangileri konsolide bьtзe gelirleri iзinde yer alэr?

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, II, III ve IV
D) I, II, III ve V
E) Hepsi

ЗЦZЬM: Konsolide Bьtзe Gelirleri

a) Vergiler

i) Dolaysэz Vergiler
ii) Dolaylэ Vergiler

b) Vergi Dэюэ Normal Gelirler

i) Devlet Эюtirakleri Gelirleri
ii) Devlet tarafэndan yцnetilen kurumlar hasэlatэ
iii) Devletin taюэnэr ve taюэnmaz mallarэndan elde edilen gelirler
iv) Faiz gelirleri
v) Cezalar

c) Цzel Gelir ve Fonlar

i) Hibe ve Yardэmlar
ii) Bьtзeleюtirilen Fon gelirleri

Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 18:

I. Personel giderleri
II. Yatэrэm giderleri
III. Transfer цdemeleri

Yukarэdakilerden hangisi konsolide bьtзe giderleri iзinde yer alэr?

A) yalnэz I
B) yalnэz II
C) yalnэz III
D) I ve II
E) I, II ve III

ЗЦZЬM: Konsolide Bьtзe Giderleri

a) Cari Giderler

i) Personel giderler
ii) Diрer cari giderler

b) Yatэrэm Giderleri

c) Transfer Harcamalarэ

- Faiz цdemeleri
i) Эз Borз faizi
ii) dэю Borз faizi
- Kitlere transferler
- Devlet iюtiraklerine katkэ payэ
- Vergi iadeleri
- Sosyal Gьvenlik kurumlarэna transferler
- Fon цdemeleri
- Diрer transferler

Doрru Cevap E юэkkэdэr.SORU 19: Aюaрэdakilerden hangisi ihale sistemiyle ihraз edilen Devlet iз Borзlanma Senetlerinden deрildir?

A) Iskontolu Senetler
B) Enflasyona endeksli Senetler
C) Sabit faiz kuponlu devlet tahvilleri
D) Эkraz tahvilleri
E) Deрiюken faizli devlet tahvilleri

ЗЦZЬM: Эhale sistemiyle ihraз edilen DЭBS'ler:

a) Iskontolu senetler
b) Enflasyona endeksli senetler
c) Sabit faiz kuponlu devlet tahvilleri
d) Deрiюken faizli devlet tahvilleri

Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 20:

I. Gelir- Gider arasэndaki farktэr.
II. GSMH'ya oran olarak belirtilir.
III. Hazine mьsteюarlэрэ tarafэndan hesaplar ve yayэmlanэr.

Kamu Borзlanma Gereрi ile ilgili hangisi doрrudur?

A) yalnэz I
B) yalnэz II
C) yalnэz III
D) I ve II
E) I, II ve III

ЗЦZЬM: Kamu kesimi borзlanma gereрi, kamu kesiminin bir yэl iзinde gelirleri ile giderleri arasэnda oluюan farkэ, yani borзlanma ihtiyacэnэ gцsterir ve genellikle GSMH'ya oran olarak ifade edilir. Kamu Kesimi Borзlanma Gereрi, DPT tarafэndan hesaplanmakta ve yayэnlanmaktadэr.
Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 21: Kamu borзlanmalarэnэn ihale tьrь, senedin vadesi ve ihale zamanэnэ hangisi belirler?

A) TCMB
B) Maliye Bakanlэрэ
C) Hazine Mьsteюarlэрэ
D) DPT
E) TBMM

ЗЦZЬM: Эhale tьrь, senedin vadesi ve ihale zamanэ Hazine tarafэndan belirlenir.
Doрru Cevap C юэkkэdэr.SORU 22: Kamu borзlanmasэnэn mali piyasalar ve genel ekonomi ьzerindeki etkileriyle ilgili aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

A) Faiz oranlan yьkselir.
B) Yatэrэmlar artar.
C) Цzel kesimin kullanacaрэ fonlar azalэr,
D) Enflasyon oranэ artar.
E) Dцviz kurlarэ artar.

ЗЦZЬM: Yьksek kamu aзэрэ nedeniyle kamu borcunun artmasэ faiz oranlarэm artэrэr. Faiz oranlarэnэn artmasэ ve bunun yanэnda kamunun borзlanma isteрi, цzel sektцrьn fon teminini gьзleюtirir (Dэюlanma etkisi). Bu nedenle yatэrэmlar azalэr.SORU 23: ЭMKB Uluslararasэ Tahvil Bono Piyasasэnэn iюlem saatleri aюaрэdakilerden hangisidir?

A) 9:30 / 16:30
B) 9:30 / 17:0°
C) 10:°° / 16:30
D) 10:°° / 17:°°
E) 10:°° / 14:°°

ЗЦZЬM: Uluslararasэ Tahvil Bono Piyasasэ 10.00 ile 17.00 saatleri arasэnda iюlem gцrьr. Doрru Cevap D юэkkэdэr.