Cevaplı Sorular 81-100

Cevaplı Sorular 81-100 « Sermaye Piyasası

81. TSPAKB tarafından, aracı kurumların mesleğinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi aşağıdaki disiplin hükümlerinin hangisinin kapsamındadır?

a) Üyelikten geçici olarak çıkartma
b) Kınama
c) Uyarı
d) Üyelikten sürekli olarak çıkartma
e) İhtar


82. İçerden öğrenenlerin ticaretinin kapsamında aşağıdaki özelliklerden hangisi yer almaz?

a) Sermaye piyasası araçlarının değerini etkiler
b) Sermaye piyasasında işlem yapanlar arasında fırsat eşitliğini bozar
c) Taraflardan birisine haksız kazanç sağlar
d) Fiyat hareketleri ile yapay piyasa yaratılır
e) Taraflardan birisinin zararını yok edebilir


83. Kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bağımsız denetim raporu düzenleyenler ve bu raporun düzenlenmesini sağlayanlara SPKurulu tarafından aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

a) 1-2 yıl hapis
b) 2-4 yıl hapis
c) 1-3 yıl hapis, 2-4 milyar para cezası
d) 1-4 yıl hapis, 8-20 milyar ağır para cezası
e) 20-25 milyar ağır para cezası


84. Aracı kurumların mal varlığım aynen veya nakde çevirmek yoluyla elde edilen bedeli tahsis ederek, sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle müşterilerine karşı olan nakit ödeme ve sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini tasfiye etmeleri işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Konkordato
b) Tedrici tasfiye
c) İflas
d) Birleşme
e) Tasfiye


85. SPKanunu'na göre portföy yönetim şirketlerinin kuruluş koşullan arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) A.Ş. olarak kurulmalıdırlar
b) Hisse senetleri nama olarak yazılmalıdır
c) Hisse senetleri nakit karşılığında çıkartılmalıdır
d) Tüzel kişi ortaklarının kuruluşundan itibaren en az 3 yıl geçmiş olmalıdır
e) Ödenmiş sermayeleri asgari 1.5 trilyon TL olmalıdır


86. Aracı kurumların sermaye piyasası faaliyetlerini yürütebilmeleri için SPKurulu'ndan almaları gereken belgeler aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yetki belgesi
b) Üyelik belgesi
c) Borsa üyelik belgesi
d) İşlem belgesi
e) Faaliyet belgesi


87. Aracı kurumların ortaklık yapıları ile ilgili olarak aşağıdaki değişikliklerden hangisi SPKurulu iznine tabidir?

a) Bir kişinin aracı kurum sermayesinin %10'u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması veya bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin %10, %20; %33 veya %50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların belirtilen oranların altına düşmesi sonucunu veren pay edinimleri

b) Bir kişinin aracı kurum sermayesinin %10'u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması veya bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin % 50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri

c) Bir kişinin aracı kurum sermayesinin %10'u veya daha fazlasını temsil eden payları edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması veya bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin %50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların belirtilen oranların altına düşmesi sonucunu veren pay edinimleri

d) Bir kişinin aracı kurum sermayesinin %20'si veya daha fazlasını temsil eden paylan edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması veya bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin %10, %20; %33 veya % 50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların belirtilen oranların altına düşmesi sonucunu veren pay edinimleri

e) Bir kişinin aracı kurum sermayesinin %20'si veya daha fazlasını temsil eden paylan edinmek suretiyle aracı kurum ortağı olması veya bir ortağa ait payların aracı kurum sermayesinin %10, %20 veya % 50'sini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların belirtilen oranların altına düşmesi sonucunu veren pay edinimleri


88. Kayıtlı sermaye sistemine tabi olarak kurulan, sermayelerini sermaye ve faiz kazancı elde etmek amacıyla kullanan, halka açık olarak kurulan anonim ortaklıklar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Portföy yönetim şirketleri
b) Risk sermayesi yatırım ortaklığı
c) Yatırım ortaklığı
d) Yatırım fonları
e) Yatırım şirketi


89. Bireysel emeklilik fonlarının portföylerine aşağıdaki menkul kıymetlerden hangisi alınamaz?

a) Vadeli mevduat
b) Yatırım fonu katılma belgeleri
c) Repo işlemleri
d) Hisse senetleri
e) Borsa para piyasası işlemleri


90. Bireysel emeklilik danışma kurulu üyeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Maliye Bakanlığı
b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
c) Hazine Müsteşarlığı
d) Aracı Kurum
e) SPK


91. Bireysel emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre taraflara ödenmesi gereken tutar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Katkı payı
b) Birikim
c) Bireysel emeklilik hesabı
d) Prim
e) Kesinti


92. Menkul kıymetlerin halka arza aracılık işlemlerinde satış sonuçları hakkında SPKurulu'na bilgi verme yükümlülüğünde süre kaç işgünüdür?

a) 10 işgünü
b) 6 işgünü
c) 7 işgünü
d) 15 işgünü
e) 5 işgünü


93. Sermaye piyasası araçlarının halka arzında aşağıdaki satış yöntemlerinden hangisi kullanılamaz?

a) Talep toplanmadan satış yöntemi
b) Borsada satış yöntemi
c) Talep toplama yöntemi
d) Resmi müzayede ile satış yöntemi
e) Bakiyeyi yüklenim yoluyla satış yöntemi


94. SPK'unda idari para cezalarının verildiği tarihten itibaren kaç yıl içinde aynı suç işlenmediği takdirde önceki cezalar baz alınmaz?

a) l
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5


95. Yatırım fonlarının, portföy değerlerinin %10'undan fazlasını bir ortaklığın menkul kıymetine yatırmaları durumunda fazla kısmın tasfiye edilmesi için verilen süre ne kadardır?

a) 1 ay
b) 7 işgünü
c) 10 işgünü
d) 3 işgünü
e) 3 ay


96. Aracı kurumların merkez dışı örgütleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Acenta
b) Şube
c) İştirak
d) İrtibat bürosu
e) İşlem ofisi


97. Yatırım fonları, SPK izni ile fon varlığının ne kadarı kadar fon hesabına kredi alabilirler?

a) %10
b) %20
c) %25
d) %30
e) %50


98. İMKB uyuşmazlık komitesinin görev süresi kaç yıldır?

a) l yıl
b) 2 yıl
c) 3 yıl
d) 4 yıl
e) 5 yıl


99. Borsa üyeleri arasındaki borsa işlemlerinden doğan anlaşmazlıkların çözümünde nihai karar organı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Borsa yönetim kurulu
b) Borsa denetleme kurulu
c) Borsa uyuşmazlık komitesi
d) SPK
e) Borsa başkanlığı


100. SPK uyuşmazlıklarla ilgili itirazlara ait kararları kaç gün içinde verir?

a) 7 iş günü
b) 10 iş günü
c) 15 iş günü
d) 30 iş günü
e) 90 iş günüCEVAPLAR

81 B
82 D
83 D
84 B
85 D
86 A
87 A
88 B
89 A
90 D
91 A
92 B
93 D
94 B
95 E
96 C
97 A
98 B
99 C
100 A