Cevaplэ Sorular 81-100

Cevaplэ Sorular 81-100 « Sermaye Piyasasэ

81. TSPAKB tarafэndan, aracэ kurumlarэn mesleрinde ve davranэюlarэnda kusurlu olduрunun yazэ ile bildirilmesi aюaрэdaki disiplin hьkьmlerinin hangisinin kapsamэndadэr?

a) Ьyelikten geзici olarak зэkartma
b) Kэnama
c) Uyarэ
d) Ьyelikten sьrekli olarak зэkartma
e) Эhtar


82. Эзerden црrenenlerin ticaretinin kapsamэnda aюaрэdaki цzelliklerden hangisi yer almaz?

a) Sermaye piyasasэ araзlarэnэn deрerini etkiler
b) Sermaye piyasasэnda iюlem yapanlar arasэnda fэrsat eюitliрini bozar
c) Taraflardan birisine haksэz kazanз saрlar
d) Fiyat hareketleri ile yapay piyasa yaratэlэr
e) Taraflardan birisinin zararэnэ yok edebilir


83. Kasэtlэ olarak gerзeрe aykэrэ baрэmsэz denetim raporu dьzenleyenler ve bu raporun dьzenlenmesini saрlayanlara SPKurulu tarafэndan aюaрэdaki cezalardan hangisi uygulanэr?

a) 1-2 yэl hapis
b) 2-4 yэl hapis
c) 1-3 yэl hapis, 2-4 milyar para cezasэ
d) 1-4 yэl hapis, 8-20 milyar aрэr para cezasэ
e) 20-25 milyar aрэr para cezasэ


84. Aracэ kurumlarэn mal varlэрэm aynen veya nakde зevirmek yoluyla elde edilen bedeli tahsis ederek, sermaye piyasasэ faaliyetleri nedeniyle mьюterilerine karюэ olan nakit цdeme ve sermaye piyasasэ araзlarэ teslim yьkьmlьlьklerini tasfiye etmeleri iюlemi aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Konkordato
b) Tedrici tasfiye
c) Эflas
d) Birleюme
e) Tasfiye


85. SPKanunu'na gцre portfцy yцnetim юirketlerinin kuruluю koюullan arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) A.Ю. olarak kurulmalэdэrlar
b) Hisse senetleri nama olarak yazэlmalэdэr
c) Hisse senetleri nakit karюэlэрэnda зэkartэlmalэdэr
d) Tьzel kiюi ortaklarэnэn kuruluюundan itibaren en az 3 yэl geзmiю olmalэdэr
e) Цdenmiю sermayeleri asgari 1.5 trilyon TL olmalэdэr


86. Aracэ kurumlarэn sermaye piyasasэ faaliyetlerini yьrьtebilmeleri iзin SPKurulu'ndan almalarэ gereken belgeler aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Yetki belgesi
b) Ьyelik belgesi
c) Borsa ьyelik belgesi
d) Эюlem belgesi
e) Faaliyet belgesi


87. Aracэ kurumlarэn ortaklэk yapэlarэ ile ilgili olarak aюaрэdaki deрiюikliklerden hangisi SPKurulu iznine tabidir?

a) Bir kiюinin aracэ kurum sermayesinin %10'u veya daha fazlasэnэ temsil eden paylarэ edinmek suretiyle aracэ kurum ortaрэ olmasэ veya bir ortaрa ait paylarэn aracэ kurum sermayesinin %10, %20; %33 veya %50'sini aюmasэ sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortaрa ait paylarэn belirtilen oranlarэn altэna dьюmesi sonucunu veren pay edinimleri

b) Bir kiюinin aracэ kurum sermayesinin %10'u veya daha fazlasэnэ temsil eden paylarэ edinmek suretiyle aracэ kurum ortaрэ olmasэ veya bir ortaрa ait paylarэn aracэ kurum sermayesinin % 50'sini aюmasэ sonucunu veren pay edinimleri

c) Bir kiюinin aracэ kurum sermayesinin %10'u veya daha fazlasэnэ temsil eden paylarэ edinmek suretiyle aracэ kurum ortaрэ olmasэ veya bir ortaрa ait paylarэn aracэ kurum sermayesinin %50'sini aюmasэ sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortaрa ait paylarэn belirtilen oranlarэn altэna dьюmesi sonucunu veren pay edinimleri

d) Bir kiюinin aracэ kurum sermayesinin %20'si veya daha fazlasэnэ temsil eden paylan edinmek suretiyle aracэ kurum ortaрэ olmasэ veya bir ortaрa ait paylarэn aracэ kurum sermayesinin %10, %20; %33 veya % 50'sini aюmasэ sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortaрa ait paylarэn belirtilen oranlarэn altэna dьюmesi sonucunu veren pay edinimleri

e) Bir kiюinin aracэ kurum sermayesinin %20'si veya daha fazlasэnэ temsil eden paylan edinmek suretiyle aracэ kurum ortaрэ olmasэ veya bir ortaрa ait paylarэn aracэ kurum sermayesinin %10, %20 veya % 50'sini aюmasэ sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortaрa ait paylarэn belirtilen oranlarэn altэna dьюmesi sonucunu veren pay edinimleri


88. Kayэtlэ sermaye sistemine tabi olarak kurulan, sermayelerini sermaye ve faiz kazancэ elde etmek amacэyla kullanan, halka aзэk olarak kurulan anonim ortaklэklar aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Portfцy yцnetim юirketleri
b) Risk sermayesi yatэrэm ortaklэрэ
c) Yatэrэm ortaklэрэ
d) Yatэrэm fonlarэ
e) Yatэrэm юirketi


89. Bireysel emeklilik fonlarэnэn portfцylerine aюaрэdaki menkul kэymetlerden hangisi alэnamaz?

a) Vadeli mevduat
b) Yatэrэm fonu katэlma belgeleri
c) Repo iюlemleri
d) Hisse senetleri
e) Borsa para piyasasэ iюlemleri


90. Bireysel emeklilik danэюma kurulu ьyeleri arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Maliye Bakanlэрэ
b) Зalэюma ve Sosyal Gьvenlik Bakanlэрэ
c) Hazine Mьsteюarlэрэ
d) Aracэ Kurum
e) SPK


91. Bireysel emeklilik sцzleюmesi hьkьmlerine gцre taraflara цdenmesi gereken tutar aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Katkэ payэ
b) Birikim
c) Bireysel emeklilik hesabэ
d) Prim
e) Kesinti


92. Menkul kэymetlerin halka arza aracэlэk iюlemlerinde satэю sonuзlarэ hakkэnda SPKurulu'na bilgi verme yьkьmlьlьрьnde sьre kaз iюgьnьdьr?

a) 10 iюgьnь
b) 6 iюgьnь
c) 7 iюgьnь
d) 15 iюgьnь
e) 5 iюgьnь


93. Sermaye piyasasэ araзlarэnэn halka arzэnda aюaрэdaki satэю yцntemlerinden hangisi kullanэlamaz?

a) Talep toplanmadan satэю yцntemi
b) Borsada satэю yцntemi
c) Talep toplama yцntemi
d) Resmi mьzayede ile satэю yцntemi
e) Bakiyeyi yьklenim yoluyla satэю yцntemi


94. SPK'unda idari para cezalarэnэn verildiрi tarihten itibaren kaз yэl iзinde aynэ suз iюlenmediрi takdirde цnceki cezalar baz alэnmaz?

a) l
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5


95. Yatэrэm fonlarэnэn, portfцy deрerlerinin %10'undan fazlasэnэ bir ortaklэрэn menkul kэymetine yatэrmalarэ durumunda fazla kэsmэn tasfiye edilmesi iзin verilen sьre ne kadardэr?

a) 1 ay
b) 7 iюgьnь
c) 10 iюgьnь
d) 3 iюgьnь
e) 3 ay


96. Aracэ kurumlarэn merkez dэюэ цrgьtleri arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Acenta
b) Юube
c) Эюtirak
d) Эrtibat bьrosu
e) Эюlem ofisi


97. Yatэrэm fonlarэ, SPK izni ile fon varlэрэnэn ne kadarэ kadar fon hesabэna kredi alabilirler?

a) %10
b) %20
c) %25
d) %30
e) %50


98. ЭMKB uyuюmazlэk komitesinin gцrev sьresi kaз yэldэr?

a) l yэl
b) 2 yэl
c) 3 yэl
d) 4 yэl
e) 5 yэl


99. Borsa ьyeleri arasэndaki borsa iюlemlerinden doрan anlaюmazlэklarэn зцzьmьnde nihai karar organэ aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Borsa yцnetim kurulu
b) Borsa denetleme kurulu
c) Borsa uyuюmazlэk komitesi
d) SPK
e) Borsa baюkanlэрэ


100. SPK uyuюmazlэklarla ilgili itirazlara ait kararlarэ kaз gьn iзinde verir?

a) 7 iю gьnь
b) 10 iю gьnь
c) 15 iю gьnь
d) 30 iю gьnь
e) 90 iю gьnьCEVAPLAR

81 B
82 D
83 D
84 B
85 D
86 A
87 A
88 B
89 A
90 D
91 A
92 B
93 D
94 B
95 E
96 C
97 A
98 B
99 C
100 A