Cevaplı Sorular 61-80

Cevaplı Sorular 61-80 « Sermaye Piyasası

61. Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketleri arasında yer almaz?

a) Komandit şirket
b) Limited şirket
c) Anonim şirket
d) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
e) Sermaye şirketi


62. Şirketlerde sermaye olarak aşağıdaki unsurlardan hangisi yer almaz?

a) Gayrimenkullar
b) Emek
c) Ticari itibar
d) Sınai haklar
e) İştirak hissesi


63. Aşağıdakilerden hangisi kolektif şirketlerin özellikleri arasında yer almaz?

a) En az 2 ortak olmalıdır
b) Sözleşme ile kurulmalıdır
c) Şirket alacaklarına karşı ortakların tümünün sorumluluğu sınırsızdır
d) Tüzel kişiliğe sahip değildir
e) Haklan işletme konusu ile sınırlıdır


64. Kollektif şirketlerde yeni ortak alınması aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilir?

a) Katılma sözleşmesi yapılarak
b) Mahkeme kararı ile
c) Ortakların onayı ile
d) Eski ortakların hisse senedi devri ile
e) Eski ortakların hisse senedi satışı ile


65. Kara para aklama suçunda yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ankara sulh ceza mahkemesi
b) Kara paranın bulunduğu yer mahkemesi
c) Kara paranın getirildiği yer mahkemesi
d) Ticaret mahkemesi
e) Kara paranın bulunduğu yer ticaret mahkemesi


66. Kara paranın aklanması suçunda zaman aşımı kaç yıldır?

a) Zamanaşımı yoktur
b) 2 yıl
c) 5 yıl
d) 10 yıl
e) l yıl


67. Kara paranın aklanmasında kimlik tespiti yapmakla yükümlü kurumlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Yatırım ortaklıkları
b) Sigorta şirketleri
c) Aracı kurumlar
d) Milli piyango idaresi müdürlüğü
e) TCMB


68. Borsaya yapılacak ödemeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Kotasyon ücreti
b) Aidat
c) Kürtaj ücreti
d) Kotta kalma ücreti
e) Cezalar


69. Borsa başkanı bir menkul kıymete ait borsa işlemlerini en fazla kaç işgünü için durdurabilir?

a) 10 işgünü
b) 30 işgünü
c) Borsa başkanının menkul kıymetin borsa işlemim durdurma yetkisi yoktur
d) l işgünü
e) 7 işgünü


70. Borsa işlem ve hesaplarının gözetim/denetimi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılabilir?

a) İMKB başkanı
b)SPK
c) İMKB yönetim kurulu
d) TSPAKB
e) Borsa komiseri


71. Menkul kıymetlerin IMKB kotuna alınması ile ilgili nihai karar aşağıdakilerden hangisi tarafından alınabilir?

a) Aracı kurum
b) İhraççı A.Ş.
c) Kotasyon komitesi
d) Borsa yönetim kurulu
e) Borsa başkanı


72. Aşağıdaki durumlardan hangisi borsa kotundan çıkarılma nedeni değildir?

a) Ortaklık sermayesinin 2/3'ünün kaybedilmesi
b) Borsa kotunda bulunan ve borçluluk ifade eden menkul kıymetlerin tamamının itfa edilmesi
c) Ortaklığın sona ermesi
d) Ortaklığın zarar açıklaması
e) Ortaklığın esas faaliyetini sürdürebilmesi için gerekli olan lisansın iptal edilmesi


73. İMKB denetleme kurulunun görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Borsa hesaplarının denetimi
b) Aracı kurumların denetimi
c) Denetim raporu düzenleyerek SPK'na bildirim
d) Yıllık rapor hazırlanması
e) Ara dönem raporu hazırlanması


74. Borsa yönetim kurulu kaç üyeden oluşmaktadır?

a) l başkan 2 üye
b) 4 üye
c) l başkan 4 üye
d) l başkan 3 üye
e) 5 üye


75. Yatırımcıları koruma fonunun gelirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Aracı kuruluşların yıllık aidatları
b) SPK tarafından verilen idari para cezaları
c) Geçici ödentiler
d) Fon varlığının getirişi
e) Hisse senedi borsada işlem gören A.Ş.ler tarafından yatırılan aidatlar


76. Yatırımcıları koruma fonu aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından denetlenmektedir?

a) SPK
b) IMKB
c) Sayıştay
d) TSPAKB
e) MKK


77. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kurucu ortaklan arasında aşağıdaki kurumlardan hangisi yer almaz?

a) IMKB
b) Takasbank
c) TSPAKB
d) Diğer borsalar
e) Bankalar


78. Merkezi Kayıt Kuruluşu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) 21.06.2001 tarihinde kurulmuştur
b) A.Ş. statüsündedir
c) İMKB denetimindedir
d) Genel kurul-yönetim kurulu-denetim kurulundan oluşur
e) Yatırımcıları koruma fonunu temsil eder


79. TSPAKB hangi tarihte kurulmuştur?

a) 11.02.1999
b) 11.02.2000
c) 01.01.2000
d) 01.01.2001
e) 11.02.2001


80. TSPAKB'nin amaçlan arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Haksız rekabetin önlenmesi çalışmaları
b) Üyeler arası işbirliğinin geliştirilmesi
c) Komisyon ve kürtaj ücretlerinde uyum sağlanması
d) Üyelerin bilgilendirilmesinin sağlanması
e) Aracılık faaliyetlerinin geliştirilmesinin sağlanmasıCEVAPLAR

61 A
62 E
63 D
64 A
65 B
66 D
67 E
68 C
69 E
70 B
71 D
72 D
73 B
74 C
75 E
76 C
77 E
78 C
79 E
80 C