Cevaplэ Sorular 61-80

Cevaplэ Sorular 61-80 « Sermaye Piyasasэ

61. Aюaрэdakilerden hangisi sermaye юirketleri arasэnda yer almaz?

a) Komandit юirket
b) Limited юirket
c) Anonim юirket
d) Sermayesi paylara bцlьnmью komandit юirket
e) Sermaye юirketi


62. Юirketlerde sermaye olarak aюaрэdaki unsurlardan hangisi yer almaz?

a) Gayrimenkullar
b) Emek
c) Ticari itibar
d) Sэnai haklar
e) Эюtirak hissesi


63. Aюaрэdakilerden hangisi kolektif юirketlerin цzellikleri arasэnda yer almaz?

a) En az 2 ortak olmalэdэr
b) Sцzleюme ile kurulmalэdэr
c) Юirket alacaklarэna karюэ ortaklarэn tьmьnьn sorumluluрu sэnэrsэzdэr
d) Tьzel kiюiliрe sahip deрildir
e) Haklan iюletme konusu ile sэnэrlэdэr


64. Kollektif юirketlerde yeni ortak alэnmasэ aюaрэdakilerden hangisi ile gerзekleюtirilir?

a) Katэlma sцzleюmesi yapэlarak
b) Mahkeme kararэ ile
c) Ortaklarэn onayэ ile
d) Eski ortaklarэn hisse senedi devri ile
e) Eski ortaklarэn hisse senedi satэюэ ile


65. Kara para aklama suзunda yetkili mahkeme aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Ankara sulh ceza mahkemesi
b) Kara paranэn bulunduрu yer mahkemesi
c) Kara paranэn getirildiрi yer mahkemesi
d) Ticaret mahkemesi
e) Kara paranэn bulunduрu yer ticaret mahkemesi


66. Kara paranэn aklanmasэ suзunda zaman aюэmэ kaз yэldэr?

a) Zamanaюэmэ yoktur
b) 2 yэl
c) 5 yэl
d) 10 yэl
e) l yэl


67. Kara paranэn aklanmasэnda kimlik tespiti yapmakla yьkьmlь kurumlar arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Yatэrэm ortaklэklarэ
b) Sigorta юirketleri
c) Aracэ kurumlar
d) Milli piyango idaresi mьdьrlьрь
e) TCMB


68. Borsaya yapэlacak цdemeler arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Kotasyon ьcreti
b) Aidat
c) Kьrtaj ьcreti
d) Kotta kalma ьcreti
e) Cezalar


69. Borsa baюkanэ bir menkul kэymete ait borsa iюlemlerini en fazla kaз iюgьnь iзin durdurabilir?

a) 10 iюgьnь
b) 30 iюgьnь
c) Borsa baюkanэnэn menkul kэymetin borsa iюlemim durdurma yetkisi yoktur
d) l iюgьnь
e) 7 iюgьnь


70. Borsa iюlem ve hesaplarэnэn gцzetim/denetimi aюaрэdakilerden hangisi tarafэndan yapэlabilir?

a) ЭMKB baюkanэ
b)SPK
c) ЭMKB yцnetim kurulu
d) TSPAKB
e) Borsa komiseri


71. Menkul kэymetlerin IMKB kotuna alэnmasэ ile ilgili nihai karar aюaрэdakilerden hangisi tarafэndan alэnabilir?

a) Aracэ kurum
b) Эhraззэ A.Ю.
c) Kotasyon komitesi
d) Borsa yцnetim kurulu
e) Borsa baюkanэ


72. Aюaрэdaki durumlardan hangisi borsa kotundan зэkarэlma nedeni deрildir?

a) Ortaklэk sermayesinin 2/3'ьnьn kaybedilmesi
b) Borsa kotunda bulunan ve borзluluk ifade eden menkul kэymetlerin tamamэnэn itfa edilmesi
c) Ortaklэрэn sona ermesi
d) Ortaklэрэn zarar aзэklamasэ
e) Ortaklэрэn esas faaliyetini sьrdьrebilmesi iзin gerekli olan lisansэn iptal edilmesi


73. ЭMKB denetleme kurulunun gцrevleri arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Borsa hesaplarэnэn denetimi
b) Aracэ kurumlarэn denetimi
c) Denetim raporu dьzenleyerek SPK'na bildirim
d) Yэllэk rapor hazэrlanmasэ
e) Ara dцnem raporu hazэrlanmasэ


74. Borsa yцnetim kurulu kaз ьyeden oluюmaktadэr?

a) l baюkan 2 ьye
b) 4 ьye
c) l baюkan 4 ьye
d) l baюkan 3 ьye
e) 5 ьye


75. Yatэrэmcэlarэ koruma fonunun gelirleri arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Aracэ kuruluюlarэn yэllэk aidatlarэ
b) SPK tarafэndan verilen idari para cezalarэ
c) Geзici цdentiler
d) Fon varlэрэnэn getiriюi
e) Hisse senedi borsada iюlem gцren A.Ю.ler tarafэndan yatэrэlan aidatlar


76. Yatэrэmcэlarэ koruma fonu aюaрэdaki kurumlardan hangisi tarafэndan denetlenmektedir?

a) SPK
b) IMKB
c) Sayэюtay
d) TSPAKB
e) MKK


77. Merkezi Kayэt Kuruluюu'nun kurucu ortaklan arasэnda aюaрэdaki kurumlardan hangisi yer almaz?

a) IMKB
b) Takasbank
c) TSPAKB
d) Diрer borsalar
e) Bankalar


78. Merkezi Kayэt Kuruluюu ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

a) 21.06.2001 tarihinde kurulmuюtur
b) A.Ю. statьsьndedir
c) ЭMKB denetimindedir
d) Genel kurul-yцnetim kurulu-denetim kurulundan oluюur
e) Yatэrэmcэlarэ koruma fonunu temsil eder


79. TSPAKB hangi tarihte kurulmuюtur?

a) 11.02.1999
b) 11.02.2000
c) 01.01.2000
d) 01.01.2001
e) 11.02.2001


80. TSPAKB'nin amaзlan arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Haksэz rekabetin цnlenmesi зalэюmalarэ
b) Ьyeler arasэ iюbirliрinin geliюtirilmesi
c) Komisyon ve kьrtaj ьcretlerinde uyum saрlanmasэ
d) Ьyelerin bilgilendirilmesinin saрlanmasэ
e) Aracэlэk faaliyetlerinin geliюtirilmesinin saрlanmasэCEVAPLAR

61 A
62 E
63 D
64 A
65 B
66 D
67 E
68 C
69 E
70 B
71 D
72 D
73 B
74 C
75 E
76 C
77 E
78 C
79 E
80 C