Cevaplı Sorular 41-60

Cevaplı Sorular 41-60 « Sermaye Piyasası

41. TSPAKB üyelerinin, sermaye piyasası faaliyetlerinin güven ve açıklık içinde yerine getirilmesini sağlamak amacı ile, şüpheli işlemlerin belirlenmesi ve mevzuat kapsamında işlem yapılmasını sağlamak için gerekli önlemleri almaları aşağıdaki görev ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

a) Dürüst davranma ilkesi
b) Mesleki özen ilkesi
c) Saydamlık ilkesi
d) Karaparanın aklanması ile mücadele ilkesi
e) Müşteriyi tanıma ilkesi


42. Ticari alanda faaliyet gösteren anonim ortaklıklardan hisse senetlerini halka arz etmemiş olanlar hisse senedi ve ortaklık hukuku bakımında hangi hükümlere tabidirler?

a) Vergi kanunlarına tabidirler
b) Türk ticaret kanunu hükümlerine tabidirler
c) Sermaye piyasası kanunu hükümlerine tabidirler
d) Türk ticaret kanunu ve sermaye piyasası kanunu hükümlerine tabidirler
e) Borçlar kanunu hükümlerine tabidirler


43. Esas sermaye sisteminde olan halka açık anonim ortaklıklar sermaye arttırımı bedellerinin karşılanmasında aşağıdaki yöntemlerden hangisini uygulamak zorundadırlar?

a) Nakden ve peşinen hisse senetleri bedellerini ödemek zorundadırlar
b) Nakden hisse senetleri bedellerini ödemek zorundadırlar
c) Nakden ve kısmen hisse senetleri bedellerini ödemek zorundadırlar
d) Ortaklığın belirleyeceği koşullara göre ödemek zorundadırlar
e) Ortaklık tarafından yapılacak olan çağrı sonucunda ödeme yapmak zorundadırlar


44. Anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemine geçebilmeleri için gerekli olan koşul aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yönetim kurulu karan alınması gereklidir
b) Esas sözleşmede hüküm bulunmalıdır
c) SPK onayı gereklidir
d) Sermaye büyüklüğünün 2.150 milyar TL'ından fazla olması gereklidir
e) Ana sözleşmede hüküm bulunmalıdır


45. Sermaye Piyasası Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi ihraççı değildir?

a) Hisse senetlerini halka arz etmiş olan ortaklıkları
b) Mahalli idareler
c) Merkez bankası
d) Kamu iktisadi teşebbüsleri
e) Aracı kurumlar


46. Halka açık bir anonim ortaklığın yönetim kurulu üyesi, 2002 yılında şirketin zarar ettiğim öğrenerek, kamudan gizli tutulan bu bilgiye rağmen portföyündeki hisse senetlerini satarsa bu işlem aşağıdakilerden hangisi kapsamında değerlendirilir?

a) Yapay piyasa oluşumu
b) Yapay fiyat oluşumu
c) Manipülasyon
d) içeriden öğrenenlerin ticareti
e) Spekülasyon


47. Bağımsız denetim kuruluşları ve denetçilerin aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmaları uygundur?

a) Faaliyetleri ile ilgili reklam yapmak
b) Başka bir denetim şirketine ortak olmak
c) Ticari faaliyette bulunmak
d) Mesleki titizlik ve özen ilkesine bağlı olarak çalışmak
e) Menkul kıymet ihraçlarında aracılık yapmak


48. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi hisse senetleri Borsa'da işlem gören anonim ortaklıkların uyması zorunlu yükümlülükler arasında yer almaz?

a) Bağımsız denetime tabi olmak
b) Mali tabloları ilan etmek
c) Kar payını nakit olarak dağıtmak
d) Şirket yöneticilerine haksız kazanç sağlamamak
e) Genel kurullarda vekaleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak


49. Aşağıdakilerden hangisi "içeriden öğrenenlerin ticareti" suçunun oluşması açısından bulunması gereken unsurlardan birisi değildir?

a) Kullanılan bilginin henüz kamuya açıklanmamış olması
b) Kullanılan bilginin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek özellikte olması
c) Bilginin kullanılarak bir yarar sağlanması veya bir zararın oluşmasının engellenmesi
d) Bilgiye meslek veya herhangi bir görev dolayısıyla yada bu durumdaki kişilerle ilişki nedeniyle doğrudan veya dolaylı bir şekilde ulaşabilecek bir kişinin bulunması
e) Bilginin hukuka aykırı olarak elde edilmesi


50. Anonim şirketlerde genel kurul tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

a) İzleyen yılın mart ayı sonu
b) İzleyen yılın haziran ayı sonu
c) İzleyen yılın mayıs ayı sonu
d) İzleyen yılın ocak ayı sonu
e) İlgili yılın aralık ayı sonu


51. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın taşıdığı özellikler arasında yer almaz?

a) Kıymetli evrakın taşıdığı haklar devredilebilir
b) Kıymetli evrak, oluşumuna neden olan ilişkiden bağımsızdır
c) Kıymetli evrak, şekil şartlarına tabidir
d) Kıymetli evrakın taşıdığı haklar nakden değerlendirilebilir
e) Kıymetli evrak ciro yolu ile devredilebilir


52. Kıymetli evrakın unsurları arasında aşağıdakilerde hangisi yer almaktadır?

a) Kıymetli evrakta hak senetle birlikte tedavül eder
b) Kıymetli evrakta hak senetten bağımsızdır
c) Kıymetli evrakta hak senetten ayrı istenemez
d) Senedin devri için senet üzerindeki zilyetliğin devri gerekmez
e) Senedin taşıdığı hak bu hakkın oluşmasına neden olan borç ilişkisine bağlıdır


53. Kıymetli evrakın kaybedilmesi durumunda senet üzerinde hak sahibi olan kişiler aşağıdakilerden hangisini yapabilirler?

a) Rehin cirosu ile senedi devredebilirler
b) İptal davası açabilirler
c) Beyaz ciro ile senedi devredebilirler
d) Senedin kaybı ihraççı kuruluşa bildirilir
e) Ödeme yasağı isteminde bulunamazlar


54. Poliçede bulunması gereken unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) İhraççı kuruluşun sermayesi
b) Vade
c) Ödeme yeri
d) Keşide yeri
e) Muhatabın adı soyadı


55. Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetleri arasında yer almaz?

a) Poliçe
b) Bono
c) Çek
d) Banka bonosu
e) Emre muharrer senet


56. Emre yazılı kıymetli evrakların devri aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile gerçekleşmektedir?

a) Temlik cirosu
b) Beyaz ciro
c) Ciro ve teslim
d) Pay defterine kayıt
e) Tam ciro


57. Aynı yerde keşide ve ödeme yapılacak olan çeklerde zaman aşımı nedir?

a) 10 gün
b) 3 ay
c) l ay
d) 15 gün
e) 7 gün


58. Aşağıdakilerden hangisi alacak senetlerine örnek gösterilemez?

a) Çek
b) Tahvil
c) Poliçe
d) Sigorta poliçesi
e) Katılma intifa senedi


59. Poliçede aşağıdaki ilişkiden hangisi bulunmaktadır?

a) Keşideci-muhatap-lehdar
b) Keşideci-muhatap
c) Keşideci-lehdar
d) Keşideci-muhatap-banka
e) Keşideci-banka


60. Ticaret hukukuna göre şirketlerin unsurları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Sözleşme
b) Kişi unsuru
c) Sermaye unsuru
d) Kar dağıtımı
e) İşbirliği yapma unsuruCEVAPLAR

41 D
42 B
43 A
44 B
45 C
46 D
47 D
48 C
49 E
50 A
51 E
52 A
53 B
54 A
55 B
56 C
57 A
58 E
59 A
60 D