Cevaplэ Sorular 41-60

Cevaplэ Sorular 41-60 « Sermaye Piyasasэ

41. TSPAKB ьyelerinin, sermaye piyasasэ faaliyetlerinin gьven ve aзэklэk iзinde yerine getirilmesini saрlamak amacэ ile, юьpheli iюlemlerin belirlenmesi ve mevzuat kapsamэnda iюlem yapэlmasэnэ saрlamak iзin gerekli цnlemleri almalarэ aюaрэdaki gцrev ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

a) Dьrьst davranma ilkesi
b) Mesleki цzen ilkesi
c) Saydamlэk ilkesi
d) Karaparanэn aklanmasэ ile mьcadele ilkesi
e) Mьюteriyi tanэma ilkesi


42. Ticari alanda faaliyet gцsteren anonim ortaklэklardan hisse senetlerini halka arz etmemiю olanlar hisse senedi ve ortaklэk hukuku bakэmэnda hangi hьkьmlere tabidirler?

a) Vergi kanunlarэna tabidirler
b) Tьrk ticaret kanunu hьkьmlerine tabidirler
c) Sermaye piyasasэ kanunu hьkьmlerine tabidirler
d) Tьrk ticaret kanunu ve sermaye piyasasэ kanunu hьkьmlerine tabidirler
e) Borзlar kanunu hьkьmlerine tabidirler


43. Esas sermaye sisteminde olan halka aзэk anonim ortaklэklar sermaye arttэrэmэ bedellerinin karюэlanmasэnda aюaрэdaki yцntemlerden hangisini uygulamak zorundadэrlar?

a) Nakden ve peюinen hisse senetleri bedellerini цdemek zorundadэrlar
b) Nakden hisse senetleri bedellerini цdemek zorundadэrlar
c) Nakden ve kэsmen hisse senetleri bedellerini цdemek zorundadэrlar
d) Ortaklэрэn belirleyeceрi koюullara gцre цdemek zorundadэrlar
e) Ortaklэk tarafэndan yapэlacak olan зaрrэ sonucunda цdeme yapmak zorundadэrlar


44. Anonim юirketlerin kayэtlэ sermaye sistemine geзebilmeleri iзin gerekli olan koюul aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Yцnetim kurulu karan alэnmasэ gereklidir
b) Esas sцzleюmede hьkьm bulunmalэdэr
c) SPK onayэ gereklidir
d) Sermaye bьyьklьрьnьn 2.150 milyar TL'эndan fazla olmasэ gereklidir
e) Ana sцzleюmede hьkьm bulunmalэdэr


45. Sermaye Piyasasэ Kanunu'na gцre aюaрэdakilerden hangisi ihraззэ deрildir?

a) Hisse senetlerini halka arz etmiю olan ortaklэklarэ
b) Mahalli idareler
c) Merkez bankasэ
d) Kamu iktisadi teюebbьsleri
e) Aracэ kurumlar


46. Halka aзэk bir anonim ortaklэрэn yцnetim kurulu ьyesi, 2002 yэlэnda юirketin zarar ettiрim црrenerek, kamudan gizli tutulan bu bilgiye raрmen portfцyьndeki hisse senetlerini satarsa bu iюlem aюaрэdakilerden hangisi kapsamэnda deрerlendirilir?

a) Yapay piyasa oluюumu
b) Yapay fiyat oluюumu
c) Manipьlasyon
d) iзeriden црrenenlerin ticareti
e) Spekьlasyon


47. Baрэmsэz denetim kuruluюlarэ ve denetзilerin aюaрэdaki iюlemlerden hangisini yapmalarэ uygundur?

a) Faaliyetleri ile ilgili reklam yapmak
b) Baюka bir denetim юirketine ortak olmak
c) Ticari faaliyette bulunmak
d) Mesleki titizlik ve цzen ilkesine baрlэ olarak зalэюmak
e) Menkul kэymet ihraзlarэnda aracэlэk yapmak


48. Sermaye Piyasasэ Kurulu dьzenlemeleri зerзevesinde aюaрэdakilerden hangisi hisse senetleri Borsa'da iюlem gцren anonim ortaklэklarэn uymasэ zorunlu yьkьmlьlьkler arasэnda yer almaz?

a) Baрэmsэz denetime tabi olmak
b) Mali tablolarэ ilan etmek
c) Kar payэnэ nakit olarak daрэtmak
d) Юirket yцneticilerine haksэz kazanз saрlamamak
e) Genel kurullarda vekaleten oy kullanэlmasэnda Sermaye Piyasasэ Kurulu dьzenlemelerine uymak


49. Aюaрэdakilerden hangisi "iзeriden црrenenlerin ticareti" suзunun oluюmasэ aзэsэndan bulunmasэ gereken unsurlardan birisi deрildir?

a) Kullanэlan bilginin henьz kamuya aзэklanmamэю olmasэ
b) Kullanэlan bilginin sermaye piyasasэ araзlarэnэn deрerini etkileyebilecek цzellikte olmasэ
c) Bilginin kullanэlarak bir yarar saрlanmasэ veya bir zararэn oluюmasэnэn engellenmesi
d) Bilgiye meslek veya herhangi bir gцrev dolayэsэyla yada bu durumdaki kiюilerle iliюki nedeniyle doрrudan veya dolaylэ bir юekilde ulaюabilecek bir kiюinin bulunmasэ
e) Bilginin hukuka aykэrэ olarak elde edilmesi


50. Anonim юirketlerde genel kurul tarihi aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Эzleyen yэlэn mart ayэ sonu
b) Эzleyen yэlэn haziran ayэ sonu
c) Эzleyen yэlэn mayэs ayэ sonu
d) Эzleyen yэlэn ocak ayэ sonu
e) Эlgili yэlэn aralэk ayэ sonu


51. Aюaрэdakilerden hangisi kэymetli evrakэn taюэdэрэ цzellikler arasэnda yer almaz?

a) Kэymetli evrakэn taюэdэрэ haklar devredilebilir
b) Kэymetli evrak, oluюumuna neden olan iliюkiden baрэmsэzdэr
c) Kэymetli evrak, юekil юartlarэna tabidir
d) Kэymetli evrakэn taюэdэрэ haklar nakden deрerlendirilebilir
e) Kэymetli evrak ciro yolu ile devredilebilir


52. Kэymetli evrakэn unsurlarэ arasэnda aюaрэdakilerde hangisi yer almaktadэr?

a) Kэymetli evrakta hak senetle birlikte tedavьl eder
b) Kэymetli evrakta hak senetten baрэmsэzdэr
c) Kэymetli evrakta hak senetten ayrэ istenemez
d) Senedin devri iзin senet ьzerindeki zilyetliрin devri gerekmez
e) Senedin taюэdэрэ hak bu hakkэn oluюmasэna neden olan borз iliюkisine baрlэdэr


53. Kэymetli evrakэn kaybedilmesi durumunda senet ьzerinde hak sahibi olan kiюiler aюaрэdakilerden hangisini yapabilirler?

a) Rehin cirosu ile senedi devredebilirler
b) Эptal davasэ aзabilirler
c) Beyaz ciro ile senedi devredebilirler
d) Senedin kaybэ ihraззэ kuruluюa bildirilir
e) Цdeme yasaрэ isteminde bulunamazlar


54. Poliзede bulunmasэ gereken unsurlar arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Эhraззэ kuruluюun sermayesi
b) Vade
c) Цdeme yeri
d) Keюide yeri
e) Muhatabэn adэ soyadэ


55. Aюaрэdakilerden hangisi kambiyo senetleri arasэnda yer almaz?

a) Poliзe
b) Bono
c) Зek
d) Banka bonosu
e) Emre muharrer senet


56. Emre yazэlэ kэymetli evraklarэn devri aюaрэdaki yцntemlerden hangisi ile gerзekleюmektedir?

a) Temlik cirosu
b) Beyaz ciro
c) Ciro ve teslim
d) Pay defterine kayэt
e) Tam ciro


57. Aynэ yerde keюide ve цdeme yapэlacak olan зeklerde zaman aюэmэ nedir?

a) 10 gьn
b) 3 ay
c) l ay
d) 15 gьn
e) 7 gьn


58. Aюaрэdakilerden hangisi alacak senetlerine цrnek gцsterilemez?

a) Зek
b) Tahvil
c) Poliзe
d) Sigorta poliзesi
e) Katэlma intifa senedi


59. Poliзede aюaрэdaki iliюkiden hangisi bulunmaktadэr?

a) Keюideci-muhatap-lehdar
b) Keюideci-muhatap
c) Keюideci-lehdar
d) Keюideci-muhatap-banka
e) Keюideci-banka


60. Ticaret hukukuna gцre юirketlerin unsurlarэ arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Sцzleюme
b) Kiюi unsuru
c) Sermaye unsuru
d) Kar daрэtэmэ
e) Эюbirliрi yapma unsuruCEVAPLAR

41 D
42 B
43 A
44 B
45 C
46 D
47 D
48 C
49 E
50 A
51 E
52 A
53 B
54 A
55 B
56 C
57 A
58 E
59 A
60 D

  • http://pmpari.com Parimatch Türkiye букмекерская контора париматч Parimatch.