Cevaplı Sorular 21-40

Cevaplı Sorular 21-40 « Sermaye Piyasası

21. Menkul kıymetler borsalarının özel bütçeli ve tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliği kazanmasını sağlayan düzenleme hangi kanunda yer almaktadır?

a) SPK
b) İMKB Yönetmeliği
c) 91 sayılı KHK
d) Menkul kıymetler borsalarının kuruluş ve çalışma esasları hakkında yönetmelik
e) Türk ticaret kanunu


22. Menkul kıymetler borsalarının kuruluş ve çalışma esasları hakkındaki yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

a) 06.10.1983
b) 06.10.1984
c) 19.02.1996
d) 28.01.1984
e) 01.01.1996


23. Borsalarda olağandışı olumsuz gelişmelerin meydana gelmesi durumunda borsanın geçici olarak kapatılmasında yetki sınırları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?

a) Borsa başkam tarafından l gün
b) SPK tarafından 3 gün
c) Borsa yönetim kurulunun talebi üzerine SPK tarafından 3 gün
d) SPK'nun talebi üzerine ilgili bakan tarafından l ay
e) Borsa yönetim kurulu tarafından 3 gün


24. Borsa üyeleri arasında borsa işlemlerinden doğan ihtilafların çözümü hangi mercii tarafından gerçekleştirilmektedir?

a) Borsa yönetim kurulu
b) Uyuşmazlık komitesi
c) Yönetim kurulu
d) Borsa üyeleri
e) SPK


25. Menkul kıymetler borsalarında disiplin cezaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Uyarı
b) Kınama
c) Para cezası
d) Borsa üyeliğinden çıkartılma
e) Denetim


26. Aşağıdakilerden hangisi aracı kurumların yükümlülüklerinden birisi değildir?

a) Çerçeve sözleşmesi imzalamak
b) Müşteriyi tanımak
c) Blokaj
d) Borsa üyeliği
e) Temettü avansı dağıtmak


27. Kayıtlı sermayeli anonim şirketlerin, satışı yapılmış hisse senetlerini temsil eden sermayeleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) Başlangıç sermayesi
b) Çıkarılmış sermaye
c) Tavan sermaye
d) Esas sermaye
e) Asgari sermaye


28. Sermaye Piyasası Kurulu, yaptığı izleme, inceleme ve denetlemeler sonucunda aşağıdaki tedbirlerden hangisini almaya yetkili değildir?

a) Mali durumu zayıflayan aracı kurumların iflasına karar vermek
b) Halka açık anonim şirketlerin bazı yönetim kurulu kararları için iptal davası açmak
c) Sermaye piyasası mevzuatına aykırı davranan aracı kurumlarda imza yetkisini kaldırmak
d) İzinsiz halka arz ve satış işlemlerini durdurmak
e) Gerekli olduğu durumlarda kamuoyuna açıklanmamış bilgileri açıklamak


29. Sermaye Piyasası Kurulu'nun özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Kamu tüzel kişiliğidir
b) İdari ve mali özerkliğe sahiptir
c) Başkan dahil 7 üyeden oluşur
d) Yetkilerini ilgili bakanın sorumluluğu altında kullanır
e) Merkez Ankara'dadır


30. Yatırım ortaklıklarına kuruluş ve faaliyet izni verilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

a) Kayıtlı sermayeli olarak anonim ortaklık şeklinde kurulmaları
b) Başlangıç sermayelerinin SPK tarafından belirlenen miktardan az olmaması
c) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkartılması
d) Ticaret unvanlarında Yatırım Ortaklığı ibaresinin bulunması
e) Ortak sayısının 250'den fazla olması


31. Aşağıdaki kurumların hangisinin kuruluşunda ayni sermaye konulabilir?

a) Gayrimenkul yatırım ortaklığı
b) Aracı kurum
c) Yatırım ortaklığı
d) Risk sermayesi yatırım ortaklığı
e) Banka


34. Menkul kıymet borsaları aşağıdakilerden hangisi tarafından idare ve temsil olunur?

a) Borsa komiseri
b) Borsa başkanı
c) Yönetim kurulu
d) Yönetim kurulu kararlarına göre borsa başkanı
e) SPK


35. Borsanın gelirleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Borsa üyelerinin giriş aidatları
b) Kotasyon ücretleri
c) Borsa işlemleri tescil ücretleri
d) Kürtaj ücretlerinin bir kısmı
e) Cezalar


32. Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Tüzel kişiliğe sahiptir
b) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur
c) Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri İMKB'nın belirlediği üyeler arasından SPK tarafından seçilir
d) Bütün aracı kurumlar üye olmak zorundadırlar
e) Meslek kurallarını oluşturma görevi ve yetkileri vardır


36. Borsa başkanının atanması, görev ve yetkileriyle ilgili olarak aşağıda-kilerden hangisi yanlıştır?

a) Borsanın en üst amiri ve temsilcisidir
b) Ticari şirketlerde pay sahibi olamaz
c) SPK'nun teklifi ile, müşterek kararname ile 3 yıl için atanır
d) Finans alanında 15 yıllık tecrübeye sahip olması gerekir
e) Ticaretle uğraşamaz


33. Aşağıdakilerden hangisi SPK tarafından düzenlenen bir suç değildir?

a) Yapay piyasa oluşturmak
b) Yatırımcıların menkul kıymetlerini izinsiz satmak
c) Bir kimsenin iyi niyetinden veya saflığından yararlanarak menfaat sağlamak
d) Sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyecek yalan ve yanlış haber yaymak
e) Emsaline göre farklı işlemlerle halka açık anonim ortaklıklarının karlarını ve malvarlığını azaltmak


37. Borsa üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından çözümlenir?

a) SPK
b) Borsa yönetim kurulu
c) Borsa genel kurulu
d) IMKB
e) Türkiye aracı kurumlar birliği


38. Borsanın, olağandışı olumsuz gelişmeler üzerine üç güne kadar kapatılmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

a) Borsa başkam
b) Borsa yönetim kurulu
c) Borsa yönetim kurulunun teklifi ile SPK
d) SPK'nun talebiyle Maliye Bakanlığı
e) Maliye Bakanlığı'nın talebiyle Bakanlar Kurulu


39. Yurtdışında yerleşik kişiler, hisse senedi sahibi oldukları Türkiye'deki şirketlerin yönetim kurullarına veya genel kurullarına katılmak istemeleri durumunda aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadırlar?

a) Yönetim kuruluna katılmaları serbesttir
b) Yabancı sermaye mevzuatı çerçevesinde iştirakin tescili gereklidir
c) Sahip olunan hisse senetleri borsaya kote edilmelidir
d) Sanayi ve ticaret bakanlığından izin alınmalıdır
e) Hisse senetleri SPK kaydına alınmalıdır


40. Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar kapsamına aşağıdakilerden hangisi dahildir?

a) Halka açık anonim şirketlerin hisse senetlerinin halka arzı
b) Türk parasının yabancı paralar karşısında değerinin belirlenmesi
c) Sermaye piyasası araçlarının ithal ve ihracı
d) Sermaye hareketlerine ilişkin kambiyo işlemleri
e) Türk parasını temsil eden belgelerin ithal ve ihracıCEVAPLAR

21 C
22 B
23 D
24 C
25 E
26 E
27 B
28 A
29 D
30 E
31 A
32 C
33 C
34 D
35 E
36 C
37 B
38 A
39 B
40 E