Cevaplэ Sorular 21-40

Cevaplэ Sorular 21-40 « Sermaye Piyasasэ

21. Menkul kэymetler borsalarэnэn цzel bьtзeli ve tьzel kiюiliрe sahip kamu kurumu niteliрi kazanmasэnэ saрlayan dьzenleme hangi kanunda yer almaktadэr?

a) SPK
b) ЭMKB Yцnetmeliрi
c) 91 sayэlэ KHK
d) Menkul kэymetler borsalarэnэn kuruluю ve зalэюma esaslarэ hakkэnda yцnetmelik
e) Tьrk ticaret kanunu


22. Menkul kэymetler borsalarэnэn kuruluю ve зalэюma esaslarэ hakkэndaki yцnetmeliрin yьrьrlьрe giriю tarihi aюaрэdakilerden hangisidir?

a) 06.10.1983
b) 06.10.1984
c) 19.02.1996
d) 28.01.1984
e) 01.01.1996


23. Borsalarda olaрandэюэ olumsuz geliюmelerin meydana gelmesi durumunda borsanэn geзici olarak kapatэlmasэnda yetki sэnэrlarэ arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaktadэr?

a) Borsa baюkam tarafэndan l gьn
b) SPK tarafэndan 3 gьn
c) Borsa yцnetim kurulunun talebi ьzerine SPK tarafэndan 3 gьn
d) SPK'nun talebi ьzerine ilgili bakan tarafэndan l ay
e) Borsa yцnetim kurulu tarafэndan 3 gьn


24. Borsa ьyeleri arasэnda borsa iюlemlerinden doрan ihtilaflarэn зцzьmь hangi mercii tarafэndan gerзekleюtirilmektedir?

a) Borsa yцnetim kurulu
b) Uyuюmazlэk komitesi
c) Yцnetim kurulu
d) Borsa ьyeleri
e) SPK


25. Menkul kэymetler borsalarэnda disiplin cezalarэ arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Uyarэ
b) Kэnama
c) Para cezasэ
d) Borsa ьyeliрinden зэkartэlma
e) Denetim


26. Aюaрэdakilerden hangisi aracэ kurumlarэn yьkьmlьlьklerinden birisi deрildir?

a) Зerзeve sцzleюmesi imzalamak
b) Mьюteriyi tanэmak
c) Blokaj
d) Borsa ьyeliрi
e) Temettь avansэ daрэtmak


27. Kayэtlэ sermayeli anonim юirketlerin, satэюэ yapэlmэю hisse senetlerini temsil eden sermayeleri aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Baюlangэз sermayesi
b) Зэkarэlmэю sermaye
c) Tavan sermaye
d) Esas sermaye
e) Asgari sermaye


28. Sermaye Piyasasэ Kurulu, yaptэрэ izleme, inceleme ve denetlemeler sonucunda aюaрэdaki tedbirlerden hangisini almaya yetkili deрildir?

a) Mali durumu zayэflayan aracэ kurumlarэn iflasэna karar vermek
b) Halka aзэk anonim юirketlerin bazэ yцnetim kurulu kararlarэ iзin iptal davasэ aзmak
c) Sermaye piyasasэ mevzuatэna aykэrэ davranan aracэ kurumlarda imza yetkisini kaldэrmak
d) Эzinsiz halka arz ve satэю iюlemlerini durdurmak
e) Gerekli olduрu durumlarda kamuoyuna aзэklanmamэю bilgileri aзэklamak


29. Sermaye Piyasasэ Kurulu'nun цzellikleri arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Kamu tьzel kiюiliрidir
b) Эdari ve mali цzerkliрe sahiptir
c) Baюkan dahil 7 ьyeden oluюur
d) Yetkilerini ilgili bakanэn sorumluluрu altэnda kullanэr
e) Merkez Ankara'dadэr


30. Yatэrэm ortaklэklarэna kuruluю ve faaliyet izni verilebilmesi iзin aюaрэdakilerden hangisi gerekli deрildir?

a) Kayэtlэ sermayeli olarak anonim ortaklэk юeklinde kurulmalarэ
b) Baюlangэз sermayelerinin SPK tarafэndan belirlenen miktardan az olmamasэ
c) Hisse senetlerinin nakit karюэlэрэ зэkartэlmasэ
d) Ticaret unvanlarэnda Yatэrэm Ortaklэрэ ibaresinin bulunmasэ
e) Ortak sayэsэnэn 250'den fazla olmasэ


31. Aюaрэdaki kurumlarэn hangisinin kuruluюunda ayni sermaye konulabilir?

a) Gayrimenkul yatэrэm ortaklэрэ
b) Aracэ kurum
c) Yatэrэm ortaklэрэ
d) Risk sermayesi yatэrэm ortaklэрэ
e) Banka


34. Menkul kэymet borsalarэ aюaрэdakilerden hangisi tarafэndan idare ve temsil olunur?

a) Borsa komiseri
b) Borsa baюkanэ
c) Yцnetim kurulu
d) Yцnetim kurulu kararlarэna gцre borsa baюkanэ
e) SPK


35. Borsanэn gelirleri arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Borsa ьyelerinin giriю aidatlarэ
b) Kotasyon ьcretleri
c) Borsa iюlemleri tescil ьcretleri
d) Kьrtaj ьcretlerinin bir kэsmэ
e) Cezalar


32. Tьrkiye Sermaye Piyasasэ Aracэ Kuruluюlarэ Birliрi ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

a) Tьzel kiюiliрe sahiptir
b) Kamu kurumu niteliрinde meslek kuruluюudur
c) Yцnetim kurulu baюkanэ ve ьyeleri ЭMKB'nэn belirlediрi ьyeler arasэndan SPK tarafэndan seзilir
d) Bьtьn aracэ kurumlar ьye olmak zorundadэrlar
e) Meslek kurallarэnэ oluюturma gцrevi ve yetkileri vardэr


36. Borsa baюkanэnэn atanmasэ, gцrev ve yetkileriyle ilgili olarak aюaрэda-kilerden hangisi yanlэюtэr?

a) Borsanэn en ьst amiri ve temsilcisidir
b) Ticari юirketlerde pay sahibi olamaz
c) SPK'nun teklifi ile, mьюterek kararname ile 3 yэl iзin atanэr
d) Finans alanэnda 15 yэllэk tecrьbeye sahip olmasэ gerekir
e) Ticaretle uрraюamaz


33. Aюaрэdakilerden hangisi SPK tarafэndan dьzenlenen bir suз deрildir?

a) Yapay piyasa oluюturmak
b) Yatэrэmcэlarэn menkul kэymetlerini izinsiz satmak
c) Bir kimsenin iyi niyetinden veya saflэрэndan yararlanarak menfaat saрlamak
d) Sermaye piyasasэ araзlarэnэn deрerini etkileyecek yalan ve yanlэю haber yaymak
e) Emsaline gцre farklэ iюlemlerle halka aзэk anonim ortaklэklarэnэn karlarэnэ ve malvarlэрэnэ azaltmak


37. Borsa ьyeleri arasэndaki anlaюmazlэklar aюaрэdaki kurumlardan hangisi tarafэndan зцzьmlenir?

a) SPK
b) Borsa yцnetim kurulu
c) Borsa genel kurulu
d) IMKB
e) Tьrkiye aracэ kurumlar birliрi


38. Borsanэn, olaрandэюэ olumsuz geliюmeler ьzerine ьз gьne kadar kapatэlmasэna aюaрэdakilerden hangisi karar verir?

a) Borsa baюkam
b) Borsa yцnetim kurulu
c) Borsa yцnetim kurulunun teklifi ile SPK
d) SPK'nun talebiyle Maliye Bakanlэрэ
e) Maliye Bakanlэрэ'nэn talebiyle Bakanlar Kurulu


39. Yurtdэюэnda yerleюik kiюiler, hisse senedi sahibi olduklarэ Tьrkiye'deki юirketlerin yцnetim kurullarэna veya genel kurullarэna katэlmak istemeleri durumunda aюaрэdakilerden hangisini yapmak zorundadэrlar?

a) Yцnetim kuruluna katэlmalarэ serbesttir
b) Yabancэ sermaye mevzuatэ зerзevesinde iюtirakin tescili gereklidir
c) Sahip olunan hisse senetleri borsaya kote edilmelidir
d) Sanayi ve ticaret bakanlэрэndan izin alэnmalэdэr
e) Hisse senetleri SPK kaydэna alэnmalэdэr


40. Tьrk Parasэnэn Kэymetini Koruma Hakkэnda 32 Sayэlэ Karar kapsamэna aюaрэdakilerden hangisi dahildir?

a) Halka aзэk anonim юirketlerin hisse senetlerinin halka arzэ
b) Tьrk parasэnэn yabancэ paralar karюэsэnda deрerinin belirlenmesi
c) Sermaye piyasasэ araзlarэnэn ithal ve ihracэ
d) Sermaye hareketlerine iliюkin kambiyo iюlemleri
e) Tьrk parasэnэ temsil eden belgelerin ithal ve ihracэCEVAPLAR

21 C
22 B
23 D
24 C
25 E
26 E
27 B
28 A
29 D
30 E
31 A
32 C
33 C
34 D
35 E
36 C
37 B
38 A
39 B
40 E