Cevaplı Sorular 1-20

Cevaplı Sorular 1-20 « Sermaye Piyasası

1. Sermaye Piyasası Kanunu'nun amaçlan arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak
b) Tasarrufların menkul kıymetlere yatırılmasını sağlamak
c) Borsada spekülatif hareketlerin Önlenmesini sağlamak
d) Sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını sağlamak
e) Tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını düzenlemek ve denetlemek


2. Sermaye Piyasası Kanunu aşağıdaki konulardan hangisini kapsamaz?

a) Sermaye piyasası araçlarının ihracı esasları
b) Borsalar ve diğer teşkilatlanmış piyasalar
c) Sermaye piyasası kurumları
d) Sermaye piyasası faaliyetleri
e) Menkul kıymetler borsalarının kuruluş ve çalışma esasları


3. SP Kanunu açısından, sermaye piyasası araçlarının halka arzında tasarruf sahiplerini bilgilendirmek amacıyla aşağıdakilerden hangisi hazırlanmaktadır?

a) Halka arz daveti
b) İzahname
c) Sirküler
d) Ticaret gazetesinde ilan
e) Sermaye piyasası onaylı reklam


4. Sermaye piyasası araçlarının kaydi olarak izlenmesi aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından yapılmaktadır?

a) Takasbank
b) İMKB
c) Merkezi kayıt kuruluşu
d) SPK
e) Aracı kurum


5. Anonim şirketlerin hisse senetlerinin halka arz edilmiş olması için gerekli olan pay sahibi sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 150
b) 1000
c) 51
d) 49
e) 250


6. Aşağıdaki şirket türlerinden hangisi hem Sermaye Piyasası Kanunu hem de Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile düzenlenmez?

a) Kollektif şirketler
b) Komandit şirketler
c) Adi şirketler
d) Limited şirketler
e) Anonim şirketler


7. Kayıtlı sermaye sisteminin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Esas sözleşmede hüküm bulunur
b) TTK'nun sermaye artırılmasına dair hükümlerine tabi değildir
c) Asgari hisse senedi miktarı belirtilir
d) Sermaye ticaret siciline tescil edilir
e) SPK izni gerekir


8. TTK'na göre anonim şirketlerde sermaye artırım sürecinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Esas sözleşmede madde değişikliği için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınması
b) Esas sözleşmede madde değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınması
c) Esas sözleşme değişikliğinin ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesi
d) Genel kurul tarafından sermaye artırım kararının alınması
e) Hisse senetlerinin basılarak teslim edilmesi


9. Anonim şirketlerde kar dağıtımında pay sahiplerine ödenecek olan birinci temettü oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ödenmiş sermayenin %10'u
b) Ödenmiş sermayenin %5'i
c) Net karın %10'u
d) Brüt karın %10'u
e) Brüt karın %5'i


10. Anonim şirketler aşağıdaki durumların hangisinde kar dağıtımından muaf tutulabilirler?

a) Şirketin karının olmaması durumunda

b) Aktif toplamı 2.150 milyarı aşmayan halka açık anonim şirketlerde birinci temettü tutarının ödenmiş sermeyenin % 10'undan düşük olması durumunda

c) Aktif toplamı 50 milyarı aşan halka açık anonim şirketlerde birinci temettü tutarının ödenmiş sermeyenin %10'undan düşük olması durumunda

d) Aktif toplamı 2.150 milyarı aşmayan halka açık anonim şirketlerde birinci temettü tutarının Ödenmiş sermeyenin %50'sinden düşük olması durumunda

e) Aktif toplamı 50 milyarı aşmayan halka açık anonim şirketlerde kar dağıtımı yapılmaz


11. Sermaye Piyasası Kanunu ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere kamu tüzel kişiliğim haiz, idari ve mali özerkliğe sahip Sermaye Piyasası Kurulu kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Kurul, yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanır

b) İlgili Bakan, Kurulun yıllık hesapları ile harcamalarına ilişkin işlemlerini denetletir

c) Kurul sermaye piyasası araçlarının, ihracını, halka arz ve satışının şartlarını düzenler

d) Sermaye piyasası araçlarının ödünç alma ve verme işlemleri ile açığa satış işlemlerine ilişkin ilke ve esasları belirler

e) Kurul, görevlerinin yerine getirilmesinde bakanlıklardan, ilgili resmi ve özel kuruluşlar ile kişilerden görüş ve bilgi isteyemez


12. Sermaye Piyasası Kanunu'na göre sermaye piyasası faaliyetleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık edilmesi

b) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev araçların alım satımının yapılmasına aracılık edilmesi

c) Yatırım danışmanlığı yapılması

d) Portföy işletmeciliği veya yöneticiliği yapılması

e) Aracı kurumların denetlenmesi


13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Aracı kurumların kuruluşlarına izin verilebilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisi gereklidir?

a) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması
b) Hisse senetlerinin tamamının hamiline yazılı olması
c) Sermayelerinin 100 milyardan az olmaması
d) Esas sözleşmelerinin TTK'na uygun olması
e) Ortak sayısının 5 ten az olmaması


14. Yatırımcıları koruma fonunun kuruluş amacı nedir?

a) Hisse senetleri halka arz edilen anonim şirketlerin korunması

b) Hisse senetleri yatırımı yapan tasarruf sahiplerinin korunması

c) Hakkında tedrici tasfiye ve iflas kararı verilen aracı kurumların ve bankaların, yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle müşterilerine karşı hisse senedi işlemlerinden doğan nakit ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülüklerini yerine getirmek ve tasfiye giderlerini karşılamak

d) Hakkında tedrici tasfiye ve iflas kararı verilen aracı kurumların yaptıkları sermaye piyasası faaliyetleri ve işlemleri nedeniyle müşterilerine karşı hisse senedi işlemlerinden doğan nakit ödeme ve hisse senedi teslim yükümlülüklerini yerine getirmek

e) Hisse senetleri yatırımı yapan tasarruf sahiplerinin zararlarının korunması


15. Menkul kıymetler yatırım fonları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Fonun tüzel kişiliği yoktur
b) Fonun mal varlığı kurucunun mal varlığından bağımsızdır
c) Yatırım fonları katılma belgelerinin nominal değerleri 10.000 TL'dir
d) Fon varlığının korunması ve saklanmasından Takasbank sorumludur
e) Kurucu ile katılma belgesi sahipleri arasındaki ilişkilere SPK ve Borçlar Kanununun hükümleri uygulanır


16. Menkul kıymetler yatırım fonlarının yönetim ilkeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Yatırım fonunun mal varlığı yöneticinin yükümlülükleri yerine getirmesi amacı ile kullanılabilir
b) Fon başka fonların katılma belgelerini satın alamaz
c) Fon mal varlığı teminat olarak gösterilebilir
d) Fon ikinci şahıslar tarafından hacz edilemez
e) Fon yönetici ve kurucunun ihraç ettiği hisse senetlerini portföyüne satın alabilir


17. Sermaye Piyasası Kanunu'na göre defter ve kayıt tutmayanlar, defter ve kayıtlarda gerçeğe aykırı hesap açan veya kayıt tutanlar ve bunlarda her türlü muhasebe hilesi yapanlar ile ilgili olarak aşağıdaki müeyyidelerden hangisi uygulanır?

a) l yıldan 3 yıla kadar hapis ve 8 milyar liradan 20 milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar
b) 5 milyar liradan 15 milyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar
c) Defter ve kayıtlarda gerçeğe aykırı düzenlemeler yapan Aracı kurular uyarı cezası alırlar
d) Defter ve kayıtlarda gerçeğe aykırı düzenlemeler yapan Aracı kurumlar geçici olarak kapatılır
e) Defter ve kayıtlarda gerçeğe aykırı düzenlemeler yapan Aracı kurumların faaliyet izinleri kaldırılır


18. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bir veya birden çok ürünün işlem göreceği il, bölge veya ülke düzeyinde faaliyet göstermek üzere ürün ihtisas borsaları açılabilir yada kurulabilir. Bu borsalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a) İhtisas borsalarının kuruluşunda, çalışma alanlarının genişletilip daraltılmasında Birliğin görüşü alınır
b) Ürün ihtisas borsalarının açılmasında borsanın işlem hacmi ve derinliği önemlidir
c) Alım satım yöntemleri arz ve talebe göre vadeli olarak belirlenir
d) Fiziksel, kurumsal ve finansal alt yapı ile uzman personel yeterliliği önemlidir
e) Borsalar umumî mağazacılık yapabilirler ve lisanslı ürün depoları da kurabilirler


19. Karaparanın aklayıcıları açısından sermaye piyasasının avantajları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Karaparanın aklanmasının incelenmesi ve gözetimi zordur
b) Bir ülkede faaliyet gösteren sermaye piyasasından diğer bir ülkenin sermaye piyasasına girişler kolayca gerçekleştirilmektedir
c) Sermaye piyasaları likit, büyük ve araç çeşitliliğine sahip oldukları için hızlı işlemler yapılarak gelirin niteliği ve şekli değiştirilebilir
d) Aracı kuruluşlar arasındaki rekabet, paranın kaynağının araştırılmasına engel olabilir
e) Piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin çeşitliliği önemlidir


20. İMKB aşağıdaki hukuki düzenlemelerden hangisine tabi değildir?

a) 91 sayılı KHK
b) Menkul kıymetler borsalarının kuruluş ve çalışma esasları hakkında yönetmelik
c) İMKB yönetmeliği
d) Kıymetli evrak kanunu
e) SPKCEVAPLAR

1 C
2 E
3 C
4 C
5 E
6 C
7 C
8 B
9 B
10 B
11 E
12 E
13 A
14 C
15 D
16 B
17 A
18 C
19 E
20 D