Cevaplэ Sorular 1-20

Cevaplэ Sorular 1-20 « Sermaye Piyasasэ

1. Sermaye Piyasasэ Kanunu'nun amaзlan arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Tasarruflarэn menkul kэymetlere yatэrэlarak halkэn iktisadi kalkэnmaya etkin ve yaygэn bir юekilde katэlmasэnэ saрlamak
b) Tasarruflarэn menkul kэymetlere yatэrэlmasэnэ saрlamak
c) Borsada spekьlatif hareketlerin Цnlenmesini saрlamak
d) Sermaye piyasasэnэn gьven, aзэklэk ve kararlэlэk iзinde зalэюmasэnэ saрlamak
e) Tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarэnэn korunmasэnэ dьzenlemek ve denetlemek


2. Sermaye Piyasasэ Kanunu aюaрэdaki konulardan hangisini kapsamaz?

a) Sermaye piyasasэ araзlarэnэn ihracэ esaslarэ
b) Borsalar ve diрer teюkilatlanmэю piyasalar
c) Sermaye piyasasэ kurumlarэ
d) Sermaye piyasasэ faaliyetleri
e) Menkul kэymetler borsalarэnэn kuruluю ve зalэюma esaslarэ


3. SP Kanunu aзэsэndan, sermaye piyasasэ araзlarэnэn halka arzэnda tasarruf sahiplerini bilgilendirmek amacэyla aюaрэdakilerden hangisi hazэrlanmaktadэr?

a) Halka arz daveti
b) Эzahname
c) Sirkьler
d) Ticaret gazetesinde ilan
e) Sermaye piyasasэ onaylэ reklam


4. Sermaye piyasasэ araзlarэnэn kaydi olarak izlenmesi aюaрэdaki kurumlardan hangisi tarafэndan yapэlmaktadэr?

a) Takasbank
b) ЭMKB
c) Merkezi kayэt kuruluюu
d) SPK
e) Aracэ kurum


5. Anonim юirketlerin hisse senetlerinin halka arz edilmiю olmasэ iзin gerekli olan pay sahibi sayэsэ aюaрэdakilerden hangisidir?

a) 150
b) 1000
c) 51
d) 49
e) 250


6. Aюaрэdaki юirket tьrlerinden hangisi hem Sermaye Piyasasэ Kanunu hem de Tьrk Ticaret Kanunu hьkьmleri ile dьzenlenmez?

a) Kollektif юirketler
b) Komandit юirketler
c) Adi юirketler
d) Limited юirketler
e) Anonim юirketler


7. Kayэtlэ sermaye sisteminin цzellikleri arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Esas sцzleюmede hьkьm bulunur
b) TTK'nun sermaye artэrэlmasэna dair hьkьmlerine tabi deрildir
c) Asgari hisse senedi miktarэ belirtilir
d) Sermaye ticaret siciline tescil edilir
e) SPK izni gerekir


8. TTK'na gцre anonim юirketlerde sermaye artэrэm sьrecinde aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Esas sцzleюmede madde deрiюikliрi iзin Sanayi ve Ticaret Bakanlэрэndan izin alэnmasэ
b) Esas sцzleюmede madde deрiюikliрi iзin Sermaye Piyasasэ Kurulu'ndan izin alэnmasэ
c) Esas sцzleюme deрiюikliрinin ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesi
d) Genel kurul tarafэndan sermaye artэrэm kararэnэn alэnmasэ
e) Hisse senetlerinin basэlarak teslim edilmesi


9. Anonim юirketlerde kar daрэtэmэnda pay sahiplerine цdenecek olan birinci temettь oranэ aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Цdenmiю sermayenin %10'u
b) Цdenmiю sermayenin %5'i
c) Net karэn %10'u
d) Brьt karэn %10'u
e) Brьt karэn %5'i


10. Anonim юirketler aюaрэdaki durumlarэn hangisinde kar daрэtэmэndan muaf tutulabilirler?

a) Юirketin karэnэn olmamasэ durumunda

b) Aktif toplamэ 2.150 milyarэ aюmayan halka aзэk anonim юirketlerde birinci temettь tutarэnэn цdenmiю sermeyenin % 10'undan dьюьk olmasэ durumunda

c) Aktif toplamэ 50 milyarэ aюan halka aзэk anonim юirketlerde birinci temettь tutarэnэn цdenmiю sermeyenin %10'undan dьюьk olmasэ durumunda

d) Aktif toplamэ 2.150 milyarэ aюmayan halka aзэk anonim юirketlerde birinci temettь tutarэnэn Цdenmiю sermeyenin %50'sinden dьюьk olmasэ durumunda

e) Aktif toplamэ 50 milyarэ aюmayan halka aзэk anonim юirketlerde kar daрэtэmэ yapэlmaz


11. Sermaye Piyasasэ Kanunu ile verilen gцrevleri yapmak ve yetkileri kullanmak ьzere kamu tьzel kiюiliрim haiz, idari ve mali цzerkliрe sahip Sermaye Piyasasэ Kurulu kurulmuюtur. Sermaye Piyasasэ Kurulu ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

a) Kurul, yetkilerini kendi sorumluluрu altэnda baрэmsэz olarak kullanэr

b) Эlgili Bakan, Kurulun yэllэk hesaplarэ ile harcamalarэna iliюkin iюlemlerini denetletir

c) Kurul sermaye piyasasэ araзlarэnэn, ihracэnэ, halka arz ve satэюэnэn юartlarэnэ dьzenler

d) Sermaye piyasasэ araзlarэnэn цdьnз alma ve verme iюlemleri ile aзэрa satэю iюlemlerine iliюkin ilke ve esaslarэ belirler

e) Kurul, gцrevlerinin yerine getirilmesinde bakanlэklardan, ilgili resmi ve цzel kuruluюlar ile kiюilerden gцrью ve bilgi isteyemez


12. Sermaye Piyasasэ Kanunu'na gцre sermaye piyasasэ faaliyetleri arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Kurul kaydэna alэnacak sermaye piyasasэ araзlarэnэn ihraз veya halka arz yoluyla satэюэna aracэlэk edilmesi

b) Ekonomik ve finansal gцstergelere, sermaye piyasasэ araзlarэna, mala, kэymetli madenlere ve dцvize dayalэ vadeli iюlem ve opsiyon sцzleюmeleri dahil her tьrlь tьrev araзlarэn alэm satэmэnэn yapэlmasэna aracэlэk edilmesi

c) Yatэrэm danэюmanlэрэ yapэlmasэ

d) Portfцy iюletmeciliрi veya yцneticiliрi yapэlmasэ

e) Aracэ kurumlarэn denetlenmesi


13. Sermaye Piyasasэ Kurulu'nun Aracэ kurumlarэn kuruluюlarэna izin verilebilmesi iзin aюaрэdaki koюullardan hangisi gereklidir?

a) Hisse senetlerinin tamamэnэn nama yazэlэ olmasэ
b) Hisse senetlerinin tamamэnэn hamiline yazэlэ olmasэ
c) Sermayelerinin 100 milyardan az olmamasэ
d) Esas sцzleюmelerinin TTK'na uygun olmasэ
e) Ortak sayэsэnэn 5 ten az olmamasэ


14. Yatэrэmcэlarэ koruma fonunun kuruluю amacэ nedir?

a) Hisse senetleri halka arz edilen anonim юirketlerin korunmasэ

b) Hisse senetleri yatэrэmэ yapan tasarruf sahiplerinin korunmasэ

c) Hakkэnda tedrici tasfiye ve iflas kararэ verilen aracэ kurumlarэn ve bankalarэn, yaptэklarэ sermaye piyasasэ faaliyetleri ve iюlemleri nedeniyle mьюterilerine karюэ hisse senedi iюlemlerinden doрan nakit цdeme ve hisse senedi teslim yьkьmlьlьklerini yerine getirmek ve tasfiye giderlerini karюэlamak

d) Hakkэnda tedrici tasfiye ve iflas kararэ verilen aracэ kurumlarэn yaptэklarэ sermaye piyasasэ faaliyetleri ve iюlemleri nedeniyle mьюterilerine karюэ hisse senedi iюlemlerinden doрan nakit цdeme ve hisse senedi teslim yьkьmlьlьklerini yerine getirmek

e) Hisse senetleri yatэrэmэ yapan tasarruf sahiplerinin zararlarэnэn korunmasэ


15. Menkul kэymetler yatэrэm fonlarэ ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

a) Fonun tьzel kiюiliрi yoktur
b) Fonun mal varlэрэ kurucunun mal varlэрэndan baрэmsэzdэr
c) Yatэrэm fonlarэ katэlma belgelerinin nominal deрerleri 10.000 TL'dir
d) Fon varlэрэnэn korunmasэ ve saklanmasэndan Takasbank sorumludur
e) Kurucu ile katэlma belgesi sahipleri arasэndaki iliюkilere SPK ve Borзlar Kanununun hьkьmleri uygulanэr


16. Menkul kэymetler yatэrэm fonlarэnэn yцnetim ilkeleri ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi doрrudur?

a) Yatэrэm fonunun mal varlэрэ yцneticinin yьkьmlьlьkleri yerine getirmesi amacэ ile kullanэlabilir
b) Fon baюka fonlarэn katэlma belgelerini satэn alamaz
c) Fon mal varlэрэ teminat olarak gцsterilebilir
d) Fon ikinci юahэslar tarafэndan hacz edilemez
e) Fon yцnetici ve kurucunun ihraз ettiрi hisse senetlerini portfцyьne satэn alabilir


17. Sermaye Piyasasэ Kanunu'na gцre defter ve kayэt tutmayanlar, defter ve kayэtlarda gerзeрe aykэrэ hesap aзan veya kayэt tutanlar ve bunlarda her tьrlь muhasebe hilesi yapanlar ile ilgili olarak aюaрэdaki mьeyyidelerden hangisi uygulanэr?

a) l yэldan 3 yэla kadar hapis ve 8 milyar liradan 20 milyar liraya kadar aрэr para cezasэ ile cezalandэrэlэrlar
b) 5 milyar liradan 15 milyar liraya kadar aрэr para cezasэ ile cezalandэrэlэrlar
c) Defter ve kayэtlarda gerзeрe aykэrэ dьzenlemeler yapan Aracэ kurular uyarэ cezasэ alэrlar
d) Defter ve kayэtlarda gerзeрe aykэrэ dьzenlemeler yapan Aracэ kurumlar geзici olarak kapatэlэr
e) Defter ve kayэtlarda gerзeрe aykэrэ dьzenlemeler yapan Aracэ kurumlarэn faaliyet izinleri kaldэrэlэr


18. Sanayi ve Ticaret Bakanlэрэnca bir veya birden зok ьrьnьn iюlem gцreceрi il, bцlge veya ьlke dьzeyinde faaliyet gцstermek ьzere ьrьn ihtisas borsalarэ aзэlabilir yada kurulabilir. Bu borsalar ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi doрru deрildir?

a) Эhtisas borsalarэnэn kuruluюunda, зalэюma alanlarэnэn geniюletilip daraltэlmasэnda Birliрin gцrьюь alэnэr
b) Ьrьn ihtisas borsalarэnэn aзэlmasэnda borsanэn iюlem hacmi ve derinliрi цnemlidir
c) Alэm satэm yцntemleri arz ve talebe gцre vadeli olarak belirlenir
d) Fiziksel, kurumsal ve finansal alt yapэ ile uzman personel yeterliliрi цnemlidir
e) Borsalar umumо maрazacэlэk yapabilirler ve lisanslэ ьrьn depolarэ da kurabilirler


19. Karaparanэn aklayэcэlarэ aзэsэndan sermaye piyasasэnэn avantajlarэ arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Karaparanэn aklanmasэnэn incelenmesi ve gцzetimi zordur
b) Bir ьlkede faaliyet gцsteren sermaye piyasasэndan diрer bir ьlkenin sermaye piyasasэna giriюler kolayca gerзekleюtirilmektedir
c) Sermaye piyasalarэ likit, bьyьk ve araз зeюitliliрine sahip olduklarэ iзin hэzlэ iюlemler yapэlarak gelirin niteliрi ve юekli deрiюtirilebilir
d) Aracэ kuruluюlar arasэndaki rekabet, paranэn kaynaрэnэn araюtэrэlmasэna engel olabilir
e) Piyasalarda iюlem gцren menkul kэymetlerin зeюitliliрi цnemlidir


20. ЭMKB aюaрэdaki hukuki dьzenlemelerden hangisine tabi deрildir?

a) 91 sayэlэ KHK
b) Menkul kэymetler borsalarэnэn kuruluю ve зalэюma esaslarэ hakkэnda yцnetmelik
c) ЭMKB yцnetmeliрi
d) Kэymetli evrak kanunu
e) SPKCEVAPLAR

1 C
2 E
3 C
4 C
5 E
6 C
7 C
8 B
9 B
10 B
11 E
12 E
13 A
14 C
15 D
16 B
17 A
18 C
19 E
20 D