Sermaye Piyasası

Cevaplı Sorular 1-20 « Sermaye Piyasası

1. Sermaye Piyasası Kanunu'nun amaçlan arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? a) Tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak b) Tasarrufların menkul kıymetlere yatırılmasını sağlamak c) Borsada spekülatif hareketlerin Önlenmesini sağlamak d) Sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını sağlamak e) Tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını düzenlemek ve denetlemek 2. Sermaye Piyasası Kanunu aşağıdaki konulardan hangisini kapsamaz? a) Sermaye piyasası araçları... Devamı »»»

Cevaplı Sorular 21-40 « Sermaye Piyasası

21. Menkul kıymetler borsalarının özel bütçeli ve tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliği kazanmasını sağlayan düzenleme hangi kanunda yer almaktadır? a) SPK b) İMKB Yönetmeliği c) 91 sayılı KHK d) Menkul kıymetler borsalarının kuruluş ve çalışma esasları hakkında yönetmelik e) Türk ticaret kanunu 22. Menkul kıymetler borsalarının kuruluş ve çalışma esasları hakkındaki yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi aşağıdakilerden hangisidir? a) 06.10.1983 b) 06.10.1984 c) 19.02.1996 d) 28.01.1984 e) 01.01.1996 23. Borsalarda olağandışı ol... Devamı »»»

Cevaplı Sorular 41-60 « Sermaye Piyasası

41. TSPAKB üyelerinin, sermaye piyasası faaliyetlerinin güven ve açıklık içinde yerine getirilmesini sağlamak amacı ile, şüpheli işlemlerin belirlenmesi ve mevzuat kapsamında işlem yapılmasını sağlamak için gerekli önlemleri almaları aşağıdaki görev ilkelerinden hangisi ile ilgilidir? a) Dürüst davranma ilkesi b) Mesleki özen ilkesi c) Saydamlık ilkesi d) Karaparanın aklanması ile mücadele ilkesi e) Müşteriyi tanıma ilkesi 42. Ticari alanda faaliyet gösteren anonim ortaklıklardan hisse senetlerini halka arz etmemiş olanlar hisse senedi ve ortaklık hukuku bakımında hangi hükümle... Devamı »»»

Cevaplı Sorular 61-80 « Sermaye Piyasası

61. Aşağıdakilerden hangisi sermaye şirketleri arasında yer almaz? a) Komandit şirket b) Limited şirket c) Anonim şirket d) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket e) Sermaye şirketi 62. Şirketlerde sermaye olarak aşağıdaki unsurlardan hangisi yer almaz? a) Gayrimenkullar b) Emek c) Ticari itibar d) Sınai haklar e) İştirak hissesi 63. Aşağıdakilerden hangisi kolektif şirketlerin özellikleri arasında yer almaz? a) En az 2 ortak olmalıdır b) Sözleşme ile kurulmalıdır c) Şirket alacaklarına karşı ortaklar... Devamı »»»

Cevaplı Sorular 81-100 « Sermaye Piyasası

81. TSPAKB tarafından, aracı kurumların mesleğinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi aşağıdaki disiplin hükümlerinin hangisinin kapsamındadır? a) Üyelikten geçici olarak çıkartma b) Kınama c) Uyarı d) Üyelikten sürekli olarak çıkartma e) İhtar 82. İçerden öğrenenlerin ticaretinin kapsamında aşağıdaki özelliklerden hangisi yer almaz? a) Sermaye piyasası araçlarının değerini etkiler b) Sermaye piyasasında işlem yapanlar arasında fırsat eşitliğini bozar c) Taraflardan birisine haksız kazanç sağlar d) Fiyat hareketleri ile yapay piyasa yaratılır e) Ta... Devamı »»»