Aзэklamalэ 25 Soru

Aзэklamalэ 25 Soru « Sermaye Piyasasэ Mevzuatэ

SORU 1: Aюaрэdakilerden hangisi Sermaye Piyasasэ Kanunu'nun konularэndan birisi deрildir?

A) Halkэn tasarruflarэnэ menkul kэymet yatэrэmlarэna зekerek iktisadi kalkэnmaya etkin ve yaygэn biзimde katэlmalarэnэ saрlamak,
B) Sermaye piyasasэnэn gьven, aзэklэk ve kararlэlэk iзerisinde зalэюmasэnэ saрlamak,
C) Tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarэnэn korunmasэnэ saрlamak,
D) Halka aзэk olmayan anonim ortaklэklarэn halka arzedilmeyen hisse senedi ihraзlarэnэ dьzenlemek,
E) Sermaye piyasasэnэ dьzenlemek ve denetlemek,

ЗЦZЬM: SPK'nun konusu; tasarruflarэn menkul kэymetlere yatэrэlarak halkэn iktisadi kalkэnmaya etkin bir юekilde katэlmasэnэ saрlamak amacэyla; sermaye piyasasэnэn gьven, aзэklэk ve kararlэlэk iзinde зalэюmasэnэ, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarэnэn korunmasэnэ, dьzenlemek ve denetlemektir. (SPK : Madde 1)
Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 2: Aюaрэdakilerden hangisi SPK'na tabi deрildir?

A) Sermaye piyasasэ araзlarэnэn halka ihracэ,
B) Sermaye piyasasэ kurumlarэ,
C) Borsalar ve diрer teюkilatlanmэю piyasalar,
D) Halka aзэk olmayan anonim ortaklarэn halka arzedilmeyen hisse senetleri ihracэ,
E) Sermaye piyasasэ faaliyetleri

ЗЦZЬM: Sermaye piyasasэ araзlarэ, bu araзlarэn ihracэ, halka arzэ ve satэюэ, bunlarэ ihraз veya halka arz edenler, borsalar ve diрer teюkilatlanmэю diрer piyasalar, sermaye piyasasэ faaliyetleri, sermaye piyasasэ kurumlan ve Sermaye Piyasasэ Kurumlarэ bu kanuna tabidir. Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 3: Ortaklэk veya alacaklэlэk hakkэ saрlayan, belli bir meblaрэ temsil eden, yatэrэm aracэ olarak kullanэlan dцnemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde зэkarэlan ibareleri aynэ olan ve юartlarэ SPK'ca belirlenen kэymetli evraklara verilen ad nedir?

A) Menkul Kэymet
B) Tьrev Araз
C) Finansal araз
D) Hisse Senedi
E) Tahvil

ЗЦZЬM: Soruda sayэlan nitelikler genel olarak bьtьn menkul kэymetlerin nitelikleridir. Doрru Cevap A юэkkэdэr.SORU 4: Anonim ortaklэklarэn, esas sцzleюmelerinde hьkьm bulunmak kaydэyla, yцnetim kurulu kararэ ile TTK'nun sermaye artэrэlmasэna dair hьkьmlerine tabi olmaksэzэn hisse senedi зэkarabilecekleri azami miktarэ gцsteren, ticaret siciline tescil ettirilmiю sermayeye ne ad verilir?

A) Nominal Sermaye
B) Kayэtlэ Sermaye
C) Зэkarэlmэю Sermaye
D) Baюlangэз Sermayesi
E) Цdenmiю Sermaye

ЗЦZЬM:

Baюlangэз Sermayesi: Kayэtlэ sermayeli anonim ortaklэklarэn sahip olmalarэ zorunlu olan asgari зэkarэlmэю sermayedir.
Зэkarэlmэю Sermaye: Kayэtlэ sermayeli anonim ortaklэklarэn satэюэ yapэlmэю hisse senetlerini temsil eden sermayeleridir.
Цdenmiю Sermaye: Sermaye hesabэ ile цdenmemiю sermaye hesabэ arasэndaki farktэr.
Nominal Sermaye: Bьtьn hisse senetlerinin ifade ettiрi sermayenin defter deрeridir. Doрru Cevap B юэkkэdэr.SORU 5: Hisse senedi sahibi sayэsэ kaзэ geзen anonim ortaklэklarэn hisse senetleri halka arz olunmuю sayэlэr?

A) 50
B) 100
C) 150
D) 250
E) 350

ЗЦZЬM: Pay sahibi sayэsэ 250' yi aюan anonim ortaklэklar hisse senetlerini halka arzetmiю sayэlэrlar ve bu ortaklэklar, halka aзэk anonim ortaklэk hьkьmlerine tabi olurlar. Hisse senetlerini ilan halka arz eden bir anonim ortaklэk, ortak sayэsэ 250'nin altэnda olsa bile halka aзэk anonim ortaklэk kabul edilir. Doрru Cevap D юэkkэdэr..SORU 6: Halka aзэk anonim ortaklэklarэn зэkarabilecekleri tahvil tutarэnэn ьst sэnэrэnэ aюaрэdakilerden hangisi belirler?

A) Цzkaynaklar Toplamэ
B) Цdenmiю Sermaye
C) Цzkaynaklar - Zarar
D) Kayэtlэ Sermaye
E) (Цdenmiю Sermaye+Yedek Akзeler+Yeniden Deрerleme Artэю Fonu) - Zarar

ЗЦZЬM: Halka aзэk anonim ortaklэklarэn ihraз edebilecekleri tahvil ve sermaye piyasasэ aracэ niteliрindeki diрer borзlanma senetlerinin toplam tutarэ, Kurula gцnderilen baрэmsэz denetimden geзmiю son mali tabloda yer alan зэkarэlmэю sermaye veya цdenmiю sermaye ile genel kurulca onaylanan son mali tabloda gцrьlen yedek akзelerin ve yeniden deрerleme artэю fonunun toplamэndan varsa, zararlarэn indirilmesinden sonra kalan miktarэ geзemez.
Doрru Cevap E юэkkэdэr.SORU 7: Halka aзэk anonim ortaklэklarэn kar daрэtэmэ ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

A) HAAO'lar anasцzleюmesinde birinci temettь oranэnэn gцsterilmesi zorunludur.
B) Yцnetim kurulu ьyelerine ve personele kardan pay daрэtэlabilmesi iзin anasцzleюmede bu konuda hьkьm bulunmasэ gerekir.
C) Kardan yasalarca belirtilen yedek akзeler ayrэlmadan yцnetim kurulu ьyelerine kardan pay daрэtэlamaz.
D) HAAO'lar anasцzleюmelerinde hьkьm bulunmasэ, ve genel kurulun yцnetim kurulunu yetkilendirmesi koюuluyla temettь avansэ daрэtabilirler.
E) Birinci temettь daрэtэlmadan personele ve yцnetim kurulu ьyelerine kвrdan pay daрэtэlabilir.

ЗЦZЬM: Birinci temettь daрэtэlmadan personele ve yцnetim kurulu ьyelerine kвrdan pay daрэtэlamaz. Doрru cevap E юэkkэdэr.SORU 8: Sermaye Piyasasэ Kurulu ьyeleri gцreve baюlamadan цnce aюaрэdakilerden hangisinin huzurunda yemin ederler?

A) Yargэtay
B) Danэюtay
C) Baюbakan
D) Cumhurbaюkanэ
E) Maliye Bakanэ

ЗЦZЬM: Kurul baюkan ve ьyeleri, Yargэtay Birinci Baюkanlэk Divanэ huzurunda gцrevlerinin devamэ sьresince Kurulun iюlerini tam bir dikkat ve dьrьstlьk iзinde yьrьteceklerine, Kanun hьkьmlerine aykэrэ hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin ederler.
Doрru Cevap A юэkkэdэr.SORU 9: SPKurulunun aюaрэdaki iюlerden hangisini Tьrkiye Serbest Muhasebeci Mali Mьюavirler odasэ ile istiюare ederek belirlemesi gerekir?

A) Sermaye piyasasэ araзlarэnэn kurul kaydэna alэnmasэ,
B) Baрэmsэz denetleme faaliyetlerinde bulunacak kuruluюlarэn, kuruluю юartlarэnэn ve зalэюma esaslarэnэn belirlenmesi,
C) Sermaye piyasasэ araзlarэnэn ihraз limitlerinin belirlenmesi,
D) Aracэ kurumlarэn kuruluю ve зalэюma esaslarэnэn belirlenmesi,
E) Borsada iюlem gцrecek hisse senetlerinin belirlenmesi

ЗЦZЬM: S.P. Kurulu, sermaye piyasasэnda baрэmsэz denetleme yapacak kuruluюlarэn, kuruluю ve зalэюma esaslarэnэ Tьrkiye Serbest Muhasebeci Mali Mьюavirler ve Yeminli Mali Mьюavirler Odalarэ Birliрi ile istiюarede bulunarak belirlemek zorundadэr.
Doрru Cevap B юэkkэdэr.SORU 10: Sermaye Piyasasэ Kurulu ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

A) Kurul, biri birinci, biri ikinci baюkan olmak ьzere toplam yedi ьyeden oluюur.
B) Kurul, baюkan dahil en az beю ьyenin hazэr bulunmasэyla toplanэr ve salt зoрunlukla karar verir.
C) Kurul, gerektiрinde sцzleюmeli uzman personel зalэюtэrabilir.
D) Kurulun bьtьn giderleri emrinde kurulacak bir fondan karюэlanэr.
E) Kurul ьyeleri 5 yэl sьre ile seзilirler.

ЗЦZЬM: Kurul ьyeleri 6 yэl sьre ile seзilirler. Doрru Cevap E юэkkэdэr


.
SORU 11: Aюaрэdakilerden hangisi sermaye piyasasэ kurumlarэndan birisi deрildir?

A) Aracэ Kurumlar
B) Yatэrэm Ortaklэklarэ
C) Yatэrэm Fonlarэ
D) Factoring Юirketleri
D) Yatэrэm Danэюmanlэрэ Юirketleri

ЗЦZЬM: Factoring юirketleri sermaye piyasasэ kurumlan olmayэp, iюletmelerin yurtiзi alacaklarэnэ ve bunlara ait riskleri satэn alan uzmanlaюmэю юirketlerdir.
Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 12: Aюaрэdakilerden hangisi aracэ kurumlarэn kuruluю ve faaliyetleri ile ilgili olarak yanlэю bir ifadedir?

A) Anonim ortaklэk юeklinde kurulmalarэ gerekir.
B) Hisse senetlerinin tamamэnэn nama yazэlэ olmasэ gerekir.
C) Hisse senetlerinin nakit karюэlэрэ зэkarэlmasэ gerekir.
D) Hisselerin devri sэrasэnda SPK' dan izin alэnmasэ zorunludur.
E) Mьfettiю зalэюtэrma zorunluluklarэ yoktur.

ЗЦZЬM: Aracэ kurumlarэn, iюlemlerinin sermaye piyasasэ mevzuatэna uygunluрunu denetlemek ьzere yeteri kadar mьfettiю зalэюtэrmalarэ zorunludur.
Doрru Cevap E юэkkэdэr..SORU 13: Sermaye piyasasэ araзlarэ, gayrimenkul, altэn ve diрer kэymetli madenler portfцylerini iюletmek amacэyla kurulan anonim ortaklэklar aюaрэdakilerden hangisidir?

A) Aracэ Kurumlar
B) Yatэrэm Ortaklэklarэ
C) Yatэrэm Fonlarэ
D) Portfцy Yцnetim Юirketleri
E) Dцviz Bьfeleri

ЗЦZЬM: Yatэrэm ortaklэklarэ, sermaye piyasasэ araзlarэ, gayrimenkul, altэn ve diрer deрerli madenler portfцylerini iюletmek amacэyla kurulan anonim ortaklэklardэr. Bu portfцy bir yatэrэm aracэndan oluюabileceрi gibi bunlarэn karmasэ da olabilir.

NOT: Gayrimenkul yatэrэm ortaklэklarэnda aracэ kurumlardan farklэ olarak, kuruluюta ve sermaye artэrэmэnda ayni sermaye konabilir.
Doрru Cevap B юэkkэdэr.SORU 14: Aюaрэdaki sermaye piyasasэ kurumlarэnda hangisi tьzel kiюiliрe sahip deрildir?

A) Aracэ Kurumlar
B) Yatэrэm Ortaklэklarэ
C) Yatэrэm Fonlarэ
D) Gayrimenkul Yatэrэm Ortaklэklarэ
E) Hiзbiri

ЗЦZЬM: Halktan katэlma belgeleri karюэlэрэnda toplanan paralarla, belge sahipleri hesabэna, riskin daрэtэlmasэ ilkesi ve inanзlэ mьlkiyet esaslarэna gцre sermaye piyasasэ araзlarэ, gayrimenkul, altэn ve diрer kэymetli madenler portfцyь iюletmek amacэyla kurulan mal varlэрэna "Yatэrэm Fonu" denir.

Yatэrэm fonu tьzel kiюiliрe sahip deрildir. Ancak mal varlэрэ kurucunun mal varlэрэndan ayrэdэr. Kurucu fonu, katэlэmcэlarэn haklarэnэ koruyacak юekilde temsil eder, yцnetir ve denetler. Fon varlэрэnэn korunmasэ ve saklanmasэndan kurucu sorumludur.
Doрru Cevap C юэkkэdэr.SORU: Aюaрэdakilerden hangisi S P. Kanunu ile dьzenlenmiю olan diрer sermaye piyasasэ kurumlarэndan birisi deрildir?

A) Yatэrэm Danэюmanlэрэ Юirketleri
B) Portfцy Yцnetim Юirketleri
C) Varlэk Yцnetim Юirketleri
D) Risk Sermayesi Yatэrэm Fonlarэ
E) Leasing Юirketleri

ЗЦZЬM: Aracэ kurumlar, yatэrэm ortaklэklarэ ve yatэrэm fonlarэnэn dэюэnda kalan diрer sermaye piyasasэ kurumlarэ aюaрэdaki юekilde sayэlmэюtэr:

a) Sermaye piyasasэ araзlarэnэn saklanmasэ ve takasэnэ saрlayan kuruluюlar,
b) Эhraззэlarэn ve sermaye piyasasэ kuruluюlarэn denetimi ile uрraюan kuruluюlar,
c) Yatэrэm danэюmanlэрэ юirketleri,
d) Portfцy yцnetimi юirketleri,
e) Varlэk yцnetim юirketleri,
f) Genel finans ortaklэklarэ,
g) Эpoteрe dayalэ menkul kэymetler kuruluюu,
h) Risk sermayesi yatэrэm fonlarэ
э) Risk sermayesi yatэrэm ortaklэklarэ,
j) Vadeli iюlemler aracэlэk юirketleri ve portfцy saklama юirketleri
k) Portfцy saklama юirketleri.

Doрru Cevap E юэkkэdэr.SORU 16: "Yatэrэmcэlarэ Koruma Fonu" ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

A) Bьtьn aracэ kurumlarэn fona katэlmalarэ zorunludur.
B) Fon, merkezi kayэt kuruluюu tarafэndan idare ve temsil olunur.
C) Fon, Sayэюtay tarafэndan denetlenir.
D) Fonun gelirleri ve iюlemleri her tьrlь vergi, resim ve harзtan muaftэr.
E) Fon varlэрэ rehnedilebilir, haczedilebilir, teminat gцsterilebilir.

ЗЦZЬM: Yatэrэmcэlarэ Koruma Fonu, Mevduat Sigortasэ Fonu'na benzer юekilde fonksiyon gцrmektedir. Fon varlэрэ rehnedilemez, haczedilemez ve teminat gцsterilemez.
Doрru Cevap E юэkkэdэr.SORU 17: Hisse senetlerinin цn talep toplam юeklinde halka arzэyla ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

A) Цn talep toplama sьresi 30 gьnь geзemez.
B) Цn talep toplama ile elde edilen sonuзlar reklam yapmak amacэyla kullanэlamaz.
C) Цn talepte, talepte bulunanlar iзin bir yьkьmlьlьk doрurmakta ve baрlayэcэlэk oluюturmaktadэr.
D) Цn talep toplam baюlamadan en az l iю gьnь цnce цn talep toplama baюlangэз ve bitiю tarihi aracэ kuruluю tarafэndan Kurul' a bildirilir.
E) Цn talep toplama sonuзlan, sьrenin bitimini takip eden 2 iю gьnь iзinde ve satэюa baюlamadan цnce aracэ kuruluю tarafэndan Kurul' a bildirilir.

ЗЦZЬM: Hisse senetlerinin Kurul kaydэna alэnmasэndan Цnce, belirli bir fiyat aralэрэndan, yatэrэmcэlarэn olasэ talepleri, talepte bulunanlar iзin herhangi bir yьkьmlьlьk ve baрlayэcэlэk oluюturmaksэzэn, aracэ kuruluюlar tarafэndan toplanabilir.
Doрru Cevap C юэkkэdэr.SORU 18: Oydan yoksun Hisse senetleri ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

A) OYHS зэkarabilmenin ьst sэnэrэ; цdenmiю sermayenin %50'dir.
B) OYHS ihracэ iзin kar payэnda imtiyaz (цncelik)tanэnmasэ zorunludur.
C) OYHS ihracэ iзin tasfiyede imtiyaz (цncelik) tanэnmasэ zorunludur.
D) Ortaklэk 3 yэl arka arkaya kar daрэtmazsa, OYHS sahipleri bu durumun kesinleюtiрi genel kurul toplantэ tarihini izleyen yэl, esas sermayeye katэlmalarэ oranэnda oy hakkэnэ elde ederler.
E) Ana sцzleюmede hьkьm bulunmak kaydэyla, OYHS, ihracэndan itibaren en az 10 yэl sonra oy hakkэ doрabilir.

ЗЦZЬM: OYHS ihracэnda, ortaklэk ana sцzleюmesinde hьkьm bulunmak koюuluyla, OYHS sahiplerine tasfiye bakiyesinde imtiyaz tanэnabilir. Doрru Cevap C юэkkэdэr.SORU 19: Sermaye Piyasasэ Mevzuatэndaki "halka arz" hьkьmlerine gцre aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

A) Genel ve katma bьtзeli idareler tarafэndan ihraз olunacak sermaye piyasasэ araзlarэnэn kurula kaydettirilmesi zorunlu deрildir.
B) Sermayesi paylara bцlьnmью komandit юirketlerin hisse senetleri halka arz yoluyla satэlamaz.
C) Halka arz yoluyla satэlan hisse senedi bedellerinin tam olarak nakden Цdenmesi юarttэr.
D) Halka aзэk anonim юirketlerin esas sцzleюmelerinin deрiюtirilmesi iзin Sanayi ve Ticaret Bakanlэрэ'na baюvurulmadan цnce S.P. Kurulunun uygun gцrьюьnьn alэnmasэ zorunludur.
E) Limited юirketler hisse senetlerini halka arz edebilirler.

ЗЦZЬM: Limited юirketlerin sermayesi paylara bцlьnmью ve 25.000.000 TL'nin katlarэ olmasэna raрmen halka arz edilemez.
Doрru Cevap E юэkkэdэr.SORU 20: Merkezi Kayэt Kuruluюu hangi hukuki statьde kurulur?

A) Adi Ortaklэk
B) Anonim Ortaklэk
C) Limited Ortaklэk
D) Kolektif Ortaklэk
E) Komandit Ortaklэk

ЗЦZЬM: Merkezi kayэt kuruluюunun "Anonim Ortaklэk" statьsьnde kurulmasэ zorunludur.
Doрru Cevap B юэkkэdэr.SORU 21: Merkezi Kayэt kuruluюu, sermaye piyasasэ araзlarэ ve bunlara ait haklarэ kimler itibariyle izler?

A) Эhraзcэlar, Aracэ kuruluюlar, Hak Sahipleri
B) SPK, ЭMKB; Aracэ Kuruluюlar
C) оhraзcэlar, Hak Sahipleri
D) SPK, ЭMKB
E) Aracэ Kuruluюlar

ЗЦZЬM: Merkezi kayэt kuruluюu sermaye piyasasэ araзlarэ ve bunlara ait haklarэ,
1. Эhraзcэlar
2. Aracэ kuruluюlar ve
3. Hak sahipleri itibariyle izlerler.

Doрru Cevap A юэkkэdэr.SORU 22: SPK tarafэndan kayden izlenmesi kararlaюtэrэlan ve sahibine eюit haklar veren Sermaye piyasasэ araзlarэnэ temsil etmek ьzere зэkarэlan belgeye ne ad verilir?

A) Depo Sertifikasэ
B) Toplu Saklama Senedi
C) Sirkьler
D) Эzahname
E) Takasbank Belgesi

ЗЦZЬM: Bu belgelere toplu saklama senedi adэ verilmektedir. Doрru Cevap B юэkkэdэr.SORU 23: SPK Mevzuatэnda hьkьm bulunmayan hallerde aюaрэdakilerden hangisi/hangilerine bakэlэr?

A) Borзlar Kanunu - TTK
B) TCMB Kanunu
C) Muhasebeyi Umumiye Kanunu
D) Sayэюtay Kanunu
E) Tekdьzen Hesap Planэ Uygulama Genel Tebliрi

ЗЦZЬM: Sermaye Piyasasэ mevzuatэnda hьkьm bulunmayan hallerde; TTK ve BK'na bakэlэr.
Doрru Cevap A юэkkэdэr.SORU 24: Aюaрэdakilerden hangisi Sermaye Piyasasэ aracэ sayэlmayan unsurlardan biri deрildir?

A) Nakit Para
B) Varlэрa Dayalэ Menkul Kэymet
C) Mevduat Sertifikalan
D) Poliзe
E) Зek

ЗЦZЬM: Varlэрa dayalэ menkul kэymetler sermaye piyasasэ araзlarэ arasэnda sayэlmaktadэr. Diрer юэklardaki unsurlar ise genelde para piyasasэ araзlarэ olarak anэlmaktadэr.
Doрru Cevap B юэkkэdэr.SORU 25: Menkul kэymetleri satэn almaya davet aюaрэdakilerden hangisi ile yapэlэr?

A) Эzahname
B) Sirkьler
C) Tescil
D) Эlan
E) Davetiye

ЗЦZЬM: Menkul kэymetleri satэn almaya davet sirkьler ile yapэlэr. Doрru Cevap B юэkkэdэr.