Açıklamalı 25 Soru

Açıklamalı 25 Soru « Sermaye Piyasası Mevzuatı

SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun konularından birisi değildir?

A) Halkın tasarruflarını menkul kıymet yatırımlarına çekerek iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın biçimde katılmalarını sağlamak,
B) Sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içerisinde çalışmasını sağlamak,
C) Tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını sağlamak,
D) Halka açık olmayan anonim ortaklıkların halka arzedilmeyen hisse senedi ihraçlarını düzenlemek,
E) Sermaye piyasasını düzenlemek ve denetlemek,

ÇÖZÜM: SPK'nun konusu; tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin bir şekilde katılmasını sağlamak amacıyla; sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını, düzenlemek ve denetlemektir. (SPK : Madde 1)
Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 2: Aşağıdakilerden hangisi SPK'na tabi değildir?

A) Sermaye piyasası araçlarının halka ihracı,
B) Sermaye piyasası kurumları,
C) Borsalar ve diğer teşkilatlanmış piyasalar,
D) Halka açık olmayan anonim ortakların halka arzedilmeyen hisse senetleri ihracı,
E) Sermaye piyasası faaliyetleri

ÇÖZÜM: Sermaye piyasası araçları, bu araçların ihracı, halka arzı ve satışı, bunları ihraç veya halka arz edenler, borsalar ve diğer teşkilatlanmış diğer piyasalar, sermaye piyasası faaliyetleri, sermaye piyasası kurumlan ve Sermaye Piyasası Kurumları bu kanuna tabidir. Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 3: Ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan ibareleri aynı olan ve şartları SPK'ca belirlenen kıymetli evraklara verilen ad nedir?

A) Menkul Kıymet
B) Türev Araç
C) Finansal araç
D) Hisse Senedi
E) Tahvil

ÇÖZÜM: Soruda sayılan nitelikler genel olarak bütün menkul kıymetlerin nitelikleridir. Doğru Cevap A şıkkıdır.SORU 4: Anonim ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile TTK'nun sermaye artırılmasına dair hükümlerine tabi olmaksızın hisse senedi çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren, ticaret siciline tescil ettirilmiş sermayeye ne ad verilir?

A) Nominal Sermaye
B) Kayıtlı Sermaye
C) Çıkarılmış Sermaye
D) Başlangıç Sermayesi
E) Ödenmiş Sermaye

ÇÖZÜM:

Başlangıç Sermayesi: Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların sahip olmaları zorunlu olan asgari çıkarılmış sermayedir.
Çıkarılmış Sermaye: Kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların satışı yapılmış hisse senetlerini temsil eden sermayeleridir.
Ödenmiş Sermaye: Sermaye hesabı ile ödenmemiş sermaye hesabı arasındaki farktır.
Nominal Sermaye: Bütün hisse senetlerinin ifade ettiği sermayenin defter değeridir. Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 5: Hisse senedi sahibi sayısı kaçı geçen anonim ortaklıkların hisse senetleri halka arz olunmuş sayılır?

A) 50
B) 100
C) 150
D) 250
E) 350

ÇÖZÜM: Pay sahibi sayısı 250' yi aşan anonim ortaklıklar hisse senetlerini halka arzetmiş sayılırlar ve bu ortaklıklar, halka açık anonim ortaklık hükümlerine tabi olurlar. Hisse senetlerini ilan halka arz eden bir anonim ortaklık, ortak sayısı 250'nin altında olsa bile halka açık anonim ortaklık kabul edilir. Doğru Cevap D şıkkıdır..SORU 6: Halka açık anonim ortaklıkların çıkarabilecekleri tahvil tutarının üst sınırını aşağıdakilerden hangisi belirler?

A) Özkaynaklar Toplamı
B) Ödenmiş Sermaye
C) Özkaynaklar - Zarar
D) Kayıtlı Sermaye
E) (Ödenmiş Sermaye+Yedek Akçeler+Yeniden Değerleme Artış Fonu) - Zarar

ÇÖZÜM: Halka açık anonim ortaklıkların ihraç edebilecekleri tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin toplam tutarı, Kurula gönderilen bağımsız denetimden geçmiş son mali tabloda yer alan çıkarılmış sermaye veya ödenmiş sermaye ile genel kurulca onaylanan son mali tabloda görülen yedek akçelerin ve yeniden değerleme artış fonunun toplamından varsa, zararların indirilmesinden sonra kalan miktarı geçemez.
Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 7: Halka açık anonim ortaklıkların kar dağıtımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) HAAO'lar anasözleşmesinde birinci temettü oranının gösterilmesi zorunludur.
B) Yönetim kurulu üyelerine ve personele kardan pay dağıtılabilmesi için anasözleşmede bu konuda hüküm bulunması gerekir.
C) Kardan yasalarca belirtilen yedek akçeler ayrılmadan yönetim kurulu üyelerine kardan pay dağıtılamaz.
D) HAAO'lar anasözleşmelerinde hüküm bulunması, ve genel kurulun yönetim kurulunu yetkilendirmesi koşuluyla temettü avansı dağıtabilirler.
E) Birinci temettü dağıtılmadan personele ve yönetim kurulu üyelerine kârdan pay dağıtılabilir.

ÇÖZÜM: Birinci temettü dağıtılmadan personele ve yönetim kurulu üyelerine kârdan pay dağıtılamaz. Doğru cevap E şıkkıdır.SORU 8: Sermaye Piyasası Kurulu üyeleri göreve başlamadan önce aşağıdakilerden hangisinin huzurunda yemin ederler?

A) Yargıtay
B) Danıştay
C) Başbakan
D) Cumhurbaşkanı
E) Maliye Bakanı

ÇÖZÜM: Kurul başkan ve üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Divanı huzurunda görevlerinin devamı süresince Kurulun işlerini tam bir dikkat ve dürüstlük içinde yürüteceklerine, Kanun hükümlerine aykırı hareket etmeyeceklerine ve ettirmeyeceklerine dair yemin ederler.
Doğru Cevap A şıkkıdır.SORU 9: SPKurulunun aşağıdaki işlerden hangisini Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler odası ile istişare ederek belirlemesi gerekir?

A) Sermaye piyasası araçlarının kurul kaydına alınması,
B) Bağımsız denetleme faaliyetlerinde bulunacak kuruluşların, kuruluş şartlarının ve çalışma esaslarının belirlenmesi,
C) Sermaye piyasası araçlarının ihraç limitlerinin belirlenmesi,
D) Aracı kurumların kuruluş ve çalışma esaslarının belirlenmesi,
E) Borsada işlem görecek hisse senetlerinin belirlenmesi

ÇÖZÜM: S.P. Kurulu, sermaye piyasasında bağımsız denetleme yapacak kuruluşların, kuruluş ve çalışma esaslarını Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ile istişarede bulunarak belirlemek zorundadır.
Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 10: Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kurul, biri birinci, biri ikinci başkan olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.
B) Kurul, başkan dahil en az beş üyenin hazır bulunmasıyla toplanır ve salt çoğunlukla karar verir.
C) Kurul, gerektiğinde sözleşmeli uzman personel çalıştırabilir.
D) Kurulun bütün giderleri emrinde kurulacak bir fondan karşılanır.
E) Kurul üyeleri 5 yıl süre ile seçilirler.

ÇÖZÜM: Kurul üyeleri 6 yıl süre ile seçilirler. Doğru Cevap E şıkkıdır


.
SORU 11: Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası kurumlarından birisi değildir?

A) Aracı Kurumlar
B) Yatırım Ortaklıkları
C) Yatırım Fonları
D) Factoring Şirketleri
D) Yatırım Danışmanlığı Şirketleri

ÇÖZÜM: Factoring şirketleri sermaye piyasası kurumlan olmayıp, işletmelerin yurtiçi alacaklarını ve bunlara ait riskleri satın alan uzmanlaşmış şirketlerdir.
Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 12: Aşağıdakilerden hangisi aracı kurumların kuruluş ve faaliyetleri ile ilgili olarak yanlış bir ifadedir?

A) Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları gerekir.
B) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması gerekir.
C) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması gerekir.
D) Hisselerin devri sırasında SPK' dan izin alınması zorunludur.
E) Müfettiş çalıştırma zorunlulukları yoktur.

ÇÖZÜM: Aracı kurumların, işlemlerinin sermaye piyasası mevzuatına uygunluğunu denetlemek üzere yeteri kadar müfettiş çalıştırmaları zorunludur.
Doğru Cevap E şıkkıdır..SORU 13: Sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföylerini işletmek amacıyla kurulan anonim ortaklıklar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aracı Kurumlar
B) Yatırım Ortaklıkları
C) Yatırım Fonları
D) Portföy Yönetim Şirketleri
E) Döviz Büfeleri

ÇÖZÜM: Yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer değerli madenler portföylerini işletmek amacıyla kurulan anonim ortaklıklardır. Bu portföy bir yatırım aracından oluşabileceği gibi bunların karması da olabilir.

NOT: Gayrimenkul yatırım ortaklıklarında aracı kurumlardan farklı olarak, kuruluşta ve sermaye artırımında ayni sermaye konabilir.
Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 14: Aşağıdaki sermaye piyasası kurumlarında hangisi tüzel kişiliğe sahip değildir?

A) Aracı Kurumlar
B) Yatırım Ortaklıkları
C) Yatırım Fonları
D) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
E) Hiçbiri

ÇÖZÜM: Halktan katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre sermaye piyasası araçları, gayrimenkul, altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığına "Yatırım Fonu" denir.

Yatırım fonu tüzel kişiliğe sahip değildir. Ancak mal varlığı kurucunun mal varlığından ayrıdır. Kurucu fonu, katılımcıların haklarını koruyacak şekilde temsil eder, yönetir ve denetler. Fon varlığının korunması ve saklanmasından kurucu sorumludur.
Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU: Aşağıdakilerden hangisi S P. Kanunu ile düzenlenmiş olan diğer sermaye piyasası kurumlarından birisi değildir?

A) Yatırım Danışmanlığı Şirketleri
B) Portföy Yönetim Şirketleri
C) Varlık Yönetim Şirketleri
D) Risk Sermayesi Yatırım Fonları
E) Leasing Şirketleri

ÇÖZÜM: Aracı kurumlar, yatırım ortaklıkları ve yatırım fonlarının dışında kalan diğer sermaye piyasası kurumları aşağıdaki şekilde sayılmıştır:

a) Sermaye piyasası araçlarının saklanması ve takasını sağlayan kuruluşlar,
b) İhraççıların ve sermaye piyasası kuruluşların denetimi ile uğraşan kuruluşlar,
c) Yatırım danışmanlığı şirketleri,
d) Portföy yönetimi şirketleri,
e) Varlık yönetim şirketleri,
f) Genel finans ortaklıkları,
g) İpoteğe dayalı menkul kıymetler kuruluşu,
h) Risk sermayesi yatırım fonları
ı) Risk sermayesi yatırım ortaklıkları,
j) Vadeli işlemler aracılık şirketleri ve portföy saklama şirketleri
k) Portföy saklama şirketleri.

Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 16: "Yatırımcıları Koruma Fonu" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bütün aracı kurumların fona katılmaları zorunludur.
B) Fon, merkezi kayıt kuruluşu tarafından idare ve temsil olunur.
C) Fon, Sayıştay tarafından denetlenir.
D) Fonun gelirleri ve işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
E) Fon varlığı rehnedilebilir, haczedilebilir, teminat gösterilebilir.

ÇÖZÜM: Yatırımcıları Koruma Fonu, Mevduat Sigortası Fonu'na benzer şekilde fonksiyon görmektedir. Fon varlığı rehnedilemez, haczedilemez ve teminat gösterilemez.
Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 17: Hisse senetlerinin ön talep toplam şeklinde halka arzıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ön talep toplama süresi 30 günü geçemez.
B) Ön talep toplama ile elde edilen sonuçlar reklam yapmak amacıyla kullanılamaz.
C) Ön talepte, talepte bulunanlar için bir yükümlülük doğurmakta ve bağlayıcılık oluşturmaktadır.
D) Ön talep toplam başlamadan en az l iş günü önce ön talep toplama başlangıç ve bitiş tarihi aracı kuruluş tarafından Kurul' a bildirilir.
E) Ön talep toplama sonuçlan, sürenin bitimini takip eden 2 iş günü içinde ve satışa başlamadan önce aracı kuruluş tarafından Kurul' a bildirilir.

ÇÖZÜM: Hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasından Önce, belirli bir fiyat aralığından, yatırımcıların olası talepleri, talepte bulunanlar için herhangi bir yükümlülük ve bağlayıcılık oluşturmaksızın, aracı kuruluşlar tarafından toplanabilir.
Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 18: Oydan yoksun Hisse senetleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) OYHS çıkarabilmenin üst sınırı; ödenmiş sermayenin %50'dir.
B) OYHS ihracı için kar payında imtiyaz (öncelik)tanınması zorunludur.
C) OYHS ihracı için tasfiyede imtiyaz (öncelik) tanınması zorunludur.
D) Ortaklık 3 yıl arka arkaya kar dağıtmazsa, OYHS sahipleri bu durumun kesinleştiği genel kurul toplantı tarihini izleyen yıl, esas sermayeye katılmaları oranında oy hakkını elde ederler.
E) Ana sözleşmede hüküm bulunmak kaydıyla, OYHS, ihracından itibaren en az 10 yıl sonra oy hakkı doğabilir.

ÇÖZÜM: OYHS ihracında, ortaklık ana sözleşmesinde hüküm bulunmak koşuluyla, OYHS sahiplerine tasfiye bakiyesinde imtiyaz tanınabilir. Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 19: Sermaye Piyasası Mevzuatındaki "halka arz" hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Genel ve katma bütçeli idareler tarafından ihraç olunacak sermaye piyasası araçlarının kurula kaydettirilmesi zorunlu değildir.
B) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin hisse senetleri halka arz yoluyla satılamaz.
C) Halka arz yoluyla satılan hisse senedi bedellerinin tam olarak nakden Ödenmesi şarttır.
D) Halka açık anonim şirketlerin esas sözleşmelerinin değiştirilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmadan önce S.P. Kurulunun uygun görüşünün alınması zorunludur.
E) Limited şirketler hisse senetlerini halka arz edebilirler.

ÇÖZÜM: Limited şirketlerin sermayesi paylara bölünmüş ve 25.000.000 TL'nin katları olmasına rağmen halka arz edilemez.
Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 20: Merkezi Kayıt Kuruluşu hangi hukuki statüde kurulur?

A) Adi Ortaklık
B) Anonim Ortaklık
C) Limited Ortaklık
D) Kolektif Ortaklık
E) Komandit Ortaklık

ÇÖZÜM: Merkezi kayıt kuruluşunun "Anonim Ortaklık" statüsünde kurulması zorunludur.
Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 21: Merkezi Kayıt kuruluşu, sermaye piyasası araçları ve bunlara ait hakları kimler itibariyle izler?

A) İhraçcılar, Aracı kuruluşlar, Hak Sahipleri
B) SPK, İMKB; Aracı Kuruluşlar
C) îhraçcılar, Hak Sahipleri
D) SPK, İMKB
E) Aracı Kuruluşlar

ÇÖZÜM: Merkezi kayıt kuruluşu sermaye piyasası araçları ve bunlara ait hakları,
1. İhraçcılar
2. Aracı kuruluşlar ve
3. Hak sahipleri itibariyle izlerler.

Doğru Cevap A şıkkıdır.SORU 22: SPK tarafından kayden izlenmesi kararlaştırılan ve sahibine eşit haklar veren Sermaye piyasası araçlarını temsil etmek üzere çıkarılan belgeye ne ad verilir?

A) Depo Sertifikası
B) Toplu Saklama Senedi
C) Sirküler
D) İzahname
E) Takasbank Belgesi

ÇÖZÜM: Bu belgelere toplu saklama senedi adı verilmektedir. Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 23: SPK Mevzuatında hüküm bulunmayan hallerde aşağıdakilerden hangisi/hangilerine bakılır?

A) Borçlar Kanunu - TTK
B) TCMB Kanunu
C) Muhasebeyi Umumiye Kanunu
D) Sayıştay Kanunu
E) Tekdüzen Hesap Planı Uygulama Genel Tebliği

ÇÖZÜM: Sermaye Piyasası mevzuatında hüküm bulunmayan hallerde; TTK ve BK'na bakılır.
Doğru Cevap A şıkkıdır.SORU 24: Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası aracı sayılmayan unsurlardan biri değildir?

A) Nakit Para
B) Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
C) Mevduat Sertifikalan
D) Poliçe
E) Çek

ÇÖZÜM: Varlığa dayalı menkul kıymetler sermaye piyasası araçları arasında sayılmaktadır. Diğer şıklardaki unsurlar ise genelde para piyasası araçları olarak anılmaktadır.
Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 25: Menkul kıymetleri satın almaya davet aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?

A) İzahname
B) Sirküler
C) Tescil
D) İlan
E) Davetiye

ÇÖZÜM: Menkul kıymetleri satın almaya davet sirküler ile yapılır. Doğru Cevap B şıkkıdır.