Aзэklamalэ 23 Soru

Aзэklamalэ 23 Soru « Men. Kэy. Diр. Ser.

SORU 1: Aюaрэdakilerden hangisi menkul kэymetlerin ortak цzelliklerinden biri deрildir?

A) Dцnemsel gelir getirmesi
B) Nama ve hamiline yazэlэ olmasэ
C) Эbarelerinin aynэ olmasэ
D) Ortaklэk veya alacaklэlэk hakkэ saрlamasэ
E) Yцnetime katэlma hakkэ saрlamasэ

ЗЦZЬM: Menkul kэymetler; "ortaklэk veya alacaklэlэk saрlayan, belli bir meblaрэ temsil eden, yatэrэm aracэ olarak kullanэlan, dцnemsel getir getiren, misli nitelikte, seri halde зэkarэlan, ibareleri aynэ olan ve юartlarэ kurulca belirlenen kэymetli evraktэr." юeklinde tanэmlanэr. Tanэmda da gцrьleceрi gibi A, B, C ve D юэklarэ menkul kэymetlerin ortak цzellikleri arasэnda deрildir. Doрru Cevap E юэkkэdэr.SORU 2: Aюaрэdakilerden hangisi menkul kэymet deрildir?

A) Hisse senedi
B) Tahvil
C) Hazine bonosu
D) Зek
E) Finansman Bonosu

ЗЦZЬM: Menkul kэymetler olarak;

- Hisse senedi
- Tahvil faiz kuponlarэ
- Hisse senedi tьrevleri
- Hazine bonolarэ
- Geзici ilmьhaberler
- Katэlma intifa senetleri
- Yeni pay alma kuponlarэ
- Kвr ve zarar ortaklэрэ belgeleri
- Tahviller
- Banka bonolarэ
- Tahvil tьrevleri

Doрru cevap D юэkkэdэr.SORU 3: Vadesi 60 gьnden az 720 gьnden зok olmamak ьzere ihraзcэ tarafэndan belirlenen, ihraзcэlarэn borзlu sэfatэyla dьzenleyip kur kaydэna alэnmak suretiyle ihraз ederek sattэklarэ emre veya hamiline yazэlэ menkul kэymet niteliрindeki kэymetli evrak aюaрэdakilerden hangisidir?

A) Hazine bonosu
B) Hisse senedi
C) Finansman bonosu
D) Tahvil
E) Gelir ortaklэрэ senedi

ЗЦZЬM: Vadelerinin kэsalэрэ nedeniyle para piyasasэ aracэ olarak kabul edilen finansman bonolarэnэn nominal deрeri anapara ile faiz iзerir. Doрru Cevap C юэkkэdэr.SORU 4: Menkul kэymetlerin ihraз edildiрi ьlke dэюэndaki baюka ьlkelerde de halka arz edilmesinde kullanэlan ve asэl menkul kэymetleri temsil eden belgelere ne denir?

A) Depo sertifikasэ
B) Devlet tahvili
C) Gelir ortaklэрэ senedi
D) Зek
E) Mevduat sertifikasэ

ЗЦZЬM: Depo sertifikasэ, Takasbank veya Sermaye Piyasasэ Kurulu'nca uygun gцrьlen saklama kuruluюlarэnda depo edilen yabancэ menkul kэymetleri temsilen зэkarэlan ve bu menkul kэymetlerin verdiрi haklarэ aynen saрlayan, bunlara цzdeю hamiline yazэlэ, nominal deрeri temsil ettiрi yabancэ menkul kэymetin para birimi cinsinden ifade edilen sermaye piyasasэ aracэdэr.
Doрru Cevap A юэkkэdэr.SORU 5: Aюaрэdakilerden hangisi hisse senedi зэkaracak kuruluюlar arasэnda deрildir?

A) Anonim юirketler
B) Bankalar
C) Sigorta юirketleri
D) Limited юirketler
E) Sermayesi paylara bцlьnmью komandit юirketler

ЗЦZЬM: Hisse senetleri sadece sermaye юirketi niteliрinde olan anonim юirketler ve anonim юirket statьsьnde kurulan diрer юirketler tarafэndan зэkarabilir. Ayrэca цzel kanunlarla kurulan bazэ kuruluюlar da hisse senedi зэkarabilir. Hisse senedi ihraз edebilecek юirket ve kuruluюlar;
- Anonim юirketler
-Цzel kanunla kurulmuю kurumlar (T.C.M.B, bankalar, anonim юirket юeklinde kurulmuю iktisadi devlet teюekkьlleri, Kamu Эktisadi Teюekkьlleri (KЭT), baрlэ ortaklэklar, sigorta юirketleri v.b.)
Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 6: Aюaрэdakilerden hangisi hisse senedi tьrlerinden biri deрildir?

A) Эmtiyazlэ hisse senetleri
B) Primsiz hisse senetleri
C) Bedelli hisse senetleri
D) Kurucu hisse senetleri
E) Vadeli hisse senetleri

ЗЦZЬM : Hisse senedi tьrlerini aюaрэdaki юekilde sэnэflandэrabiliriz;

- Hamiline ve nama yazэlэ hisse senetleri
- Adi ve imtiyazlэ hisse senetleri
- Bedelli ve bedelsiz hisse senetleri
- Primli ve primsiz hisse senetleri
- Kurucu ve intifa senetleri

Doрru Cevap E юэkkэdэr.SORU 7: Bir iюletmenin varlэрэnэn belli bir sьre iзinde zorunlu satэюэ ile saрlanabilecek deрerden tьm borзlar цdendikten sonra kalan miktarэn hisse senedi sayэsэna bцlьnmesiyle bulunan deрer aюaрэdakilerden hangisidir?

A) Defter deрeri
B) Piyasa deрeri
C) Tasfiye deрeri
D) Gerзek deрer
E) Nominal deрer

ЗЦZЬM: Hisse senedinin baюlэca deрer tanэmlamalarэ aюaрэdaki юekildedir;

Defter deрeri; Bir iюletmenin цzsermaye toplamэnэn pay senedi sayэsэna bцlьnmesiyle belirlenen deрerdir.

Эюleyen teюebbьs deрeri; Эюletmenin bir bьtьn olarak, зalэюэr durumda devredilmesi halinde bulunacak deрerdir.

Net aktif deрeri; Hisse senedinin belli bir faaliyet dцnemi sonunda (genellikle bir yэl) dьzenlenen bilanзodaki net aktif tutarэ ile belirlenen deрerdir.

Gerзek deрer; bir pay senedinin gerзek deрeri, o pay senedinin ait olduрu iюletmenin varlэklarэ, kвrlэlэk durumu, daрэtэlan kвr paylarэ, sermaye yapэsэ gibi deрiюkenlerin belirlediрi deрer olarak tanэmlanэr.

Tasfiye deрeri; Bir iюletmenin varlэрэnэn belli bir sьre iзinde zorunlu satэюэ ile saрlanabilecek deрerden tьm borзlar цdendikten sonra kalan miktarэn hisse senedi sayэsэna bцlьnmesiyle bulunan deрerdir. Doрru Cevap C юэkkэdэr.SORU 8:

I. Nominal fiyat, hisse senedinin ьzerinde yazэlэ fiyattэr.
II. Hisse senedi alacaklэlэk hakkэ saрlar.
III. Menkul kэymetler misli nitelikte зэkarэlэrlar.
IV.Зek, bir menkul kэymettir.

Yukarэdaki ifadelerden hangisi doрrudur?

A) I ve II
B) Yalnэz I
C) I ve III
D) I, II, III
E) III ve IV

ЗЦZЬM: Зek bir menkul kэymet deрildir. Hisse senetleri ortaklэk hakkэ saрlar, alacaklэlэk hakkэ saрlamazlar. L ve III. ifadeler doрrudur. Doрru Cevap C юэkkэdэr.SORU 9: Aюaрэdakilerden hangisi, anonim юirketlerin sermaye artэrэmэ nedeniyle ihraз ettikleri hisse senetlerini цncelikle mevcut ortaklarэn satэn almalarэm saрlar?

A) Oy hakkэ
B) Rьзhan hakkэ
C) Эmtiyazlэ hakkэ
D) Kвrpayэ alma hakkэ
E) Opsiyon hakkэ

ЗЦZЬM: Rьзhan hakkэ; anonim юirketlerin sermaye artэrэmэ nedeniyle ihraз ettikleri hisse senetlerini цncelikle mevcut ortaklarэn satэn almalarэnэ saрlar. Doрru Cevap B юэkkэdэr.SORU 10: Nominal deрerlerinden yьksek bir bedelle ihraз edilen hisse senetlerine ne ad verilir?

A) Primsiz hisse senetleri
B) Primli hisse senedi
C) Эmtiyazlэ hisse senedi
D) Bedelli hisse senedi
E) Kurucu hisse senedi

ЗЦZЬM: Tьrk hukuk sisteminde nominal deрeri bulunmayan hisse senedi ihracэ sцz konusu deрildir. Ьzerinde yazэlэ deрer ile ihraз edilen hisse senetlerine primsiz, nominal deрerlerinden yьksek bir bedelle ihraз edilen hisse senetlerine primli hisse senedi denir.
Doрru Cevap B юэkkэdэr.SORU 11: Aюaрэdakilerden hangisi hisse senetlerinin halka arzэnda satэю yцntemlerinden biri deрildir?

A) Sabit fiyatla talep toplanmasэ
B) Borsada satэю yцntemi
C) Bankalar tarafэndan satэlmasэ
D) Bankalar tarafэndan satэlmasэ
E) Talep toplanmaksэzэn satэю yцntemi

ЗЦZЬM: Hisse senetlerinin halka arzэnda satэю yцntemlerini, talep toplam yцntemi, talep toplamaksэzэn satэю yцntemi ve borsada satэю yцntemi olarak ьзe ayэrabiliri z.Talep toplama yцnteminde de sabit fiyatla talep toplanmasэ ve fiyat teklifi alma yoluyla talep toplanmasэ olarak ikiye ayэrabiliriz.
Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 12: Sahibine esas sцzleюmede belirtilen hьkьmler gereрince diрer bazэ hisse senetleri sahiplerine gцre kвr payэ, oy hakkэ gibi hususlarda ayrэcalэk saрlayan hisse senetleri aюaрэdakilerden hangisidir?

A) Primli hisse senetleri
B) Adi hisse senetleri
C) Эmtiyazlэ hisse senetleri
D) Bedelli hisse senetleri
E) Oydan yoksun hisse senetleri

ЗЦZЬM: Hisse senetleri ana sцzleюmede aksine bir hьkьm yoksa sahiplerine eюit haklar saрlar. Bu tip hisse senetlerine adi hisse senedi denir. Bir kэsэm hisse senetleri ise kвra iюtirak ve genel kurulda oy kullanma bakэmэndan ana sцzleюme ile sahiplerine imtiyazlэ haklar tanэyabilir. Bu tьr hisse senetlerine imtiyazlэ hisse senetleri denir.
Doрru Cevap C юэkkэdэr.SORU 13: Aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

A) Tahvil bir menkul kэymettir.
B) Mevduat sertifikalarэ bir menkul kэymettir.
C) Kвr/zarar ortaklэрэ belgesi menkul kэymettir.
D) Hazine bonosu bir menkul kэymettir.
E) Finansman bonosu bir menkul kэymettir.

ЗЦZЬM: Mevduat sertifikalarэ yьrьrlьkte olan bir menkul kэymet deрildir. Tahvil, kвr/zarar ortaklэрэ belgesi, hazine bonosu ve finansman bonosu ise yьrьrlьkteki menkul kэymetlerdir.
Doрru Cevap B юэkkэdэr.SORU 14: Ortaklэklarэn sermaye artэrэmэ ile ihraз edebilecekleri oy hakkэ hariз, sahibine kвr payэndan ve istendiрinde tasfiye bakiyesinden imtiyazlэ olarak yararlanma hakkэnэ ve diрer ortaklэk haklarэnэ veren hisse senetleri aюaрэdakilerden hangisidir?

A) Primli hisse senetleri
B) Oydan yoksun hisse senetleri
C) Bedelli hisse senetleri
D) Bedelsiz hisse senetleri
E) Эmtiyazlэ hisse senetleri

ЗЦZЬM: Anonim ortaklэklar esas sцzleюmelerinde hьkьm bulunmak юartэyla oy hakkэ hariз, sahibine kвr payэndan ve istendiрinde tasfiye bakiyesinden imtiyazlэ olarak yararlanma hakkэ saрlayan hisse senetlerini halka arz edebilirler. Bu tьr hisse senetlerine oydan yoksun hisse senetleri denir.
Doрru Cevap B юэkkэdэr.SORU 15: Aюaрэdaki tahville ilgili bilgilerden hangisi yanlэюtэr?

A) Tahvil bir borз senedidir.
B) Tahvil юirket sermayesine katэlma hakkэ saрlar.
C) Tahvil bir menkul kэymettir.
D) Tahvilde bir vade vardэr.
E) Tahvil alacaklэlэk hakkэ saрlar.

ЗЦZЬM:

Tahvillerin цzelliklerini aюaрэdaki юekilde sэralayabiliriz;
- Tahvil bir borз senedidir.
- Tahvil sahibi tahvil зэkaran kuruluюun uzun vadeli alacaklэsэdэr.
- Tahvilin getiriюi belli ve sabittir.
- Tahvilde kesin bir vade vardэr ve bu vade sonunda tahvil sahibi ile юirket arasэndaki hukuki iliюki sona erer.
- Tahvil sahibi юirketin aktifi ьzerindeki alacaрэndan baюka hiзbir hakka sahip deрildir. Юirketin yцnetimine katэlamaz.
- Tahvil bir menkul kэymettir.

Doрru Cevap B юэkkэdэr.SORU 16: Aюaрэdakilerden hangisi tahvil tьrlerinden biri deрildir?

A) Devlet tahvilleri
B) Primli tahviller
C) Garantili tahviller
D) Baюabaю tahviller
E) Bedelli tahviller

ЗЦZЬM:

Tahvil tьrlerini aюaрэdaki юekilde sэralayabiliriz;

- Devlet tahvilleri - Цzel sektцr tahvilleri
- Primli tahviller - Baюabaю tahviller
- Эkramiyeli tahviller
- Nama ve hamiline tahviller
- Garantili ve garantisiz tahviller
- Sabit ve deрiюken faizli tahviller
- Эndeksli tahviller

Doрru Cevap E юэkkэdэr.SORU 17:

I. Nominal deрerinden daha aюaрэ bedelle satэюa зэkarэlan tahvillere primli tahvil denir.
II. Tahvil ьzerinde yazэlэ deрerle satэюa зэkarэlэyorsa buna baюa-baю tahvil denir.
III. Tahvil bir menkul kэymet deрildir. IV Tahvil ortaklэk hakkэ saрlar.

Tahvillerle ilgili yukarэdaki bilgilerden hangisi doрrudur?

A) Yalnэz II
B) I ve II
C) I, II, III ve IV
D) Yalnэz I
E) III ve IV

ЗЦZЬM:1 ve II. deki tahvillerle ilgili bilgiler doрrudur. Tahvil bir menkul kэymettir. Tahvil alacaklэlэk hakkэ saрlar ortaklэk hakkэ saрlamaz.
Doрru Cevap B юэkkэdэr.SORU 18: Devletin bir yэldan kэsa vadeli finansman gereksinimlerini karюэlamak amacэyla зэkartэlan iз borзlanma belgelerine ne ad verilir?

A) Tahvil
B) Hisse senedi
C) Hazine Bonosu
D) Gelir ortaklэрэ senedi
E) Finansman bonosu

ЗЦZЬM: Hazine bonolarэ kэsa vadeli bir para piyasasэ aracэ olma цzelliрi ile para politikalarэnэn yьrьtьlmesinde ve ekonomide fon hareketinde цnemli roller yьklenen bir menkul kэymet tьrьdьr.
Doрru Cevap C юэkkэdэr.SORU 19: Kamu kurum ve kuruluюlarэna ait alt yapэ tesislerinin gelirlerine gerзek ve tьzel kiюilerin ortak olmasэ iзin зэkarэlan hamiline yazэlэ senetlere ne ad verilir?

A) Hazine bonosu
B) Hisse senedi
C) Katэlma intifa senedi
D) Gelir ortaklэрэ senedi
E) Mevduat sertifikasэ

ЗЦZЬM: Gelir ortaklэрэ senetleri, kцprь, baraj, elektrik santrali, karayolu, demiryolu, telekomьnikasyon sistemleri ile sivil kullanэma yцnelik deniz ve hava limanlarэ ile benzerlerinden, kamu kurum ve kuruluюlarэna ait olanlarэn gelirlerine, gerзek ve tьzel kiюilerin ortak olmasэ iзin зэkarэlacak senetlerdir.
Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 20: Kanun hьkьmleri uyarэnca halktan katэlma belgeleri karюэlэрэnda toplanan; belge sahipleri hesabэna riskin daрэtэlmasэ ilkesi ve inanзlэ mьlkiyet esaslarэna gцre portfцy iюletmek amacэyla kurulan malvarlэрэ aюaрэdakilerden hangisidir?

A) Yatэrэm ortaklэрэ
B) Aracэ kurum
C) Yatэrэm fonu
D) Portfцy yцnetim юirketi
E) Цzel finans kurumlan

ЗЦZЬM: Yatэrэm fonlarэ, finansal aracэlardan olup, halka katэlma belgeleri satan ve elde ettiрi geliri deрiюik menkul kэymetlerden зeюitlendirilmiю portfцylere yatэran kuruluюlardэr. Yatэrэm fonlarэnэn tьzel kiюiliрi yoktur. Fonun mal varlэрэ kurucunun mal varlэрэndan ayrэdэr.
Doрru Cevap C юэkkэdэr.SORU 21: Sermaye piyasasэ araзlarэ ile ulusal ve uluslar arasэ borsalarda veya borsa dэюэ organize piyasalarda iюlem gцren altэn ve diрer kэymetli madenler portfцyь iюletmek amacэyla anonim юirket юeklinde ve kayэtlэ sermaye esasэna gцre kurulan sermaye piyasasэ kurumlan aюaрэdakilerden hangisidir?

A) Yatэrэm fonu
B) Leasing юirketleri
C) Aracэ kurumlar
D) Yatэrэm ortaklэklarэ
E) Portfцy yцnetim юirketi

ЗЦZЬM: Yatэrэm ortaklэklarэnэn baюlэca iюlevleri юunlardэr;

- Ortaklэk portfцyьnь oluюturmak, yцnetmek, gerektiрinde portfцyde deрiюiklikler yapmak.
- Portfцy зeюitlendirmesi yoluyla riski minimum dьzeye indirebilmek iзin gerekli tedbirleri almak,
- Menkul kэymetlere, mali piyasa ve kurumlara, ortaklэklara iliюkin geliюmeleri sьrekli izlemek ve portfцy yцnetimiyle ilgili olarak gerekli цnlemleri almak,
- Portfцyьn deрerini korumaya ve artэrmaya yцnelik araюtэrmalar yapmak.

Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 22: Aюaрэdakilerden hangisi Varlэрa Dayalэ Menkul Kэymet ihraз edebilecek kurumlar arasэnda deрildir?

A) Bankalar
B) Finansal kiralamaya yetkili kuruluюlar
C) Genel finans ortaklэklarэ
D) Gayrimenkul yatэrэm ortaklэklarэ
E) Kooperatifler

ЗЦZЬM:

VDMK ihraз edebilecek kurumlar;

- Bankalar,
- Finansal kiralamaya yetkili kuruluюlar,
- Genel finans ortaklэklarэ,
- Gayrimenkul yatэrэm ortaklэklarэ,
- Finansman юirketleridir.

Doрru Cevap E юэkkэdэr.SORU 23: Эhraзcэlarэn bedellerini inюa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin finansmanэnda kullanэlmak ьzere ihraз ettikleri, nominal deрerleri eюit, hamiline yazэlэ menkul kэymet aюaрэdakilerden hangisidir?

A) Gelir ortaklэрэ senedi
B) Hazine bonosu
C) Katэlma intifa senedi
D) Gayrimenkul sertifikalan
E) Tahvil

ЗЦZЬM: Gayrimenkul sertifikalarэ sahipleri gerekli sayэda sertifikaya sahip olarak vade sonunda inюa edilecek gayrimenkulu devralabilirler ya da ilan edilen faizi elde edebilirler.
Doрru Cevap D юэkkэdэr.