Cevaplэ Sorular 81-100

Cevaplэ Sorular 81-100 « Men. Kэy. Diр. Ser. Piy.

81. Banka garantili bonolarэn tedavьl limiti nedir?

a) Baрэmsэz denetimden geзmiю 6 aylэk hesap цzetinde gцrьlen; цdenmiю sermaye+yeniden deрerleme artэю fonu+yedek akзe-zararlar

b) Baрэmsэz denetimden geзmiю 6 aylэk hesap цzetinde gцrьlen; цdenmiю sermaye+yeniden deрerleme artэю fonu-zararlar

c) Baрэmsэz denetimden geзmiю 3'er aylэk hesap цzetinde gцrьlen; цdenmiю sermaye+yeniden deрerleme artэю fonu-zararlar

d) Baрэmsэz denetimden geзmiю 3'er aylэk hesap цzetinde gцrьlen; цdenmiю sermaye+yeniden deрerleme artэю fonu+yedek akзe-zararlar

e) Baрэmsэz denetimden geзmiю 6 aylэk hesap цzetinde gцrьlen; цdenmiю sermaye+yeniden deрerleme artэю fonu+yedek akзe-zararlar


82. Эhraззэlarэn bedellerini inюa edilecek olan gayrimenkul projelerinin finansmanэnda kullanэlmak ьzere ihraз ettikleri menkul kэymet aюaрэda-kilerden hangisidir?

a) Varlэрa dayalэ menkul kэymet
b) Finansman bonosu
c) Gayrimenkul sertifikalarэ
d) Gelir ortaklэрэ senedi
e) Yatэrэm fonu katэlma belgesi


83. Halktan katэlma belgeleri karюэlэрэnda toplanan paralarla belge sahipleri hesabэna,riskin daрэtэlmasэ ilkesi esaslarэna gцre oluюturulan varlэklarla portfцy iюletmek amacэ ile oluюturulan mal varlэрэ aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Finansman bonosu
b) Gelir ortaklэрэ senedi
c) Gayrimenkul sertifikalarэ
d) Yatэrэm ortaklэрэ
e) Yatэrэm fonlarэ


84. Yatэrэm fon kurma limiti aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Yedek akзe + YDDAF - zararlar x 3
b) Цdenmiю / зэkarэlmэю sermaye4 - Yedek akзe + YDDAF - zararlar x 10
c) Цdenmiю / зэkarэlmэю sermaye + Yedek akзe + YDDAF - maliyet artэю fonu x 6
d) Цdenmiю / зэkarэlmэю sermaye + Yedek akзe + YDDAF - maliyet artэю fonu
e) Цdenmiю / зэkarэlmэю sermaye + Yedek akзe + YDDAF - zararlar x 10


85. Yatэrэm fonunun sona ermesi aюaрэdaki koюullarэn hangisinin gerзekleюmesi ile oluюmaz?

a) Fon iз tьzьрьnde bir sьre цngцrьlmью ise bu sьrenin sona ermesi
b) Kurucunun fon kurma koюullarэnэ yitirmesi
c) Katэlma belgelerinin deрerinin dьюmesi
d) Fon sьresiz ise kurucunun kurulun uygun gцrьюьnь aldэktan sonra l ay цncesinden feshi ihbar etmesi
e) Kurucunun mali durumunun zayэflamasэ


86. Aюaрэdakilerden hangisi ihtiyat ayэrma koюullarэndan deрildir?

a) Hisse senedi fonlarэnda birim katэlma belgesi fiyatэnэn deрer artэю oranэ bir цnceki deрere gцre %2 veya fazla olursa, %2'yi aюan deрer artэюэ durumunda

b) Hisse senedi fonlarэnda birim katэlma belgesi fiyatэnэn deрer azalэю oranэ bir цnceki deрere gцre %2 veya fazla olursa, %2'yi aюan deрer azalэюэ durumunda

c) Эhtiyat tutarэ fon portfцy deрerinin %10'nu geзemez

d) Эhtiyat tutarэ fon portfцy deрerinin %2'sini geзemez

e) Эhtiyat tutarэ fon portfцy deрerinin %5'ini geзemez


87. Depo sertifikalarэnэn iюlem saatleri aюaрэdakilerden hangisidir?

a) 14:00-16:00
b) 09:30-12:00
c) 10:00-12:00
d) 13:00-16:00
e) 14:00-17:00


88. Aюaрэdakilerden hangisi devlet tahvili fiyatlarэ iзin geзerlidir?

a) Hisse senetleri fiyatlarэ artэnca devlet tahvili fiyatlarэ dьюer
b) Dцviz fiyatlarэ artэnca devlet tahvili fiyatэ dьюer
c) Piyasa faizleri artэnca devlet tahvili fiyatlarэ dьюer
d) Hazine bonosu fiyatlarэ artэnca devlet tahvili fiyatlarэ dьюer
e) Emisyon artэnca devlet tahvili fiyatlarэ dьюer


89. Bir tahvilin fiyatэ aюaрэdaki faktцrlerden hangisinden doрrudan etkilenir?

a) Hisse senedi fiyatlarэndan
b) Piyasa faiz oranlarэndan
c) Tahvil ihraз tutarlarэndan
d) Tahvil vadesinden
e) Hьkьmet politikalarэndan


90. Aюaрэdakilerden hangisi hisse senetlerinin yatэrэmcэlarэna saрladэрэ haklardan birisi deрildir?

a) Tasfiye durumunda birinci sэradan alacaklэ olma hakkэ
b) Genel kurulda oy kullanma hakkэ
c) Юirket faaliyetleri hakkэnda bilgi alma hakkэ
d) Temettь hakkэ
e) Rьзhan hakkэ


91. Yatэrэm fonlarэnda tekbir hisse senedine yatэrэlacak maksimum tutarэn fonun toplam deрerine oram nedir?

a) %5
b) %10
c) %9
d) %25
e) %15


92. Hisse senetlerini ihraз eden юirketin bedelsiz sermaye artэrэmэna katэlma ve daрэttэрэ temettьye iliюkin zaman aюэmэ sьresi nedir?

a) Эюlemlerin baюladэрэ tarihten itibaren l yэl
b) Эюlemlerin baюladэрэ tarihten itibaren 2 yэl
c) Эюlemlerin baюladэрэ tarihten itibaren 5 yэl
d) Эюlemlerin baюladэрэ tarihten itibaren 10 yэl
e) Zaman aюэmэ yoktur


93. Hangi durumda anonim ortaklэklarэn hisse senetleri halka arz edilmiю sayэlэr?

a) Pay sahibi sayэsэ 1000'i aюan anonim ortaklэklar
b) Pay sahibi sayэsэ 10.000'i aюan anonim ortaklэklar
c) Aktif toplamэ 100 milyar TL'yi aюan anonim ortaklэklar
d) Aktif toplamэ 2.150 milyar TL'yi aюan anonim ortaklэklar
e) Aktif toplamэ 50 milyar TL'yi aюan anonim ortaklэklar


94. Aюaрэdakilerden hangisi hisse senetlerinin niteliklerinden deрildir?

a) Hisse senetleri bir юirketteki mьlkiyeti temsil ederler
b) Hisse senetleri enflasyondan korunma aracэ olabilirler
c) Hisse senetleri tasfiye aюamasэnda цncelikle цdeme hakkэna sahiptirler
d) Bir yэl цdenmeyen temettьnьn daha sonraki yэlda цdeme zorunluluрu yoktur
e) Temettьde 5 yэllэk zaman aюэmэ vardэr


95. Vadeli iюlemlerde satэn alma hakkэnэ temsil eden kontratlar hangisidir?

a) Future kontratlar
b) Swap iюlemler
c) Cali option
d) Put option
e) Forward kontratlar


96. Aюaрэdakilerden hangisi menkul kэymet tьrleri arasэnda yer almaz?

a) Hisse senetleri
b) Geзici ilmьhaberler
c) Poliзeler
d) Katэlma intifa senetleri
e) VDMK


97. Aюaрэdakilerden hangisi ihraз edilecek tahvillerin ьzerinde bulunmaz?

a) Юirket unvanэ, konusu, merkezi ve sьresi
b) Esas sermaye miktarэ
c) Uzun vadeli borзlanma planэ
d) Tasdikli bilanзo
e) Эtfa planэ


98. Цzel sektцre ait anonim юirketler зэkaracaklarэ tahvillerin faiz oranlarэnэ belirlerken aюaрэdaki oranlardan hangisini dikkate alэrlar?

a) DT faiz oranэ
b) Mevduat faiz oranэ
c) Hazine bonosu faiz oranэ
d) Faiz oranэnэ serbestзe belirleyebilirler
e) Enflasyon oranэ


99. Anonim юirketlerde sermaye artэrэmэ aюaрэdaki yцntemlerden hangisi yolu ile gerзekleюtirilemez?

a) Olaрanьstь yedeklerin sermayeye eklenmesi
b) Geзmiю yэl karlarэnэn sermayeye eklenmesi
c) Amortisman sonucunda oluюan fonun sermayeye eklenmesi
d) Maliyet artэю fonunun sermayeye eklenmesi
e) Deрer artэю fonunun sermayeye eklenmesi


100. Eurobondlar ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

a) Vadeleri genellikle 5-30 yэl arasэndadэr
b) Эlk elden ihraз edildikten sonra, ikincil piyasada iюlem gцrьrler
c) Standart iюlem valцrь, iюlem gьnь + 3 iюgьnьdьr
d) USD, Euro veya TL bazэnda ihraз edilirler
e) Kupon faizleri sabit veya deрiюken olabilir


CEVAPLAR

81 C
82 C
83 E
84 B
85 C
86 D
87 A
88 C
89 B
90 A
91 B
92 C
93 D
94 C
95 C
96 C
97 D
98 D
99 C
100 D