Cevaplı Sorular 81-100

Cevaplı Sorular 81-100 « Men. Kıy. Diğ. Ser. Piy.

81. Banka garantili bonoların tedavül limiti nedir?

a) Bağımsız denetimden geçmiş 6 aylık hesap özetinde görülen; ödenmiş sermaye+yeniden değerleme artış fonu+yedek akçe-zararlar

b) Bağımsız denetimden geçmiş 6 aylık hesap özetinde görülen; ödenmiş sermaye+yeniden değerleme artış fonu-zararlar

c) Bağımsız denetimden geçmiş 3'er aylık hesap özetinde görülen; ödenmiş sermaye+yeniden değerleme artış fonu-zararlar

d) Bağımsız denetimden geçmiş 3'er aylık hesap özetinde görülen; ödenmiş sermaye+yeniden değerleme artış fonu+yedek akçe-zararlar

e) Bağımsız denetimden geçmiş 6 aylık hesap özetinde görülen; ödenmiş sermaye+yeniden değerleme artış fonu+yedek akçe-zararlar


82. İhraççıların bedellerini inşa edilecek olan gayrimenkul projelerinin finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri menkul kıymet aşağıda-kilerden hangisidir?

a) Varlığa dayalı menkul kıymet
b) Finansman bonosu
c) Gayrimenkul sertifikaları
d) Gelir ortaklığı senedi
e) Yatırım fonu katılma belgesi


83. Halktan katılma belgeleri karşılığında toplanan paralarla belge sahipleri hesabına,riskin dağıtılması ilkesi esaslarına göre oluşturulan varlıklarla portföy işletmek amacı ile oluşturulan mal varlığı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Finansman bonosu
b) Gelir ortaklığı senedi
c) Gayrimenkul sertifikaları
d) Yatırım ortaklığı
e) Yatırım fonları


84. Yatırım fon kurma limiti aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yedek akçe + YDDAF - zararlar x 3
b) Ödenmiş / çıkarılmış sermaye4 - Yedek akçe + YDDAF - zararlar x 10
c) Ödenmiş / çıkarılmış sermaye + Yedek akçe + YDDAF - maliyet artış fonu x 6
d) Ödenmiş / çıkarılmış sermaye + Yedek akçe + YDDAF - maliyet artış fonu
e) Ödenmiş / çıkarılmış sermaye + Yedek akçe + YDDAF - zararlar x 10


85. Yatırım fonunun sona ermesi aşağıdaki koşulların hangisinin gerçekleşmesi ile oluşmaz?

a) Fon iç tüzüğünde bir süre öngörülmüş ise bu sürenin sona ermesi
b) Kurucunun fon kurma koşullarını yitirmesi
c) Katılma belgelerinin değerinin düşmesi
d) Fon süresiz ise kurucunun kurulun uygun görüşünü aldıktan sonra l ay öncesinden feshi ihbar etmesi
e) Kurucunun mali durumunun zayıflaması


86. Aşağıdakilerden hangisi ihtiyat ayırma koşullarından değildir?

a) Hisse senedi fonlarında birim katılma belgesi fiyatının değer artış oranı bir önceki değere göre %2 veya fazla olursa, %2'yi aşan değer artışı durumunda

b) Hisse senedi fonlarında birim katılma belgesi fiyatının değer azalış oranı bir önceki değere göre %2 veya fazla olursa, %2'yi aşan değer azalışı durumunda

c) İhtiyat tutarı fon portföy değerinin %10'nu geçemez

d) İhtiyat tutarı fon portföy değerinin %2'sini geçemez

e) İhtiyat tutarı fon portföy değerinin %5'ini geçemez


87. Depo sertifikalarının işlem saatleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 14:00-16:00
b) 09:30-12:00
c) 10:00-12:00
d) 13:00-16:00
e) 14:00-17:00


88. Aşağıdakilerden hangisi devlet tahvili fiyatları için geçerlidir?

a) Hisse senetleri fiyatları artınca devlet tahvili fiyatları düşer
b) Döviz fiyatları artınca devlet tahvili fiyatı düşer
c) Piyasa faizleri artınca devlet tahvili fiyatları düşer
d) Hazine bonosu fiyatları artınca devlet tahvili fiyatları düşer
e) Emisyon artınca devlet tahvili fiyatları düşer


89. Bir tahvilin fiyatı aşağıdaki faktörlerden hangisinden doğrudan etkilenir?

a) Hisse senedi fiyatlarından
b) Piyasa faiz oranlarından
c) Tahvil ihraç tutarlarından
d) Tahvil vadesinden
e) Hükümet politikalarından


90. Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin yatırımcılarına sağladığı haklardan birisi değildir?

a) Tasfiye durumunda birinci sıradan alacaklı olma hakkı
b) Genel kurulda oy kullanma hakkı
c) Şirket faaliyetleri hakkında bilgi alma hakkı
d) Temettü hakkı
e) Rüçhan hakkı


91. Yatırım fonlarında tekbir hisse senedine yatırılacak maksimum tutarın fonun toplam değerine oram nedir?

a) %5
b) %10
c) %9
d) %25
e) %15


92. Hisse senetlerini ihraç eden şirketin bedelsiz sermaye artırımına katılma ve dağıttığı temettüye ilişkin zaman aşımı süresi nedir?

a) İşlemlerin başladığı tarihten itibaren l yıl
b) İşlemlerin başladığı tarihten itibaren 2 yıl
c) İşlemlerin başladığı tarihten itibaren 5 yıl
d) İşlemlerin başladığı tarihten itibaren 10 yıl
e) Zaman aşımı yoktur


93. Hangi durumda anonim ortaklıkların hisse senetleri halka arz edilmiş sayılır?

a) Pay sahibi sayısı 1000'i aşan anonim ortaklıklar
b) Pay sahibi sayısı 10.000'i aşan anonim ortaklıklar
c) Aktif toplamı 100 milyar TL'yi aşan anonim ortaklıklar
d) Aktif toplamı 2.150 milyar TL'yi aşan anonim ortaklıklar
e) Aktif toplamı 50 milyar TL'yi aşan anonim ortaklıklar


94. Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinin niteliklerinden değildir?

a) Hisse senetleri bir şirketteki mülkiyeti temsil ederler
b) Hisse senetleri enflasyondan korunma aracı olabilirler
c) Hisse senetleri tasfiye aşamasında öncelikle ödeme hakkına sahiptirler
d) Bir yıl ödenmeyen temettünün daha sonraki yılda ödeme zorunluluğu yoktur
e) Temettüde 5 yıllık zaman aşımı vardır


95. Vadeli işlemlerde satın alma hakkını temsil eden kontratlar hangisidir?

a) Future kontratlar
b) Swap işlemler
c) Cali option
d) Put option
e) Forward kontratlar


96. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet türleri arasında yer almaz?

a) Hisse senetleri
b) Geçici ilmühaberler
c) Poliçeler
d) Katılma intifa senetleri
e) VDMK


97. Aşağıdakilerden hangisi ihraç edilecek tahvillerin üzerinde bulunmaz?

a) Şirket unvanı, konusu, merkezi ve süresi
b) Esas sermaye miktarı
c) Uzun vadeli borçlanma planı
d) Tasdikli bilanço
e) İtfa planı


98. Özel sektöre ait anonim şirketler çıkaracakları tahvillerin faiz oranlarını belirlerken aşağıdaki oranlardan hangisini dikkate alırlar?

a) DT faiz oranı
b) Mevduat faiz oranı
c) Hazine bonosu faiz oranı
d) Faiz oranını serbestçe belirleyebilirler
e) Enflasyon oranı


99. Anonim şirketlerde sermaye artırımı aşağıdaki yöntemlerden hangisi yolu ile gerçekleştirilemez?

a) Olağanüstü yedeklerin sermayeye eklenmesi
b) Geçmiş yıl karlarının sermayeye eklenmesi
c) Amortisman sonucunda oluşan fonun sermayeye eklenmesi
d) Maliyet artış fonunun sermayeye eklenmesi
e) Değer artış fonunun sermayeye eklenmesi


100. Eurobondlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Vadeleri genellikle 5-30 yıl arasındadır
b) İlk elden ihraç edildikten sonra, ikincil piyasada işlem görürler
c) Standart işlem valörü, işlem günü + 3 işgünüdür
d) USD, Euro veya TL bazında ihraç edilirler
e) Kupon faizleri sabit veya değişken olabilir


CEVAPLAR

81 C
82 C
83 E
84 B
85 C
86 D
87 A
88 C
89 B
90 A
91 B
92 C
93 D
94 C
95 C
96 C
97 D
98 D
99 C
100 D