Cevaplэ Sorular 61-80

Cevaplэ Sorular 61-80 « Men. Kэy. Diр. Ser. Piy.

61. Finansman bonolarэnэn vadeleri aюaрэdakilerden hangisidir?

a) 30-180
b) 30-270
c) 60-720
d) 90-360
e) 120-720


62. Aюaрэdakilerden hangisi finansman bonosunun цzelliрi deрildir?

a) Halka arz edilmesizin satэlabilir
b) Halka arz edilerek satэlэr
c) Vadeleri kэsadэr
d) Зэkarэlan finansman bonolarэ satэlmadэkзa yeni finansman bonosu зэkarэlmaz
e) Halka aзэk ortaklэklarэn ihraз limiti = цdenmiю sermaye-l- yeniden deрerleme artэю fonu-zarar


63. Aюaрэdakilerden hangisi varlэрa dayalэ menkul kэymetin konusunu oluюturacak alacak tьrьnь iзermez?

a) Эhracat iюlemlerinden kaynaklanan krediler
b) Konut kredileri
c) Menkul kэymet kredileri
d) Finansal kiralama sцzleюmeleri
e) Tьketici kredileri


64. Aюaрэdakilerden hangisinde fon portfцyьnьn en az %51'i oranэnda sabit menkul kэymeti bulundurmak zorundadэr?

a) Deрiюken fon
b) Yabancэ menkul kэymetler fonu
c) Endeks fon
d) Likit fon
e) Цzel fon


65. Vadesine 90 gьnden az kalmэю sermaye piyasasэ araзlarэndan oluюan fon nedir?

a) Likit fon
b) Karma fon
c) Endeks fon
d) Tahvil ve bono fonu
e) Цzel fon


66. Portfцy deрerinin aylэk ortalama bazda en az %25'ni devamlэ olarak цzelleюtirme kapsamэna alэnan KЭT'ler dahil, kurulmuю ortaklarэn hisse senetlerine yatэrmэю fon tipi nedir?

a) Цzel fon
b) Grup fonu
c) A tipi
d) B Tipi
e) Karma fon


67. Hangi kuruluюlar yatэrэm fonu kuramazlar?

a) Sigorta юirketleri
b) Emekli sandэklarэ
c) Yardэm sandэklarэ
d) Faktoring firmalarэ
e) Bankalar


68. Depo edilen menkul kэymetlere baрlэ bedelli bedelsiz pay alma haklarэna hangi kurum aracэlэk edebilir?

a) Эhraззэ kuruluюun temsilcisi
b) Yurt dэюэndaki aracэ kurum
c) Takas ve saklama bankasэ
d) ЭMKB
e) SPK


69. Depo sertifikasэ iзin borsa kaydэna alэnan fiyatlar ve toplam iюlemleri ne zaman borsa bьlteninde ilan edilir?

a) T+2sonu
b) T-f l baюэ
c) T+0 sonu
d) T+1 sonu
e) T+3 sonu


70. Depo piyasasэnda iюlem gцrecek menkul kэymetlerin yurtdэюэnda bulunmasэ ve iюlemlerinin dцviz cinsinden yapэlmasэ nedeniyle takasbank sцz konusu iюlemleri hangi kurum ьzerinden gerзekleюtirir?

a) Эhraз eden firma
b) Yurtiзinde aracэlэрэnэ yapan banka
c) ЭMKB
d) Muhabir banka
e) Aracэ kurum


71. Aюaрэdakilerden hangisi tahvillerin saрladэрэ цzelliklerden deрildir?

a) Юirket ile hamili arasэndaki hukuki iliюki vade sonuna kadardэr
b) Юirkete yabancэ kaynak saрlamaktadэr
c) Kar zarara katэlma durumu vardэr
d) Oy hakkэ yoktur
e) Vade uzundur


72. Юirketin iflas, icra gibi durumlarэnda alacaklэlэk hakkэ en son hangi kэymete verilir?

a) Poliзe
b) Зek
c) Bono
d) Banka bonosu
e) Tahvil


73. Aюaрэdakilerden hangisi tahvil alacaklэsэnэn haklarэndan deрildir?

a) Ortaklэk esas sermayesinin azaltэlmasэ halinde alacaklarэn цdenmesini istemek
b) Esas sermayenin 1/3'nь kaybeden ortaklэрэn feshini dava etmek
c) Yцnetim kurulunun ve dэюardan atanan mьdьrlerin sorumluluрunu gerektiren hallerde dava aзmak
d) Ortaklэk pay sahiplerinin sayэsэnэn 5'den aюaрэ dьюmesi sonucu ortaklэрэn feshi iзin mahkemeye baюvurmak
e) Ortaklэk esas sermayesinin azaltэlmasэ halinde teminat gцsterilmesi istemek


74. Tahvillerin satэюэnэ teюvik etmek iзin faiz ve satэю primlerinden baюka para primi veren tahvil tьrь aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Primli tahvil
b) Paraya зevrilme kolaylэрэ olan tahviller
c) Эkramiyeli tahvil
d) Garantili tahvil
e) Hisse senedi ile deрiюtirilebilir tahvil


75. Enflasyon riskinin arttэрэ durumlarda tahvil piyasasэnэn tэkanmamasэ iзin ileriye dцnьk faiz riskini ortadan kaldэran tahvil tьrь aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Эndeksli tahvil
b) Deрiюken faizli tahvil
c) Paraya зevrilme kolaylэрэ olan tahvil
d) Эkramiyeli tahvil
e) Enflasyona endeksli tahvil


76. Aюaрэdakilerden hangisi tahvil tьrevleri arasэnda deрildir?

a) Rьзhan hakkэ tahviller
b) Hisse senediyle deрiюtirilebilir tahviller
c) Katэlma intifa senetleri
d) Kara iюtirakli tahvil
e) Эkramiyeli tahvil


77. Aюaрэdakilerden hangisi hisse senedi ile deрiюtirilebilir tahvillerin цzelliklerinden deрildir?

a) Vade 2 ila 7 yэl arasэndadэr
b) Tahvilin hisse senedi ile deрiюtirilmesi tasarruf sahibinin talebine baрlэ olarak yapэlэr
c) Deрiюtirme sonunda deрiюtirilemeyen HDT'ler iptal edilir
d) Эhraззэ ortaklэkзa HDT ile deрiюtirilmek ьzere artэrэlan sermayeyi temsil eden hisse senetleri ile deрiюtirme hakkэ verir
e) Tahvilin hisse senedi ile deрiюtirilmesi ortaklэk talebine baрlэ olarak yapэlэr


78. Aюaрэdakilerden hangisi gelir ortaklэрэ senetlerinin Цzelliklerinden deрildir?

a) Kьзьk kupьrler halinde зэkartэlarak sermaye piyasasэnэn yararlanacaрэ araз yaratэr
b) Sabit faizli bir tahvil цzelliрi taюэr
c) Vergi avantajэ ve teminat olarak kullanэlabilir
d) Эhalelerde teminat olarak kullanэlabilir
e) Altyapэ yatэrэmlarэnda devlet bьtзesi dэюэnda kaynak saрlar


79. Banka ve banka garantili bonolar hangi kurum tarafэndan зэkartэlэr?

a) Hazine
b) Yatэrэm bankalarэ
c) Ticari bankalar
d) Anonim ortaklэklar
e) Yatэrэm ortaklэklarэ


80. Banka bonolarэnэn vadesi hangi sьreler arasэnda oluюur?

a) 90-180
b) 60-320
c) 100-360
d) 60-720
e) 90-360


CEVAPLAR

61 C
62 E
63 C
64 B
65 A
66 A
67 D
68 C
69 C
70 D
71 C
72 E
73 B
74 C
75 B
76 C
77 C
78 B
79 B
80 D