Cevaplı Sorular 61-80

Cevaplı Sorular 61-80 « Men. Kıy. Diğ. Ser. Piy.

61. Finansman bonolarının vadeleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 30-180
b) 30-270
c) 60-720
d) 90-360
e) 120-720


62. Aşağıdakilerden hangisi finansman bonosunun özelliği değildir?

a) Halka arz edilmesizin satılabilir
b) Halka arz edilerek satılır
c) Vadeleri kısadır
d) Çıkarılan finansman bonoları satılmadıkça yeni finansman bonosu çıkarılmaz
e) Halka açık ortaklıkların ihraç limiti = ödenmiş sermaye-l- yeniden değerleme artış fonu-zarar


63. Aşağıdakilerden hangisi varlığa dayalı menkul kıymetin konusunu oluşturacak alacak türünü içermez?

a) İhracat işlemlerinden kaynaklanan krediler
b) Konut kredileri
c) Menkul kıymet kredileri
d) Finansal kiralama sözleşmeleri
e) Tüketici kredileri


64. Aşağıdakilerden hangisinde fon portföyünün en az %51'i oranında sabit menkul kıymeti bulundurmak zorundadır?

a) Değişken fon
b) Yabancı menkul kıymetler fonu
c) Endeks fon
d) Likit fon
e) Özel fon


65. Vadesine 90 günden az kalmış sermaye piyasası araçlarından oluşan fon nedir?

a) Likit fon
b) Karma fon
c) Endeks fon
d) Tahvil ve bono fonu
e) Özel fon


66. Portföy değerinin aylık ortalama bazda en az %25'ni devamlı olarak özelleştirme kapsamına alınan KİT'ler dahil, kurulmuş ortakların hisse senetlerine yatırmış fon tipi nedir?

a) Özel fon
b) Grup fonu
c) A tipi
d) B Tipi
e) Karma fon


67. Hangi kuruluşlar yatırım fonu kuramazlar?

a) Sigorta şirketleri
b) Emekli sandıkları
c) Yardım sandıkları
d) Faktoring firmaları
e) Bankalar


68. Depo edilen menkul kıymetlere bağlı bedelli bedelsiz pay alma haklarına hangi kurum aracılık edebilir?

a) İhraççı kuruluşun temsilcisi
b) Yurt dışındaki aracı kurum
c) Takas ve saklama bankası
d) İMKB
e) SPK


69. Depo sertifikası için borsa kaydına alınan fiyatlar ve toplam işlemleri ne zaman borsa bülteninde ilan edilir?

a) T+2sonu
b) T-f l başı
c) T+0 sonu
d) T+1 sonu
e) T+3 sonu


70. Depo piyasasında işlem görecek menkul kıymetlerin yurtdışında bulunması ve işlemlerinin döviz cinsinden yapılması nedeniyle takasbank söz konusu işlemleri hangi kurum üzerinden gerçekleştirir?

a) İhraç eden firma
b) Yurtiçinde aracılığını yapan banka
c) İMKB
d) Muhabir banka
e) Aracı kurum


71. Aşağıdakilerden hangisi tahvillerin sağladığı özelliklerden değildir?

a) Şirket ile hamili arasındaki hukuki ilişki vade sonuna kadardır
b) Şirkete yabancı kaynak sağlamaktadır
c) Kar zarara katılma durumu vardır
d) Oy hakkı yoktur
e) Vade uzundur


72. Şirketin iflas, icra gibi durumlarında alacaklılık hakkı en son hangi kıymete verilir?

a) Poliçe
b) Çek
c) Bono
d) Banka bonosu
e) Tahvil


73. Aşağıdakilerden hangisi tahvil alacaklısının haklarından değildir?

a) Ortaklık esas sermayesinin azaltılması halinde alacakların ödenmesini istemek
b) Esas sermayenin 1/3'nü kaybeden ortaklığın feshini dava etmek
c) Yönetim kurulunun ve dışardan atanan müdürlerin sorumluluğunu gerektiren hallerde dava açmak
d) Ortaklık pay sahiplerinin sayısının 5'den aşağı düşmesi sonucu ortaklığın feshi için mahkemeye başvurmak
e) Ortaklık esas sermayesinin azaltılması halinde teminat gösterilmesi istemek


74. Tahvillerin satışını teşvik etmek için faiz ve satış primlerinden başka para primi veren tahvil türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Primli tahvil
b) Paraya çevrilme kolaylığı olan tahviller
c) İkramiyeli tahvil
d) Garantili tahvil
e) Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil


75. Enflasyon riskinin arttığı durumlarda tahvil piyasasının tıkanmaması için ileriye dönük faiz riskini ortadan kaldıran tahvil türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) İndeksli tahvil
b) Değişken faizli tahvil
c) Paraya çevrilme kolaylığı olan tahvil
d) İkramiyeli tahvil
e) Enflasyona endeksli tahvil


76. Aşağıdakilerden hangisi tahvil türevleri arasında değildir?

a) Rüçhan hakkı tahviller
b) Hisse senediyle değiştirilebilir tahviller
c) Katılma intifa senetleri
d) Kara iştirakli tahvil
e) İkramiyeli tahvil


77. Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi ile değiştirilebilir tahvillerin özelliklerinden değildir?

a) Vade 2 ila 7 yıl arasındadır
b) Tahvilin hisse senedi ile değiştirilmesi tasarruf sahibinin talebine bağlı olarak yapılır
c) Değiştirme sonunda değiştirilemeyen HDT'ler iptal edilir
d) İhraççı ortaklıkça HDT ile değiştirilmek üzere artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri ile değiştirme hakkı verir
e) Tahvilin hisse senedi ile değiştirilmesi ortaklık talebine bağlı olarak yapılır


78. Aşağıdakilerden hangisi gelir ortaklığı senetlerinin Özelliklerinden değildir?

a) Küçük kupürler halinde çıkartılarak sermaye piyasasının yararlanacağı araç yaratır
b) Sabit faizli bir tahvil özelliği taşır
c) Vergi avantajı ve teminat olarak kullanılabilir
d) İhalelerde teminat olarak kullanılabilir
e) Altyapı yatırımlarında devlet bütçesi dışında kaynak sağlar


79. Banka ve banka garantili bonolar hangi kurum tarafından çıkartılır?

a) Hazine
b) Yatırım bankaları
c) Ticari bankalar
d) Anonim ortaklıklar
e) Yatırım ortaklıkları


80. Banka bonolarının vadesi hangi süreler arasında oluşur?

a) 90-180
b) 60-320
c) 100-360
d) 60-720
e) 90-360


CEVAPLAR

61 C
62 E
63 C
64 B
65 A
66 A
67 D
68 C
69 C
70 D
71 C
72 E
73 B
74 C
75 B
76 C
77 C
78 B
79 B
80 D