Cevaplı Sorular 41-60

Cevaplı Sorular 41-60 « Men. Kıy. Diğ. Ser. Piy.

41. İşletmenin bir bütün olarak çalışır durumda devredilmesi halinde bulacağı değer aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tasfiye değeri
b) Alternatif gelir değeri
c) Gerçek değer
d) Piyasa değeri
e) İşleyen teşebbüs değeri


42. Hamiline ve nama yazılı hisse senetlerinde en önemli ayırım hangi durumlarda ortaya çıkmaktadır?

a) Kar payının dağıtılması
b) Oy hakkı
c) Tasfiye işlemleri
d) Devir işlemleri
e) Pay defterine kaydedilmesinde


43. Aşağıdaki şartlardan hangisi nama yazılı hisse senetlerinin içerdiği unsurlardan değildir?

a) Malvarlığının korunması
b) Ortakların tanınması ve takibi
c) Ortak sayısını tespitinde kolaylık
d) Devirdeki kolaylıklar
e) Yönetime katılmada kolaylık


44. Aşağıdakilerden hangi hisse senedi; kara iştirak ve genel kurulda oy kullanma bakımından sahiplerine ayrıcalıklı haklar sağlarlar?

a) Adi senetler
b) Primli senetler
c) Normal hisse senetleri
d) İmtiyazlı senetler
e) İntifa senetleri


45. Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi türü değildir?

a) İkramiyeli senetler
b) Primsiz senetler
c) İmtiyazlı senetler
d) İntifa senetleri
e) Adi senetler


46. Primli hisse senedi ihraç edilmesi halinde oluşacak emisyon primleri aşağıdakilerden hangisine tabi değildir?

a) Yeniden değerlendirme
b) Yedek akçe
c) Maliyet artış fonu
d) Vergi
e) Değer artışı


47. Hangi hisse senetleri belli bir sermaye payım temsil etmediği gibi şirket yönetimine katılma hakkı da sağlamaz?

a) Nama yazılı hisse senetleri
b) Adi senetler
c) Hamiline yazılı hisse senetleri
d) Primli senetler
e) Kurucu senetler


48. Aşağıdakilerden hangisi hisse senetlerinde bulunması gereken şekil şartlarından değildir?

a) Senedin türü
b) İhraç fiyatı
c) Şirketin tescil tarihi
d) Esas sermaye miktarı
e) Şirketin adı


49. Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi türevlerinden değildir?

a) Kar zarar ortaklığı belgeleri
b) Kara iştirakli senet
c) Katılma intifa senetleri
d) Oydan yoksun hisse senetleri
e) imtiyazlı hisse senedi


50. Kar ve zarar ortaklığı belgelerinin çıkarılmasındaki temel amaç nedir?

a) Oy kullanma hakkı
b) Faiz dışı kazanca uygun durumu
c) Vadesiz ürün çıkartmak
d) Piyasada değişime konu olan araçları çoğaltmak
e) Gelir sağlamak


51. Ortaklıkların çıkarabileceği katılma intifa senetlerinin tutarı nasıl hesaplanır?

a) Yedek akçe ve yeniden değerlendirme toplamından çok,bu toplamın 1/6'dan az olamaz

b) Ödenmiş sermaye ve yedek akçe toplamından çok, bu toplamın 1/6'dan az olamaz

c) Olağan yedekler ve yedek akçe toplamından çok, bu toplamın 1/6'dan az olamaz

d) Yıl sonu karlar ve yedek akçe toplamından çok, bu toplamın 1/6'dan az olamaz

e) Yıl sonu karlar ve yedek akçe toplamından çok, bu toplamın 1/5'inden az olamaz


52. Ortakların sermaye artırımı ile ihraç edebilecekleri oy hakkı hariç sahibine kar payından ve istendiğinde tasfiye bakiyesinden imtiyazlı olarak yararlanma hakkı veren hisse senedi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kar zarar ortaklığı belgeleri
b) Katılma intifa senetleri
c) Rüçhan haklı senetler
d) İmtiyazlı hisse senetleri
e) Oydan yoksun senetler


53. Aşağıdakilerden hangisi OYHS'nin özelliklerinden değildir?

a) Hamiline yazılır
b) Nama yazılır
c) İlk ihracında halka arzı zorunludur
d) Senet sahiplerine oy hakkı sağlar
e) Ortaklık 3 yıl üst üste kar dağıtmazsa senet sahipleri oy hakkı elde ederler


54. Ortaklığın bağımsız denetimden geçmiş son yıla ait mali tablolarda net dönem zararı elde etmiş olması sonucu tahvil ihraç tavanının katsayısı nedir?

a) 2
b) 4
c) 6
d) l
e) 3


55. Aşağıdakilerden hangi tahvillerle ilgili kavram yanlıştır?

a) Çıkarılan tahviller tamamen satılmadıkça yeni tahvil çıkarılmaz

b) Bakanlar kurulunun limit belirlemesi halinde azami tahvil ihraç limiti tedavülde bulunan tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetlerinin tutarı indirilerek bulunur

c) Halka açık olmayan anonim ortaklıkların tahvil ihraç tavanı = Çıkarılmış/ödenmiş sermaye+yedek akçe+YDDAF-zararlar

d) Mahalli idareler ve bunlarla ilgili özel mevzuat uyarınca faaliyet gösteren kuruluşların borçlanma senetleri limitleri bakanlar kurulunca belirlenir.

e) Halka açık olmayan anonim ortaklıkların tahvil ihraç tavanı = Çıkarılmış/ödenmiş sermaye - yedek akçe+YDDAF-zararlar


56. Aşağıdakilerden hangisi tahvil değer tanımlarından değildir?

a) Nominal değer
b) Borsa fiyatı
c) İhraç değeri
d) Piyasa değeri
e) Rayiç değer


57. Vade sonunda tahvil hamilinin eline geçecek anapara aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nominal değer
b) İhraç değeri
c) Piyasa değeri
d) Borsa fiyatı
e) Rayiç değeri


58. Primli olarak ihraç edilen ve erken alanlara faiz oranı içinde indirim uygulanan tahvillerin ihraç değeri nedir?

a) Nominal değer- % 5
b) Piyasa değeri + %5 kanuni indirim+erken satış primi
c) Nominal değer-% + %5 kanuni indirim+erken satış primi
d) Nominal değer-l-%5
e) Nominal değer +%10


59. Tahvil ve hisse senedi arasındaki en önemli ekonomik fark nedir?

a) Risk konusu
b) Vade
c) Ortaklık
d) İtfa planı
e) Faiz oranı


60. Vadelerin kısalığı nedeni ile para piyasası aracı olarak ihraç edilen menkul kıymet aşağıdakilerden hangisidir?

a) Banka garantili bonolar
b) Finansman bonoları
c) VDMK
d) Yatırım fonu katılma belgesi
e) Gayrimenkul sertifikaları


CEVAPLAR

41 E
42 D
43 D
44 D
45 A
46 D
47 E
48 B
49 B
50 D
51 B
52 E
53 A
54 C
55 C
56 B
57 A
58 C
59 A
60 B