Cevaplэ Sorular 41-60

Cevaplэ Sorular 41-60 « Men. Kэy. Diр. Ser. Piy.

41. Эюletmenin bir bьtьn olarak зalэюэr durumda devredilmesi halinde bulacaрэ deрer aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Tasfiye deрeri
b) Alternatif gelir deрeri
c) Gerзek deрer
d) Piyasa deрeri
e) Эюleyen teюebbьs deрeri


42. Hamiline ve nama yazэlэ hisse senetlerinde en цnemli ayэrэm hangi durumlarda ortaya зэkmaktadэr?

a) Kar payэnэn daрэtэlmasэ
b) Oy hakkэ
c) Tasfiye iюlemleri
d) Devir iюlemleri
e) Pay defterine kaydedilmesinde


43. Aюaрэdaki юartlardan hangisi nama yazэlэ hisse senetlerinin iзerdiрi unsurlardan deрildir?

a) Malvarlэрэnэn korunmasэ
b) Ortaklarэn tanэnmasэ ve takibi
c) Ortak sayэsэnэ tespitinde kolaylэk
d) Devirdeki kolaylэklar
e) Yцnetime katэlmada kolaylэk


44. Aюaрэdakilerden hangi hisse senedi; kara iюtirak ve genel kurulda oy kullanma bakэmэndan sahiplerine ayrэcalэklэ haklar saрlarlar?

a) Adi senetler
b) Primli senetler
c) Normal hisse senetleri
d) Эmtiyazlэ senetler
e) Эntifa senetleri


45. Aюaрэdakilerden hangisi hisse senedi tьrь deрildir?

a) Эkramiyeli senetler
b) Primsiz senetler
c) Эmtiyazlэ senetler
d) Эntifa senetleri
e) Adi senetler


46. Primli hisse senedi ihraз edilmesi halinde oluюacak emisyon primleri aюaрэdakilerden hangisine tabi deрildir?

a) Yeniden deрerlendirme
b) Yedek akзe
c) Maliyet artэю fonu
d) Vergi
e) Deрer artэюэ


47. Hangi hisse senetleri belli bir sermaye payэm temsil etmediрi gibi юirket yцnetimine katэlma hakkэ da saрlamaz?

a) Nama yazэlэ hisse senetleri
b) Adi senetler
c) Hamiline yazэlэ hisse senetleri
d) Primli senetler
e) Kurucu senetler


48. Aюaрэdakilerden hangisi hisse senetlerinde bulunmasэ gereken юekil юartlarэndan deрildir?

a) Senedin tьrь
b) Эhraз fiyatэ
c) Юirketin tescil tarihi
d) Esas sermaye miktarэ
e) Юirketin adэ


49. Aюaрэdakilerden hangisi hisse senedi tьrevlerinden deрildir?

a) Kar zarar ortaklэрэ belgeleri
b) Kara iюtirakli senet
c) Katэlma intifa senetleri
d) Oydan yoksun hisse senetleri
e) imtiyazlэ hisse senedi


50. Kar ve zarar ortaklэрэ belgelerinin зэkarэlmasэndaki temel amaз nedir?

a) Oy kullanma hakkэ
b) Faiz dэюэ kazanca uygun durumu
c) Vadesiz ьrьn зэkartmak
d) Piyasada deрiюime konu olan araзlarэ зoрaltmak
e) Gelir saрlamak


51. Ortaklэklarэn зэkarabileceрi katэlma intifa senetlerinin tutarэ nasэl hesaplanэr?

a) Yedek akзe ve yeniden deрerlendirme toplamэndan зok,bu toplamэn 1/6'dan az olamaz

b) Цdenmiю sermaye ve yedek akзe toplamэndan зok, bu toplamэn 1/6'dan az olamaz

c) Olaрan yedekler ve yedek akзe toplamэndan зok, bu toplamэn 1/6'dan az olamaz

d) Yэl sonu karlar ve yedek akзe toplamэndan зok, bu toplamэn 1/6'dan az olamaz

e) Yэl sonu karlar ve yedek akзe toplamэndan зok, bu toplamэn 1/5'inden az olamaz


52. Ortaklarэn sermaye artэrэmэ ile ihraз edebilecekleri oy hakkэ hariз sahibine kar payэndan ve istendiрinde tasfiye bakiyesinden imtiyazlэ olarak yararlanma hakkэ veren hisse senedi aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Kar zarar ortaklэрэ belgeleri
b) Katэlma intifa senetleri
c) Rьзhan haklэ senetler
d) Эmtiyazlэ hisse senetleri
e) Oydan yoksun senetler


53. Aюaрэdakilerden hangisi OYHS'nin цzelliklerinden deрildir?

a) Hamiline yazэlэr
b) Nama yazэlэr
c) Эlk ihracэnda halka arzэ zorunludur
d) Senet sahiplerine oy hakkэ saрlar
e) Ortaklэk 3 yэl ьst ьste kar daрэtmazsa senet sahipleri oy hakkэ elde ederler


54. Ortaklэрэn baрэmsэz denetimden geзmiю son yэla ait mali tablolarda net dцnem zararэ elde etmiю olmasэ sonucu tahvil ihraз tavanэnэn katsayэsэ nedir?

a) 2
b) 4
c) 6
d) l
e) 3


55. Aюaрэdakilerden hangi tahvillerle ilgili kavram yanlэюtэr?

a) Зэkarэlan tahviller tamamen satэlmadэkзa yeni tahvil зэkarэlmaz

b) Bakanlar kurulunun limit belirlemesi halinde azami tahvil ihraз limiti tedavьlde bulunan tahvil ve sermaye piyasasэ aracэ niteliрindeki diрer borзlanma senetlerinin tutarэ indirilerek bulunur

c) Halka aзэk olmayan anonim ortaklэklarэn tahvil ihraз tavanэ = Зэkarэlmэю/цdenmiю sermaye+yedek akзe+YDDAF-zararlar

d) Mahalli idareler ve bunlarla ilgili цzel mevzuat uyarэnca faaliyet gцsteren kuruluюlarэn borзlanma senetleri limitleri bakanlar kurulunca belirlenir.

e) Halka aзэk olmayan anonim ortaklэklarэn tahvil ihraз tavanэ = Зэkarэlmэю/цdenmiю sermaye - yedek akзe+YDDAF-zararlar


56. Aюaрэdakilerden hangisi tahvil deрer tanэmlarэndan deрildir?

a) Nominal deрer
b) Borsa fiyatэ
c) Эhraз deрeri
d) Piyasa deрeri
e) Rayiз deрer


57. Vade sonunda tahvil hamilinin eline geзecek anapara aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Nominal deрer
b) Эhraз deрeri
c) Piyasa deрeri
d) Borsa fiyatэ
e) Rayiз deрeri


58. Primli olarak ihraз edilen ve erken alanlara faiz oranэ iзinde indirim uygulanan tahvillerin ihraз deрeri nedir?

a) Nominal deрer- % 5
b) Piyasa deрeri + %5 kanuni indirim+erken satэю primi
c) Nominal deрer-% + %5 kanuni indirim+erken satэю primi
d) Nominal deрer-l-%5
e) Nominal deрer +%10


59. Tahvil ve hisse senedi arasэndaki en цnemli ekonomik fark nedir?

a) Risk konusu
b) Vade
c) Ortaklэk
d) Эtfa planэ
e) Faiz oranэ


60. Vadelerin kэsalэрэ nedeni ile para piyasasэ aracэ olarak ihraз edilen menkul kэymet aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Banka garantili bonolar
b) Finansman bonolarэ
c) VDMK
d) Yatэrэm fonu katэlma belgesi
e) Gayrimenkul sertifikalarэ


CEVAPLAR

41 E
42 D
43 D
44 D
45 A
46 D
47 E
48 B
49 B
50 D
51 B
52 E
53 A
54 C
55 C
56 B
57 A
58 C
59 A
60 B