Cevaplı Sorular 21-40

Cevaplı Sorular 21-40 « Men. Kıy. Diğ. Ser. Piy.

21. Hisse senedi ile değiştirilebilir tahvillerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) İhraç sırasında izahname ve sirkülerde belirlenen esaslar dahilinde, ihraççı ortaklıkça HDT ile değiştirilmek üzere artırılan sermayeyi temsil eden hisse senetleri ile değiştirme hakkı veren menkul kıymetlerdir

b) HDT'lerin vadesi 2 yıldan az 7 yıldan çok olamaz

c) Tahvilin hisse senediyle değiştirilmesi, ortaklık talebine ve tasarruf sahibinin talebine bağlı olarak yapılır

d) HDT'Ier 6 ayda bir kupon ödemeli olarak ihraç edilirler

e) Değiştirilmeyen HDT'ler nedeniyle ortaklığın elinde kalan hisse senetleri halka arz edilir


22. Tahvillerin piyasa değerini etkileyen faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Her tahvilin piyasada her an için bir değeri vardır
b) Normal ekonomik şartlar altında tanınmış şirketlerin tahvilleri ile büyük banka garantisine sahip tahviller diğerlerine oranla ikincil piyasada daha yüksek değer bulurlar
c) Tahvilin nominal faiz oranı cari faiz oranının altında ise piyasada ıskontolu işlem görür
d) Tahvilin nominal faiz oram cari piyasa faiz oranının üstünde ise piyasa değeri nominal değerin altında oluşur
e) Tahvilin piyasada cari faiz oranından daha düşük bir orandan satılması mümkündür


23. Hisse senedi ile tahvil farklılıkları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Tahvil borç, hisse senedi mülkiyet senedidir
b) Tahvil sahibi şirketin alacaklısı, hisse senedi sahibi şirketin ortağı konumundadır
c) Tahvilde vade vardır, hisse senedinde vade yoktur
d) Tahvil sahibi şirketin yönetimine katılabilir, hisse senedi sahibi şirketin tüm oy haklarından yararlanabilir
e) Şirketlerin çıkarabilecekleri tahvil miktarı sınırlıdır, bir şirketin çıkarabileceği hisse senedi sayısı kayda tabi değildir


24. Gelir ortaklığı senetleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Gelir ortaklığı senedi ulaşım, haberleşme, enerji kesiminde kamuya ait olan alt yapı tesislerinin gelirlerini ilgilendirmektedir

b) Bu tesislerin mülkiyeti ve işletmesi ile ortaklık senedi alanlara geçmektedir

c) Gelir ortaklığı senetleri ile ilgili SPK ve TTK'da bir düzenlemeler vardır

d) Gelir ortaklığı senetleri sabit faizli bir tahvil özelliği taşımaktadır

e) Gelir ortaklığı senetleri istenildiği an paraya çevrilebilirler


25. İhraççıların borçlu sıfatıyla düzenleyip Kurul kaydına alınmak suretiyle ihraç ederek sattıkları emre veya hamiline yazılı menkul kıymet niteliğindeki kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir?

a) Banka bonoları
b) Banka garantili bonolar
c) Kar zarar ortaklığı belgeleri
d) Finansman bonoları
e) Özel sektör tahvilleri


26. Hamiline yazılı menkul kıymetlerin mülkiyetinin devri nasıl gerçekleşir?

a) Teslim
b) Ciro
c) Teslim + ciro
d) Beyaz ciro
e) Temlik beyannamesi


27. Hamiline yazılı hisse senetlerinden doğan hakkın devri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Hamiline yazılı hisse senetlerinden doğan hakkın devri senet üzerindeki zilyetliğin devri ile olur

b) Hamiline yazılı hisse senetlerinden doğan hakkın devri senet üzerindeki zilyetliğin devri ve devir sözleşmesiyle olur

c) Devir sözleşmesinin geçerliliği şekle bağlıdır

d) Senet üzerindeki zilyetliğin devri, hem hakkın devrini ifade eder

e) Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri sınırlandırılabilir


28. Nama yazılı tahvillerin devri nasıl gerçekleştirilir?

a) Yazılı devir beyanının imzalanması ve senet üzerindeki zilyetliğin devri ile
b) Yazılı devir beyanının imzalanması ile
c) Zilyetliğin devri ile
d) Teslim ile
e) Pay defterine kayıt ile


29. Hisse senetlerinin tedavülü mümkün olmayacak biçimde yıpranmış veya bozulmuş olmakla birlikte, esaslı unsurları ve özellikleri anlaşa-biliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

a) Hisse senetleri iptal edilir
b) Hisse senetlerinin iptal edilmesine gerek yoktur
c) Hisse senetleri piyasadan toplatılır
d) Hisse senetleri işlem görmeye devam eder
e) Hisse senetleri nominal değerlerinin altında işlem görürler


30. Hamiline yazılı hisse senetlerinin iptali sürecinde aşağıdaki aşamalardan hangisi yer almaz?

a) Başvuru dilekçesi ile yetkili mahkemeye başvurulur
b) Mahkemeye ödeme yasağı ve iptal kararı verilmesi talebiyle müracaat edilir
c) Hisse senedi çalınmış ise Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulur
d) Hisse senedi ihraç eden anonim şirketin iflası istenir
e) Mahkemenin Ödeme yasağı kararı vermesi durumunda tedavülün önlenmesi amacıyla İMKB Başkanlığı'na ve Takasbank'a bildiride bulunulur


31. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin unsurlarından değildir?

a) Dönemsel getiri
b) Seri halde çıkarılır
c) İbareleri farklı
d) Ortaklık veya alacaklılık sağlar
e) Gelir sağlama amacı ile ihraç edilirler


32. Esas sermaye sistemini kabul etmiş A.Ş'.ler, hamiline yazılı hisse senetlerini sermaye artırımının tescil takip eden en geç kaç gün içinde teslim etmek zorundadır?

a) 30
b) 120
c) 90
d) 50
e) 20


33. Esas sermaye sistemini kabul etmiş A.Ş.'ler, nama yazılı hisse senetlerini sermaye artırımının tescil takip eden en geç kaç gün içinde teslim etmek zorundadır?

a) 120
b) 20
c) 90
d) 30
e) 50


34. Kar payı hakkının dağıtılması için aşağıdakilerden hangisinin safi karlardan ayrılmasının önemi yoktur?

a) Finansal stoklar
b) İhtiyari yedek akçe
c) Kanuni yedek akçe
d) Değer artış fonu
e) Maliyet artış fonu


35. Ortağın mevcut sermayedeki payı oranında artırılan sermaye kısmından da aynı oranda yararlanma hakkı nedir?

a) Şirket yönetimine katılma hakkı
b) Oy hakkı
c) Rüçhan hakkı
d) Yeni pay alma hakkı
e) Tasfiye bakiyesine katılma hakkı


36. Hisse senetleri hamiline olan şirketlerde ortaklık sayısının 250'yi aştığı hangi yoldan anlaşılmaz?

a) Temettü ödemesinde kesilen kasa fişlerinden
b) Hazirun cetvelinden
c) Borsa işlemlerinden
d) Sermaye yapısından ve iştiraklerden
e) Sermaye arttırımına katılanların kayıtlarından


37. Toplam sermayenin miktarının belirleyebilmek ve bununla ilgili muhasebe kayıtlarım yapabilmek için pay senedinin ilk çıkarılışı sırasında yönetim tarafından verilen değer nedir?

a) İhraç fiyatı
b) Nominal fiyat
c) Piyasa fiyatı
d) Rayiç fiyat
e) Borsa fiyatı


38. Hisse senetlerinin şirket tarafından çıkarılışındaki satış fiyatı nedir?

a) Borsa fiyatı
b) İtibari fiyat
c) Piyasa fiyatı
d) İhraç fiyatı
e) Nominal fiyat


39. Bir pay senedinin sermaye piyasasında arz ve talep koşullarına göre alınıp satıldığı fiyat nedir?

a) İtibari fiyat
b) İhraç fiyatı
c) Borsa fiyatı
d) Piyasa fiyatı
e) Nominal fiyat


40. Şirket varlığının belli bir süre içinde zorunlu satışı ile sağlanabilecek değerden tüm borçlar ödendikten sonra kalan miktarın hisse senedine bölünmesi ile oluşan değer nedir?

a) İşleyen teşebbüs değeri
b) Net aktif değeri
c) Defter değeri
d) Alternatif gelir değeri
e) Likidasyon değeri


CEVAPLAR

21 D
22 E
23 D
24 A
25 D
26 A
27 B
28 A
29 B
30 D
31 C
32 D
33 E
34 A
35 D
36 D
37 B
38 D
39 D
40 E