Cevaplэ Sorular 21-40

Cevaplэ Sorular 21-40 « Men. Kэy. Diр. Ser. Piy.

21. Hisse senedi ile deрiюtirilebilir tahvillerin цzellikleri arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Эhraз sэrasэnda izahname ve sirkьlerde belirlenen esaslar dahilinde, ihraззэ ortaklэkзa HDT ile deрiюtirilmek ьzere artэrэlan sermayeyi temsil eden hisse senetleri ile deрiюtirme hakkэ veren menkul kэymetlerdir

b) HDT'lerin vadesi 2 yэldan az 7 yэldan зok olamaz

c) Tahvilin hisse senediyle deрiюtirilmesi, ortaklэk talebine ve tasarruf sahibinin talebine baрlэ olarak yapэlэr

d) HDT'Ier 6 ayda bir kupon цdemeli olarak ihraз edilirler

e) Deрiюtirilmeyen HDT'ler nedeniyle ortaklэрэn elinde kalan hisse senetleri halka arz edilir


22. Tahvillerin piyasa deрerini etkileyen faktцrler arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Her tahvilin piyasada her an iзin bir deрeri vardэr
b) Normal ekonomik юartlar altэnda tanэnmэю юirketlerin tahvilleri ile bьyьk banka garantisine sahip tahviller diрerlerine oranla ikincil piyasada daha yьksek deрer bulurlar
c) Tahvilin nominal faiz oranэ cari faiz oranэnэn altэnda ise piyasada эskontolu iюlem gцrьr
d) Tahvilin nominal faiz oram cari piyasa faiz oranэnэn ьstьnde ise piyasa deрeri nominal deрerin altэnda oluюur
e) Tahvilin piyasada cari faiz oranэndan daha dьюьk bir orandan satэlmasэ mьmkьndьr


23. Hisse senedi ile tahvil farklэlэklarэ arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Tahvil borз, hisse senedi mьlkiyet senedidir
b) Tahvil sahibi юirketin alacaklэsэ, hisse senedi sahibi юirketin ortaрэ konumundadэr
c) Tahvilde vade vardэr, hisse senedinde vade yoktur
d) Tahvil sahibi юirketin yцnetimine katэlabilir, hisse senedi sahibi юirketin tьm oy haklarэndan yararlanabilir
e) Юirketlerin зэkarabilecekleri tahvil miktarэ sэnэrlэdэr, bir юirketin зэkarabileceрi hisse senedi sayэsэ kayda tabi deрildir


24. Gelir ortaklэрэ senetleri ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi doрrudur?

a) Gelir ortaklэрэ senedi ulaюэm, haberleюme, enerji kesiminde kamuya ait olan alt yapэ tesislerinin gelirlerini ilgilendirmektedir

b) Bu tesislerin mьlkiyeti ve iюletmesi ile ortaklэk senedi alanlara geзmektedir

c) Gelir ortaklэрэ senetleri ile ilgili SPK ve TTK'da bir dьzenlemeler vardэr

d) Gelir ortaklэрэ senetleri sabit faizli bir tahvil цzelliрi taюэmaktadэr

e) Gelir ortaklэрэ senetleri istenildiрi an paraya зevrilebilirler


25. Эhraззэlarэn borзlu sэfatэyla dьzenleyip Kurul kaydэna alэnmak suretiyle ihraз ederek sattэklarэ emre veya hamiline yazэlэ menkul kэymet niteliрindeki kэymetli evrak aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Banka bonolarэ
b) Banka garantili bonolar
c) Kar zarar ortaklэрэ belgeleri
d) Finansman bonolarэ
e) Цzel sektцr tahvilleri


26. Hamiline yazэlэ menkul kэymetlerin mьlkiyetinin devri nasэl gerзekleюir?

a) Teslim
b) Ciro
c) Teslim + ciro
d) Beyaz ciro
e) Temlik beyannamesi


27. Hamiline yazэlэ hisse senetlerinden doрan hakkэn devri ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi doрrudur?

a) Hamiline yazэlэ hisse senetlerinden doрan hakkэn devri senet ьzerindeki zilyetliрin devri ile olur

b) Hamiline yazэlэ hisse senetlerinden doрan hakkэn devri senet ьzerindeki zilyetliрin devri ve devir sцzleюmesiyle olur

c) Devir sцzleюmesinin geзerliliрi юekle baрlэdэr

d) Senet ьzerindeki zilyetliрin devri, hem hakkэn devrini ifade eder

e) Hamiline yazэlэ hisse senetlerinin devri sэnэrlandэrэlabilir


28. Nama yazэlэ tahvillerin devri nasэl gerзekleюtirilir?

a) Yazэlэ devir beyanэnэn imzalanmasэ ve senet ьzerindeki zilyetliрin devri ile
b) Yazэlэ devir beyanэnэn imzalanmasэ ile
c) Zilyetliрin devri ile
d) Teslim ile
e) Pay defterine kayэt ile


29. Hisse senetlerinin tedavьlь mьmkьn olmayacak biзimde yэpranmэю veya bozulmuю olmakla birlikte, esaslэ unsurlarэ ve цzellikleri anlaюa-biliyorsa aюaрэdakilerden hangisi uygulanэr?

a) Hisse senetleri iptal edilir
b) Hisse senetlerinin iptal edilmesine gerek yoktur
c) Hisse senetleri piyasadan toplatэlэr
d) Hisse senetleri iюlem gцrmeye devam eder
e) Hisse senetleri nominal deрerlerinin altэnda iюlem gцrьrler


30. Hamiline yazэlэ hisse senetlerinin iptali sьrecinde aюaрэdaki aюamalardan hangisi yer almaz?

a) Baюvuru dilekзesi ile yetkili mahkemeye baюvurulur
b) Mahkemeye цdeme yasaрэ ve iptal kararэ verilmesi talebiyle mьracaat edilir
c) Hisse senedi зalэnmэю ise Cumhuriyet Savcэlэрэ'na suз duyurusunda bulunulur
d) Hisse senedi ihraз eden anonim юirketin iflasэ istenir
e) Mahkemenin Цdeme yasaрэ kararэ vermesi durumunda tedavьlьn цnlenmesi amacэyla ЭMKB Baюkanlэрэ'na ve Takasbank'a bildiride bulunulur


31. Aюaрэdakilerden hangisi menkul kэymetlerin unsurlarэndan deрildir?

a) Dцnemsel getiri
b) Seri halde зэkarэlэr
c) Эbareleri farklэ
d) Ortaklэk veya alacaklэlэk saрlar
e) Gelir saрlama amacэ ile ihraз edilirler


32. Esas sermaye sistemini kabul etmiю A.Ю'.ler, hamiline yazэlэ hisse senetlerini sermaye artэrэmэnэn tescil takip eden en geз kaз gьn iзinde teslim etmek zorundadэr?

a) 30
b) 120
c) 90
d) 50
e) 20


33. Esas sermaye sistemini kabul etmiю A.Ю.'ler, nama yazэlэ hisse senetlerini sermaye artэrэmэnэn tescil takip eden en geз kaз gьn iзinde teslim etmek zorundadэr?

a) 120
b) 20
c) 90
d) 30
e) 50


34. Kar payэ hakkэnэn daрэtэlmasэ iзin aюaрэdakilerden hangisinin safi karlardan ayrэlmasэnэn цnemi yoktur?

a) Finansal stoklar
b) Эhtiyari yedek akзe
c) Kanuni yedek akзe
d) Deрer artэю fonu
e) Maliyet artэю fonu


35. Ortaрэn mevcut sermayedeki payэ oranэnda artэrэlan sermaye kэsmэndan da aynэ oranda yararlanma hakkэ nedir?

a) Юirket yцnetimine katэlma hakkэ
b) Oy hakkэ
c) Rьзhan hakkэ
d) Yeni pay alma hakkэ
e) Tasfiye bakiyesine katэlma hakkэ


36. Hisse senetleri hamiline olan юirketlerde ortaklэk sayэsэnэn 250'yi aюtэрэ hangi yoldan anlaюэlmaz?

a) Temettь цdemesinde kesilen kasa fiюlerinden
b) Hazirun cetvelinden
c) Borsa iюlemlerinden
d) Sermaye yapэsэndan ve iюtiraklerden
e) Sermaye arttэrэmэna katэlanlarэn kayэtlarэndan


37. Toplam sermayenin miktarэnэn belirleyebilmek ve bununla ilgili muhasebe kayэtlarэm yapabilmek iзin pay senedinin ilk зэkarэlэюэ sэrasэnda yцnetim tarafэndan verilen deрer nedir?

a) Эhraз fiyatэ
b) Nominal fiyat
c) Piyasa fiyatэ
d) Rayiз fiyat
e) Borsa fiyatэ


38. Hisse senetlerinin юirket tarafэndan зэkarэlэюэndaki satэю fiyatэ nedir?

a) Borsa fiyatэ
b) Эtibari fiyat
c) Piyasa fiyatэ
d) Эhraз fiyatэ
e) Nominal fiyat


39. Bir pay senedinin sermaye piyasasэnda arz ve talep koюullarэna gцre alэnэp satэldэрэ fiyat nedir?

a) Эtibari fiyat
b) Эhraз fiyatэ
c) Borsa fiyatэ
d) Piyasa fiyatэ
e) Nominal fiyat


40. Юirket varlэрэnэn belli bir sьre iзinde zorunlu satэюэ ile saрlanabilecek deрerden tьm borзlar цdendikten sonra kalan miktarэn hisse senedine bцlьnmesi ile oluюan deрer nedir?

a) Эюleyen teюebbьs deрeri
b) Net aktif deрeri
c) Defter deрeri
d) Alternatif gelir deрeri
e) Likidasyon deрeri


CEVAPLAR

21 D
22 E
23 D
24 A
25 D
26 A
27 B
28 A
29 B
30 D
31 C
32 D
33 E
34 A
35 D
36 D
37 B
38 D
39 D
40 E