Cevaplэ Sorular 1-20

Cevaplэ Sorular 1-20 « Men. Kэy. Diр. Ser. Piy.

1. Menkul kэymetlerin unsurlarэ arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Ortaklэk veya alacaklэlэk saрlarlar
b) Belli bir meblaрэ temsil ederler
c) Dцnemsel olarak gelir saрlarlar
d) Risk taюэmazlar
e) Seri halinde зэkartэlэrlar


2. Menkul kэymetlerin kaydi olarak tutulmasэnda yetkili olan kuruluю aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Merkezi Kayэt Kuruluюu
b) Takasbank
c) ЭMKB
d) SPK
e) Aracэ kurum


3. Sermayesi paylara bцlьnmью komandit юirketlerin hisse senedi ihraз edebilme yetkisi ile ilgili aюaрэdakilerden hangisi doрrudur?

a) Hisse senedi зэkarabilmekte ve bunlar halka arz yoluyla satэlabilmektedir
b) Hisse senedi зэkarabilmekte ancak bunlar halka arz yoluyla satэlamamaktadэr
c) Hisse senedi зэkarabilmekte, bunlar toptan satэюlar pazarэnda satэlmaktadэr
d) Hisse senedi зэkartamazlar
e) Hisse senedi зэkarabilmektedirler ve bunlar bцlgesel pazarda satэlmaktadэr


4. Hisse senedi sahiplerinin kardan pay alma haklarэnэn kullanэmэnda sэnэrlamalar var mэdэr?

a) Kar payэ kullanэm hakkэ sэnэrlandэrэlabilir
b) Kar payэ kullanэm hakkэ sэnэrlandэrэlamaz
c) Юirket karэna baрlэ olarak kar payэ kullanэm hakkэ sэnэrlandэrэlabilir
d) Kar payэ kullanэm hakkэ kanuni ve ihtiyari yedek akзeler safi kardan ayrэlmadan kullanэlэr
e) Kar payэ kullanэm hakkэ kanuni ve ihtiyari yedek akзeler brьt kardan ayrэlmadan kullanэlэr


5. Юirket yцnetim kurulunu seзme hakkэ aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Yцnetim hakkэ
b) Oy hakkэ
c) Юirket yцnetimine katэlma hakkэ
d) Tasfiyeden pay alma hakkэ
e) Bilgi alma hakkэ


6. Hisse senedi ihraз edebilecek юirket ve kuruluюlar arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Anonim юirketler
b) Bankalar
c) Kamu Эktisadi Teюekkьlleri
d) Sigorta юirketleri
e) Aracэ kurumlar


7. Hisse senetleri hamiline yazэlэ olan юirketlerde ortak sayэsэnэn 250'yi aюaрэ aюaрэdaki yцntemlerden hangisi ile anlaюэlamaz?

a) Genel kurula katэlanlarэn kaydedildiрi hazirun cetvelinden
b) Yцnetim kurulu hazirun cetvelinden
c) Temettь Цdemesi esnasэnda kesilen kasa fiюlerinden
d) Sermaye artэrэmlarэnda artэrэma katэlanlara ait kayэtlardan
e) ЭMKB iюlemlerinden


8. TTK'na gцre hisse senedinin nominal fiyatэ en dьюьk kaз TL olabilir?

a) 1.000
b) 10.000
c) 500
d) 1.500
e) 100


9. Hisse senetlerinin юirket tarafэndan зэkarэlэюэ aюamasэnda satэюa sunulduрu fiyat aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Nominal fiyat
b) Эhraз fiyatэ
c) Эtibari fiyat
d) Piyasa fiyatэ
e) Cari fiyat


10. Hisse senedinin verimliliрinin belirlenmesinde kullanэlan iюleyen teюebbьs deрeri nedir?

a) Эюletmenin bir bьtьn olarak зalэюэr durumda devredilmesi halinde bulacaрэ deрerdir

b) Hisse senedinin belirli bir faaliyet dцnemi sonunda dьzenlenen bilanзodaki net aktif tutarэdэr

c) Юirket sermayesinin baюka bir yatэrэm alanэnda deрerlendirilmiю olmasэ halinde, hisse senetlerine yatэrэlan sermaye miktarэ ile elde edilebilecek alternatif gelirden bir hisseye dьюen deрerdir

d) Hisse senedinin ait olduрu iюletmenin varlэklarэ, karlэlэk durumu, daрэtэlan kar paylarэ, sermaye yapэsэ gibi deрiюkenlerin belirlediрi deрerdir

e) Hisse senedinin ьzerinde yazэlэ olan deрerdir


11. Hisse senetlerinin devri ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

a) Hamiline yazэlэ hisselerde devir iюlemi teslimle olur
b) Nama yazэlэ hisse senetleri esas mukavelede aksine hьkьm olmadэkзa devrolunabilir
c) Nama yazэlэ hisselerin devri ciro edilmiю senedin devir alana teslimi ve юirketin pay defterine kaydedilmesi ile olur
d) Nama yazэlэ hisselerde devir iюlemi teslimle olur
e) Nama yazэlэ hisselerde devir iюlemi ciro ile olur


12. Hisse senetlerinde bulunmasэ gerekli bilgiler arasэnda hangisi yer almaz?

a) Юirketin unvanэ
b) Esas sermaye miktarэ
c) Hisse senedinin tьrь
d) Temettь oram
e) Senedin nominal deрeri


13. Hisse senetlerinin ekonomik iюlevleri arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Kamu kesiminin finansmanэnэn saрlanmasэ
b) Kalkэnma iзin gerekli sermaye birikiminin saрlanmasэ
c) Ьretim araзlarэnэn ve iktisadi iюletmelerin mьlkiyetinin geniю halk topluluklarэna yayэlmasэ
d) Эktisadi refahэn taban yayэlmasэnэn saрlanmasэ
e) Tasarruflara ek gelir saрlanmasэ


14. Kar zarar ortaklэрэ belgelerinin цzelliрi nedir?

a) Kвr ve zarar ortaklэрэ belgeleri menkul kэymetler piyasasэndaki araзlarэ зoрaltmak iзin зэkartэlэrlar
b) Kar zarar ortaklэрэ belgeleri hisse senedidir
c) Kar ve zarar ortaklэрэ belgeleri sahiplerine юirket yцnetiminde oy hakkэ vermezler
d) Vade 6 - 12 aydэr
e) Nominal deрerleri 100.000 TL'dir15. Ortaklэklarэn зэkarabilecekleri oydan yoksun hisse senedi tutarэ nedir?

a) Ortaklэklarэn зэkarabilecekleri OYHS itibari toplam deрer tutarэ, цdenmiю veya зэkarэlmэю sermayenin %51'i geзmemek ьzere esas sцzleюmelerinde gцsterilir

b) Ortaklэklarэn зэkarabilecekleri OYHS itibari toplam deрer tutan, цdenmiю veya зэkarэlmэю sermayenin 1/2'sini geзmemek ьzere esas sцzleюmelerinde gцsterilir

c) Ortaklэklarэn зэkarabilecekleri OYHS itibari toplam deрer tutarэ, цdenmiю veya зэkarэlmэю sermayenin 1/4'ini geзmemek ьzere esas sцzleюmelerinde gцsterilir

d) Ortaklэklarэn зэkarabilecekleri OYHS itibari toplam deрer tutarэ, цdenmiю veya зэkarэlmэю sermayenin 1/5'ini geзmemek ьzere esas sцzleюmelerinde gцsterilir

e) Ortaklэklarэn зэkarabilecekleri OYHS itibari toplam deрer tutarэ, цdenmiю veya зэkarэlmэю sermayenin %49'u geзmemek ьzere esas sцzleюmelerinde gцsterilir


16. TTK md. 420'ye gцre anonim юirketlerin цdьnз para bulmak iзin itibari kэymetleri eюit ve ibareleri aynэ olmak ьzere зэkardэklarэ borз senetlerine ne ad verilir?

a) Hisse senedi
b) Tahvil
c) Oydan yoksun hisse senetleri
d) Kar zarar ortaklэрэ belgesi
e) Эmtiyazlэ hisse senetleri


17. Tahvil alacaklэlarэnэn haklarэ arasэnda hangisi yer almaz?

a) Kuruluюtaki vesikalarэn doрru olmamasэ esas sermaye hakkэnda yanlэю beyanlarda bulunulmasэ durumunda kurucular aleyhine dava aзmak

b) Yцnetim Kurulu'nun sorumluluрunu gerektiren hallerde buna iliюkin dava aзmak

c) Юirket yцnetimine katэlmak ve genel kurulda oy kullanmak

d) Ortaklэk esas sermayesinin azaltэlmasэ halinde, alacaklarэnэn цdenmesini veya teminat gцsterilmesini istemek

e) Esas sermayenin ьзte ikisini kaybeden ortaklэрэn feshini dava etmek


18. Halka aзэk anonim ortaklэklarэn ihraз edebilecekleri tahvillerin toplam tutar ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi doрrudur?

a) Genel kurulca Kurul'a gцnderilen baрэmsэz denetimden geзmiю son mali tabloda yer alan зэkarэlmэю veya цdenmiю sermaye ile genel kurulca onaylanan son mali tabloda gцrьlen yedek akзeler ve yeniden deрerleme deрer artэю fonu toplamэndan varsa zararlarэn indirilmesinden sonra kalan miktarэ geзemez

b) Genel kurulca Kurul'a gцnderilen baрэmsэz denetimden geзmiю son mali tabloda yer alan зэkarэlmэю veya цdenmiю sermaye toplamэndan varsa zararlarэn indirilmesinden sonra kalan miktarэ geзemez

c) Genel kurulca Kurul'a gцnderilen baрэmsэz denetimden geзmiю son mali tabloda yer alan цdenmiю sermaye ile genel kurulca onaylanan son mali tabloda gцrьlen yedek akзeler ve yeniden deрerleme deрer artэю fonu toplamэndan fazla olamaz

d) Genel kurulca hazэrlanan son mali tabloda yer alan зэkarэlmэю sermaye ile genel kurulca onaylanan son mali tabloda gцrьlen yedek akзeler ve yeniden deрerleme deрer artэю fonu toplamэndan varsa zararlarэn indirilmesinden sonra kalan miktarэ geзemez

e) Genel kurulca hazэrlanan mali tabloda yer alan зэkarэlmэю veya цdenmiю sermaye ile genel kurulca onaylanan son mali tabloda gцrьlen yedek akзeler ve yeniden deрerleme deрer artэю fonu toplamэndan fazla olamaz


19. Devlet tahvilleri ile hazine bonolarэ arasэndaki en цnemli farklэlэk aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Her ikisi de Devlet tarafэndan зэkartэlэr
b) Эз borзlanma tahvilleri uzun vadeli hazinenin dцnemsel ihtiyaзlarэ iзin зэkarэlan tahviller ve hazine bonolarэ kэsa vadelidir.
c) Her ikisinin geliri de vergiden muaftэr
d) Her ikisi de kuponlu olarak ihraз edilirler
e) Nominal deрerleri 10.000 TL ve katlarэ olabilir


20. Tahviller nominal deрerlerinden ne kadar dьюьk bir oranla ihraз edilebilirler?

a) %5
b) %2
c) %10
d) %15
e) Tahviller nominal deрerlerinin altэnda bir deрerle ihraз edilemezler


CEVAPLAR

1 D
2 A
3 B
4 A
5 C
6 A
7 E
8 C
9 B
10 A
11 D
12 D
13 A
14 C
15 B
16 B
17 C
18 A
19 B
20 A