Cevaplı Sorular 1-20

Cevaplı Sorular 1-20 « Men. Kıy. Diğ. Ser. Piy.

1. Menkul kıymetlerin unsurları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Ortaklık veya alacaklılık sağlarlar
b) Belli bir meblağı temsil ederler
c) Dönemsel olarak gelir sağlarlar
d) Risk taşımazlar
e) Seri halinde çıkartılırlar


2. Menkul kıymetlerin kaydi olarak tutulmasında yetkili olan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

a) Merkezi Kayıt Kuruluşu
b) Takasbank
c) İMKB
d) SPK
e) Aracı kurum


3. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin hisse senedi ihraç edebilme yetkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Hisse senedi çıkarabilmekte ve bunlar halka arz yoluyla satılabilmektedir
b) Hisse senedi çıkarabilmekte ancak bunlar halka arz yoluyla satılamamaktadır
c) Hisse senedi çıkarabilmekte, bunlar toptan satışlar pazarında satılmaktadır
d) Hisse senedi çıkartamazlar
e) Hisse senedi çıkarabilmektedirler ve bunlar bölgesel pazarda satılmaktadır


4. Hisse senedi sahiplerinin kardan pay alma haklarının kullanımında sınırlamalar var mıdır?

a) Kar payı kullanım hakkı sınırlandırılabilir
b) Kar payı kullanım hakkı sınırlandırılamaz
c) Şirket karına bağlı olarak kar payı kullanım hakkı sınırlandırılabilir
d) Kar payı kullanım hakkı kanuni ve ihtiyari yedek akçeler safi kardan ayrılmadan kullanılır
e) Kar payı kullanım hakkı kanuni ve ihtiyari yedek akçeler brüt kardan ayrılmadan kullanılır


5. Şirket yönetim kurulunu seçme hakkı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yönetim hakkı
b) Oy hakkı
c) Şirket yönetimine katılma hakkı
d) Tasfiyeden pay alma hakkı
e) Bilgi alma hakkı


6. Hisse senedi ihraç edebilecek şirket ve kuruluşlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Anonim şirketler
b) Bankalar
c) Kamu İktisadi Teşekkülleri
d) Sigorta şirketleri
e) Aracı kurumlar


7. Hisse senetleri hamiline yazılı olan şirketlerde ortak sayısının 250'yi aşağı aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile anlaşılamaz?

a) Genel kurula katılanların kaydedildiği hazirun cetvelinden
b) Yönetim kurulu hazirun cetvelinden
c) Temettü Ödemesi esnasında kesilen kasa fişlerinden
d) Sermaye artırımlarında artırıma katılanlara ait kayıtlardan
e) İMKB işlemlerinden


8. TTK'na göre hisse senedinin nominal fiyatı en düşük kaç TL olabilir?

a) 1.000
b) 10.000
c) 500
d) 1.500
e) 100


9. Hisse senetlerinin şirket tarafından çıkarılışı aşamasında satışa sunulduğu fiyat aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nominal fiyat
b) İhraç fiyatı
c) İtibari fiyat
d) Piyasa fiyatı
e) Cari fiyat


10. Hisse senedinin verimliliğinin belirlenmesinde kullanılan işleyen teşebbüs değeri nedir?

a) İşletmenin bir bütün olarak çalışır durumda devredilmesi halinde bulacağı değerdir

b) Hisse senedinin belirli bir faaliyet dönemi sonunda düzenlenen bilançodaki net aktif tutarıdır

c) Şirket sermayesinin başka bir yatırım alanında değerlendirilmiş olması halinde, hisse senetlerine yatırılan sermaye miktarı ile elde edilebilecek alternatif gelirden bir hisseye düşen değerdir

d) Hisse senedinin ait olduğu işletmenin varlıkları, karlılık durumu, dağıtılan kar payları, sermaye yapısı gibi değişkenlerin belirlediği değerdir

e) Hisse senedinin üzerinde yazılı olan değerdir


11. Hisse senetlerinin devri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Hamiline yazılı hisselerde devir işlemi teslimle olur
b) Nama yazılı hisse senetleri esas mukavelede aksine hüküm olmadıkça devrolunabilir
c) Nama yazılı hisselerin devri ciro edilmiş senedin devir alana teslimi ve şirketin pay defterine kaydedilmesi ile olur
d) Nama yazılı hisselerde devir işlemi teslimle olur
e) Nama yazılı hisselerde devir işlemi ciro ile olur


12. Hisse senetlerinde bulunması gerekli bilgiler arasında hangisi yer almaz?

a) Şirketin unvanı
b) Esas sermaye miktarı
c) Hisse senedinin türü
d) Temettü oram
e) Senedin nominal değeri


13. Hisse senetlerinin ekonomik işlevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Kamu kesiminin finansmanının sağlanması
b) Kalkınma için gerekli sermaye birikiminin sağlanması
c) Üretim araçlarının ve iktisadi işletmelerin mülkiyetinin geniş halk topluluklarına yayılması
d) İktisadi refahın taban yayılmasının sağlanması
e) Tasarruflara ek gelir sağlanması


14. Kar zarar ortaklığı belgelerinin özelliği nedir?

a) Kâr ve zarar ortaklığı belgeleri menkul kıymetler piyasasındaki araçları çoğaltmak için çıkartılırlar
b) Kar zarar ortaklığı belgeleri hisse senedidir
c) Kar ve zarar ortaklığı belgeleri sahiplerine şirket yönetiminde oy hakkı vermezler
d) Vade 6 - 12 aydır
e) Nominal değerleri 100.000 TL'dir15. Ortaklıkların çıkarabilecekleri oydan yoksun hisse senedi tutarı nedir?

a) Ortaklıkların çıkarabilecekleri OYHS itibari toplam değer tutarı, ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin %51'i geçmemek üzere esas sözleşmelerinde gösterilir

b) Ortaklıkların çıkarabilecekleri OYHS itibari toplam değer tutan, ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin 1/2'sini geçmemek üzere esas sözleşmelerinde gösterilir

c) Ortaklıkların çıkarabilecekleri OYHS itibari toplam değer tutarı, ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin 1/4'ini geçmemek üzere esas sözleşmelerinde gösterilir

d) Ortaklıkların çıkarabilecekleri OYHS itibari toplam değer tutarı, ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin 1/5'ini geçmemek üzere esas sözleşmelerinde gösterilir

e) Ortaklıkların çıkarabilecekleri OYHS itibari toplam değer tutarı, ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin %49'u geçmemek üzere esas sözleşmelerinde gösterilir


16. TTK md. 420'ye göre anonim şirketlerin ödünç para bulmak için itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetlerine ne ad verilir?

a) Hisse senedi
b) Tahvil
c) Oydan yoksun hisse senetleri
d) Kar zarar ortaklığı belgesi
e) İmtiyazlı hisse senetleri


17. Tahvil alacaklılarının hakları arasında hangisi yer almaz?

a) Kuruluştaki vesikaların doğru olmaması esas sermaye hakkında yanlış beyanlarda bulunulması durumunda kurucular aleyhine dava açmak

b) Yönetim Kurulu'nun sorumluluğunu gerektiren hallerde buna ilişkin dava açmak

c) Şirket yönetimine katılmak ve genel kurulda oy kullanmak

d) Ortaklık esas sermayesinin azaltılması halinde, alacaklarının ödenmesini veya teminat gösterilmesini istemek

e) Esas sermayenin üçte ikisini kaybeden ortaklığın feshini dava etmek


18. Halka açık anonim ortaklıkların ihraç edebilecekleri tahvillerin toplam tutar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Genel kurulca Kurul'a gönderilen bağımsız denetimden geçmiş son mali tabloda yer alan çıkarılmış veya ödenmiş sermaye ile genel kurulca onaylanan son mali tabloda görülen yedek akçeler ve yeniden değerleme değer artış fonu toplamından varsa zararların indirilmesinden sonra kalan miktarı geçemez

b) Genel kurulca Kurul'a gönderilen bağımsız denetimden geçmiş son mali tabloda yer alan çıkarılmış veya ödenmiş sermaye toplamından varsa zararların indirilmesinden sonra kalan miktarı geçemez

c) Genel kurulca Kurul'a gönderilen bağımsız denetimden geçmiş son mali tabloda yer alan ödenmiş sermaye ile genel kurulca onaylanan son mali tabloda görülen yedek akçeler ve yeniden değerleme değer artış fonu toplamından fazla olamaz

d) Genel kurulca hazırlanan son mali tabloda yer alan çıkarılmış sermaye ile genel kurulca onaylanan son mali tabloda görülen yedek akçeler ve yeniden değerleme değer artış fonu toplamından varsa zararların indirilmesinden sonra kalan miktarı geçemez

e) Genel kurulca hazırlanan mali tabloda yer alan çıkarılmış veya ödenmiş sermaye ile genel kurulca onaylanan son mali tabloda görülen yedek akçeler ve yeniden değerleme değer artış fonu toplamından fazla olamaz


19. Devlet tahvilleri ile hazine bonoları arasındaki en önemli farklılık aşağıdakilerden hangisidir?

a) Her ikisi de Devlet tarafından çıkartılır
b) İç borçlanma tahvilleri uzun vadeli hazinenin dönemsel ihtiyaçları için çıkarılan tahviller ve hazine bonoları kısa vadelidir.
c) Her ikisinin geliri de vergiden muaftır
d) Her ikisi de kuponlu olarak ihraç edilirler
e) Nominal değerleri 10.000 TL ve katları olabilir


20. Tahviller nominal değerlerinden ne kadar düşük bir oranla ihraç edilebilirler?

a) %5
b) %2
c) %10
d) %15
e) Tahviller nominal değerlerinin altında bir değerle ihraç edilemezler


CEVAPLAR

1 D
2 A
3 B
4 A
5 C
6 A
7 E
8 C
9 B
10 A
11 D
12 D
13 A
14 C
15 B
16 B
17 C
18 A
19 B
20 A