Cevaplı Sorular 81-100

Cevaplı Sorular 81-100 « İlgili Vergi Mevzuatı

81. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinde dar mükelleftir?

a) Yabancı ülkelerde yerleşmiş ve Türkiye'de gelir elde eden Türk vatandaşları
b) Merkezi Türkiye'de bulunan özel veya resmi kurumlara bağlı olup bunların işleri dolayısıyla yurt dışında oturan Türk vatandaşları
c) Türkiye'de oturan yabancılar
d) Bir takvim yılı içinde Türkiye'de altı aydan fazla oturan yabancılar
e) İkametgahı Türkiye'de bulunan ve Türkiye'de gelir elde eden yabancılar


82. Yürürlükteki hükümlere göre diğer kazanç ve iratlar kapsamına hangi gelirler girmektedir?

a) Gelir vergisi kanununda sayılan arızi kazançlar ve değer artış kazançları
b) Her türlü kazanç ve irat
c) Gelir unsuru kapsamında yer almayan her türlü gelir
d) Her türlü arızi kazançlar ve değer artış kazançları
e) Gelir vergisi kanununda sayılmayan her türlü kazanç ve iratlar


83. Hangi kaynakların zararları diğer kaynaklardan elde edilen karlara mahsup edilemez?

a) Ticari kazançları
b) Zirai kazançlar
c) Serbest meslek kazançları
d) Gayrimenkul sermaye iratları
e) Diğer kazanç ve iratlar


84. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefidir?

a) Gayrimenkul yatırım fonları
b) Kollektif şirketler
c) Adi komandit şirketler
d) Adi şirketler
e) Limited şirketler


85. Tahakkuktan vazgeçmenin koşulları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Tahakkukundan vazgeçilecek verginin ikmalen, resen veya idarece tarh edilen bir vergi olması

b) Vergi ve cezalar toplamının belli bir tutarı aşmaması

c) Verginin tahakkuku için yapılacak giderin verginin miktarından fazla olması

d) Tahakkukundan vazgeçilecek verginin beyannameye dayanılarak tarh edilen bir vergi olması

e) Tahakkuktan vazgeçme usul ve esaslarının Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmesi


86. Aşağıdaki cezalardan hangisinde, ceza kesmede zamanaşımı süresi cezanın bağlı bulunduğu vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci gününden başlayarak hesaplanır?

a) Vergi ziyai cezası
b) Kaçakçılık cezası
c) Usulsüzlük cezası
d) Özel usulsüzlük cezalan
e) İşyeri kapatma cezası


87. Vergi alacağı aşağıda belirtilen zamanlardan hangisinde oluşur?

a) Verginin tarh edilmesiyle
b) Tahakkuk işleminin yapılmasıyla
c) Kanunun vergiyi bağladığı olayın vukuu tarihi veya hukuki durumun tamamlanması ile
d) Verginin tebliği
e) Verginin kesinleşmesi ile


88. Aşağıdakilerden hangisi tahsil zamanaşımını kesen hallerden biri değildir?

a) Ödeme emri tebliği
b) Vergi dairesince matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması
c) Mal bildiriminde bulunulması
d) Yargı organlarınca yürütmenin durdurulması kararı verilmesi
e) Vergi dairesinin mükellefe haciz uygulaması


89. Aşağıdakilerden hangisi tebliğ edilmez?

a) Vergi ihbarnamesi
b) Ceza ihbarnamesi
c) Ödeme emri
d) Tahakkuk fişi
e) Vergi mahkemesi kararı


90. Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde indirilecek giderlerdendir?

a) Para cezaları
b) Usulsüzlük cezaları
c) Akitlere ceza şartı olarak konulan tazminatlar
d) Vergi gecikme zamları
e) Vergi ziyaı cezası


91. Münferit beyanname kimler tarafından verilir?

a) Gerçek kişiler
b) Dar mükellef gerçek kişiler
c) Yıllık beyana tabi olmayan kazanç ve iratlardan vergi kesilmemiş olan dar mükellefler
d) Vergi tevkifatı yapmak zorunda olan dar mükellef gerçek kişiler
e) Yurt dışında yerleşmiş Türk vatandaşları


92. Aracı kurumlar aşağıdaki durumların hangisinde KKDF öderler?

a) Hisse senedi alış kazancından elde edilen komisyonlarda
b) Sermaye artışlarında
c) Halka arz gelirlerinde
d) Yurtiçi ve dışından sağlanan kredilerde
e) Portföy yönetimi gelirlerinde


93. Bireysel emeklilik fonları aşağıdaki vergilerden hangisinden muaftır?

â) Kurumlar vergisi
b) Gelir vergisi
c) Damga vergisi
d) Kaynak kullanımı destekleme fonu
e) Banka ve sigorta muameleleri vergisi


94. Aracı kurumların uyguladıkları BSMV oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) %10
b) %1
c) %12
d) %5
e) %22


95. Halka kapalı şirketlerde gelir vergisi stopaj oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) %5
b) %20
c) %25
d) %22
e) %15


96. Halka açık şirketlerin ve açık olmayan şirketlerin dağıtılan kar payı üzerinden stopaj oranları aşağıdakilerden hangisidir?

a) %5-%10
b) % 10-%10
c) %5-%20
d) %5-%15
e) %15-%25


97. Döviz cinsi devlet tahvili ve hazine bonolarında değerlemede esas alınan hesaplama nasıl yapılmaktadır?

a) Döviz cinsinden
b) TCMB kuru baz alınarak TL üzerinden
c) İndirime tabi tutularak TL üzerinden
d) Stopaj eklenerek
e) Stopajsız


98. BSMV'nin ödenme dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) İzleyen ayın 15'ine göre
b) İzleyen ayın 20'sine göre
c) aylık dönemlerde
d) İzleyen ayın 7'sine göre
e) Ocak ayı içerisinde


99. Aşağıdaki işlemlerden hangisi damga vergisine tabidir?

a) Özel kesim tahvilleri
b) Anonim şirketlerin sermaye artırımında düzenleyecekleri kağıtlar
c) Yatırım fonu katılma belgeleri
d) Devlet tahvilleri
e) Hazine bonoları


100. Aşağıdaki işlemlerden hangisi harca tabi değildir?

a) VDMK ihraçları ile ilgili aracılık sözleşmeleri
b) Yatırım ortaklığı kuruluşu faaliyet izin belgesi
c) Yatırım fonu kuruluşu faaliyet izin belgesi
d) Aracı kurum alım satım aracılığı belgesi
e) Yatırım danışmanlığı yetki belgesiCEVAPLAR

81 A
82 A
83 E
84 A
85 D
86 B
87 C
88 B
89 D
90 C
91 B
92 D
93 A
94 D
95 A
96 D
97 B
98 A
99 A
100 A