Cevaplэ Sorular 81-100

Cevaplэ Sorular 81-100 « Эlgili Vergi Mevzuatэ

81. Aюaрэdakilerden hangisi gelir vergisinde dar mьkelleftir?

a) Yabancэ ьlkelerde yerleюmiю ve Tьrkiye'de gelir elde eden Tьrk vatandaюlarэ
b) Merkezi Tьrkiye'de bulunan цzel veya resmi kurumlara baрlэ olup bunlarэn iюleri dolayэsэyla yurt dэюэnda oturan Tьrk vatandaюlarэ
c) Tьrkiye'de oturan yabancэlar
d) Bir takvim yэlэ iзinde Tьrkiye'de altэ aydan fazla oturan yabancэlar
e) Эkametgahэ Tьrkiye'de bulunan ve Tьrkiye'de gelir elde eden yabancэlar


82. Yьrьrlьkteki hьkьmlere gцre diрer kazanз ve iratlar kapsamэna hangi gelirler girmektedir?

a) Gelir vergisi kanununda sayэlan arэzi kazanзlar ve deрer artэю kazanзlarэ
b) Her tьrlь kazanз ve irat
c) Gelir unsuru kapsamэnda yer almayan her tьrlь gelir
d) Her tьrlь arэzi kazanзlar ve deрer artэю kazanзlarэ
e) Gelir vergisi kanununda sayэlmayan her tьrlь kazanз ve iratlar


83. Hangi kaynaklarэn zararlarэ diрer kaynaklardan elde edilen karlara mahsup edilemez?

a) Ticari kazanзlarэ
b) Zirai kazanзlar
c) Serbest meslek kazanзlarэ
d) Gayrimenkul sermaye iratlarэ
e) Diрer kazanз ve iratlar


84. Aюaрэdakilerden hangisi kurumlar vergisi mьkellefidir?

a) Gayrimenkul yatэrэm fonlarэ
b) Kollektif юirketler
c) Adi komandit юirketler
d) Adi юirketler
e) Limited юirketler


85. Tahakkuktan vazgeзmenin koюullarэ arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Tahakkukundan vazgeзilecek verginin ikmalen, resen veya idarece tarh edilen bir vergi olmasэ

b) Vergi ve cezalar toplamэnэn belli bir tutarэ aюmamasэ

c) Verginin tahakkuku iзin yapэlacak giderin verginin miktarэndan fazla olmasэ

d) Tahakkukundan vazgeзilecek verginin beyannameye dayanэlarak tarh edilen bir vergi olmasэ

e) Tahakkuktan vazgeзme usul ve esaslarэnэn Maliye Bakanlэрэ tarafэndan belirlenmesi


86. Aюaрэdaki cezalardan hangisinde, ceza kesmede zamanaюэmэ sьresi cezanэn baрlэ bulunduрu vergi alacaрэnэn doрduрu takvim yэlэnэ takip eden yэlэn birinci gьnьnden baюlayarak hesaplanэr?

a) Vergi ziyai cezasэ
b) Kaзakзэlэk cezasэ
c) Usulsьzlьk cezasэ
d) Цzel usulsьzlьk cezalan
e) Эюyeri kapatma cezasэ


87. Vergi alacaрэ aюaрэda belirtilen zamanlardan hangisinde oluюur?

a) Verginin tarh edilmesiyle
b) Tahakkuk iюleminin yapэlmasэyla
c) Kanunun vergiyi baрladэрэ olayэn vukuu tarihi veya hukuki durumun tamamlanmasэ ile
d) Verginin tebliрi
e) Verginin kesinleюmesi ile


88. Aюaрэdakilerden hangisi tahsil zamanaюэmэnэ kesen hallerden biri deрildir?

a) Цdeme emri tebliрi
b) Vergi dairesince matrah takdiri iзin takdir komisyonuna baюvurulmasэ
c) Mal bildiriminde bulunulmasэ
d) Yargэ organlarэnca yьrьtmenin durdurulmasэ kararэ verilmesi
e) Vergi dairesinin mьkellefe haciz uygulamasэ


89. Aюaрэdakilerden hangisi tebliр edilmez?

a) Vergi ihbarnamesi
b) Ceza ihbarnamesi
c) Цdeme emri
d) Tahakkuk fiюi
e) Vergi mahkemesi kararэ


90. Aюaрэdakilerden hangisi ticari kazancэn tespitinde indirilecek giderlerdendir?

a) Para cezalarэ
b) Usulsьzlьk cezalarэ
c) Akitlere ceza юartэ olarak konulan tazminatlar
d) Vergi gecikme zamlarэ
e) Vergi ziyaэ cezasэ


91. Mьnferit beyanname kimler tarafэndan verilir?

a) Gerзek kiюiler
b) Dar mьkellef gerзek kiюiler
c) Yэllэk beyana tabi olmayan kazanз ve iratlardan vergi kesilmemiю olan dar mьkellefler
d) Vergi tevkifatэ yapmak zorunda olan dar mьkellef gerзek kiюiler
e) Yurt dэюэnda yerleюmiю Tьrk vatandaюlarэ


92. Aracэ kurumlar aюaрэdaki durumlarэn hangisinde KKDF цderler?

a) Hisse senedi alэю kazancэndan elde edilen komisyonlarda
b) Sermaye artэюlarэnda
c) Halka arz gelirlerinde
d) Yurtiзi ve dэюэndan saрlanan kredilerde
e) Portfцy yцnetimi gelirlerinde


93. Bireysel emeklilik fonlarэ aюaрэdaki vergilerden hangisinden muaftэr?

в) Kurumlar vergisi
b) Gelir vergisi
c) Damga vergisi
d) Kaynak kullanэmэ destekleme fonu
e) Banka ve sigorta muameleleri vergisi


94. Aracэ kurumlarэn uyguladэklarэ BSMV oranэ aюaрэdakilerden hangisidir?

a) %10
b) %1
c) %12
d) %5
e) %22


95. Halka kapalэ юirketlerde gelir vergisi stopaj oranэ aюaрэdakilerden hangisidir?

a) %5
b) %20
c) %25
d) %22
e) %15


96. Halka aзэk юirketlerin ve aзэk olmayan юirketlerin daрэtэlan kar payэ ьzerinden stopaj oranlarэ aюaрэdakilerden hangisidir?

a) %5-%10
b) % 10-%10
c) %5-%20
d) %5-%15
e) %15-%25


97. Dцviz cinsi devlet tahvili ve hazine bonolarэnda deрerlemede esas alэnan hesaplama nasэl yapэlmaktadэr?

a) Dцviz cinsinden
b) TCMB kuru baz alэnarak TL ьzerinden
c) Эndirime tabi tutularak TL ьzerinden
d) Stopaj eklenerek
e) Stopajsэz


98. BSMV'nin цdenme dцnemi aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Эzleyen ayэn 15'ine gцre
b) Эzleyen ayэn 20'sine gцre
c) aylэk dцnemlerde
d) Эzleyen ayэn 7'sine gцre
e) Ocak ayэ iзerisinde


99. Aюaрэdaki iюlemlerden hangisi damga vergisine tabidir?

a) Цzel kesim tahvilleri
b) Anonim юirketlerin sermaye artэrэmэnda dьzenleyecekleri kaрэtlar
c) Yatэrэm fonu katэlma belgeleri
d) Devlet tahvilleri
e) Hazine bonolarэ


100. Aюaрэdaki iюlemlerden hangisi harca tabi deрildir?

a) VDMK ihraзlarэ ile ilgili aracэlэk sцzleюmeleri
b) Yatэrэm ortaklэрэ kuruluюu faaliyet izin belgesi
c) Yatэrэm fonu kuruluюu faaliyet izin belgesi
d) Aracэ kurum alэm satэm aracэlэрэ belgesi
e) Yatэrэm danэюmanlэрэ yetki belgesiCEVAPLAR

81 A
82 A
83 E
84 A
85 D
86 B
87 C
88 B
89 D
90 C
91 B
92 D
93 A
94 D
95 A
96 D
97 B
98 A
99 A
100 A