Cevaplэ Sorular 61-80

Cevaplэ Sorular 61-80 « Эlgili Vergi Mevzuatэ

61. 2001 yэlэnda 6.000.000.000 lira temettь elde edilmiюtir, indirim oranэ % 50 ise beyan edilecek temettь ne kadardэr?

a) 3.000.000.000 TL
b) 8.000.000.000 TL
c) 4.000.000.000 TL
d) 1.200.000.000 TL
e) 1.500.000.000 TL


62. 2001 yэlэnda 3 milyar lira temettь elde etmiю bir dar mьkellef yatэrэmcэsэnэn beyan edeceрi kar payэ olarak menkul sermaye iradэ tutarэ ne kadardэr? Эndirim oranэ %50'dir.

a) 3.000.000.000 TL
b) 3.600.000.000 TL
c) 1.800.000.000 TL
d) 1.500.000.000 TL
e) Beyan edilmeyecektir


63. 13.02.2001 ihraз tarihli hazine bonosu alan Bay A, 2001 yэlэnda 8 milyar lira faiz geliri elde etmiюtir. Эndirim oranэ %50.7 dir. Beyan edilecek tutar ne kadardэr?

a) 3.944.000.000 TL
b) 4.900.000.000 TL
c) 4.000.000.000 TL
d) 4.600.000.000 TL
e) Beyan edilmeyecektir


64. Bay N, 26.07.2001 tarihinden sonra ihraз edilmiю hazine bonolarэndan almэю ve 120 milyar TL. 2001 yэlэnda faiz geliri elde etmiюtir. Эndirim oranэ % 50.7 dir. Beyan edeceрi faiz geliri ne kadardэr?

a) 60.840.000.000 TL
b) 59.160.000.000 TL
c) 50.000.000.000 TL
d) 9.160.000.000TL
e) 76.000.000.000 TL


65. Bay A, 2001 yэlэnda 10 milyar TL katэlma belgesi nedeniyle menkul kэymet yatэrэm fonundan kar payэ elde etmiю aynэ tutarda aynэ cins menkul sermaye iradэm aynэ yэl ihraззэ ortaklэk da elde etmiюtir. Эhraззэ ortaklэрэn 2001 yэlэnda ayrэca 10 milyar TL baюka geliri vardэr. Her ikisinin beyan edeceрi gelir ne kadardэr? Эndirim oranэ % 50 dir.

a) Bay A beyan etmeyecek; ihraззэ ortaklэk 20 milyar TL kurum kazancэ beyan edecektir.
b) Bay A 5 milyar TL, kurumsa 15 milyar TL beyan edecektir.
c) Bay A 2.500.000.000 TL, ihraззэ ortaklэk 10 milyar TL beyan edecektir.
d) Her ikisi de vergi beyanэnda bulunmayacaktэr
e) Her ikisi de kurumlar vergisi beyannamesi verecektir


66. Banka ve sigorta muameleleri vergisinin mьkellefi aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Banka ve yatэrэm fonlarэ
b) Sigorta юirketleri ve ihraззэ kurumlar
c) Gayrimenkul yatэrэm ortaklэklarэ ile bankerler
d) Banka, banker-aracэ kurumlar- ve sigorta юirketleri
e) Portfцy yцnetim юirketleri


67. Aюaрэdakilerden hangisi banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmiюtir?

a) Aracэ kurumlarэn yatэrэmcэlara menkul kэymet iюlemi nedeniyle aldэklarэ komisyon
b) Sigorta юirketlerinin prim tahsili nedeniyle lehlerine kalan para
c) Emeklilik yatэrэm fonlarэnэn sermaye piyasasэnda yaptэklarэ iюlem nedeniyle lehlerine kalan para
d) Borsa para piyasasэ iюlemleri
e) Portfцy yцnetim юirketleri


68. (K) aracэ kurumu yatэrэm danэюmalэрэ ve repo yapmak iрin yetki belgesi almэюtэr. Bu aracэ kurum hangi vergileri bu belgeler iзin цdeyecektir?

a) Damga vergisi
b) Gelir vergisi
c) Banka ve sigorta muamelesi vergisi
d) Harз
e) Kaynak kullanэmэ destekleme fonu


69. (Э) bankasэ 5 trilyon fon deрeri olan yatэrэm fonu kurmak iзin kuracaрэ fona l trilyon avans vermiюtir. Kaynak kullanэmэ destekleme istikrar fonu kesinti oranэ %6 dэr. Bankanэn цdeyeceрi fon miktarэ var mэdэr, varsa belirtilen orana gцre hesaplayэnэz?

a) 60 milyar
b) 300 milyar
c) 240 milyar
d) Fon kesintisine tabi deрildir
e) 200 milyar


70. Kurumlar yцnьnden rьзhan hakkэ kupon satэю gelirleri ile emisyon primlerimin vergi dэюэ bэrakэlmasэ sermaye piyasasэnda arz yцnlь yoksa talep yцnlь teюviktir?

a) Arz ve talep yцnlьdьr
b) Arz yцnlьdьr
c) Talep yцnlьdьr
d) Hiзbir etkisi yoktur
e) Hiзbiri


71. Aюaрэdakilerden hangisi mal ve hizmetlerden alэnan vergilerden deрildir?

a) Damga vergisi
b) Цzel iюlem vergisi
c) Цzel iletiюim vergisi
d) Gьmrьk vergisi
e) Emlak vergisi


72. Hangisi kurumlar vergisi mьkellefidir?

a) Эю ortaklэрэ
b) Kollektif юirket
c) Adi komandit юirket
d) Adi юirket
e) Эkinci sэnэf tacirler


73. Aюaрэdakilerden hangisi ticari kazancэn tespitinde indirilecek giderler arasэnda yer almaz?

a) Эюletme sahibinin kendisine, eюine, зocuklarэna iюletmeden цdenen aylэklar
b) Эюletme sahibinin iюletmeye koyduрu sermaye iзin yьrьtьlecek faizler
c) Эюverenler tarafэndan ьcretliler adэna bireysel emeklilik sistemine цdenen katkэ payэ
d) Her tьrlь para cezalarэ ve vergi cezalarэ
e) Her tьrlь alkol ve alkollь iзecekler ile tьrьn ve tьtьn mamullerine ait reklam ve ilan giderlerin %50'si


74. Aюaрэdakilerden hangisi kurumlar vergisi mьkellefi deрildir?

a) Anonim юirketler
b) Limited юirketler
c) Эю ortaklэklarэ
d) Komandit юirketler
e) Dernekler


75. Halka aзэk anonim юirketlerin kar payэ daрэtmasэ halinde daрэtэlacak kar payэ ьzerinden uygulanacak fon payэ dahil stopajэn oranэ aюaрэdakilerden hangisidir?

a) %33
b) %5.5
c) %16.
d).%19.8
e) %22


76. Eurobondlarэn faiz gelirleri ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

a) Eurobond faiz gelirleri stopaja tabi deрildir
b) Eurobond faiz gelirleri beyannamede gцsterilir
c) 26.07.2001 tarihinden sonra ihraз edilenler iзin 50 milyar TL'si gelir vergisinden istisna edilmiюtir
d) Enflasyon indirimine tabidirler
e) Эtfa sэrasэnda oluюan kur farkэ gelir olarak kabul edilmez


77. Aюaрэdakilerden hangisi ticari kazancэn belirlenmesinde indirilecek olan giderler arasэnda yer almaktadэr?

a) Эюletme sahibinin kьзьk зocuklarэnэn iюletmeden olan alacaklarэ ьzerinden yьrьtьlecek faizler
b) Эюle ilgili olmak ьzere sцzleюmeye dayanэlarak цdenen zarar-ziyan ve tazminatlar
c) Эюletme sahibinin suзlarэndan doрan tazminatlar
d) Эюletme sahibinin iюletmeye koyduрu sermaye iзin yьrьtьlecek faizler
e) Эюletme sahibinin eюine iюletmeden цdenen aylэklar


78. Aюaрэdakilerden hangisi tahakkuk zamanaюэmэnэ durdurur?

a) Цdeme emri tebliрi
b) Цdeme yapэlmasэ
c) Vergi dairesi tarafэndan matrah takdiri iзin takdir komisyonuna baюvurulmasэ
d) Yargэ organlarэ tarafэndan yьrьtmenin durdurulmasэ kararэ verilmesi
e) Borзlunun yurt dэюэnda bulunmasэ dolayэsэyla hakkэnda takip yapэlamamasэ


79. Aюaрэdaki vergilerden hangisinde tahakkuk zamanaюэmэ hьkьmleri uygulanmamaktadэr?

a) Kurumlar vergisi
b) Taюэt alэm vergisi
c) Motorlu taюэtlar vergisi
d) Katma deрer vergisi
e) Gelir vergisi


80. Aюaрэdaki vergi tarhэ usullerinden hangisinde vergi tahakkuk fiюi esasэna gцre tarh ve tahakkuk ettirilir?

a) Beyannameye dayanan tarh
b) Эkmalen vergi tarhэ
c) Resen vergi tarhэ
d) Verginin idarece tarhэ
e) Dьzeltme yolu ile tarhCEVAPLAR

61 B
62 E
63 A
64 D
65 A
66 D
67 A
68 D
69 D
70 A
71 A
72 B
73 D
74 E
75 E
76 A
77 B
78 C
79 C
80 A