Cevaplı Sorular 61-80

Cevaplı Sorular 61-80 « İlgili Vergi Mevzuatı

61. 2001 yılında 6.000.000.000 lira temettü elde edilmiştir, indirim oranı % 50 ise beyan edilecek temettü ne kadardır?

a) 3.000.000.000 TL
b) 8.000.000.000 TL
c) 4.000.000.000 TL
d) 1.200.000.000 TL
e) 1.500.000.000 TL


62. 2001 yılında 3 milyar lira temettü elde etmiş bir dar mükellef yatırımcısının beyan edeceği kar payı olarak menkul sermaye iradı tutarı ne kadardır? İndirim oranı %50'dir.

a) 3.000.000.000 TL
b) 3.600.000.000 TL
c) 1.800.000.000 TL
d) 1.500.000.000 TL
e) Beyan edilmeyecektir


63. 13.02.2001 ihraç tarihli hazine bonosu alan Bay A, 2001 yılında 8 milyar lira faiz geliri elde etmiştir. İndirim oranı %50.7 dir. Beyan edilecek tutar ne kadardır?

a) 3.944.000.000 TL
b) 4.900.000.000 TL
c) 4.000.000.000 TL
d) 4.600.000.000 TL
e) Beyan edilmeyecektir


64. Bay N, 26.07.2001 tarihinden sonra ihraç edilmiş hazine bonolarından almış ve 120 milyar TL. 2001 yılında faiz geliri elde etmiştir. İndirim oranı % 50.7 dir. Beyan edeceği faiz geliri ne kadardır?

a) 60.840.000.000 TL
b) 59.160.000.000 TL
c) 50.000.000.000 TL
d) 9.160.000.000TL
e) 76.000.000.000 TL


65. Bay A, 2001 yılında 10 milyar TL katılma belgesi nedeniyle menkul kıymet yatırım fonundan kar payı elde etmiş aynı tutarda aynı cins menkul sermaye iradım aynı yıl ihraççı ortaklık da elde etmiştir. İhraççı ortaklığın 2001 yılında ayrıca 10 milyar TL başka geliri vardır. Her ikisinin beyan edeceği gelir ne kadardır? İndirim oranı % 50 dir.

a) Bay A beyan etmeyecek; ihraççı ortaklık 20 milyar TL kurum kazancı beyan edecektir.
b) Bay A 5 milyar TL, kurumsa 15 milyar TL beyan edecektir.
c) Bay A 2.500.000.000 TL, ihraççı ortaklık 10 milyar TL beyan edecektir.
d) Her ikisi de vergi beyanında bulunmayacaktır
e) Her ikisi de kurumlar vergisi beyannamesi verecektir


66. Banka ve sigorta muameleleri vergisinin mükellefi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Banka ve yatırım fonları
b) Sigorta şirketleri ve ihraççı kurumlar
c) Gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile bankerler
d) Banka, banker-aracı kurumlar- ve sigorta şirketleri
e) Portföy yönetim şirketleri


67. Aşağıdakilerden hangisi banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmiştir?

a) Aracı kurumların yatırımcılara menkul kıymet işlemi nedeniyle aldıkları komisyon
b) Sigorta şirketlerinin prim tahsili nedeniyle lehlerine kalan para
c) Emeklilik yatırım fonlarının sermaye piyasasında yaptıkları işlem nedeniyle lehlerine kalan para
d) Borsa para piyasası işlemleri
e) Portföy yönetim şirketleri


68. (K) aracı kurumu yatırım danışmalığı ve repo yapmak iğin yetki belgesi almıştır. Bu aracı kurum hangi vergileri bu belgeler için ödeyecektir?

a) Damga vergisi
b) Gelir vergisi
c) Banka ve sigorta muamelesi vergisi
d) Harç
e) Kaynak kullanımı destekleme fonu


69. (İ) bankası 5 trilyon fon değeri olan yatırım fonu kurmak için kuracağı fona l trilyon avans vermiştir. Kaynak kullanımı destekleme istikrar fonu kesinti oranı %6 dır. Bankanın ödeyeceği fon miktarı var mıdır, varsa belirtilen orana göre hesaplayınız?

a) 60 milyar
b) 300 milyar
c) 240 milyar
d) Fon kesintisine tabi değildir
e) 200 milyar


70. Kurumlar yönünden rüçhan hakkı kupon satış gelirleri ile emisyon primlerimin vergi dışı bırakılması sermaye piyasasında arz yönlü yoksa talep yönlü teşviktir?

a) Arz ve talep yönlüdür
b) Arz yönlüdür
c) Talep yönlüdür
d) Hiçbir etkisi yoktur
e) Hiçbiri


71. Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmetlerden alınan vergilerden değildir?

a) Damga vergisi
b) Özel işlem vergisi
c) Özel iletişim vergisi
d) Gümrük vergisi
e) Emlak vergisi


72. Hangisi kurumlar vergisi mükellefidir?

a) İş ortaklığı
b) Kollektif şirket
c) Adi komandit şirket
d) Adi şirket
e) İkinci sınıf tacirler


73. Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde indirilecek giderler arasında yer almaz?

a) İşletme sahibinin kendisine, eşine, çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar
b) İşletme sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler
c) İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payı
d) Her türlü para cezaları ve vergi cezaları
e) Her türlü alkol ve alkollü içecekler ile türün ve tütün mamullerine ait reklam ve ilan giderlerin %50'si


74. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefi değildir?

a) Anonim şirketler
b) Limited şirketler
c) İş ortaklıkları
d) Komandit şirketler
e) Dernekler


75. Halka açık anonim şirketlerin kar payı dağıtması halinde dağıtılacak kar payı üzerinden uygulanacak fon payı dahil stopajın oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) %33
b) %5.5
c) %16.
d).%19.8
e) %22


76. Eurobondların faiz gelirleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Eurobond faiz gelirleri stopaja tabi değildir
b) Eurobond faiz gelirleri beyannamede gösterilir
c) 26.07.2001 tarihinden sonra ihraç edilenler için 50 milyar TL'si gelir vergisinden istisna edilmiştir
d) Enflasyon indirimine tabidirler
e) İtfa sırasında oluşan kur farkı gelir olarak kabul edilmez


77. Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın belirlenmesinde indirilecek olan giderler arasında yer almaktadır?

a) İşletme sahibinin küçük çocuklarının işletmeden olan alacakları üzerinden yürütülecek faizler
b) İşle ilgili olmak üzere sözleşmeye dayanılarak ödenen zarar-ziyan ve tazminatlar
c) İşletme sahibinin suçlarından doğan tazminatlar
d) İşletme sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler
e) İşletme sahibinin eşine işletmeden ödenen aylıklar


78. Aşağıdakilerden hangisi tahakkuk zamanaşımını durdurur?

a) Ödeme emri tebliği
b) Ödeme yapılması
c) Vergi dairesi tarafından matrah takdiri için takdir komisyonuna başvurulması
d) Yargı organları tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmesi
e) Borçlunun yurt dışında bulunması dolayısıyla hakkında takip yapılamaması


79. Aşağıdaki vergilerden hangisinde tahakkuk zamanaşımı hükümleri uygulanmamaktadır?

a) Kurumlar vergisi
b) Taşıt alım vergisi
c) Motorlu taşıtlar vergisi
d) Katma değer vergisi
e) Gelir vergisi


80. Aşağıdaki vergi tarhı usullerinden hangisinde vergi tahakkuk fişi esasına göre tarh ve tahakkuk ettirilir?

a) Beyannameye dayanan tarh
b) İkmalen vergi tarhı
c) Resen vergi tarhı
d) Verginin idarece tarhı
e) Düzeltme yolu ile tarhCEVAPLAR

61 B
62 E
63 A
64 D
65 A
66 D
67 A
68 D
69 D
70 A
71 A
72 B
73 D
74 E
75 E
76 A
77 B
78 C
79 C
80 A