Cevaplı Sorular 41-60

Cevaplı Sorular 41-60 « İlgili Vergi Mevzuatı

41. Damga vergisinde mükellef aşağıdakilerden hangisidir?

a) Ödemeyi yapan
b) Kağıtları imza edenler
c) Kağıtları düzenleyenler
d) Makbuz verenler
e) Vergi sorumluları


42. Damga vergisi aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile ödenemez?

a) Makbuz verilerek
b) Pul yapıştırılarak
c) Basılı damga konularak
d) Tevkifat yoluyla
e) İstihkaktan kesinti yapılarak


43. Damga vergisinde istisna edileni kağıtlar arasında hangisi yer almaz?

a) Vadeli işlem sözleşmeleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar
b) Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföyleri için yapılan gayrimenkul alım satım sözleşmeleri
c) Factoring sözleşmeleri
d) Kıymetli madenlerin ödünç işlemlerine ait düzenlenen kağıtlar
e) Gelir ortaklığı senetleri


44. Gelir vergisi kanununa göre, gelire tabi kazanç ve iratlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Menkul sermaye iratları
b) Ücretler
c) Gayrimenkul sermaye iratları
d) Serbest meslek kazançları
e) Veraset kazançları


45. Vergi alacağının oranı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1/5
b) 1/3
c) 1/2
d) l
e) 1/4


46. Gelir vergisi kanununda adi, imtiyazlı, rehinli, senetli alacaklar ile cari hesap alacaklarından doğan faizler aşağıdaki hangi kapsamda değerlendirilir?

a) Safi gelir
b) Alacak faizleri
c) Değer artış kazancı
d) Menkul sermaye iradı
e) Mevduat faizi


47. Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasasının vergilendirilmesinde kurumlar vergisinden istisna edilmiştir?

a) Yatırım fonları-yatırım ortaklıkları
b) Menkul kıymet ihraç eden anonim ortaklıklar
c) Faiz geliri temin eden anonim ortaklıklar
d) Gerçek kişi faiz geliri temin edenler
e) Hisse senedi alım satım kazancı elde edenler


48. (X) anonim şirketi iştiraki olduğu (Z) A.Ş. den 1000 TL kar payı almış; (Z) şirketinin ortağı-hissedarı olan Bay Ahmet de dağıtılan kar payı olarak 500 lira kar payı-temettü almıştır. (X) anonim şirketi ve Bay Ahmet'in elde ettiği gelirler nasıl adlandırılır?

a) İştirak kazancı- kar payı
b) Temettü-temettü
c) Kar payı-kar kazancı
d) Alım satım kazancı
e) Menkul sermaye iradı


49.Gerçek kişilerin elde ettikleri kar payının 1/5' i aşağıdakilerden hangisidir?

a) Temettü .
b) Kar payı
c) Vergi Alacağı
d) Enflasyon indirimi
e) Temettü geliri


50. Aşağıdakilerden hangisi için menkul sermaye iradı indirim oranı uygulanmaz?

a) Mevduat faizi
b) Tahvil faizi
c) Temerrüt
d) Kar payı
e) Hisse senedi alım satım kazancı


51. Sermaye piyasası kurumları ve ihraççı ortaklıklar aşağıdakilerden hangilerini kurum kazançlarının tespitinde gider olarak kaydedemezler?

a) Zarar
b) Hisse senedi ve tahvil ihraç giderleri
c) Genel kurul giderleri
d) Kuruluş giderleri
e) Öz sermaye ve örtülü sermaye üzerinden hesaplanan faizler


52. Sermaye piyasası kurumları ve ihraççı ortaklıklar aşağıdaki vergi ve cezalardan hangilerini kurum kazançlarının tespitinde gider olarak kaydedemezler?

a) Banka ve sigorta muameleleri vergisi
b) Kurumlar vergisi ve gecikme zammı
c) Damga vergisi
d) Kaynak kullanımı destekleme fonu
e) Resim ve harçlar


53. Bir ihraççı ortaklığın dönem kazancı 1.000 TL. dönem içinde yapmış olduğu yatırım nedeniyle yatırım indirim miktarı da 1000 TL. dır. Bu ortaklığın kurumlar vergisine esas olacak kurumlar vergisi matrahı ne kadardır?

a) 1000 TL
b) Yoktur
c) 300 TL
d) 500 TL
e) 2000 TL


54. Bir ihraççı ortaklık 2001 yılında 5000 lira kurum kazancı elde etmiştir. Bu ortaklığın 1995 yılı mali zararı 500 lira, 1997 yılı zararı 1500 liradır. İndirilecek zarar 2001 yılında ne kadardır?

a) 500
b) 1500
c) 2000
d) 2000
e) 1000


55. (Z) şirketi sanayi alanında faaliyet gösteren ve sanayi sicil belgesi olan borsa şirketidir. Yaptığı yatırımlar nedeniyle kredi kullanmış ve 3000 TL. finansman gideri yapmıştır. Duran varlıkları için yeniden değerleme yapmaktadır. Finansman gideri kısıt oranı % 20 dir. Bu şirketin finansman gideri kısıtı ne kadardır?

a) Kısıta tabi değildir, tüm finansman giderini maliyete dahil edebilir.
b) 600 liradır
c) 2400 liradır
d) 3000 liradır
e) 3600 liradır


56. (X) halka açık bir ortaklıktır. 10.000 lira faiz geliri elde etmiştir. Başka bir geliri yoktur. (N) menkul kıymet yatırım ortaklığı da 10.000 lira faiz geliri elde etmiştir. Bu iki ortaklıktan hangisi kurumlar vergisi ödeyecektir?

a) (X) halka açık ortaklığı
b) Menkul kıymetler yatırım ortaklığı
c) Her ikisi de
d) Gelirleri vergi limitlerinin altında olduğundan her ikisi de vergi ödemez
e) İki kurumda gelir vergisi ödemelidir


57. Gerçek kişi yatırımcının elde ettiği aşağıdaki menkul sermaye iratlarından hangisi vergi indirimi oranı kapsamındadır?

a) Yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen kar payı
b) Vadesinden önce senetleri ıskontosundan sağlanan kazançlar
c) Vergi alacağı
d) Alacak faizi
e) Yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen maaşlar


58. Aşağıdaki menkul sermaye iratlarından hangisi vergi indirimi kapsamındadır?

a) Her türlü tahvil ve bono faizi
b) Mevduat faizi
c) Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kar payı
d) Alacak faizi
e) Hepsi


59. Tutarı ne olursa olsun 31.12.2002 sonuna kadar gerçek kişi yatırımcı tarafından beyan edilmeyecek menkul sermaye iratlarından beyan edilmeyecek olanlar hangisidir?

a) Mevduat faizi, repo geliri, kar ve zarara katılma hesabı karşılığı özel finans kurumlarınca ödenen kar payları
b) Yurt dışından sağlanan faiz geliri
c) Alacak faizi
d) Menkul kıymetler yatırım fonu katılma belgesi kar payı
e) Üç avdan uzun süreli olarak tutulan hisse senetleri


60. Gayri safı tutarı 2001 yılı için 4.900.000.000 TL.'sını aşmayan ve tevkif suretiyle "vergilenmiş menkul sermaye iratlarından beyan edilmeyecek olanlar hangisidir?

a) Mevduat faizi
b) Her türlü tahvil ve hazine bonosu, kamu ortaklığı idaresi, özelleştirme idaresi ve toplu konut idaresince çıkarılmış menkul kıymetlerden sağlanan kazançlar ile vergi alacağı dahil kurumlardan elde edilen kar payları
c) Repo geliri
d) Portföy yönetim kazançları
e) HiçbiriCEVAPLAR

41 B
42 D
43 D
44 E
45 A
46 B
47 A
48 A
49 C
50 C
51 E
52 B
53 B
54 C
55 A
56 A
57 D
58 E
59 A
60 B