Cevaplэ Sorular 41-60

Cevaplэ Sorular 41-60 « Эlgili Vergi Mevzuatэ

41. Damga vergisinde mьkellef aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Цdemeyi yapan
b) Kaрэtlarэ imza edenler
c) Kaрэtlarэ dьzenleyenler
d) Makbuz verenler
e) Vergi sorumlularэ


42. Damga vergisi aюaрэdaki yцntemlerden hangisi ile цdenemez?

a) Makbuz verilerek
b) Pul yapэюtэrэlarak
c) Basэlэ damga konularak
d) Tevkifat yoluyla
e) Эstihkaktan kesinti yapэlarak


43. Damga vergisinde istisna edileni kaрэtlar arasэnda hangisi yer almaz?

a) Vadeli iюlem sцzleюmeleri ile ilgili olarak dьzenlenen kaрэtlar
b) Gayrimenkul yatэrэm ortaklэklarэnэn portfцyleri iзin yapэlan gayrimenkul alэm satэm sцzleюmeleri
c) Factoring sцzleюmeleri
d) Kэymetli madenlerin цdьnз iюlemlerine ait dьzenlenen kaрэtlar
e) Gelir ortaklэрэ senetleri


44. Gelir vergisi kanununa gцre, gelire tabi kazanз ve iratlar arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Menkul sermaye iratlarэ
b) Ьcretler
c) Gayrimenkul sermaye iratlarэ
d) Serbest meslek kazanзlarэ
e) Veraset kazanзlarэ


45. Vergi alacaрэnэn oranэ aюaрэdakilerden hangisidir?

a) 1/5
b) 1/3
c) 1/2
d) l
e) 1/4


46. Gelir vergisi kanununda adi, imtiyazlэ, rehinli, senetli alacaklar ile cari hesap alacaklarэndan doрan faizler aюaрэdaki hangi kapsamda deрerlendirilir?

a) Safi gelir
b) Alacak faizleri
c) Deрer artэю kazancэ
d) Menkul sermaye iradэ
e) Mevduat faizi


47. Aюaрэdakilerden hangisi sermaye piyasasэnэn vergilendirilmesinde kurumlar vergisinden istisna edilmiюtir?

a) Yatэrэm fonlarэ-yatэrэm ortaklэklarэ
b) Menkul kэymet ihraз eden anonim ortaklэklar
c) Faiz geliri temin eden anonim ortaklэklar
d) Gerзek kiюi faiz geliri temin edenler
e) Hisse senedi alэm satэm kazancэ elde edenler


48. (X) anonim юirketi iюtiraki olduрu (Z) A.Ю. den 1000 TL kar payэ almэю; (Z) юirketinin ortaрэ-hissedarэ olan Bay Ahmet de daрэtэlan kar payэ olarak 500 lira kar payэ-temettь almэюtэr. (X) anonim юirketi ve Bay Ahmet'in elde ettiрi gelirler nasэl adlandэrэlэr?

a) Эюtirak kazancэ- kar payэ
b) Temettь-temettь
c) Kar payэ-kar kazancэ
d) Alэm satэm kazancэ
e) Menkul sermaye iradэ


49.Gerзek kiюilerin elde ettikleri kar payэnэn 1/5' i aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Temettь .
b) Kar payэ
c) Vergi Alacaрэ
d) Enflasyon indirimi
e) Temettь geliri


50. Aюaрэdakilerden hangisi iзin menkul sermaye iradэ indirim oranэ uygulanmaz?

a) Mevduat faizi
b) Tahvil faizi
c) Temerrьt
d) Kar payэ
e) Hisse senedi alэm satэm kazancэ


51. Sermaye piyasasэ kurumlarэ ve ihraззэ ortaklэklar aюaрэdakilerden hangilerini kurum kazanзlarэnэn tespitinde gider olarak kaydedemezler?

a) Zarar
b) Hisse senedi ve tahvil ihraз giderleri
c) Genel kurul giderleri
d) Kuruluю giderleri
e) Цz sermaye ve цrtьlь sermaye ьzerinden hesaplanan faizler


52. Sermaye piyasasэ kurumlarэ ve ihraззэ ortaklэklar aюaрэdaki vergi ve cezalardan hangilerini kurum kazanзlarэnэn tespitinde gider olarak kaydedemezler?

a) Banka ve sigorta muameleleri vergisi
b) Kurumlar vergisi ve gecikme zammэ
c) Damga vergisi
d) Kaynak kullanэmэ destekleme fonu
e) Resim ve harзlar


53. Bir ihraззэ ortaklэрэn dцnem kazancэ 1.000 TL. dцnem iзinde yapmэю olduрu yatэrэm nedeniyle yatэrэm indirim miktarэ da 1000 TL. dэr. Bu ortaklэрэn kurumlar vergisine esas olacak kurumlar vergisi matrahэ ne kadardэr?

a) 1000 TL
b) Yoktur
c) 300 TL
d) 500 TL
e) 2000 TL


54. Bir ihraззэ ortaklэk 2001 yэlэnda 5000 lira kurum kazancэ elde etmiюtir. Bu ortaklэрэn 1995 yэlэ mali zararэ 500 lira, 1997 yэlэ zararэ 1500 liradэr. Эndirilecek zarar 2001 yэlэnda ne kadardэr?

a) 500
b) 1500
c) 2000
d) 2000
e) 1000


55. (Z) юirketi sanayi alanэnda faaliyet gцsteren ve sanayi sicil belgesi olan borsa юirketidir. Yaptэрэ yatэrэmlar nedeniyle kredi kullanmэю ve 3000 TL. finansman gideri yapmэюtэr. Duran varlэklarэ iзin yeniden deрerleme yapmaktadэr. Finansman gideri kэsэt oranэ % 20 dir. Bu юirketin finansman gideri kэsэtэ ne kadardэr?

a) Kэsэta tabi deрildir, tьm finansman giderini maliyete dahil edebilir.
b) 600 liradэr
c) 2400 liradэr
d) 3000 liradэr
e) 3600 liradэr


56. (X) halka aзэk bir ortaklэktэr. 10.000 lira faiz geliri elde etmiюtir. Baюka bir geliri yoktur. (N) menkul kэymet yatэrэm ortaklэрэ da 10.000 lira faiz geliri elde etmiюtir. Bu iki ortaklэktan hangisi kurumlar vergisi цdeyecektir?

a) (X) halka aзэk ortaklэрэ
b) Menkul kэymetler yatэrэm ortaklэрэ
c) Her ikisi de
d) Gelirleri vergi limitlerinin altэnda olduрundan her ikisi de vergi цdemez
e) Эki kurumda gelir vergisi цdemelidir


57. Gerзek kiюi yatэrэmcэnэn elde ettiрi aюaрэdaki menkul sermaye iratlarэndan hangisi vergi indirimi oranэ kapsamэndadэr?

a) Yцnetim kurulu baюkan ve ьyelerine verilen kar payэ
b) Vadesinden цnce senetleri эskontosundan saрlanan kazanзlar
c) Vergi alacaрэ
d) Alacak faizi
e) Yцnetim kurulu baюkan ve ьyelerine verilen maaюlar


58. Aюaрэdaki menkul sermaye iratlarэndan hangisi vergi indirimi kapsamэndadэr?

a) Her tьrlь tahvil ve bono faizi
b) Mevduat faizi
c) Faizsiz olarak kredi verenlere цdenen kar payэ
d) Alacak faizi
e) Hepsi


59. Tutarэ ne olursa olsun 31.12.2002 sonuna kadar gerзek kiюi yatэrэmcэ tarafэndan beyan edilmeyecek menkul sermaye iratlarэndan beyan edilmeyecek olanlar hangisidir?

a) Mevduat faizi, repo geliri, kar ve zarara katэlma hesabэ karюэlэрэ цzel finans kurumlarэnca цdenen kar paylarэ
b) Yurt dэюэndan saрlanan faiz geliri
c) Alacak faizi
d) Menkul kэymetler yatэrэm fonu katэlma belgesi kar payэ
e) Ьз avdan uzun sьreli olarak tutulan hisse senetleri


60. Gayri safэ tutarэ 2001 yэlэ iзin 4.900.000.000 TL.'sэnэ aюmayan ve tevkif suretiyle "vergilenmiю menkul sermaye iratlarэndan beyan edilmeyecek olanlar hangisidir?

a) Mevduat faizi
b) Her tьrlь tahvil ve hazine bonosu, kamu ortaklэрэ idaresi, цzelleюtirme idaresi ve toplu konut idaresince зэkarэlmэю menkul kэymetlerden saрlanan kazanзlar ile vergi alacaрэ dahil kurumlardan elde edilen kar paylarэ
c) Repo geliri
d) Portfцy yцnetim kazanзlarэ
e) HiзbiriCEVAPLAR

41 B
42 D
43 D
44 E
45 A
46 B
47 A
48 A
49 C
50 C
51 E
52 B
53 B
54 C
55 A
56 A
57 D
58 E
59 A
60 B