Cevaplэ Sorular 21-40

Cevaplэ Sorular 21-40 « Эlgili Vergi Mevzuatэ

21. Hisse senetleri gelirlerinin vergilendirilmesinde aюaрэdakilerden hangisi doрrudur?

a) Gerзek kiюilerin 2002 yэlэ iзerisinde tam mьkellef kurumlardan elde edecekleri hisse senedi temettь gelirleri 1/3 oranэnda vergi alacaрэna tabidir

b) Vergi alacaрэ, temettь gelirinden dьюьrьlerek vergi matrahэ hesaplanэr

c) Hisse senedi alэm satэm kazanзlarэnэn vergilendirilmesinde, hisse senedinin ьз aydan fazla elden tutulmasэ durumunda vergi цdenir

d) Gerзek kiюilerin 2002 yэlэ iзerisinde tam mьkellef kurumlardan elde edecekleri hisse senedi temettь gelirleri 1/5 oranэnda vergi alacaрэna tabidir

e) Hisse senedi vergilendirilmesinde alэm satэm kazanзlarэ ile temettь gelirlerinin toplamэ alэnarak enflasyon indirimi uygulanэr


22. Gerзek kiюilerin elde ettiрi menkul sermaye iratlarэndan, gelirin elde edilmesi sэrasэnda yapэlan gelir vergisi kesintisi aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Faiz indirimi
b) Vergi alacaрэ
c) Enflasyon indirimi
d) Fon payэ
e) Stopaj


23. Gelir vergisi kanununa gцre, menkul kэymetlerin deрer artэюэnda safэ kazanз hesaplanэrken indirilebilecek giderler arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Цdenen harзlar
b) Цdenen komisyonlar
c) Banka ve sigorta muameleleri vergisi
d) Hisse senedi satэn alэnmasэ iзin kullanэlan kredilere iliюkin faizler
e) Цdenen vergiler


24. Yabancэ ьlke hazineleri tarafэndan ihraз edilen tahvillerin faiz gelirlerinin beyanэ nerede yapэlэr?

a) Yabancэ ьlke hazinelerinin ihraз ettiрi tahviller ile yurt dэюэndaki юirketlerin ihraз ettiрi tahvillerden elde edilen faizler , ihracэn yapэldэрэ ьlkede beyan edilir

b) Yabancэ ьlke hazinelerinin ihraз ettiрi tahviller ile yurt dэюэndaki юirketlerin ihraз ettiрi tahvillerden elde edilen faizler vergiden muaftэr

c) Yabancэ ьlke hazinelerinin ihraз ettiрi tahviller ile yurt dэюэndaki юirketlerin ihraз ettiрi tahvillerden elde edilen faizler Tьrkiye'de beyan edilir

d) Yabancэ ьlke hazinelerinin ihraз ettiрi tahviller ile yurt dэюэndaki юirketlerin ihraз ettiрi tahvillerden elde edilen faizler 4.600.000.000 TL'den fazla ise, ihracэn yapэldэрэ ьlkede beyan edilir

e) Yabancэ ьlke hazinelerinin ihraз ettiрi tahviller ile yurt dэюэndaki юirketlerin ihraз ettiрi tahvillerden elde edilen faizler 4.600.000.000 TL'den fazla ise Tьrkiye'de beyan edilir


25. Aюaрэdakilerden hangisi birinci derece usulsьzlьk olarak cezalandэrэlэr?

a) Vergi kanunlarэnda yazэlэ bildirimlerin zamanэnda yapэlmamasэ

b) Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikalarэn kanunen belli юekil ve iзerik ile ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapэlan dьzenlemelere iliюkin hьkьmlere uyulmamэю olmasэ

c) Tasdiki mecburi defterlerden herhangi birinin tasdik iюlemlerinin sьresinin sonundan baюlayarak bir ay iзinde yaptэrэlmэю olmasэ

d) Vergi harз ve beyannamelerinin sьresinde verilmemiю olmasэ

e) Vergi karnesinin sьresinin sonundan baюlayarak 15 gьn geзtiрi halde alэnmamэю olmasэ


26. 2000 yэlэ vergi gelirleri arasэnda aюaрэdakilerden hangisi stopaja tabidir?

a) 26.07.2002 tarihinden itibaren ihraз edilen Eurobondlar
b) A tipi fonlar
c) B tipi fonlar
d) DTH
e) Mevduat faizi


27. 2002 yэlэ menkul kэymet gelirlerinde beyan sэnэrэ aюaрэdakilerden hangisidir?

a) 4.900.000.000
b) 6.650.000.000
c) 3.500.000.000
d) 7.000.000.000
e) 4.350.000.000


28. Sermaye piyasasэ kurumlan ve ihraззэ ortaklэklar aюaрэdaki vergi ve cezalardan hangilerini kurum kazanзlarэnэn tespitinde gider olarak kaydedemezler?

a) Banka ve sigorta muameleleri vergisi
b) Kurumlar vergisi ve gecikme zammэ
c) Damga vergisi
d) Kaynak kullanэmэ destekleme fonu
e) Harз vergisi


29. Sermaye piyasasэnэn vergilendirilmesinde kurumlar vergisinden istisna edilen kazanз aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Yatэrэm fonlarэ
b) Menkul kэymet ihraз eden anonim ortaklэklar
c) Faiz geliri saрlayan anonim ortaklэklar
d) Gerзek kiюi faiz geliri elde edenler
e) Serbest meslek kazancэ elde edenler


30. Gerзek kiюilerin elde ettikleri kar payэnэn 1/5'i aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Temettь
b) Kar payэ
c) Vergi alacaрэ
d) Hisse senedi alэm kazancэ
e) Hazine bonosu satэm kazancэ


31. Aюaрэdakilerden hangi menkul sermaye iradэnda indirim oranэ uygulanmaz?

a) Mevduat faizi
b) Tahvil faizi
c) Temettь
d) Katэlma belgesi
e) Kar payэ


32. Sermaye piyasasэ kurumlarэ ve ihraззэ ortaklэklar aюaрэdakilerden hangilerini kurum kazanзlarэndan tespitinde gider olarak kaydedemezler?

a) Zarar
b) Hisse senedi ihraз giderleri
c) Tahvil ihraз giderleri
d) Genel kurul giderleri
e) Цzsermaye ve цrtьlь sermaye ьzerinden hesaplanan faizler


33. X A.Ю. iюtiraki olduрu Z A.Ю. den 1000 TL kar payэ almэю, Z юirketinin ortaрэ olan bay X de daрэtэlan kar payэ olarak 500 TL kar payэ almэюtэr. X A.Ю. ve bay X'in elde ettiрi gelirler nasэl adlandэrэlэr?

a) Эюtirak kazancэ-kar payэ
b) Kar payэ
c) Temettь
d) Kar payэ-temettь
e) Эюletme geliri


34. Bir ihraззэ ortaklэрэn dцnem kazancэ 1000 TL, dцnem iзinde yapmэю olduрu yatэrэm nedeniyle yatэrэm indirim miktarэ da 1000 TL dir.Bu ortaklэрэn kurumlar vergisine esas olacak olan kurumlar vergisi matrahэ nedir?

a) Yoktur
b) 1000 TL
c) 2000 TL
d) 0
e) Vergiden muaftэr


35. Bir ihraзcэ ortaklэk 2001 yэlэnda 5000 lira kurum kazancэ elde etmiюtir. Bu ortaklэрэn 1995 yэlэ mali zararэ 500, 1997 yэlэ zararэ 1500 liradэr. Эndirilecek zarar 2001 yэlэnda ne kadardэr?

a) 500
b) 1000
c) 1500
d) 2000
e) 3000


36. Dar mьkelleflerin verdikleri beyanname aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Muhtasar beyanname
b) Mьnferit beyanname
c) Yэllэk beyanname
d) Kurumlar vergisi beyannamesi
e) Gelir vergisi beyannamesi


37. Repo gelirlerinde stopaj oranэ nedir?

a) %19.S
b) % 17.6
c) % 15.4
d) %20
e) %22


38. Bir gerзek kiюinin bir takvim yэlэ iзinde elde ettiрi kazanз ve iratlarэn safi tutarэ aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Gelir
b) Safэ gelir
c) Net gelir
d) Serbest meslek kazancэ
e) Menkul sermaye iradэ


39. Aюaрэdaki gelirlerden hangisi beyana tabi deрildir?

a) Hisse satэю kazancэ
b) Fon gelirleri
c) Hb/ Dt geliri
d) Temettь geliri
e) Eurobond


40. Aracэ kuramlarэn aюaрэdaki gelirlerinden hangisi BSMV'na tabi deрildir?

a) Repo gelirleri
b) Portfцy yцnetim gelirleri
c) Halka arza aracэlэk gelirleri
d) Mьюterilerden alэnan temerrьt faizleri
e) Fon yцnetim gelirleri


CEVAPLAR

21 D
22 E
23 D
24 C
25 D
26 A
27 B
28 B
29 A
30 C
31 D
32 E
33 A
34 A
35 D
36 B
37 E
38 A
39 B
40 E