Cevaplı Sorular 21-40

Cevaplı Sorular 21-40 « İlgili Vergi Mevzuatı

21. Hisse senetleri gelirlerinin vergilendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Gerçek kişilerin 2002 yılı içerisinde tam mükellef kurumlardan elde edecekleri hisse senedi temettü gelirleri 1/3 oranında vergi alacağına tabidir

b) Vergi alacağı, temettü gelirinden düşürülerek vergi matrahı hesaplanır

c) Hisse senedi alım satım kazançlarının vergilendirilmesinde, hisse senedinin üç aydan fazla elden tutulması durumunda vergi ödenir

d) Gerçek kişilerin 2002 yılı içerisinde tam mükellef kurumlardan elde edecekleri hisse senedi temettü gelirleri 1/5 oranında vergi alacağına tabidir

e) Hisse senedi vergilendirilmesinde alım satım kazançları ile temettü gelirlerinin toplamı alınarak enflasyon indirimi uygulanır


22. Gerçek kişilerin elde ettiği menkul sermaye iratlarından, gelirin elde edilmesi sırasında yapılan gelir vergisi kesintisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Faiz indirimi
b) Vergi alacağı
c) Enflasyon indirimi
d) Fon payı
e) Stopaj


23. Gelir vergisi kanununa göre, menkul kıymetlerin değer artışında safı kazanç hesaplanırken indirilebilecek giderler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Ödenen harçlar
b) Ödenen komisyonlar
c) Banka ve sigorta muameleleri vergisi
d) Hisse senedi satın alınması için kullanılan kredilere ilişkin faizler
e) Ödenen vergiler


24. Yabancı ülke hazineleri tarafından ihraç edilen tahvillerin faiz gelirlerinin beyanı nerede yapılır?

a) Yabancı ülke hazinelerinin ihraç ettiği tahviller ile yurt dışındaki şirketlerin ihraç ettiği tahvillerden elde edilen faizler , ihracın yapıldığı ülkede beyan edilir

b) Yabancı ülke hazinelerinin ihraç ettiği tahviller ile yurt dışındaki şirketlerin ihraç ettiği tahvillerden elde edilen faizler vergiden muaftır

c) Yabancı ülke hazinelerinin ihraç ettiği tahviller ile yurt dışındaki şirketlerin ihraç ettiği tahvillerden elde edilen faizler Türkiye'de beyan edilir

d) Yabancı ülke hazinelerinin ihraç ettiği tahviller ile yurt dışındaki şirketlerin ihraç ettiği tahvillerden elde edilen faizler 4.600.000.000 TL'den fazla ise, ihracın yapıldığı ülkede beyan edilir

e) Yabancı ülke hazinelerinin ihraç ettiği tahviller ile yurt dışındaki şirketlerin ihraç ettiği tahvillerden elde edilen faizler 4.600.000.000 TL'den fazla ise Türkiye'de beyan edilir


25. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece usulsüzlük olarak cezalandırılır?

a) Vergi kanunlarında yazılı bildirimlerin zamanında yapılmaması

b) Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve içerik ile ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması

c) Tasdiki mecburi defterlerden herhangi birinin tasdik işlemlerinin süresinin sonundan başlayarak bir ay içinde yaptırılmış olması

d) Vergi harç ve beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması

e) Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmamış olması


26. 2000 yılı vergi gelirleri arasında aşağıdakilerden hangisi stopaja tabidir?

a) 26.07.2002 tarihinden itibaren ihraç edilen Eurobondlar
b) A tipi fonlar
c) B tipi fonlar
d) DTH
e) Mevduat faizi


27. 2002 yılı menkul kıymet gelirlerinde beyan sınırı aşağıdakilerden hangisidir?

a) 4.900.000.000
b) 6.650.000.000
c) 3.500.000.000
d) 7.000.000.000
e) 4.350.000.000


28. Sermaye piyasası kurumlan ve ihraççı ortaklıklar aşağıdaki vergi ve cezalardan hangilerini kurum kazançlarının tespitinde gider olarak kaydedemezler?

a) Banka ve sigorta muameleleri vergisi
b) Kurumlar vergisi ve gecikme zammı
c) Damga vergisi
d) Kaynak kullanımı destekleme fonu
e) Harç vergisi


29. Sermaye piyasasının vergilendirilmesinde kurumlar vergisinden istisna edilen kazanç aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yatırım fonları
b) Menkul kıymet ihraç eden anonim ortaklıklar
c) Faiz geliri sağlayan anonim ortaklıklar
d) Gerçek kişi faiz geliri elde edenler
e) Serbest meslek kazancı elde edenler


30. Gerçek kişilerin elde ettikleri kar payının 1/5'i aşağıdakilerden hangisidir?

a) Temettü
b) Kar payı
c) Vergi alacağı
d) Hisse senedi alım kazancı
e) Hazine bonosu satım kazancı


31. Aşağıdakilerden hangi menkul sermaye iradında indirim oranı uygulanmaz?

a) Mevduat faizi
b) Tahvil faizi
c) Temettü
d) Katılma belgesi
e) Kar payı


32. Sermaye piyasası kurumları ve ihraççı ortaklıklar aşağıdakilerden hangilerini kurum kazançlarından tespitinde gider olarak kaydedemezler?

a) Zarar
b) Hisse senedi ihraç giderleri
c) Tahvil ihraç giderleri
d) Genel kurul giderleri
e) Özsermaye ve örtülü sermaye üzerinden hesaplanan faizler


33. X A.Ş. iştiraki olduğu Z A.Ş. den 1000 TL kar payı almış, Z şirketinin ortağı olan bay X de dağıtılan kar payı olarak 500 TL kar payı almıştır. X A.Ş. ve bay X'in elde ettiği gelirler nasıl adlandırılır?

a) İştirak kazancı-kar payı
b) Kar payı
c) Temettü
d) Kar payı-temettü
e) İşletme geliri


34. Bir ihraççı ortaklığın dönem kazancı 1000 TL, dönem içinde yapmış olduğu yatırım nedeniyle yatırım indirim miktarı da 1000 TL dir.Bu ortaklığın kurumlar vergisine esas olacak olan kurumlar vergisi matrahı nedir?

a) Yoktur
b) 1000 TL
c) 2000 TL
d) 0
e) Vergiden muaftır


35. Bir ihraçcı ortaklık 2001 yılında 5000 lira kurum kazancı elde etmiştir. Bu ortaklığın 1995 yılı mali zararı 500, 1997 yılı zararı 1500 liradır. İndirilecek zarar 2001 yılında ne kadardır?

a) 500
b) 1000
c) 1500
d) 2000
e) 3000


36. Dar mükelleflerin verdikleri beyanname aşağıdakilerden hangisidir?

a) Muhtasar beyanname
b) Münferit beyanname
c) Yıllık beyanname
d) Kurumlar vergisi beyannamesi
e) Gelir vergisi beyannamesi


37. Repo gelirlerinde stopaj oranı nedir?

a) %19.S
b) % 17.6
c) % 15.4
d) %20
e) %22


38. Bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Gelir
b) Safı gelir
c) Net gelir
d) Serbest meslek kazancı
e) Menkul sermaye iradı


39. Aşağıdaki gelirlerden hangisi beyana tabi değildir?

a) Hisse satış kazancı
b) Fon gelirleri
c) Hb/ Dt geliri
d) Temettü geliri
e) Eurobond


40. Aracı kuramların aşağıdaki gelirlerinden hangisi BSMV'na tabi değildir?

a) Repo gelirleri
b) Portföy yönetim gelirleri
c) Halka arza aracılık gelirleri
d) Müşterilerden alınan temerrüt faizleri
e) Fon yönetim gelirleri


CEVAPLAR

21 D
22 E
23 D
24 C
25 D
26 A
27 B
28 B
29 A
30 C
31 D
32 E
33 A
34 A
35 D
36 B
37 E
38 A
39 B
40 E