Cevaplı Sorular 1-20

Cevaplı Sorular 1-20 « İlgili Vergi Mevzuatı

1. Aşağıdaki gelir unsurlarından hangisi menkul kıymet sermaye iradı olarak değerlendirilemez?

a) Kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen kar payı
b) Hisse senedi ve tahvil şeklindeki menkul kıymetlerin kuponlu veya kuponsuz olarak satılması
c) İştirak hisselerinden doğan kazançlar
d) Yatırım fonları katılma belgelerinin kar paylan
e) Alacak faizleri


2. Bir menkul kıymetin vadesinden önce elden çıkarılması durumunda sağlanan gelir aşağıdakilerden hangisidir?

a) Stopaj geliri
b) Menkul sermaye iradı
c) Sermaye kazancı
d) Değer artış kazancı
e) Alım satım kazancı


3. Aşağıda sayılan kar paylarının hangisi nedeniyle vergi alacağı hesaplanmamaktadır?

a) Anonim şirketlerin hisse senetlerinin kar payları
b) Yatırım ortaklıklarından elde edilen kar paylan
c) İş ortaklıklarının, ortaklarına dağıttıkları kar payları
d) Limited şirket iştirak hisselerinden doğan kar payları
e) Sermaye artırımları sonucu bedelli olarak edinilen iştirak hisseleri veya hisse senetleri


4. Aşağıdaki kurumlardan hangisinin kazancı kurumlar vergisinden muaftır?

a) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
b) Sermaye şirketleri
c) Portföy işletmeleri
d) Kooperatifler
e) İktisadi kamu kurumları


5. Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tespitinde indirilecek giderlerdendir?

a) İşletme sahiplerinin küçük çocuklarının işletmeden olan alacakları üzerinden yürütülecek faizler
b) Sözleşmeye dayanılarak ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar
c) İşletme sahibinin suçlarından doğan tazminatlar
d) İşletme sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler
e) İşletme sahibinin eşine işletmeden ödenen maaşlar


6. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinde dar mükellef olarak değerlendirilir?

a) Türkiye'de oturan yabancılar
b) Bir takvim yılı içinde Türkiye'de altı aydan fazla oturan yabancılar
c) İkametgahı Türkiye'de bulunan ve Türkiye'de gelir elde eden yabancılar
d) Merkezi Türkiye'de bulunan özel veya resmi kurumlara bağlı olup bunların işlevi dolayısıyla yurt dışında oturan Türk vatandaşları
e) Yabancı ülkelerde yerleşmiş ve Türkiye'de gelir elde eden Türk vatandaşları


7. Diğer kazanç ve iratlar kapsamına hangi gelirler girmektedir?

a) Gelir vergisi kanununda sayılan arızi kazançlar ve değer artış kazançları
b) Kaynağı ne olursa olsun her türlü kazanç ve iratlar
c) Her türlü arızi kazançlar
d) Değer artış kazançları
e) Gelir vergisi kanununda sayılmayan her türlü kazanç ve irat


8. Hangi kaynakların zararları diğer kaynaklardan elde edilen karlara mahsup edilmez?

a) Zirai kazançlar
b) Serbest meslek kazançları
c) Diğer kazanç ve iratlar
d) Ticari kazançlar
e) Gayrimenkul sermaye iratları


9. Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi mükellefidir?

a) Kollektif şirketler
b) Adi komandit şirketler
c) Kooperatifler
d) Gayrimenkul yatırım fonları
e) Adi şirketler


10. Vergi alacağı ne zaman oluşur?

a) Verginin tebliği ile
b) Verginin kaçırılması ile
c) Tahakkuk işleminin yapılması ile
d) Verginin tarh edilmesi ile
e) Kanunun vergiyi bağladığı olayın vukuu veya hukuki durumun tamamlanması ile


11. Aşağıdakilerden hangisi tebliğ edilmez?

a) Ödeme emri
b) Tahakkuk fişi
c) Ceza ihbarnamesi
d) Vergi mahkeme kararı
e) Vergi ihbarnamesi


12. 10.05.2001 tarihinde ihraç edilen dövize endeksli devlet tahvilinden 2001 yılında elde edilen 18 milyar tutarındaki faiz geliri nasıl vergilendirilir?

a) İndirim oranı uygulandıktan sonra kalan kısım beyan edilir
b) İndirim oranı ve 50 milyar liralık istisna uygulandıktan sonra kalan tutar beyan edilir
c) Elde edilen faiz geliri 50 milyar liralık istisna tutarını aşmadığından beyan edilmez ve vergilendirilmez
d) Elde edilen faiz geliri, beyan sınırı olan 4.9 milyar liradan fazla olduğu için beyan edilir
e) Tutarı ne olursa olsun beyan edilir ve vergilendirilir


13. Aşağıdakilerden hangisi için 31.12.2002 tarihine kadar elde edilmiş olmak koşuluyla tutarı ne olursa olsun beyanname verilmez?

a) Kurumlardan elde edilen kar payları
b) Alacak faizleri
c) Senetlerin ıskonto bedelleri
d) Her nevi tahvil ve hazine bonosu faizleri
e) Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinden sağlanan kar payları


14. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın taşıdığı özelliklerden değildir?

a) Kıymetli evrakta, saklı hakkın talebi için senedin ibrazı gerekir
b) Kıymetli evraklar şekil şartlarına tabidirler
c) Kıymetli evrakın devri için pay senedine kayıt gereklidir
d) Her kıymetli evrak bir menkul kıymet değildir
e) Kıymetli evrakta hak senede bağlıdır ve senetsiz ileri sürülemez


15. İşverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte toplu olarak vergi dairesine bildirilmesi aşağıdaki beyannamelerin hangisi ile yapılır?

a) Yıllık beyanname
b) Kurumlar vergisi beyannamesi
c) Münferit beyanname
d) Gelir vergisi beyannamesi
e) Muhtasar beyanname


16. Menkul sermaye iratlarında elde etme ne zaman gerçekleşmektedir?

a) Menkulün satılmasıyla
b) İradın hukuken veya fiilen tasarruf edilebilir hale gelmesiyle
c) Menkulün değer kazanmasıyla
d) Menkulün 3 aydan uzun süre satılmamasıyla
e) Menkulün 3 aydan kısa sürede satılmasıyla


17. Tam mükellef gerçek kişiler 1.1.1999 / 31.12.2002 dönemi itibari ile aşağıdaki gelirlerinin hangisi için beyanname vermek zorundadırlar?

a) Mevduat faizleri
b) Hisse senedi alım satım kazançları
c) Repo gelirleri
d) Yatırım fonu katılma belgesi gelirleri
e) Özel finans kurumlarının ödedikleri kar payları


18. Hazine bonosu ve devlet tahvillerinden 2002 yılında elde edilen gelirin ne kadarı vergiden muaftır?

a) Hazine bonosu devlet tahvili geliri 31.12.2002 tarihine kadar vergiden muaftır
b) 50.000.000.000 TL
c) 4.900.000.000 TL
d) Enflasyon indirim oranı kadar kısım vergiden muaftır
e) 76.600.000.000 TL


19. 2001 yılında elde edilen ve beyana tabi olan menkul sermaye iratlarının toplam tutarı aşağıdaki tutarlardan hangisini aştığında beyanname verilme zorunluluğu vardır?

a) 3.500.000.000 TL
b) 4.900.000.000 TL
c) 7.200.000.000 TL
d) 5.200.000.000 TL
e) 3.300.000.000 TL


20. 2001 yılında 10.000.000.000 TL tutarında hazine bonosu geliri elde eden bir mükellefin gelir vergisi beyannamesi açısından durumunun açıklanmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Mükellefin vergi matrahı 4.930.000.000 TL'dir ve beyanname vererek vergi öder
b) Mükellefin vergi matrahı 4.930.000.000 TL'dir ve beyanname verme sınırının altında olduğundan beyanname vermez ve vergi ödemez
c) Mükellef hazine bonosu faiz geliri karşılığında vergiden muaftır
d) Mükellefin vergi matrahı 10.000.000.000 TL'dir ve beyanname vererek vergi öder
e) Mükellefin vergi matrahı 5.070.000.000 TL'dir ve beyanname vererek vergi öder


CEVAPLAR

1 B
2 D
3 E
4 C
5 B
6 E
7 A
8 C
9 D
10 E
11 B
12 D
13 E
14 C
15 E
16 B
17 C
18 E
19 B
20 A