Cevaplэ Sorular 1-20

Cevaplэ Sorular 1-20 « Эlgili Vergi Mevzuatэ

1. Aюaрэdaki gelir unsurlarэndan hangisi menkul kэymet sermaye iradэ olarak deрerlendirilemez?

a) Kurumlarэn yцnetim kurulu baюkan ve ьyelerine verilen kar payэ
b) Hisse senedi ve tahvil юeklindeki menkul kэymetlerin kuponlu veya kuponsuz olarak satэlmasэ
c) Эюtirak hisselerinden doрan kazanзlar
d) Yatэrэm fonlarэ katэlma belgelerinin kar paylan
e) Alacak faizleri


2. Bir menkul kэymetin vadesinden цnce elden зэkarэlmasэ durumunda saрlanan gelir aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Stopaj geliri
b) Menkul sermaye iradэ
c) Sermaye kazancэ
d) Deрer artэю kazancэ
e) Alэm satэm kazancэ


3. Aюaрэda sayэlan kar paylarэnэn hangisi nedeniyle vergi alacaрэ hesaplanmamaktadэr?

a) Anonim юirketlerin hisse senetlerinin kar paylarэ
b) Yatэrэm ortaklэklarэndan elde edilen kar paylan
c) Эю ortaklэklarэnэn, ortaklarэna daрэttэklarэ kar paylarэ
d) Limited юirket iюtirak hisselerinden doрan kar paylarэ
e) Sermaye artэrэmlarэ sonucu bedelli olarak edinilen iюtirak hisseleri veya hisse senetleri


4. Aюaрэdaki kurumlardan hangisinin kazancэ kurumlar vergisinden muaftэr?

a) Dernek ve vakэflara ait iktisadi iюletmeler
b) Sermaye юirketleri
c) Portfцy iюletmeleri
d) Kooperatifler
e) Эktisadi kamu kurumlarэ


5. Aюaрэdakilerden hangisi ticari kazancэn tespitinde indirilecek giderlerdendir?

a) Эюletme sahiplerinin kьзьk зocuklarэnэn iюletmeden olan alacaklarэ ьzerinden yьrьtьlecek faizler
b) Sцzleюmeye dayanэlarak цdenen zarar, ziyan ve tazminatlar
c) Эюletme sahibinin suзlarэndan doрan tazminatlar
d) Эюletme sahibinin iюletmeye koyduрu sermaye iзin yьrьtьlecek faizler
e) Эюletme sahibinin eюine iюletmeden цdenen maaюlar


6. Aюaрэdakilerden hangisi gelir vergisinde dar mьkellef olarak deрerlendirilir?

a) Tьrkiye'de oturan yabancэlar
b) Bir takvim yэlэ iзinde Tьrkiye'de altэ aydan fazla oturan yabancэlar
c) Эkametgahэ Tьrkiye'de bulunan ve Tьrkiye'de gelir elde eden yabancэlar
d) Merkezi Tьrkiye'de bulunan цzel veya resmi kurumlara baрlэ olup bunlarэn iюlevi dolayэsэyla yurt dэюэnda oturan Tьrk vatandaюlarэ
e) Yabancэ ьlkelerde yerleюmiю ve Tьrkiye'de gelir elde eden Tьrk vatandaюlarэ


7. Diрer kazanз ve iratlar kapsamэna hangi gelirler girmektedir?

a) Gelir vergisi kanununda sayэlan arэzi kazanзlar ve deрer artэю kazanзlarэ
b) Kaynaрэ ne olursa olsun her tьrlь kazanз ve iratlar
c) Her tьrlь arэzi kazanзlar
d) Deрer artэю kazanзlarэ
e) Gelir vergisi kanununda sayэlmayan her tьrlь kazanз ve irat


8. Hangi kaynaklarэn zararlarэ diрer kaynaklardan elde edilen karlara mahsup edilmez?

a) Zirai kazanзlar
b) Serbest meslek kazanзlarэ
c) Diрer kazanз ve iratlar
d) Ticari kazanзlar
e) Gayrimenkul sermaye iratlarэ


9. Aюaрэdakilerden hangisi kurumlar vergisi mьkellefidir?

a) Kollektif юirketler
b) Adi komandit юirketler
c) Kooperatifler
d) Gayrimenkul yatэrэm fonlarэ
e) Adi юirketler


10. Vergi alacaрэ ne zaman oluюur?

a) Verginin tebliрi ile
b) Verginin kaзэrэlmasэ ile
c) Tahakkuk iюleminin yapэlmasэ ile
d) Verginin tarh edilmesi ile
e) Kanunun vergiyi baрladэрэ olayэn vukuu veya hukuki durumun tamamlanmasэ ile


11. Aюaрэdakilerden hangisi tebliр edilmez?

a) Цdeme emri
b) Tahakkuk fiюi
c) Ceza ihbarnamesi
d) Vergi mahkeme kararэ
e) Vergi ihbarnamesi


12. 10.05.2001 tarihinde ihraз edilen dцvize endeksli devlet tahvilinden 2001 yэlэnda elde edilen 18 milyar tutarэndaki faiz geliri nasэl vergilendirilir?

a) Эndirim oranэ uygulandэktan sonra kalan kэsэm beyan edilir
b) Эndirim oranэ ve 50 milyar liralэk istisna uygulandэktan sonra kalan tutar beyan edilir
c) Elde edilen faiz geliri 50 milyar liralэk istisna tutarэnэ aюmadэрэndan beyan edilmez ve vergilendirilmez
d) Elde edilen faiz geliri, beyan sэnэrэ olan 4.9 milyar liradan fazla olduрu iзin beyan edilir
e) Tutarэ ne olursa olsun beyan edilir ve vergilendirilir


13. Aюaрэdakilerden hangisi iзin 31.12.2002 tarihine kadar elde edilmiю olmak koюuluyla tutarэ ne olursa olsun beyanname verilmez?

a) Kurumlardan elde edilen kar paylarэ
b) Alacak faizleri
c) Senetlerin эskonto bedelleri
d) Her nevi tahvil ve hazine bonosu faizleri
e) Menkul kэymet yatэrэm fonu katэlma belgelerinden saрlanan kar paylarэ


14. Aюaрэdakilerden hangisi kэymetli evrakэn taюэdэрэ цzelliklerden deрildir?

a) Kэymetli evrakta, saklэ hakkэn talebi iзin senedin ibrazэ gerekir
b) Kэymetli evraklar юekil юartlarэna tabidirler
c) Kэymetli evrakэn devri iзin pay senedine kayэt gereklidir
d) Her kэymetli evrak bir menkul kэymet deрildir
e) Kэymetli evrakta hak senede baрlэdэr ve senetsiz ileri sьrьlemez


15. Эюverenler veya vergi tevkifatэ yapan diрer kimseler tarafэndan kesilen vergilerin matrahlarэ ile birlikte toplu olarak vergi dairesine bildirilmesi aюaрэdaki beyannamelerin hangisi ile yapэlэr?

a) Yэllэk beyanname
b) Kurumlar vergisi beyannamesi
c) Mьnferit beyanname
d) Gelir vergisi beyannamesi
e) Muhtasar beyanname


16. Menkul sermaye iratlarэnda elde etme ne zaman gerзekleюmektedir?

a) Menkulьn satэlmasэyla
b) Эradэn hukuken veya fiilen tasarruf edilebilir hale gelmesiyle
c) Menkulьn deрer kazanmasэyla
d) Menkulьn 3 aydan uzun sьre satэlmamasэyla
e) Menkulьn 3 aydan kэsa sьrede satэlmasэyla


17. Tam mьkellef gerзek kiюiler 1.1.1999 / 31.12.2002 dцnemi itibari ile aюaрэdaki gelirlerinin hangisi iзin beyanname vermek zorundadэrlar?

a) Mevduat faizleri
b) Hisse senedi alэm satэm kazanзlarэ
c) Repo gelirleri
d) Yatэrэm fonu katэlma belgesi gelirleri
e) Цzel finans kurumlarэnэn цdedikleri kar paylarэ


18. Hazine bonosu ve devlet tahvillerinden 2002 yэlэnda elde edilen gelirin ne kadarэ vergiden muaftэr?

a) Hazine bonosu devlet tahvili geliri 31.12.2002 tarihine kadar vergiden muaftэr
b) 50.000.000.000 TL
c) 4.900.000.000 TL
d) Enflasyon indirim oranэ kadar kэsэm vergiden muaftэr
e) 76.600.000.000 TL


19. 2001 yэlэnda elde edilen ve beyana tabi olan menkul sermaye iratlarэnэn toplam tutarэ aюaрэdaki tutarlardan hangisini aюtэрэnda beyanname verilme zorunluluрu vardэr?

a) 3.500.000.000 TL
b) 4.900.000.000 TL
c) 7.200.000.000 TL
d) 5.200.000.000 TL
e) 3.300.000.000 TL


20. 2001 yэlэnda 10.000.000.000 TL tutarэnda hazine bonosu geliri elde eden bir mьkellefin gelir vergisi beyannamesi aзэsэndan durumunun aзэklanmasэnda aюaрэdakilerden hangisi doрrudur?

a) Mьkellefin vergi matrahэ 4.930.000.000 TL'dir ve beyanname vererek vergi цder
b) Mьkellefin vergi matrahэ 4.930.000.000 TL'dir ve beyanname verme sэnэrэnэn altэnda olduрundan beyanname vermez ve vergi цdemez
c) Mьkellef hazine bonosu faiz geliri karюэlэрэnda vergiden muaftэr
d) Mьkellefin vergi matrahэ 10.000.000.000 TL'dir ve beyanname vererek vergi цder
e) Mьkellefin vergi matrahэ 5.070.000.000 TL'dir ve beyanname vererek vergi цder


CEVAPLAR

1 B
2 D
3 E
4 C
5 B
6 E
7 A
8 C
9 D
10 E
11 B
12 D
13 E
14 C
15 E
16 B
17 C
18 E
19 B
20 A