Aзэklamalэ 46 Soru

Aзэklamalэ 46 Soru « Эlgili Vergi Mevzuatэ

SORU 1: Vergi yasalarэna gцre kendisine vergi borcu yьklenebilen gerзek ve tьzel kiюilere verilen ad aюaрэdaki юэklardan hangisinde doрru olarak verilmiюtir?

A) Vergi sorumlusu
B) Mьkellef
C) Borзlu
D) Dar yьkьmlь
E) Vergi kesen kiюiler

ЗЦZЬM: Vergi sorumlusu verginin цdenmesi bakэmэndan, alacaklэ vergi dairesine karюэ sorumlu kiюidir. Diрer юэklarэn sorusuyla iliюkisi yoktur.
Doрru Cevap B юэkkэdэr.SORU 2: Tarhэn tanэmэ aюaрэdaki юэklardan hangisinde doрru olarak verilmiюtir?

A) Verginin цdenmesidir.
B) Verginin ilgili vergi dairesi tarafэndan cebren tahsil edilmesidir.
C) Vergi alacaрэnэn yasalara uygun olarak ilgili vergi dairesi tarafэndan hesaplanmasэnэ ve miktar olarak belirlenmesini tespit eden idari iюlemdir.
D) Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hьkьm ifade eden hususlarэn yetkili makamlar tarafэndan yьkьmlьye yazэ ile bildirilmesidir.
E) Verginin цdenme safhasэna gelmesidir.

ЗЦZЬM: A ve B юэklarэnэn soru ile ilgisi yoktur. D юэkkэ tebliрin tanэmэnэ ve E юэkkэ da tahakkukun tanэmэnэ ifade eder.
Doрru Cevap C юэkkэdэr


SORU 3: Ьзer aylэk dцnemlerde peюin olarak цdenen geзici vergi oranlarэ aюaрэdakilerden hangisinde doрru olarak verilmiюtir?

A) Gelir vergisi yьkьmlьlerinde %15 Kurumlar Vergisi yьkьmlьlerinde %25
B) Gelir Vergisi yьkьmlьlerinde %20, Kurumlar Vergisi yьkьmlьlerinde %25
C) Gelir Vergisi yьkьmlьlerinde %25, Kurumlar Vergisi yьkьmlьlerinde %15
D) Gelir Vergisi yьkьmlьlerinde %15, Kurumlar Vergisi yьkьmlьlerinde %15
E) Gerзek kiюilerde %15, Gelir Vergisi yьkьmlьlerinde %25

ЗЦZЬM: Gelir Vergisi yьkьmlьleri ile Kurumlar elde ettikleri gelirleri nedeniyle 3'er aylэk dцnemlerde peюin vergi цdemekle yьkьmlьdьrler. bu verginin oranlarэ; gelir vergisi yьkьmlьlerinde %15 ve kurumlarda %25'dir.
Doрru Cevap A юэkkэdэrSORU 4: Vergiye tabi olmasэ gereken bir olayэn veya bir gelirin, ya tamamen yada belli bir miktar veya oransal bir kэsmэnэn vergi dэюэ bэrakэlmasэ aюaрэdaki юэklardan hangisinde ifade edilmiюtir?

A) Muafiyet
B) Tevkifat
C) Stopaj
D) Vergi Ehliyeti
E) Эstisna

ЗЦZЬM: Muafiyet kiюi veya kurumlarэn vergi dэюэ bэrakэlmasэdэr. Stopaj ve tevkifat bir vergi kesintisidir. Vergi ehliyeti ise, kimlerin vergi mьkellefi olacaрэnэ belirler. Эstisna ise bir olayэn bir miktarэnэn vergi dэюэ bэrakэlmasэdэr.
Doрru Cevap E юэkkэdэrSORU 5: Mьkellefiyet ve vergi sorumluluрu iзin aюaрэdaki ifadelerden hangisi doрrudur?

A) Mьkellefiyet ve vergi sorumluluрu iзin kanuni ehliyet юart deрildir.
B) Mьkellef verginin цdenmesi bakэmэndan vergi dairesine karюэ sorumlu kiюidir.
C) Vergi sorumlusu kendine vergi borcu dьюen kiюidir.
D) Mьkellef ve vergi sorumlusu kanuni ehliyete sahip olmalэdэr.
E) Mьkellef ve vergi sorumlusu her koюulda aynэ kiюidir.

ЗЦZЬM: Mьkellefiyet ve vergi sorumluluрu iзin kanuni ehliyet юart deрildir. Kьзьk veya kэsэtlэ olan kiюiler de mьkellef olabilir. Ancak bunlarэn iюlemlerini kanuni temsilcileri yerine getirir. Doрru Cevap A юэkkэdэrSORU 6: Aюaрэdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu'na gцre gelirin unsurlarэndan biri deрildir?

A) Menkul sermaye iratlarэ
B) Serbest meslek kazanзlarэ
C) Ticari kazanзlar
D) Kurum kazancэ
E) Ьcretler

ЗЦZЬM: Diрer юэklarda yer alan maddeler GVK'da yer alan gelir unsarlarэ olmakla birlikte kurum kazancэnэn Gelir Vergisi Kanunu ile ilgisi yoktur. Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 7: Aюaрэdaki dar mьkellef ile ilgili olarak belirtilen unsurlardan hangisi doрrudur?

A) Bьtьn kazanзlarэ vergiye tabidir.
B) Yurt dэюэndan elde ettiрi gelirlerinin yansэ vergiye tabidir.
C) Tьrkiye'de yerleюik olmayanlar sadece Tьrkiye'de elde ettiрi gelirleri ьzerinden vergi цderler.
D) Tьrkiye'de yerleюmiю olanlar dar mьkelleftir.
E) Yэlda l ay Tьrkiye'de kalanlar dar yьkьmlьdьr.

ЗЦZЬM: Dar yьkьmlьler sadece Tьrkiye'de elde ettiрi gelirleri ьzerinden vergiye tabidirler. Doрru Cevap C юэkkэdэrSORU 8: Vergi tevkif atэ yapanlarэn bu kesintilerini her ay iзin izleyen ayэn 20'sine kadar vergi dairesine bildirdikleri beyanname hangisidir?

A) Yэllэk beyanname
B) Geзici vergi beyannamesi
C) Mьnferit beyanname
D) Toplu beyanname
E) Muhtasar beyanname

ЗЦZЬM: Yэllэk beyanname yэlda bir verilir. Mьnferit beyanname ise sadece dar yьkьmlьlerin kullandэрэ beyannamedir. B ve D юэklarэnda verilenler de beyanname deрildir.
Doрru Cevap E юэkkэdэrSORU 9: Sermaye Piyasasэ Kanunu'na gцre aюaрэdakilerden hangisi menkul kэymetlerin цzellikleri arasэnda ver almaz?

A) Ortaklэk veya alacaklэlэk hakkэ saрlarlar.
B) Yatэrэm aracэ olarak kullanэlэrlar.
C) Dцnemsel gelir getirirler.
D) l yэllэk olarak ihraз edilirler.
E) Belli bir meblaрэ temsil ederler.

ЗЦZЬM: l yэllэk olarak ihraз edilen menkul kэymet olabilir ancak bu her menkul kэymet iзin geзerli deрildir. Ayrэca, SPK'da bцyle bir цzellik yoktur.
Doрru Cevap D юэkkэdэrSORU 10: Aюaрэdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu'nda yer alan deрerleme цlзьlerinden biri deрildir?

A) Tahakkuk deрeri
B) Emsal bedeli
C) Mukayyet deрer
D) Borsa rayici
E) Maliyet bedeli

ЗЦZЬM: Diрer юэklarэn hepsi birer deрerleme цlзьsь olmakla birlikte, tahakkuk deрeri diye bir kavram yoktur. Doрru Cevap A юэkkэdэrSORU 11: Sermaye piyasasэ araзlarэndan dцnemsel olarak ve belli tutar veya oranlarda elde edilen gelir aюaрэdakilerden hangisidir?

A) Deрer artэю kazancэ
B) Borsada satэю kan
C) Menkul sermaye iradэ
D) Gayrimenkul satэю kazancэ
E) Ticari kazanз

ЗЦZЬM: Deрer artэю kazancэ, menkul kэymetlerin elden зэkarэlmasэndan (satэюэndan) elde edilen gelirdir. B, C ve D юэklarэnэn konu ile ilgisi yoktur. Menkul sermaye iradэ menkul kэymetlerden elde edilen dцnemsel nitelikteki kar payэ, faiz, kira ve benzeri iratlardэr. Doрru Cevap C юэkkэdэrSORU 12: Aюaрэdakilerden hangisi menkul sermaye iratlarэ iзinde yer almaz?

A) Hisse senetlerinden elde edilen kar paylarэ
B) Bono ve poliзeye dayalэ alacaklarэn tahsili
C) оюtirak hisselerinden doрan kazanзlar
D) Tahvil ve hazine bonosu faizleri
E) Alacak faizleri

ЗЦZЬM: Alacaklarэn tahsili irat deрildir. Ancak alacaklardan elde edilen faiz gelirleri irattэr. Ayrэca mevduat faizleri menkul sermaye iradэdэr. Doрru Cevap B юэkkэdэr.SORU 13: Safэ iradэn bulunabilmesi iзin aюaрэdaki giderlerden hangisi menkul sermaye iradэndan indirilemez?

A) Depo etme giderleri
B) Menkul kэymet alэю maliyetleri
C) Sigorta ьcretleri (muhafazalarэ iзin)
D) Faiz tahvil giderleri
E) iratlar iзin цdenen vergi resim harзlar

ЗЦZЬM: Menkul Kэymetleri edinme maliyetleri, menkul sermaye iradэndan dьюьlьrse; safэ irat diye bir юey kalmaz. Зьnkь alэю bedelleri irattan genelde yьksektir. Doрru Cevap B юэkkэdэrSORU 14: Aюaрэdaki menkul sermaye iratlarэndan hangisine indirim oranэ uygulanmaz?

A) Hisse senedi kar paylarэ
B) Her tьrlь tahvil ve hazine bonosu faizleri
C) Her tьrlь alacak faizleri
D) Mevduat faizleri
E) Цzel finans kurumlarэndan kazanэlan kar paylarэ

ЗЦZЬM: GVK'nun 76. md.nin 2. fэkrasэna gцre; 75. maddenin 2. fэkrasэnda yer alan 5,6,7, 12 ve 14 nolu bentlerdeki menkul sermaye iratlarэna indirim oram uygulanэr ve bu kэsэm vergi dэюэ tutulur. Hisse senedi kar paylarэ bu grupta yer almaz.
Doрru Cevap A юэkkэdэrSORU 15: indirim oranэ nasэl hesaplanэr?

A) Yэla iliюkin yeniden deрerleme oranэnэn, aynэ yэlda gerзekleюen DT ve Hazine bonosu ihalelerinde oluюan bileюik ortalama faize bцlьnmesi ile,
B) Yэlэn yeniden deрerleme oranэnэn, aynэ yэlda gerзekleюen TCMB reeskont faiz oranэna bцlьnmesiyle,
C) Yэlэn yeniden deрerleme oranэnэ, TEFE'ye bцlьnmesiyle,
D) Son yэlэn yeniden deрerleme oranэnэn, Цnceki yэl yeniden deрerleme oranэna bцlьnmesiyle,
E) Son yэlэn yeniden deрerleme oranэna .eюittir.

ЗЦZЬM: indirim oranэ yeniden deрerleme oranэnэn DT ve HB ihalesi bileюik ortalama faizine bцlьnmesiyle bulunur. 2001 yэlэ iзin %50,7 ve 2002 yэlэ iзin %87,4'tьr.
Doрru Cevap A юэkkэdэrSORU 16: Devlet tahvili ve hazine bonolarэnэn menkul sermaye iratlarэnda, indirim oranэ haricinde baюka bir istisna var mэdэr? Varsa 2002 yэlэ iзin tutarэ veya oranэ kaзtэr?

A) Yoktur.
B) Vardэr. 2002 yэlэ iзin 76.600.000.000 TL'dir.
C) Vardэr. 2002 yэlэ iзin 50.000.000.000 TL'dir.
D) Vardэr. 2002 yэlэ iзin %60.
E) Vardэr. 2002 yэlэ iзin yeniden deрerleme oranэ kadar.

ЗЦZЬM: Hazine bonolarэ ve devlet tahvili gelirlerinde GVK geзici 59. maddesine gцre 2001 yэlэ iзin 50.000.000.000 TL baрэюэklэk istisnasэ vardэr. Bu tutar her yэl yeniden deрerleme oranэ nispetinde artэrэlэr. 2002 iзin = 50.000.000.000 + (50.000.000.000 x %53,2) = 76.600.000.000 TL.dir. Doрru Cevap B юэkkэdэrSORU 17: 2003 yэlэ iзin indirim oram haricinde uygulanan baрэюэklэk istisnasэ kaз TL ve %kaзtэr?

A) %59
B) %53,2
C) 121.794.000.000 TL
D) 76.600.000.000 TL
E) 150.000.000.000 TL

ЗЦZЬM: 2002 yэlэ baрэюэklэk tutarэ, 2003 iзin; 2002 yэlэ yeniden deрerleme oranэ kadar artэrэlacaktэr. 76.600.000.000 + (76.600.000.000 x %59) = 121.794.000.000 TL.
Doрru Cevap C юэkkэdэrSORU 18: Devlet tahvili ve hazine bonosu faiz gelirleri iзin belirlenen 2002 yэlэ ve 2003 yэlэ beyan sэnэrlan aюaрэdaki юэklardan hangisinde doрru olarak verilmiюtir?

A) 2002 yэlэ = 5.000.000.000 TL, 2003 yэlэ = 7.500.000.000 TL
B) 2002 yэlэ = 6.650.000.000 TL, 2003 yэlэ = 8.500.000.000 TL
C) 2002 yэlэ = 8.500.000.000 TL, 2003 yэlэ = 10.000.000.000 TL
D) 2002 yэlэ = 1.000.000.000 TL, 2003 yэlэ = 2.000.000.000 TL
E) 2002 yэlэ = 6.650.000.000 TL, 2003 yэlэ = 6.650.000.000 TL

ЗЦZЬM: DT ve HB faiz gelirleri iзin beyan sэnэrlarэ: 2002 yэlэnda 6.650.000.000 TL ve 2003 yэlэnda da 8.500.000.000 TL'dir. Bьtьn indirim ve baрэюэklэk uygulamalarэ sonucunda kalan tutar bu sэnэrlan aюэyorsa beyan edilir.
Doрru Cevap B юэkkэdэrSORU 19: Hisse senedi temettь gelirleri ile HB ve DT'den elde edilen iratlar iзin uygulanan beyan sэnэn nasэl hesaplanэr?

A) Baрэюэklэk tutan ise indirim oranэ зarpэlarak
B) Elde edilen iratэn %5'i
C) ilgili yэl geliri ile yeniden deрerleme oranэ зarpэlarak
D) ilgili yэlэn gelir vergisi tarifesinin l. ve 2. diliminin toplamэnэn yarэsэ alэnarak
E) Gelir vergisi tarifesinin ortalamasэ bulunarak

ЗЦZЬM: GV'nin ilk iki diliminin toplamэnэn yansэdэr.

2002 yэlэ iзin: (3.800.000.000 + 9.500.000.000)/2 = 6.650.000.000 TL,
2003 yэlэ iзin: (5.000.000.000 + 12.000.000.000)/2 = 8.500.000.000 TL'dir.
Doрru Cevap D юэkkэdэrSORU 20: Bay A'nэn 2002 yэlэ iзin Hazine bonolarэndan elde ettiрi faiz gelirleri 150.000.000.000 TL olduрuna gцre uygulanacak indirim tutarэ kaз TL'dir?

A) 150.000.000.000TL
B) 100.000.000.000 TL
C) 95.400.000.000 TL
D) Эndirim uygulanmaz
E) 131.100.000.000TL

ЗЦZЬM: 2002 yэlэ iзin indirim oranэ %87,4'tьr. Dolayэsэyla 150.000.000.000 x %87,4 = 131.100.000.000 TL. Doрru Cevap E юэkkэdэrSORU 21: 20. soruda yer alan Bay A'nэn 2002 yэlэnda beyan edeceрi geliri kaз TL'dir?

A) 131.100.000.000TL
B) 150.000.000.000TL
C) 18.900.000.000TL
D) Beyanname vermez
E) 6.650.000.000 TL

ЗЦZЬM: Bay A indirim uygulandэktan sonra kalan 18.900.000.000 TL den 2002 yэlэ baрэюэklэk tutarэm da dьюer kalan deрer 6.650.000.000 TL'lik beyan sэnэrэnэ aюэyorsa beyan eder.

18.900.000.000 - 76.600.000.000 = aюmэyor.
Doрru Cevap D юэkkэdэrSORU 22: Bayan Z 2002 yэlэnda 800.000.000.000 TL. Hazine bonosu faizi elde etmiюtir. Beyan Z'nin indirim sonrasэ kalan geliri kaз TL'dir?

A) 699.200.000.000 TL
B) 100.800.000.000 TL
C) 800.000.000.000 TL
D) Tamamэ indirilir
E) Hiзbiri

ЗЦZЬM: Bayan Z'nin 2002 yэlэ indirim tutarэ = 800 milyar x %87,4 = 699.200.000.000 TL. Эndirim sonrasэ kalan geliri = 800 milyar - 699,2 milyar = 100.800.000.000 TL. dir. Doрru Cevap B юэkkэdэrSORU 23: 22. sorudaki bayan Z'nin 2002 yэlэ beyanname vermesi gereken faiz geliri kaз TL'dir?

A) Beyanname vermez.
B) 24.200.000.000 TL
C) 100.800.000.000 TL
D) 699.200.000.000 TL
E) 800.000.000.000 TL

ЗЦZЬM: Bayan Z, 2002 yэlэnda indirim sonrasэnda kalan gelirinden baрэюэklэk tutarэnэ dьюecek = 100,8 milyon - 76, 6 milyon = 24.200.000.000 TL. Bu tutar 6.650.000.000 TL. olan beyan sэnэrэnэ aюtэрэ iзin tamamэnэ beyan eder. Doрru Cevap B юэkkэdэrSORU 24: Bay K'nэn 2003 yэlэ Devlet tahvili faiz gelirleri 500.000.000.000 TL. dir. Bay K'nэn 2003 yэlэ indirim tutarэ kaз TL'dir? Not: 2003 yэlэ indirim oranэ %60 alэnacaktэr.

A) 500.000.000.000 TL
B) 200.000.000.000 TL
C) 300.000.000.000 TL
D) 121.794.000.000 TL
E) Эndirim tutarэ hesaplanmaz

ЗЦZЬM: Hazine bonosu ve devlet tahvil gelirleri indirime tabidir. Oran = %60 olduрu iзin; 500 milyar x %60 = 300 milyar TL'dir.
Doрru Cevap C юэkkэdэrSORU 25: 24. sorudaki bay K'nэn 2003 yэlэ beyanname tutarэ kaз TL olur?

A) 78.206.000.000 TL
B) 121.794.000.000 TL
C) 200.000.000.000 TL
D) 300.000.000.000 TL
E) 8.500.000.000 TL

ЗЦZЬM 25: indirim sonrasэ kalan tutardan, 2003 yэlэ baрэюэklэk tutarэ dьюьlьr. Ulaюэlan rakam 2003 yэlэ beyan sэnэn olan 8,5 milyar TL'yi aюyorsa, gelirin tamamэ beyan edilir.
200 milyon - 121,794 = 78.206.000.000 TL. 8,5 milyarэ aюmaktadэr.
Doрru Cevap A юэkkэdэrSORU 26: Hazine bonosu ve devlet tahvilinin alэm satэm kazancэnda da indirim oranэ uygulamasэ var mэdэr?

A) Vardэr. Aynen faiz gelirinde olduрu gibi uygulanэr.
B) Эndirim oranэ uygulanmaz. Maliyet bedeli TEFE oranlarэ ile endekslenir ve baрэюэklэk tutan bu yeni deрerden dьюьlьr.
C) Yoktur.
D) Vardэr. Oran her yэl iзin %50 dir.
E) Vardэr. Oranэ her yэl iзin yeniden deрerleme oranэdэr.

ЗЦZЬM: indirim oranэ yerine alэm satэm kazancэ TEFE ile endekslenir. Doрru Cevap B юэkkэdэrSORU 27: Hisse senedi alэm-satэm kazanзlarэ 2003'te nasэl vergilendirilir?

A) Devlet tahvili faiz geliri gibi
B) Hazine bonosu alэm-satэm kazancэ gibi
C) Alэm-satэm kazancэnэn tamamэ vergiye tabidir.
D) Alэm-satэm kazancэ TEFE'ye gцre endekslenir ve 10 milyarэ geзerse tamamэ beyan edilir.
E) Alэm-satэm kazancэna indirim oranэ uygulanэr ve 8,5 milyar TL'yi aюan kэsmэ beyan edilir.

ЗЦZЬM: Hisse senedi alэm-satэm kazanзlarэ TEFE'ye endekslenir ve 10 milyarэ aюan kэsэm beyan edilir.
Doрru Cevap D юэkkэdэrSORU 28: Hisse senedi temettьlerinin vergilendirilmesinde 2003'te izlenen yol nasэldэr?

A) Hisse senedi alэm-satэm kazancэ gibi vergilendirilir.
B) Vergi alacaрэ da dahil tutar 8,5 milyar TL'yi aюэyorsa tamamэ beyan edilir.
C) Vergi alacaрэ da dahil tutar 10 milyon TL'yi aюэyorsa, tamamэ beyan edilir.
D) Temettь gelirinin tamamэ beyan edilir.
E) Temettьler beyan edilmez. Vergiden muaftэr.

ЗЦZЬM: 2003 yэlэ iзin temettьlerde beyanname verme sэnэn 8,5 milyar
TL.dir.
Doрru Cevap B юэkkэdэrSORU 29: Vergi alacaрэ nedir ve nasэl hesaplanэr?

A) Vergi alacaрэ, devletten alacaktэr, %10 dur.
B) Vergi alacaрэ, temettьnьn kaynakta kesilen stopajэdэr ve net temettьnьn 1/5'i dir.
C) Vergi alacaрэ devletin iюletmeden alacaрэdэr ve temettьnьn %10'u dur.
D) Vergi alacaрэ iюletmenin devletten alacaрэdэr ve dцnem karэnэn %20'sidir.
E) Hiзbiri.

ЗЦZЬM: Vergi alacaрэ net temettьnьn kaynakta kesilen 1/5'idir. Doрru Cevap B юэkkэdэrSORU 30: Bayan M 2003 yэlэnda 10.000.000.000 TL net temettь elde ettiрine gцre, bu yэlda kaз TL beyan edecektir?

A) 12.000.000.000 TL
B) 10.000.000.000 TL
C) 2.000.000.000 TL
D) 8.500.000.000 TL
E) 5.000.000.000 TL

ЗЦZЬM: Vergi alacaрэ da beyan edilir. Vergi alacaрэ = 10 milyar x 1/5 = 2 milyar ise 10 milyar + 2 milyar = 12 milyar TL.dir. 8,5 milyar TL.'yi aюtэрэ iзin tamamэ beyan edilir.
Doрru Cevap A юэkkэdэrSORU 31: Aracэ kurumlarэn vergilendirilmesi ile ilgili aюaрэdaki ifadelerden hangisi doрrudur?

A) Aracэ kurumlar vergi mьkellefi deрildir.
B) Aracэ kurumlar Ltd.Юti. olarak kurulurlar ve kurumlar vergisinde tabidirler.
C) Aracэ kurumlar kollektif юirket olarak kurumlar ve gelir vergisine tabidirler.
D) Aracэ kurumlar AЮ olarak kurulur ve kurumlar vergisine tabidir.
E) Aracэ kurumlar AЮ olarak kurulur ve vergi цdemez.

ЗЦZЬM 31: Aracэ kurumlar vergisi mьkellefidir. Doрru Cevap D юэkkэdэrSORU 32: Aюaрэdakilerden hangisi halka aзэk A.Ю.'nin vergilendirme biзimidir?

A) AЮ olarak kurulurlar ve %25 GV цderler
B) AЮ olarak kurulurlar ve %25 KV цderler
C) AЮ olarak kurulurlar ve %25 KV + %10 fon цderler
D) AЮ olarak kurulurlar ve %30 KV + (KV x %10) fon цderler
E) AЮ olarak kurulurlar ve %16,5 KV цderler

ЗЦZЬM: KV oranэ %30 ve onunda %10'u kadar fon kesintisi vardэr. Doрru Cevap D юэkkэdэrSORU 33: Kar daрэtэmэnda yapэlan stopaj oranlarэ aюaрэdakilerden hangisinde doрru verilmiюtir?

A) Halka aзэk юirketler = %15, diрerleri = %15
B) Halka aзэk юirketler = %5, diрerleri = %15
C) Halka aзэk юirketler = %15, diрerleri = %30
D) Halka aзэk юirketler = %30, diрerleri = %15
E) Hiзbiri

ЗЦZЬM: Halka aзэk юirketlerde GV stopajэ %5 olarak uygulanэr. Doрru Cevap B юэkkэdэrSORU 34: Aюaрэdakilerden hangisi arz ve talep yцnlь vergi teюviklerinin yararlarэndan biri deрildir?

A) Tasarruflarэn verimli alanlara kaydэrэlmasэ
B) Kurumsal yatэrэmcэlarэn desteklenmesi
C) Vergi uygulamalarэnэn зeюitlendirilmesi ve karmaюэklэрэ
D) Daha fazla юirketin halka aзэlmasэ
E) Hisse senetlerine uzun vadeli yatэrэmlarэn yapэlmasэ

ЗЦZЬM: Vergi uygulamalarэ artэrэlmaz aksine basitliрi saрlamak iзin azaltэr.
Doрru Cevap C юэkkэdэrSORU 35: Aюaрэdakilerden hangisi arz yцnlь teюviklerin amacэdэr?

A) Hisse senedi satэюэnэ kolaylaюtэrmak
B) Devlet tahviline aracэlэk yapmak
C) AЮ sayэsэnэ kontrol altэnda tutmak
D) Yatэrэmcэlarэ istediрi hisse senedine yцneltmek
E) Halka aзэk юirket sayэsэnэ artэrarak, sermaye piyasasэnda menkul kэymet artэюэnэ saрlamak

ЗЦZЬM: Arz yцnlь teюvikler A.Ю.lerin ve dolayэsэyla da sermaye piyasalarэ araзlarэnэn artэюэnэ amaзlar.
Doрru Cevap E юэkkэdэrSORU 36: Talep yцnlь teюvikler hangi amaзla uygulanэr?

A) Halka aзэk юirketleri artэrmak amacэyla
B) Hisse senedi sayэsэnэ artэrmak amacэyla
C) DT ve HB miktarэnэ artэrmak amacэyla
D) Yatэrэmcэlarэn vergi sonrasэ getirilerini artэrmak amacэyla
E) Vergi oranlarэnэ artэrmak amacэyla

ЗЦZЬM: Talep yцnlь teюvikler yatэrэmcэlarэn getirileri ьzerine yoрunlaюэr. Diрer юэklar ise arz yцnlь teюviklerle doрru veya hatalэ olarak iliюkilidir.
Doрru Cevap D юэkkэdэrSORU 37: Menkul sermaye iratlarэ ile ilgili beyanname ne zaman verilir?

A) Her ьз ayda bir
B) Her 6 ayda bir ve izleyen 7 ayda
C) Her yэlэn geliri izleyen yэlэn Mart ayэnda
D) Her 15 gьnde bir
E) Gelir elde edildiрi anda

ЗЦZЬM: GV beyannamesi (yэllэk beyanname) izleyen yэlэn Mart ayэnda verilir.
Doрru Cevap C юэkkэdэrSORU 38: menkul sermaye iradэndan kaynaklanan vergi nasэl цdenir?

A) Beyanname verildiрi yэl Mart, Haziran ve Eylьl aylarэnda ьз eюit taksitle
B) Beyanname verildiрi yэl Haziran ayэnda
C) Beyanname verildiрi yэl 4 eюit taksitte
D) Beyanname verildiрi yэl Mart ayэnda
E) Beyanname verildiрi her bir ay eюit taksitlerle

ЗЦZЬM: GV. Mart, Haziran ve Eylьl aylarэnda цdenir. Doрru Cevap A юэkkэdэrSORU 39: Aюaрэdakilerden hangisinde beyanname verilir?

A) Mevduat faizleri
B) Цzel finans kurumlan karpaylarэ
C) Repo gelirleri
D) Hazine bonosu faiz gelirleri
E) Menkul kэymet yatэrэm fonu katэlma belgeleri karpaylarэ

ЗЦZЬM: Diрer юэklardaki kalemlerden GV Stopajэ yapэldэktan sonra tekrar vergi alэnmaz. Hazine bonosu ise beyana tabidir.
Doрru Cevap D юэkkэdэrSORU 40: Kurumlar Vergisi Beyannamesi ne zaman verilir?

A) izleyen yэlэn 3. ayэnda
B) 3 ayda bir
C) 6 ayda bir
D) Эzleyen yэlэn 4. ayэnda
E) Эzleyen yэlэn 6. ayэnda

ЗЦZЬM: KV beyannamesi Nisan ayэnda verilir. Doрru Cevap D юэkkэdэrSORU 41: Aюaрэdakilerden hangisi menkul sermaye iradэ deрildir?

A) Vadesi gelmiю tahvil kuponu
B) Senet iskonto bedelleri
C) Alacak faizleri
D) Devlet tahvili faizi
E) Otomobil kira geliri

ЗЦZЬM: Otomobil gayrimenkuldur. Elde edilen geliri de gayrimenkul sermaye iradэ olur. Doрru Cevap E юэkkэdэrSORU 42: Aюaрэdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi mьkellefi deрildir?

A) Kollektif юirketler
B) Anonim юirketler
C) Limited юirketler
D) Эю ortaklэklarэ
E) Sermayesi paylara bцlьnmью komandit юirketler

ЗЦZЬM: Kollektif юirketler Kurumlar Vergisi mьkellefi deрildir. Doрru Cevap A юэkkэdэr


SORU 43: Bir ihraззэ ortaklэрэn dцnem kazancэ da, yatэrэm indirimi de 500.000 TL olduрuna gцre vergi matrahэ kaз TL dir?

A) 500.000 TL
B) 250.000 TL
C) 400.000 TL
D) Yoktur
E) 1.000.000 TL

ЗЦZЬM: Эndiriminden yararlanэr ve matrah 0 (sэfэr) olur. Doрru Cevap D юэkkэdэrSORU 44: Aюaрэdakilerden hangisi damga vergisinden istisna deрildir?

A) Yatэrэm fonu katэlma belgeleri
B) Devlet tahvilleri
C) Finansman bonolarэ
D) Hazine bonolarэ
E) Hisse senetleri

ЗЦZЬM: Finansman bonolarэ ve цzel sektцr tahvilleri damga vergisine tabidir.
Doрru Cevap C юэkkэdэrSORU 45: Sermaye piyasasэ kurumlarэ ve ihraззэ ortaklэklar aюaрэdaki vergi cezalarэndan hangilerini gider olarak kaydedemezler?

A) Damga Vergisi
B) Kurumlar vergisi ve gecikme zammэ
C) BSMV
D) Hiзbiri
E) Hepsi

ЗЦZЬM: KV ve gecikme zammэdэr. Doрru Cevap B юэkkэdэrSORU 46: X Aracэ kurumu yatэrэm danэюmanlэрэ yapmak iзin yetki belgesi akacaktэr. Bu iюlemle ilgili hangi vergileri цder?

A) Harз
B) Damga Vergisi
C) KDV
D) Stopaj
E) BSMV

ЗЦZЬM: Sadece harз цder. Doрru Cevap A юэkkэdэr.