Açıklamalı 46 Soru

Açıklamalı 46 Soru « İlgili Vergi Mevzuatı

SORU 1: Vergi yasalarına göre kendisine vergi borcu yüklenebilen gerçek ve tüzel kişilere verilen ad aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Vergi sorumlusu
B) Mükellef
C) Borçlu
D) Dar yükümlü
E) Vergi kesen kişiler

ÇÖZÜM: Vergi sorumlusu verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı sorumlu kişidir. Diğer şıkların sorusuyla ilişkisi yoktur.
Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 2: Tarhın tanımı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Verginin ödenmesidir.
B) Verginin ilgili vergi dairesi tarafından cebren tahsil edilmesidir.
C) Vergi alacağının yasalara uygun olarak ilgili vergi dairesi tarafından hesaplanmasını ve miktar olarak belirlenmesini tespit eden idari işlemdir.
D) Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından yükümlüye yazı ile bildirilmesidir.
E) Verginin ödenme safhasına gelmesidir.

ÇÖZÜM: A ve B şıklarının soru ile ilgisi yoktur. D şıkkı tebliğin tanımını ve E şıkkı da tahakkukun tanımını ifade eder.
Doğru Cevap C şıkkıdır


SORU 3: Üçer aylık dönemlerde peşin olarak ödenen geçici vergi oranları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Gelir vergisi yükümlülerinde %15 Kurumlar Vergisi yükümlülerinde %25
B) Gelir Vergisi yükümlülerinde %20, Kurumlar Vergisi yükümlülerinde %25
C) Gelir Vergisi yükümlülerinde %25, Kurumlar Vergisi yükümlülerinde %15
D) Gelir Vergisi yükümlülerinde %15, Kurumlar Vergisi yükümlülerinde %15
E) Gerçek kişilerde %15, Gelir Vergisi yükümlülerinde %25

ÇÖZÜM: Gelir Vergisi yükümlüleri ile Kurumlar elde ettikleri gelirleri nedeniyle 3'er aylık dönemlerde peşin vergi ödemekle yükümlüdürler. bu verginin oranları; gelir vergisi yükümlülerinde %15 ve kurumlarda %25'dir.
Doğru Cevap A şıkkıdırSORU 4: Vergiye tabi olması gereken bir olayın veya bir gelirin, ya tamamen yada belli bir miktar veya oransal bir kısmının vergi dışı bırakılması aşağıdaki şıklardan hangisinde ifade edilmiştir?

A) Muafiyet
B) Tevkifat
C) Stopaj
D) Vergi Ehliyeti
E) İstisna

ÇÖZÜM: Muafiyet kişi veya kurumların vergi dışı bırakılmasıdır. Stopaj ve tevkifat bir vergi kesintisidir. Vergi ehliyeti ise, kimlerin vergi mükellefi olacağını belirler. İstisna ise bir olayın bir miktarının vergi dışı bırakılmasıdır.
Doğru Cevap E şıkkıdırSORU 5: Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir.
B) Mükellef verginin ödenmesi bakımından vergi dairesine karşı sorumlu kişidir.
C) Vergi sorumlusu kendine vergi borcu düşen kişidir.
D) Mükellef ve vergi sorumlusu kanuni ehliyete sahip olmalıdır.
E) Mükellef ve vergi sorumlusu her koşulda aynı kişidir.

ÇÖZÜM: Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir. Küçük veya kısıtlı olan kişiler de mükellef olabilir. Ancak bunların işlemlerini kanuni temsilcileri yerine getirir. Doğru Cevap A şıkkıdırSORU 6: Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu'na göre gelirin unsurlarından biri değildir?

A) Menkul sermaye iratları
B) Serbest meslek kazançları
C) Ticari kazançlar
D) Kurum kazancı
E) Ücretler

ÇÖZÜM: Diğer şıklarda yer alan maddeler GVK'da yer alan gelir unsarları olmakla birlikte kurum kazancının Gelir Vergisi Kanunu ile ilgisi yoktur. Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 7: Aşağıdaki dar mükellef ile ilgili olarak belirtilen unsurlardan hangisi doğrudur?

A) Bütün kazançları vergiye tabidir.
B) Yurt dışından elde ettiği gelirlerinin yansı vergiye tabidir.
C) Türkiye'de yerleşik olmayanlar sadece Türkiye'de elde ettiği gelirleri üzerinden vergi öderler.
D) Türkiye'de yerleşmiş olanlar dar mükelleftir.
E) Yılda l ay Türkiye'de kalanlar dar yükümlüdür.

ÇÖZÜM: Dar yükümlüler sadece Türkiye'de elde ettiği gelirleri üzerinden vergiye tabidirler. Doğru Cevap C şıkkıdırSORU 8: Vergi tevkif atı yapanların bu kesintilerini her ay için izleyen ayın 20'sine kadar vergi dairesine bildirdikleri beyanname hangisidir?

A) Yıllık beyanname
B) Geçici vergi beyannamesi
C) Münferit beyanname
D) Toplu beyanname
E) Muhtasar beyanname

ÇÖZÜM: Yıllık beyanname yılda bir verilir. Münferit beyanname ise sadece dar yükümlülerin kullandığı beyannamedir. B ve D şıklarında verilenler de beyanname değildir.
Doğru Cevap E şıkkıdırSORU 9: Sermaye Piyasası Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetlerin özellikleri arasında ver almaz?

A) Ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlarlar.
B) Yatırım aracı olarak kullanılırlar.
C) Dönemsel gelir getirirler.
D) l yıllık olarak ihraç edilirler.
E) Belli bir meblağı temsil ederler.

ÇÖZÜM: l yıllık olarak ihraç edilen menkul kıymet olabilir ancak bu her menkul kıymet için geçerli değildir. Ayrıca, SPK'da böyle bir özellik yoktur.
Doğru Cevap D şıkkıdırSORU 10: Aşağıdakilerden hangisi Vergi Usul Kanunu'nda yer alan değerleme ölçülerinden biri değildir?

A) Tahakkuk değeri
B) Emsal bedeli
C) Mukayyet değer
D) Borsa rayici
E) Maliyet bedeli

ÇÖZÜM: Diğer şıkların hepsi birer değerleme ölçüsü olmakla birlikte, tahakkuk değeri diye bir kavram yoktur. Doğru Cevap A şıkkıdırSORU 11: Sermaye piyasası araçlarından dönemsel olarak ve belli tutar veya oranlarda elde edilen gelir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Değer artış kazancı
B) Borsada satış kan
C) Menkul sermaye iradı
D) Gayrimenkul satış kazancı
E) Ticari kazanç

ÇÖZÜM: Değer artış kazancı, menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından (satışından) elde edilen gelirdir. B, C ve D şıklarının konu ile ilgisi yoktur. Menkul sermaye iradı menkul kıymetlerden elde edilen dönemsel nitelikteki kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlardır. Doğru Cevap C şıkkıdırSORU 12: Aşağıdakilerden hangisi menkul sermaye iratları içinde yer almaz?

A) Hisse senetlerinden elde edilen kar payları
B) Bono ve poliçeye dayalı alacakların tahsili
C) îştirak hisselerinden doğan kazançlar
D) Tahvil ve hazine bonosu faizleri
E) Alacak faizleri

ÇÖZÜM: Alacakların tahsili irat değildir. Ancak alacaklardan elde edilen faiz gelirleri irattır. Ayrıca mevduat faizleri menkul sermaye iradıdır. Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 13: Safı iradın bulunabilmesi için aşağıdaki giderlerden hangisi menkul sermaye iradından indirilemez?

A) Depo etme giderleri
B) Menkul kıymet alış maliyetleri
C) Sigorta ücretleri (muhafazaları için)
D) Faiz tahvil giderleri
E) iratlar için ödenen vergi resim harçlar

ÇÖZÜM: Menkul Kıymetleri edinme maliyetleri, menkul sermaye iradından düşülürse; safı irat diye bir şey kalmaz. Çünkü alış bedelleri irattan genelde yüksektir. Doğru Cevap B şıkkıdırSORU 14: Aşağıdaki menkul sermaye iratlarından hangisine indirim oranı uygulanmaz?

A) Hisse senedi kar payları
B) Her türlü tahvil ve hazine bonosu faizleri
C) Her türlü alacak faizleri
D) Mevduat faizleri
E) Özel finans kurumlarından kazanılan kar payları

ÇÖZÜM: GVK'nun 76. md.nin 2. fıkrasına göre; 75. maddenin 2. fıkrasında yer alan 5,6,7, 12 ve 14 nolu bentlerdeki menkul sermaye iratlarına indirim oram uygulanır ve bu kısım vergi dışı tutulur. Hisse senedi kar payları bu grupta yer almaz.
Doğru Cevap A şıkkıdırSORU 15: indirim oranı nasıl hesaplanır?

A) Yıla ilişkin yeniden değerleme oranının, aynı yılda gerçekleşen DT ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faize bölünmesi ile,
B) Yılın yeniden değerleme oranının, aynı yılda gerçekleşen TCMB reeskont faiz oranına bölünmesiyle,
C) Yılın yeniden değerleme oranını, TEFE'ye bölünmesiyle,
D) Son yılın yeniden değerleme oranının, Önceki yıl yeniden değerleme oranına bölünmesiyle,
E) Son yılın yeniden değerleme oranına .eşittir.

ÇÖZÜM: indirim oranı yeniden değerleme oranının DT ve HB ihalesi bileşik ortalama faizine bölünmesiyle bulunur. 2001 yılı için %50,7 ve 2002 yılı için %87,4'tür.
Doğru Cevap A şıkkıdırSORU 16: Devlet tahvili ve hazine bonolarının menkul sermaye iratlarında, indirim oranı haricinde başka bir istisna var mıdır? Varsa 2002 yılı için tutarı veya oranı kaçtır?

A) Yoktur.
B) Vardır. 2002 yılı için 76.600.000.000 TL'dir.
C) Vardır. 2002 yılı için 50.000.000.000 TL'dir.
D) Vardır. 2002 yılı için %60.
E) Vardır. 2002 yılı için yeniden değerleme oranı kadar.

ÇÖZÜM: Hazine bonoları ve devlet tahvili gelirlerinde GVK geçici 59. maddesine göre 2001 yılı için 50.000.000.000 TL bağışıklık istisnası vardır. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranı nispetinde artırılır. 2002 için = 50.000.000.000 + (50.000.000.000 x %53,2) = 76.600.000.000 TL.dir. Doğru Cevap B şıkkıdırSORU 17: 2003 yılı için indirim oram haricinde uygulanan bağışıklık istisnası kaç TL ve %kaçtır?

A) %59
B) %53,2
C) 121.794.000.000 TL
D) 76.600.000.000 TL
E) 150.000.000.000 TL

ÇÖZÜM: 2002 yılı bağışıklık tutarı, 2003 için; 2002 yılı yeniden değerleme oranı kadar artırılacaktır. 76.600.000.000 + (76.600.000.000 x %59) = 121.794.000.000 TL.
Doğru Cevap C şıkkıdırSORU 18: Devlet tahvili ve hazine bonosu faiz gelirleri için belirlenen 2002 yılı ve 2003 yılı beyan sınırlan aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 2002 yılı = 5.000.000.000 TL, 2003 yılı = 7.500.000.000 TL
B) 2002 yılı = 6.650.000.000 TL, 2003 yılı = 8.500.000.000 TL
C) 2002 yılı = 8.500.000.000 TL, 2003 yılı = 10.000.000.000 TL
D) 2002 yılı = 1.000.000.000 TL, 2003 yılı = 2.000.000.000 TL
E) 2002 yılı = 6.650.000.000 TL, 2003 yılı = 6.650.000.000 TL

ÇÖZÜM: DT ve HB faiz gelirleri için beyan sınırları: 2002 yılında 6.650.000.000 TL ve 2003 yılında da 8.500.000.000 TL'dir. Bütün indirim ve bağışıklık uygulamaları sonucunda kalan tutar bu sınırlan aşıyorsa beyan edilir.
Doğru Cevap B şıkkıdırSORU 19: Hisse senedi temettü gelirleri ile HB ve DT'den elde edilen iratlar için uygulanan beyan sının nasıl hesaplanır?

A) Bağışıklık tutan ise indirim oranı çarpılarak
B) Elde edilen iratın %5'i
C) ilgili yıl geliri ile yeniden değerleme oranı çarpılarak
D) ilgili yılın gelir vergisi tarifesinin l. ve 2. diliminin toplamının yarısı alınarak
E) Gelir vergisi tarifesinin ortalaması bulunarak

ÇÖZÜM: GV'nin ilk iki diliminin toplamının yansıdır.

2002 yılı için: (3.800.000.000 + 9.500.000.000)/2 = 6.650.000.000 TL,
2003 yılı için: (5.000.000.000 + 12.000.000.000)/2 = 8.500.000.000 TL'dir.
Doğru Cevap D şıkkıdırSORU 20: Bay A'nın 2002 yılı için Hazine bonolarından elde ettiği faiz gelirleri 150.000.000.000 TL olduğuna göre uygulanacak indirim tutarı kaç TL'dir?

A) 150.000.000.000TL
B) 100.000.000.000 TL
C) 95.400.000.000 TL
D) İndirim uygulanmaz
E) 131.100.000.000TL

ÇÖZÜM: 2002 yılı için indirim oranı %87,4'tür. Dolayısıyla 150.000.000.000 x %87,4 = 131.100.000.000 TL. Doğru Cevap E şıkkıdırSORU 21: 20. soruda yer alan Bay A'nın 2002 yılında beyan edeceği geliri kaç TL'dir?

A) 131.100.000.000TL
B) 150.000.000.000TL
C) 18.900.000.000TL
D) Beyanname vermez
E) 6.650.000.000 TL

ÇÖZÜM: Bay A indirim uygulandıktan sonra kalan 18.900.000.000 TL den 2002 yılı bağışıklık tutarım da düşer kalan değer 6.650.000.000 TL'lik beyan sınırını aşıyorsa beyan eder.

18.900.000.000 - 76.600.000.000 = aşmıyor.
Doğru Cevap D şıkkıdırSORU 22: Bayan Z 2002 yılında 800.000.000.000 TL. Hazine bonosu faizi elde etmiştir. Beyan Z'nin indirim sonrası kalan geliri kaç TL'dir?

A) 699.200.000.000 TL
B) 100.800.000.000 TL
C) 800.000.000.000 TL
D) Tamamı indirilir
E) Hiçbiri

ÇÖZÜM: Bayan Z'nin 2002 yılı indirim tutarı = 800 milyar x %87,4 = 699.200.000.000 TL. İndirim sonrası kalan geliri = 800 milyar - 699,2 milyar = 100.800.000.000 TL. dir. Doğru Cevap B şıkkıdırSORU 23: 22. sorudaki bayan Z'nin 2002 yılı beyanname vermesi gereken faiz geliri kaç TL'dir?

A) Beyanname vermez.
B) 24.200.000.000 TL
C) 100.800.000.000 TL
D) 699.200.000.000 TL
E) 800.000.000.000 TL

ÇÖZÜM: Bayan Z, 2002 yılında indirim sonrasında kalan gelirinden bağışıklık tutarını düşecek = 100,8 milyon - 76, 6 milyon = 24.200.000.000 TL. Bu tutar 6.650.000.000 TL. olan beyan sınırını aştığı için tamamını beyan eder. Doğru Cevap B şıkkıdırSORU 24: Bay K'nın 2003 yılı Devlet tahvili faiz gelirleri 500.000.000.000 TL. dir. Bay K'nın 2003 yılı indirim tutarı kaç TL'dir? Not: 2003 yılı indirim oranı %60 alınacaktır.

A) 500.000.000.000 TL
B) 200.000.000.000 TL
C) 300.000.000.000 TL
D) 121.794.000.000 TL
E) İndirim tutarı hesaplanmaz

ÇÖZÜM: Hazine bonosu ve devlet tahvil gelirleri indirime tabidir. Oran = %60 olduğu için; 500 milyar x %60 = 300 milyar TL'dir.
Doğru Cevap C şıkkıdırSORU 25: 24. sorudaki bay K'nın 2003 yılı beyanname tutarı kaç TL olur?

A) 78.206.000.000 TL
B) 121.794.000.000 TL
C) 200.000.000.000 TL
D) 300.000.000.000 TL
E) 8.500.000.000 TL

ÇÖZÜM 25: indirim sonrası kalan tutardan, 2003 yılı bağışıklık tutarı düşülür. Ulaşılan rakam 2003 yılı beyan sının olan 8,5 milyar TL'yi aşyorsa, gelirin tamamı beyan edilir.
200 milyon - 121,794 = 78.206.000.000 TL. 8,5 milyarı aşmaktadır.
Doğru Cevap A şıkkıdırSORU 26: Hazine bonosu ve devlet tahvilinin alım satım kazancında da indirim oranı uygulaması var mıdır?

A) Vardır. Aynen faiz gelirinde olduğu gibi uygulanır.
B) İndirim oranı uygulanmaz. Maliyet bedeli TEFE oranları ile endekslenir ve bağışıklık tutan bu yeni değerden düşülür.
C) Yoktur.
D) Vardır. Oran her yıl için %50 dir.
E) Vardır. Oranı her yıl için yeniden değerleme oranıdır.

ÇÖZÜM: indirim oranı yerine alım satım kazancı TEFE ile endekslenir. Doğru Cevap B şıkkıdırSORU 27: Hisse senedi alım-satım kazançları 2003'te nasıl vergilendirilir?

A) Devlet tahvili faiz geliri gibi
B) Hazine bonosu alım-satım kazancı gibi
C) Alım-satım kazancının tamamı vergiye tabidir.
D) Alım-satım kazancı TEFE'ye göre endekslenir ve 10 milyarı geçerse tamamı beyan edilir.
E) Alım-satım kazancına indirim oranı uygulanır ve 8,5 milyar TL'yi aşan kısmı beyan edilir.

ÇÖZÜM: Hisse senedi alım-satım kazançları TEFE'ye endekslenir ve 10 milyarı aşan kısım beyan edilir.
Doğru Cevap D şıkkıdırSORU 28: Hisse senedi temettülerinin vergilendirilmesinde 2003'te izlenen yol nasıldır?

A) Hisse senedi alım-satım kazancı gibi vergilendirilir.
B) Vergi alacağı da dahil tutar 8,5 milyar TL'yi aşıyorsa tamamı beyan edilir.
C) Vergi alacağı da dahil tutar 10 milyon TL'yi aşıyorsa, tamamı beyan edilir.
D) Temettü gelirinin tamamı beyan edilir.
E) Temettüler beyan edilmez. Vergiden muaftır.

ÇÖZÜM: 2003 yılı için temettülerde beyanname verme sının 8,5 milyar
TL.dir.
Doğru Cevap B şıkkıdırSORU 29: Vergi alacağı nedir ve nasıl hesaplanır?

A) Vergi alacağı, devletten alacaktır, %10 dur.
B) Vergi alacağı, temettünün kaynakta kesilen stopajıdır ve net temettünün 1/5'i dir.
C) Vergi alacağı devletin işletmeden alacağıdır ve temettünün %10'u dur.
D) Vergi alacağı işletmenin devletten alacağıdır ve dönem karının %20'sidir.
E) Hiçbiri.

ÇÖZÜM: Vergi alacağı net temettünün kaynakta kesilen 1/5'idir. Doğru Cevap B şıkkıdırSORU 30: Bayan M 2003 yılında 10.000.000.000 TL net temettü elde ettiğine göre, bu yılda kaç TL beyan edecektir?

A) 12.000.000.000 TL
B) 10.000.000.000 TL
C) 2.000.000.000 TL
D) 8.500.000.000 TL
E) 5.000.000.000 TL

ÇÖZÜM: Vergi alacağı da beyan edilir. Vergi alacağı = 10 milyar x 1/5 = 2 milyar ise 10 milyar + 2 milyar = 12 milyar TL.dir. 8,5 milyar TL.'yi aştığı için tamamı beyan edilir.
Doğru Cevap A şıkkıdırSORU 31: Aracı kurumların vergilendirilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Aracı kurumlar vergi mükellefi değildir.
B) Aracı kurumlar Ltd.Şti. olarak kurulurlar ve kurumlar vergisinde tabidirler.
C) Aracı kurumlar kollektif şirket olarak kurumlar ve gelir vergisine tabidirler.
D) Aracı kurumlar AŞ olarak kurulur ve kurumlar vergisine tabidir.
E) Aracı kurumlar AŞ olarak kurulur ve vergi ödemez.

ÇÖZÜM 31: Aracı kurumlar vergisi mükellefidir. Doğru Cevap D şıkkıdırSORU 32: Aşağıdakilerden hangisi halka açık A.Ş.'nin vergilendirme biçimidir?

A) AŞ olarak kurulurlar ve %25 GV öderler
B) AŞ olarak kurulurlar ve %25 KV öderler
C) AŞ olarak kurulurlar ve %25 KV + %10 fon öderler
D) AŞ olarak kurulurlar ve %30 KV + (KV x %10) fon öderler
E) AŞ olarak kurulurlar ve %16,5 KV öderler

ÇÖZÜM: KV oranı %30 ve onunda %10'u kadar fon kesintisi vardır. Doğru Cevap D şıkkıdırSORU 33: Kar dağıtımında yapılan stopaj oranları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Halka açık şirketler = %15, diğerleri = %15
B) Halka açık şirketler = %5, diğerleri = %15
C) Halka açık şirketler = %15, diğerleri = %30
D) Halka açık şirketler = %30, diğerleri = %15
E) Hiçbiri

ÇÖZÜM: Halka açık şirketlerde GV stopajı %5 olarak uygulanır. Doğru Cevap B şıkkıdırSORU 34: Aşağıdakilerden hangisi arz ve talep yönlü vergi teşviklerinin yararlarından biri değildir?

A) Tasarrufların verimli alanlara kaydırılması
B) Kurumsal yatırımcıların desteklenmesi
C) Vergi uygulamalarının çeşitlendirilmesi ve karmaşıklığı
D) Daha fazla şirketin halka açılması
E) Hisse senetlerine uzun vadeli yatırımların yapılması

ÇÖZÜM: Vergi uygulamaları artırılmaz aksine basitliği sağlamak için azaltır.
Doğru Cevap C şıkkıdırSORU 35: Aşağıdakilerden hangisi arz yönlü teşviklerin amacıdır?

A) Hisse senedi satışını kolaylaştırmak
B) Devlet tahviline aracılık yapmak
C) AŞ sayısını kontrol altında tutmak
D) Yatırımcıları istediği hisse senedine yöneltmek
E) Halka açık şirket sayısını artırarak, sermaye piyasasında menkul kıymet artışını sağlamak

ÇÖZÜM: Arz yönlü teşvikler A.Ş.lerin ve dolayısıyla da sermaye piyasaları araçlarının artışını amaçlar.
Doğru Cevap E şıkkıdırSORU 36: Talep yönlü teşvikler hangi amaçla uygulanır?

A) Halka açık şirketleri artırmak amacıyla
B) Hisse senedi sayısını artırmak amacıyla
C) DT ve HB miktarını artırmak amacıyla
D) Yatırımcıların vergi sonrası getirilerini artırmak amacıyla
E) Vergi oranlarını artırmak amacıyla

ÇÖZÜM: Talep yönlü teşvikler yatırımcıların getirileri üzerine yoğunlaşır. Diğer şıklar ise arz yönlü teşviklerle doğru veya hatalı olarak ilişkilidir.
Doğru Cevap D şıkkıdırSORU 37: Menkul sermaye iratları ile ilgili beyanname ne zaman verilir?

A) Her üç ayda bir
B) Her 6 ayda bir ve izleyen 7 ayda
C) Her yılın geliri izleyen yılın Mart ayında
D) Her 15 günde bir
E) Gelir elde edildiği anda

ÇÖZÜM: GV beyannamesi (yıllık beyanname) izleyen yılın Mart ayında verilir.
Doğru Cevap C şıkkıdırSORU 38: menkul sermaye iradından kaynaklanan vergi nasıl ödenir?

A) Beyanname verildiği yıl Mart, Haziran ve Eylül aylarında üç eşit taksitle
B) Beyanname verildiği yıl Haziran ayında
C) Beyanname verildiği yıl 4 eşit taksitte
D) Beyanname verildiği yıl Mart ayında
E) Beyanname verildiği her bir ay eşit taksitlerle

ÇÖZÜM: GV. Mart, Haziran ve Eylül aylarında ödenir. Doğru Cevap A şıkkıdırSORU 39: Aşağıdakilerden hangisinde beyanname verilir?

A) Mevduat faizleri
B) Özel finans kurumlan karpayları
C) Repo gelirleri
D) Hazine bonosu faiz gelirleri
E) Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgeleri karpayları

ÇÖZÜM: Diğer şıklardaki kalemlerden GV Stopajı yapıldıktan sonra tekrar vergi alınmaz. Hazine bonosu ise beyana tabidir.
Doğru Cevap D şıkkıdırSORU 40: Kurumlar Vergisi Beyannamesi ne zaman verilir?

A) izleyen yılın 3. ayında
B) 3 ayda bir
C) 6 ayda bir
D) İzleyen yılın 4. ayında
E) İzleyen yılın 6. ayında

ÇÖZÜM: KV beyannamesi Nisan ayında verilir. Doğru Cevap D şıkkıdırSORU 41: Aşağıdakilerden hangisi menkul sermaye iradı değildir?

A) Vadesi gelmiş tahvil kuponu
B) Senet iskonto bedelleri
C) Alacak faizleri
D) Devlet tahvili faizi
E) Otomobil kira geliri

ÇÖZÜM: Otomobil gayrimenkuldur. Elde edilen geliri de gayrimenkul sermaye iradı olur. Doğru Cevap E şıkkıdırSORU 42: Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi mükellefi değildir?

A) Kollektif şirketler
B) Anonim şirketler
C) Limited şirketler
D) İş ortaklıkları
E) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler

ÇÖZÜM: Kollektif şirketler Kurumlar Vergisi mükellefi değildir. Doğru Cevap A şıkkıdır


SORU 43: Bir ihraççı ortaklığın dönem kazancı da, yatırım indirimi de 500.000 TL olduğuna göre vergi matrahı kaç TL dir?

A) 500.000 TL
B) 250.000 TL
C) 400.000 TL
D) Yoktur
E) 1.000.000 TL

ÇÖZÜM: İndiriminden yararlanır ve matrah 0 (sıfır) olur. Doğru Cevap D şıkkıdırSORU 44: Aşağıdakilerden hangisi damga vergisinden istisna değildir?

A) Yatırım fonu katılma belgeleri
B) Devlet tahvilleri
C) Finansman bonoları
D) Hazine bonoları
E) Hisse senetleri

ÇÖZÜM: Finansman bonoları ve özel sektör tahvilleri damga vergisine tabidir.
Doğru Cevap C şıkkıdırSORU 45: Sermaye piyasası kurumları ve ihraççı ortaklıklar aşağıdaki vergi cezalarından hangilerini gider olarak kaydedemezler?

A) Damga Vergisi
B) Kurumlar vergisi ve gecikme zammı
C) BSMV
D) Hiçbiri
E) Hepsi

ÇÖZÜM: KV ve gecikme zammıdır. Doğru Cevap B şıkkıdırSORU 46: X Aracı kurumu yatırım danışmanlığı yapmak için yetki belgesi akacaktır. Bu işlemle ilgili hangi vergileri öder?

A) Harç
B) Damga Vergisi
C) KDV
D) Stopaj
E) BSMV

ÇÖZÜM: Sadece harç öder. Doğru Cevap A şıkkıdır.