İlgili Vergi Mevzuatı

Cevaplı Sorular 1-20 « İlgili Vergi Mevzuatı

1. Aşağıdaki gelir unsurlarından hangisi menkul kıymet sermaye iradı olarak değerlendirilemez? a) Kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen kar payı b) Hisse senedi ve tahvil şeklindeki menkul kıymetlerin kuponlu veya kuponsuz olarak satılması c) İştirak hisselerinden doğan kazançlar d) Yatırım fonları katılma belgelerinin kar paylan e) Alacak faizleri 2. Bir menkul kıymetin vadesinden önce elden çıkarılması durumunda sağlanan gelir aşağıdakilerden hangisidir? a) Stopaj geliri b) Menkul sermaye iradı c) Sermaye kazancı d) Değer ... Devamı »»»

Cevaplı Sorular 21-40 « İlgili Vergi Mevzuatı

21. Hisse senetleri gelirlerinin vergilendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Gerçek kişilerin 2002 yılı içerisinde tam mükellef kurumlardan elde edecekleri hisse senedi temettü gelirleri 1/3 oranında vergi alacağına tabidir b) Vergi alacağı, temettü gelirinden düşürülerek vergi matrahı hesaplanır c) Hisse senedi alım satım kazançlarının vergilendirilmesinde, hisse senedinin üç aydan fazla elden tutulması durumunda vergi ödenir d) Gerçek kişilerin 2002 yılı içerisinde tam mükellef kurumlardan elde edecekleri hisse senedi temettü gelirleri 1/5 oranında vergi alacağına ... Devamı »»»

Cevaplı Sorular 41-60 « İlgili Vergi Mevzuatı

41. Damga vergisinde mükellef aşağıdakilerden hangisidir? a) Ödemeyi yapan b) Kağıtları imza edenler c) Kağıtları düzenleyenler d) Makbuz verenler e) Vergi sorumluları 42. Damga vergisi aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile ödenemez? a) Makbuz verilerek b) Pul yapıştırılarak c) Basılı damga konularak d) Tevkifat yoluyla e) İstihkaktan kesinti yapılarak 43. Damga vergisinde istisna edileni kağıtlar arasında hangisi yer almaz? a) Vadeli işlem sözleşmeleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar b... Devamı »»»

Cevaplı Sorular 61-80 « İlgili Vergi Mevzuatı

61. 2001 yılında 6.000.000.000 lira temettü elde edilmiştir, indirim oranı % 50 ise beyan edilecek temettü ne kadardır? a) 3.000.000.000 TL b) 8.000.000.000 TL c) 4.000.000.000 TL d) 1.200.000.000 TL e) 1.500.000.000 TL 62. 2001 yılında 3 milyar lira temettü elde etmiş bir dar mükellef yatırımcısının beyan edeceği kar payı olarak menkul sermaye iradı tutarı ne kadardır? İndirim oranı %50'dir. a) 3.000.000.000 TL b) 3.600.000.000 TL c) 1.800.000.000 TL d) 1.500.000.000 TL e) Beya... Devamı »»»

Cevaplı Sorular 81-100 « İlgili Vergi Mevzuatı

81. Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinde dar mükelleftir? a) Yabancı ülkelerde yerleşmiş ve Türkiye'de gelir elde eden Türk vatandaşları b) Merkezi Türkiye'de bulunan özel veya resmi kurumlara bağlı olup bunların işleri dolayısıyla yurt dışında oturan Türk vatandaşları c) Türkiye'de oturan yabancılar d) Bir takvim yılı içinde Türkiye'de altı aydan fazla oturan yabancılar e) İkametgahı Türkiye'de bulunan ve Türkiye'de gelir elde eden yabancılar 82. Yürürlükteki hükümlere göre diğer kazanç ve iratlar kapsamına hangi gelirler girmektedir? a) Gelir vergisi kanununda sayılan arız... Devamı »»»

Açıklamalı 46 Soru « İlgili Vergi Mevzuatı

SORU 1: Vergi yasalarına göre kendisine vergi borcu yüklenebilen gerçek ve tüzel kişilere verilen ad aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Vergi sorumlusu B) Mükellef C) Borçlu D) Dar yükümlü E) Vergi kesen kişiler ÇÖZÜM: Vergi sorumlusu verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı sorumlu kişidir. Diğer şıkların sorusuyla ilişkisi yoktur. Doğru Cevap B şıkkıdır. SORU 2: Tarhın tanımı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Verginin ödenmesidir. B) Verginin ilgili vergi dairesi tarafından cebren tahsil edilmesidir. C) Vergi alacağ... Devamı »»»