Cevaplэ Sorular 81-100

Cevaplэ Sorular 81-100 « Hisse Senetleri Piyasasэ

81. Hisse senedinin seans sonunda aрэrlэklэ ortalama fiyatэ 5128 ise hisse senedinin fiyat adэmэ nedir?

a) 100
b) 50
c) 25
d) 10
e) 75


82. Aюaрэdaki sermaye piyasasэ faaliyetlerinden hangisi yetki belgesi gerektirmez?

a) Alэm satэma aracэlэk
b) Yatэrэm danэюmanlэрэ
c) Цdьnз menkul kэymet iюlemleri
d) Tьrev araзlarэn alэm satэmэna aracэlэk
e) Portfцy yцnetimi


83. Aюaрэdakilerden hangisi baz fiyatэ aзэklamaktadэr?

a) Hissenin kapanэю fiyatэdэr
b) Bir hissede gerзekleюen iюlemlerin tamamэnэn aрэrlэklэ ortalama fiyatэdэr
c) Hisse senedinde iюlem yapэlabilecek en iyi fiyattэr
d) Bir seans sьresince ilgili hisse senedinin iюlem gцrebileceрi en ьst ve en alt fiyatэn belirlenmesinde kullanэlan fiyattэr
e) Hissenin iюlem gцrdьрь en dьюьk ve en yьksek fiyatlarэn ortalamasэdэr


84. Hangisi borsalarэn geliюmiюlik derecesini veren temel gцstergelerden deрildir?

a) Kote edilen юirket sayэsэ
b) Pazar kapitalizasyonu
c) Эюlem hacmi
d) Risk ve getiri
e) Pazar likiditesi


85. Birincil piyasa nedir?

a) Hisse senetlerini halka arz eden юirketler ile alэcэlarэn dolaylэ olarak karюэlaюtэklarэ piyasadэr

b) Hisse senetleri daha цnce ihraз edilmiю юirketlerin hisse senetlerinin alэnэp satэldэрэ piyasalardэr

c) Hisse senetlerinin borsa dэюэnda alэm satэmэnэn yapэldэрэ piyasalardэr

d) Hisse senetlerini halka arz eden юirketler ile alэcэlarэn doрrudan doрruya karюэlaюtэklarэ piyasalardэr

e) Hisse senetlerini halka arz eden юirketler ile satэcэlarэn doрrudan karюэlaюtэklarэ piyasadэr


86. Bцlgesel pazarda takas sьresi ne kadardэr?

a) T
b) T+l
c) T+2
d) T+3
e) T+4


87. Tarihli emirlerde emrin geзerlilik sьresi maksimum kaз gьndьr?

a) l seans
b) l gьn
c) 2 gьn
d) 3 gьn
e) 2 seans


88. Aюaрэdaki emir tьrlerinden hangisi ile yapэlacak iюlem tutarэ TL olarak sэnэrlandэrэlabilir?

a) Kalanэ iptal et
b) Цzel limit fiyatlэ emir
c) Limit deрerli emir
d) Цzel emir
e) Normal emir


89. Hisse senetlerinin aрэrlэklэ ortalama fiyatlarэ hesaplanэrken hangi e-mirler dikkate alэnэr?

a) Цzel emirler
b) Kьsurat emirler
c) Fiyatэ tescil edilen normal emirler
d) Fiyatэ tescil edilen aзэрa satэю emirleri
e) Normal emirler


90. Hisse senetlerinin ikinci halka arzlarэnda nominal deрer ile hissedarlarэn hisse senedine цdedikleri tutar arasэndaki fark aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Pay
c) Nominal deрer
b) Emisyon primi
d) Эhraз deрeri
e) Kar


91. Hisse senetlerinin aрэrlэklэ ortalama fiyatэ 3000 TL olan bir юirketin %100 bedelli, %100 bedelsiz sermaye artэrэmэ yaptэрэm ve aynэ anda %100 temettь aзэkladэрэm varsaydэрэmэzda hisse senedinin fiyatэ kaз lira olur?

a) 1000 TL
b) 1333 TL
c) 666 TL
d) 1500 TL
e) 2000 TL


92. Emisyon primi nedir?

a) Hisse senedinin piyasa fiyatэnэn ihraз deрerinin ьzerine зэkmasэ
b) Hisse senedinin getiriюinin endeksin ьzerinde getirdiрi kэsmэ
c) Sermaye artэюэ ile temettь arasэndaki fark
d) Эhraз edilen hisse senedinin ihraз fiyatэ ile nominal deрeri arasэndaki fark
e) Hisse senedinin piyasa fiyatэnэn ihraз deрerinin altэnda olmasэ


93. Limit fiyatlэ olarak verilen emirlerde bir defada girilebilecek maksimum lot miktarэ hangi kritere gцre belirlenir?

a) Hisse senedinin fiyatэ
b) Hisse senedinin halka aзэklэk oranэ
c) Hisse senedinin fiyat adэmlarэ
d) Hisse senedinin baz fiyatэ
e) Hisse senedinde aylэk sцzleюme baюэna dьюen ortalama lot miktarэ


94. ЭMKB endeksleri hesaplanэrken hangi deрer kullanэlэr?

a) Юirketlerin toplam piyasa deрeri
b) Takasbank saklamasэnda bulunan hisse senetlerinin piyasa deрeri
c) Gьn iзinde alэm satэmэ yapэlan hisse senetlerinin piyasa deрeri
d) Hisse senetlerinin son bir yэldaki gьnlьk ortalama piyasa deрeri
e) Hisse senetlerinin son 3 aylэk dцnemdeki iюlem hacmi


95. Kredili ve aзэрa satэюa konu olabilecek hisse senetleri aюaрэdakilerden hangisidir?

a) ЭMKB 100 endeksine dahil hisse senetleri
b) ЭMKB 30 endeksine dahi! hisse senetleri
c) Gцzaltэ pazarэ dэюэndaki tьm hisse senetleri
d) Gцzaltэ pazarэnda iюlem gцren hisse senetleri
e) Sэnmama yoktur


96. Юirketler tarafэndan kamuya aзэklama yapэlmasэnэ gerektirmeyen цzel durum aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Duran varlэk alэm satэmэ
b) Hammadde alэmэ
c) Ortaklэk yapэsэndaki deрiюiklikler
d) Adres deрiюiklikleri
e) Yцnetimdeki deрiюiklikler


97. ЭMKB endeksinin hesaplanmasэnda hangi yцntem uygulanэr?

a) Aritmetik ortalama
b) Geometrik ortalama
c) Юirket piyasa deрerlerinin kullanэlmasэ
d) Taylor seri formьlь
e) Hisse senedi piyasa getirilerinin kullanэlmasэ


98. Bir hisse senedinin ЭMKB Ulusal 30 ve ЭMKB Ulusal 100 endekslerine dahil olabilmesi iзin aюaрэdaki kriterlerden hangisi aranmaz?

a) Эюlem gцrdьрь gьn sayэsэnэn iюlem gцrebildiрi gьn sayэsэna oranэ
b) Bьyьklьk hisse senedinin piyasa deрeri
c) Likidite
d) Gьnlьk ortalama iюlem hacmi
e) Fiyat hisse senedinin fiyatэnэn yьksekliрi


99. Эnsider traiding nedir?

a) Manipьlasyon
b) Spekьlasyon
c) Эзerden црrenenlerin ticareti
d) Beklentiyi satэn alma
e) Yapay piyasa yaratma


100. Yeni hisse senetleri pazarэ aюaрэdaki durumlarэn hangisinde aзэlэr?

a) Sermaye artэrэmэ temettь цdemesinden цnce gerзekleюmiюse
b) Temettь цdemesi sermaye artэrэmэndan цnce gerзekleюmiюse
c) Temettь цdemesi ve sermaye artэrэmэ aynэ anda gerзekleюmiюse
d) Temettь цdemesi olmayэp sadece sermaye artэrэmэ yapэlэrsa
e) Sermaye artэrэmэ olmayэp sadece temettь цdemesi yapэlэrsa


CEVAPLAR

81 A
82 C
83 C
84 C
85 D
86 D
87 D
88 C
89 B
90 C
91 C
92 B
93 A
94 D
95 E
96 B
97 A
98 B
99 C
100 E