Cevaplı Sorular 81-100

Cevaplı Sorular 81-100 « Hisse Senetleri Piyasası

81. Hisse senedinin seans sonunda ağırlıklı ortalama fiyatı 5128 ise hisse senedinin fiyat adımı nedir?

a) 100
b) 50
c) 25
d) 10
e) 75


82. Aşağıdaki sermaye piyasası faaliyetlerinden hangisi yetki belgesi gerektirmez?

a) Alım satıma aracılık
b) Yatırım danışmanlığı
c) Ödünç menkul kıymet işlemleri
d) Türev araçların alım satımına aracılık
e) Portföy yönetimi


83. Aşağıdakilerden hangisi baz fiyatı açıklamaktadır?

a) Hissenin kapanış fiyatıdır
b) Bir hissede gerçekleşen işlemlerin tamamının ağırlıklı ortalama fiyatıdır
c) Hisse senedinde işlem yapılabilecek en iyi fiyattır
d) Bir seans süresince ilgili hisse senedinin işlem görebileceği en üst ve en alt fiyatın belirlenmesinde kullanılan fiyattır
e) Hissenin işlem gördüğü en düşük ve en yüksek fiyatların ortalamasıdır


84. Hangisi borsaların gelişmişlik derecesini veren temel göstergelerden değildir?

a) Kote edilen şirket sayısı
b) Pazar kapitalizasyonu
c) İşlem hacmi
d) Risk ve getiri
e) Pazar likiditesi


85. Birincil piyasa nedir?

a) Hisse senetlerini halka arz eden şirketler ile alıcıların dolaylı olarak karşılaştıkları piyasadır

b) Hisse senetleri daha önce ihraç edilmiş şirketlerin hisse senetlerinin alınıp satıldığı piyasalardır

c) Hisse senetlerinin borsa dışında alım satımının yapıldığı piyasalardır

d) Hisse senetlerini halka arz eden şirketler ile alıcıların doğrudan doğruya karşılaştıkları piyasalardır

e) Hisse senetlerini halka arz eden şirketler ile satıcıların doğrudan karşılaştıkları piyasadır


86. Bölgesel pazarda takas süresi ne kadardır?

a) T
b) T+l
c) T+2
d) T+3
e) T+4


87. Tarihli emirlerde emrin geçerlilik süresi maksimum kaç gündür?

a) l seans
b) l gün
c) 2 gün
d) 3 gün
e) 2 seans


88. Aşağıdaki emir türlerinden hangisi ile yapılacak işlem tutarı TL olarak sınırlandırılabilir?

a) Kalanı iptal et
b) Özel limit fiyatlı emir
c) Limit değerli emir
d) Özel emir
e) Normal emir


89. Hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama fiyatları hesaplanırken hangi e-mirler dikkate alınır?

a) Özel emirler
b) Küsurat emirler
c) Fiyatı tescil edilen normal emirler
d) Fiyatı tescil edilen açığa satış emirleri
e) Normal emirler


90. Hisse senetlerinin ikinci halka arzlarında nominal değer ile hissedarların hisse senedine ödedikleri tutar arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

a) Pay
c) Nominal değer
b) Emisyon primi
d) İhraç değeri
e) Kar


91. Hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama fiyatı 3000 TL olan bir şirketin %100 bedelli, %100 bedelsiz sermaye artırımı yaptığım ve aynı anda %100 temettü açıkladığım varsaydığımızda hisse senedinin fiyatı kaç lira olur?

a) 1000 TL
b) 1333 TL
c) 666 TL
d) 1500 TL
e) 2000 TL


92. Emisyon primi nedir?

a) Hisse senedinin piyasa fiyatının ihraç değerinin üzerine çıkması
b) Hisse senedinin getirişinin endeksin üzerinde getirdiği kısmı
c) Sermaye artışı ile temettü arasındaki fark
d) İhraç edilen hisse senedinin ihraç fiyatı ile nominal değeri arasındaki fark
e) Hisse senedinin piyasa fiyatının ihraç değerinin altında olması


93. Limit fiyatlı olarak verilen emirlerde bir defada girilebilecek maksimum lot miktarı hangi kritere göre belirlenir?

a) Hisse senedinin fiyatı
b) Hisse senedinin halka açıklık oranı
c) Hisse senedinin fiyat adımları
d) Hisse senedinin baz fiyatı
e) Hisse senedinde aylık sözleşme başına düşen ortalama lot miktarı


94. İMKB endeksleri hesaplanırken hangi değer kullanılır?

a) Şirketlerin toplam piyasa değeri
b) Takasbank saklamasında bulunan hisse senetlerinin piyasa değeri
c) Gün içinde alım satımı yapılan hisse senetlerinin piyasa değeri
d) Hisse senetlerinin son bir yıldaki günlük ortalama piyasa değeri
e) Hisse senetlerinin son 3 aylık dönemdeki işlem hacmi


95. Kredili ve açığa satışa konu olabilecek hisse senetleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) İMKB 100 endeksine dahil hisse senetleri
b) İMKB 30 endeksine dahi! hisse senetleri
c) Gözaltı pazarı dışındaki tüm hisse senetleri
d) Gözaltı pazarında işlem gören hisse senetleri
e) Sınmama yoktur


96. Şirketler tarafından kamuya açıklama yapılmasını gerektirmeyen özel durum aşağıdakilerden hangisidir?

a) Duran varlık alım satımı
b) Hammadde alımı
c) Ortaklık yapısındaki değişiklikler
d) Adres değişiklikleri
e) Yönetimdeki değişiklikler


97. İMKB endeksinin hesaplanmasında hangi yöntem uygulanır?

a) Aritmetik ortalama
b) Geometrik ortalama
c) Şirket piyasa değerlerinin kullanılması
d) Taylor seri formülü
e) Hisse senedi piyasa getirilerinin kullanılması


98. Bir hisse senedinin İMKB Ulusal 30 ve İMKB Ulusal 100 endekslerine dahil olabilmesi için aşağıdaki kriterlerden hangisi aranmaz?

a) İşlem gördüğü gün sayısının işlem görebildiği gün sayısına oranı
b) Büyüklük hisse senedinin piyasa değeri
c) Likidite
d) Günlük ortalama işlem hacmi
e) Fiyat hisse senedinin fiyatının yüksekliği


99. İnsider traiding nedir?

a) Manipülasyon
b) Spekülasyon
c) İçerden öğrenenlerin ticareti
d) Beklentiyi satın alma
e) Yapay piyasa yaratma


100. Yeni hisse senetleri pazarı aşağıdaki durumların hangisinde açılır?

a) Sermaye artırımı temettü ödemesinden önce gerçekleşmişse
b) Temettü ödemesi sermaye artırımından önce gerçekleşmişse
c) Temettü ödemesi ve sermaye artırımı aynı anda gerçekleşmişse
d) Temettü ödemesi olmayıp sadece sermaye artırımı yapılırsa
e) Sermaye artırımı olmayıp sadece temettü ödemesi yapılırsa


CEVAPLAR

81 A
82 C
83 C
84 C
85 D
86 D
87 D
88 C
89 B
90 C
91 C
92 B
93 A
94 D
95 E
96 B
97 A
98 B
99 C
100 E