Cevaplэ Sorular 61-80

Cevaplэ Sorular 61-80 « Hisse Senetleri Piyasasэ

61. Alэm ve satэm emirlerinde цncelik nedir?

a) Hacimsel bьyьklьk
b) Hissenin bulunduрu pazar
c) Lot bьyьklьрь
d) Fiyat ve zaman
e) Hissenin karlэlэрэ


62. Piyasada yeni iюlem gцrmeye baюlayan bir hisse senedinin baюlangэзtaki maksimum lot miktarlarэ arasэndadэr?

a) Hisse senedinin baz fiyatэnэn 25.000 altэnda olmasэ halinde 2500 lot
b) Hisse senedinin baz fiyatэnэn 25.000 altэnda olmasэ halinde 1000 lot
c) Hissenin baz fiyatэnэn 25.000 altэnda olmasэ halinde 1.000 lot
d) Hisse senedinin baz fiyatэnэn 25.000 ьstьnde olmasэ halinde 2500 lot
e) Hisse senedinin baz fiyatэnэn 25.000 ьstьnde olmasэ halinde 10.000 lot


63. Hisse senetlerinin maksimum lot miktarlarэndaki deрiюiklikler bьlten duyurusu ile hangi sьre iзerisinde belirtilmektedir?

a) Her ayэn sonunda
b) Эюlemlerin gerзekleюtiрi seans esnasэnda
c) Her ayэn en geз 5. iюlem gьnьnde
d) Her hisse senedin de farklэlэk gцsterir, yapэlan iюlem hacmi baz alэnэr
e) Ьз aylэk dцnemlerde


64. Aюaрэdakilerden emirlerden hangisinde maksimum lot sэnэrlamasэ uygulanmaz?

a) Цzel limit fiyatlэ emir
b) Цzel emir
c) Normal emir
d) Limit fiyatlэ emir
e) Kьsurat emir


65. Aюaрэdakilerden hangisi borsa iзi kьsurat iюlemlerinin temel kurallarэ arasэnda deрildir?

a) Bьtьn kьsurat emirler fiyatsэz girilir
b) Gerзekleюmemiю kьsurat emirler istenildiрi zaman iptal edilir
c) Bьtьn iюlemler ilgili hisse senedinin lot piyasasэnda iюlem gцrdьрь minimum fiyatla gerзekleюir
d) Kьsurat emirlere ikinci seans sьresi kadar emir verilir
e) Kьsurat emirlere birinci seans sьresi kadar emir verilir


66. Tek ьyenin taraf olduрu iюlemlerde; pasif miktar ьyenin ve diрer ьyenin emir toplamэndan kьзьk olduрu takdirde aюaрэdakilerden hangisi uygulanmaz?

a) Her iki ьyenin emir miktarlarэ eюitse pasif emir miktarэ %50 oranэnda ьyeler arasэnda paylaюtэrэlэr

b) Ьyenin emri diрer ьyenin emir miktarэndan kьзьk ise, diрer ьyenin miktarэ kadar eюit olarak eюleюir, kalan kэsэm beklemeye devam eder

c) Ьyenin emri diрer ьyenin emir miktarlarэndan bьyьk ise diрer ь-yenin miktarэ kadar eюit iюlem yapэlэr.

d) Ьyenin emri diрer ьyenin emir miktarэndan kьзьk ise ьyenin emrinin tamamэ karюэlanэr

e) Ьyelerin emir miktarlarэ eюit ise emirler paylaюtэrэlэr


67. Aracэ kuruluюlarэn kendi kaynaklarэndan kullandэracaklarэ kredi miktarэ цz sermayelerinin % kaзэdэr?

a) iki katэ
b) ьз katэ
c) yarэsэ
d) beю katэ
e) 2/3


68. Aracэ kuruluюlarэn menkul kэymet, aзэрa satэю iюlemlerinin toplam tutarэ цz sermayelerinin % de kaзэdэr?

a) 3 katэ
b) 2 katэ
c) yarэsэ
d) 5 katэ
e) 1/4


69. Aracэ kuruluюlar kendi kaynaklarэndan kredi vermeleri durumunda mьюteriye verecekleri kredi цzsermayelerinin % kaзэnэ aюamaz?

a) %15
b) %10
c) %25
d) %80
e) %50


70. Mьюterinin kredili menkul kэymet iюlemlerine teminat olarak aюaрэdaki menkul kэymet kalemlerinden hangisi yatэrэlamaz?

a) Varlэрa dayalэ menkul kэymet
b) Gayrimenkul sertifikalarэ
c) Hazine bonosu
d) A tipi yatэrэm fonu sertifikasэ
e) Gelir ortaklэрэ senedi


71. Kredili menkul kэymet iюlemlerinde mьюteriye aзэlan kredinin baюlangэз ve bitiю valцrь aracэ kuruluюlar tarafэndan aюaрэdakilerden hangisi baz alэnarak dьzenlenir?

a) Alэю gьnь
b) Satэю gьnь
c) Takas gьnь
d) Krediyi kullanma gьnь
e) T+2


72. Aзэрa satэю iюlemlerinde, aзэрa satэюa konu olacak menkul kэymetin fiyatэ aюaрэdakilerden hangisi ile gerзekleюir?

a) Son gerзekleюen iюlem fiyatэndan daha yьksek bir fiyattan
b) Son gerзekleюen satэю iюlem fiyatэndan
c) Son gerзekleюen alэю fiyatэndan
d) En son alэю fiyatэndan
e) Aрэrlэklэ ortalama fiyattan


73. Aюaрэdakilerden hangisinde цdьnз alэnan menkul kэymetlerden doрan hak doрru olarak ifade edilmiюtir?

a) Hisse senetlerinin цdьnз verene teslimden цnce ihraззэ ortaklэрэn sermaye artэrэmэ sonucu yeni pay alma hakkэ vermez

b) Hisse senetlerinin цdьnз verene teslimden цnce ihraззэ ortaklэрэn sermaye artэrэmэ sonucu bedelsiz pay alma hakkэ vardэr

c) Цdьnз sьresi iзinde цdьnз alman menkul kэymetlere ihraззэ ortak tarafэndan temettь цdemesi durumunda, цdemeler цdьnз alan tarafэndan цdьnз veren tarafa цdeme yьkьmlьlьрь yoktur

d) Aзэрa satэю amacэyla цdьnз alan tarafa, sьrekli aynэ menkul kэymetlerin mislen geri alэnmasэnэ ifade eder.


74. Цdьnз menkul kэymet kredilerinde teminat tutarэnэn ne kadarэ menkul kэymetin cari piyasa deрerinin altэna dьюtьрьnde mьюteriye marjэn cali yapэlэr?

a) %50
b) %100
c) %70
d) %75
e) %80


75. Kredili menkul kэymet iюlemlerine sцz konusu menkul kэymet listelerinin deрerlendirilmesi, hangi dцnemlerde gerзekleюtirilir?

a) 3 ayda bir
b) ayda bir
c) 6 ayda bir
d) 2 ayda bir
e) 20 gьnde bir


76. Aюaрэdakilerden hangisi yapay piyasa ve fiyat oluюturacak unsurlardan deрildir?

a) Menkul kэymet iзin gцrьnьrde aktif bir piyasa olduрu izlenimi yaratmak
b) Kэymetin fiyatэnda yapay olarak artэюa neden olmak
c) Menkul kэymet sahipliрinde gerзek anlamda deрiюim yaratan bir dizi alэm satэm yapmak
d) Yanэltэcэ bilgi yaymak
e) Menkul kэymet sahipliрinde fiktif anlamda deрiюim yaratan bir dizi alэm satэm yapmak


77. Aюaрэdakilerden hangi durumlarda ilgili kiюi ve kurumlarэn borsaya bilgi vermeleri gerekmez?

a) Hisse senedi borsada iюlem gцren ortaklarэn yцnetimdeki ьyeleri, sermayenin %10 veya daha fazlasэna sahip olmalarэ durumunda,ortaklэk hisse senetlerinin alэю ve satэюlarэnэn sermayenin % l 'ine ulaюmasэ durumunda

b) Hisse senetleri borsa da iюlem gцren anonim ortaklэklarэn dolaюэmda bulunmayan hisse senetlerinin borsa da satэlmasэnэ doрuracak iюlemlerin baюlamasэ durumunda

c) Hisse senedi borsada iюlem gцren ortaklarэn yцnetimdeki ьyelerinin ortaklэktaki toplam oy hakkэn sermayenin %5 altэna dьюmesi veya %5 ьstьne зэkmasэ durumunda

d) Hisse senedi borsada iюlem gцren ortaklarэn yцnetimdeki ьyelerinin ortaklэktaki toplam oy hakkэn sermayenin %10 altэna dьюmesi veya %10 ьstьne зэkmasэ durumunda

e) Hisse senedi borsada iюlem gцren ortaklarэn yцnetimdeki ьyelerinin, ortaklэk hisse senetlerinin alэю ve satэюlarэnэn sermayenin %1'ine ulaюmasэ durumunda


78. Hisse senedinin birinci seans sonunda aрэrlэklэ ortalama fiyatэ 2530 ise hisse senedinin ikinci seans baz fiyatэ nedir?

a) 2500
b) 2525
c) 2550
d) 2575
e) 2600


79. Hisse senedinin birinci seans aрэrlэklэ ortalama fiyatэ 3240 ise ikinci seans taban fiyatэ nedir?

a) 3200
b) 3250
c) 3225
d) 3400
e) 3300


80. Hisse senedinin birinci seans aрэrlэklэ ortalama fiyatэ 6184 ise ikinci seans tavan fiyatэ nedir?

a) 6700
b) 6800
c) 6900
d) 7000
e) 7100


CEVAPLAR

60 A
61 D
62 A
63 C
64 B
65 C
66 C
67 A
68 C
69 B
70 B
71 E
72 C
73 C
74 A
75 B
76 A
77 A
78 C
79 C
80 C