Cevaplı Sorular 61-80

Cevaplı Sorular 61-80 « Hisse Senetleri Piyasası

61. Alım ve satım emirlerinde öncelik nedir?

a) Hacimsel büyüklük
b) Hissenin bulunduğu pazar
c) Lot büyüklüğü
d) Fiyat ve zaman
e) Hissenin karlılığı


62. Piyasada yeni işlem görmeye başlayan bir hisse senedinin başlangıçtaki maksimum lot miktarları arasındadır?

a) Hisse senedinin baz fiyatının 25.000 altında olması halinde 2500 lot
b) Hisse senedinin baz fiyatının 25.000 altında olması halinde 1000 lot
c) Hissenin baz fiyatının 25.000 altında olması halinde 1.000 lot
d) Hisse senedinin baz fiyatının 25.000 üstünde olması halinde 2500 lot
e) Hisse senedinin baz fiyatının 25.000 üstünde olması halinde 10.000 lot


63. Hisse senetlerinin maksimum lot miktarlarındaki değişiklikler bülten duyurusu ile hangi süre içerisinde belirtilmektedir?

a) Her ayın sonunda
b) İşlemlerin gerçekleştiği seans esnasında
c) Her ayın en geç 5. işlem gününde
d) Her hisse senedin de farklılık gösterir, yapılan işlem hacmi baz alınır
e) Üç aylık dönemlerde


64. Aşağıdakilerden emirlerden hangisinde maksimum lot sınırlaması uygulanmaz?

a) Özel limit fiyatlı emir
b) Özel emir
c) Normal emir
d) Limit fiyatlı emir
e) Küsurat emir


65. Aşağıdakilerden hangisi borsa içi küsurat işlemlerinin temel kuralları arasında değildir?

a) Bütün küsurat emirler fiyatsız girilir
b) Gerçekleşmemiş küsurat emirler istenildiği zaman iptal edilir
c) Bütün işlemler ilgili hisse senedinin lot piyasasında işlem gördüğü minimum fiyatla gerçekleşir
d) Küsurat emirlere ikinci seans süresi kadar emir verilir
e) Küsurat emirlere birinci seans süresi kadar emir verilir


66. Tek üyenin taraf olduğu işlemlerde; pasif miktar üyenin ve diğer üyenin emir toplamından küçük olduğu takdirde aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz?

a) Her iki üyenin emir miktarları eşitse pasif emir miktarı %50 oranında üyeler arasında paylaştırılır

b) Üyenin emri diğer üyenin emir miktarından küçük ise, diğer üyenin miktarı kadar eşit olarak eşleşir, kalan kısım beklemeye devam eder

c) Üyenin emri diğer üyenin emir miktarlarından büyük ise diğer ü-yenin miktarı kadar eşit işlem yapılır.

d) Üyenin emri diğer üyenin emir miktarından küçük ise üyenin emrinin tamamı karşılanır

e) Üyelerin emir miktarları eşit ise emirler paylaştırılır


67. Aracı kuruluşların kendi kaynaklarından kullandıracakları kredi miktarı öz sermayelerinin % kaçıdır?

a) iki katı
b) üç katı
c) yarısı
d) beş katı
e) 2/3


68. Aracı kuruluşların menkul kıymet, açığa satış işlemlerinin toplam tutarı öz sermayelerinin % de kaçıdır?

a) 3 katı
b) 2 katı
c) yarısı
d) 5 katı
e) 1/4


69. Aracı kuruluşlar kendi kaynaklarından kredi vermeleri durumunda müşteriye verecekleri kredi özsermayelerinin % kaçını aşamaz?

a) %15
b) %10
c) %25
d) %80
e) %50


70. Müşterinin kredili menkul kıymet işlemlerine teminat olarak aşağıdaki menkul kıymet kalemlerinden hangisi yatırılamaz?

a) Varlığa dayalı menkul kıymet
b) Gayrimenkul sertifikaları
c) Hazine bonosu
d) A tipi yatırım fonu sertifikası
e) Gelir ortaklığı senedi


71. Kredili menkul kıymet işlemlerinde müşteriye açılan kredinin başlangıç ve bitiş valörü aracı kuruluşlar tarafından aşağıdakilerden hangisi baz alınarak düzenlenir?

a) Alış günü
b) Satış günü
c) Takas günü
d) Krediyi kullanma günü
e) T+2


72. Açığa satış işlemlerinde, açığa satışa konu olacak menkul kıymetin fiyatı aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir?

a) Son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyattan
b) Son gerçekleşen satış işlem fiyatından
c) Son gerçekleşen alış fiyatından
d) En son alış fiyatından
e) Ağırlıklı ortalama fiyattan


73. Aşağıdakilerden hangisinde ödünç alınan menkul kıymetlerden doğan hak doğru olarak ifade edilmiştir?

a) Hisse senetlerinin ödünç verene teslimden önce ihraççı ortaklığın sermaye artırımı sonucu yeni pay alma hakkı vermez

b) Hisse senetlerinin ödünç verene teslimden önce ihraççı ortaklığın sermaye artırımı sonucu bedelsiz pay alma hakkı vardır

c) Ödünç süresi içinde ödünç alman menkul kıymetlere ihraççı ortak tarafından temettü ödemesi durumunda, ödemeler ödünç alan tarafından ödünç veren tarafa ödeme yükümlülüğü yoktur

d) Açığa satış amacıyla ödünç alan tarafa, sürekli aynı menkul kıymetlerin mislen geri alınmasını ifade eder.


74. Ödünç menkul kıymet kredilerinde teminat tutarının ne kadarı menkul kıymetin cari piyasa değerinin altına düştüğünde müşteriye marjın cali yapılır?

a) %50
b) %100
c) %70
d) %75
e) %80


75. Kredili menkul kıymet işlemlerine söz konusu menkul kıymet listelerinin değerlendirilmesi, hangi dönemlerde gerçekleştirilir?

a) 3 ayda bir
b) ayda bir
c) 6 ayda bir
d) 2 ayda bir
e) 20 günde bir


76. Aşağıdakilerden hangisi yapay piyasa ve fiyat oluşturacak unsurlardan değildir?

a) Menkul kıymet için görünürde aktif bir piyasa olduğu izlenimi yaratmak
b) Kıymetin fiyatında yapay olarak artışa neden olmak
c) Menkul kıymet sahipliğinde gerçek anlamda değişim yaratan bir dizi alım satım yapmak
d) Yanıltıcı bilgi yaymak
e) Menkul kıymet sahipliğinde fiktif anlamda değişim yaratan bir dizi alım satım yapmak


77. Aşağıdakilerden hangi durumlarda ilgili kişi ve kurumların borsaya bilgi vermeleri gerekmez?

a) Hisse senedi borsada işlem gören ortakların yönetimdeki üyeleri, sermayenin %10 veya daha fazlasına sahip olmaları durumunda,ortaklık hisse senetlerinin alış ve satışlarının sermayenin % l 'ine ulaşması durumunda

b) Hisse senetleri borsa da işlem gören anonim ortaklıkların dolaşımda bulunmayan hisse senetlerinin borsa da satılmasını doğuracak işlemlerin başlaması durumunda

c) Hisse senedi borsada işlem gören ortakların yönetimdeki üyelerinin ortaklıktaki toplam oy hakkın sermayenin %5 altına düşmesi veya %5 üstüne çıkması durumunda

d) Hisse senedi borsada işlem gören ortakların yönetimdeki üyelerinin ortaklıktaki toplam oy hakkın sermayenin %10 altına düşmesi veya %10 üstüne çıkması durumunda

e) Hisse senedi borsada işlem gören ortakların yönetimdeki üyelerinin, ortaklık hisse senetlerinin alış ve satışlarının sermayenin %1'ine ulaşması durumunda


78. Hisse senedinin birinci seans sonunda ağırlıklı ortalama fiyatı 2530 ise hisse senedinin ikinci seans baz fiyatı nedir?

a) 2500
b) 2525
c) 2550
d) 2575
e) 2600


79. Hisse senedinin birinci seans ağırlıklı ortalama fiyatı 3240 ise ikinci seans taban fiyatı nedir?

a) 3200
b) 3250
c) 3225
d) 3400
e) 3300


80. Hisse senedinin birinci seans ağırlıklı ortalama fiyatı 6184 ise ikinci seans tavan fiyatı nedir?

a) 6700
b) 6800
c) 6900
d) 7000
e) 7100


CEVAPLAR

60 A
61 D
62 A
63 C
64 B
65 C
66 C
67 A
68 C
69 B
70 B
71 E
72 C
73 C
74 A
75 B
76 A
77 A
78 C
79 C
80 C