Cevaplı Sorular 41-60

Cevaplı Sorular 41-60 « Hisse Senetleri Piyasası

41. Kayıtlı sermaye sistemine tabii hisse senetleri, satış sürelerinin sona ermesinden kaç gün içinde iptal edilir?

a) 6
b) 3
c) 10
d) 7
e) 5


42. Hisse senetleri borsa işlem gören ortakların nakit karşılığı sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kullanım sonrası arta kalan paylar hangi piyasada yapılır?

a) Yeni şirketler pazarı
b) Birincil piyasa
c) Rüçhan pazarı
d) Bölgesel Pazar
e) Gözaltı pazarı


43. Elektronik emir iletimi sırasında hangi pazarın işlemleri girilmez?

a) Birincil piyasa
b) Yeni şirketler pazarı
c) Bölgesel pazar
d) Ulusal pazar
e) Gözaltı pazarı


44. Ulusal pazarda işlem gören hisse senetleri için asgari tedavül kriterleri kaç dönemde bir değerlendirilir?

a) 3 ay
b) 15 hafta
c) 6 ayda
d) 30 gün
e) 10 gün


45. Ulusal pazarda işlem gören hisse senetleri hangi kriterler dahilinde bölgesel pazara alınmaktadır?

a) İşlem hacmi
b) Ortaklık sayısı
c) Özsermaye yapısı
d) Sektörel bazda en az borçluluk yapısına sahip olmaları durumu
e) Hisse senedinin karlılığı


46. Diğer pazarlarda işlem gören hisse senetlerinin en fazla 7 gün gözaltı pazarına alınmasına aşağıdakilerden hangisi karar verir?

a) Yönetim kurulu
b) Genel kurul
c) Başkan ve genel kurul
d) Başkan ve yönetim kurulu
e) Başkan


47. Gözaltı pazarında hisseler hangi fiyat marjı ile işlem görürler?

a) %20
b)%15
c) %10
d) %25
e) %5


48. Önceden alıcıları belli olmayan, belirli bir miktarın üzerindeki hisse senedi işlemlerinin borsada güven ve şeffaflık ortamında gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile hangi Pazar kurulmuştur?

a) Bölgesel pazar
b) Toptan satışlar pazarı
c) Ulusal pazar
d) Birincil piyasa
e) Yeni şirketler pazarı


49. Toptan satış pazarındaki işlemlerde "peşin esasına" göre fiyat adımları nasıl oluşur?

a) l TL ve katları
b) 10 TL ve katlan
c) 100 TL ve katları
d) 1000 TL ve katları
e) 500 TL ve katları


50. Toptan satış pazarında işlemler hangi saatler arası yapılır?

a) 11:00-12:00
b) 10:00-12:00
c) 14:00-15:00
d) 14:00-16:00
e) 10:00-12:00


51. Rüçhan hakkı kullanım süresi nedir ?

a) 20-60 gün
b) 15-60 gün
c) 5-60 gün
d) 10-60 gün
e) 20-60 gün


52. Rüçhan hakkı kupon pazarı ne zaman açılır?

a) Bedelsiz sermaye artırım kararı alındığının ertesi günü
b) Bedelsiz sermaye artırımından sonra
c) Bedelli sermaye artırımından sonra
d) Hissenin işlem gördüğü pazarın açıldı seans
e) Talep edilen miktar oluştuğunda


53. Rüçhan hakkı pazarının son işlem günü nedir?

a) Sermaye artışı yapan firmanın gerekli bilgi ve belgeleri borsa başkanlığına göndermesinden sonraki 5 iş günü içinde

b) Bir hesap dönemi içinde temettü ödenmesinden sonraki 5 iş günü içinde

c) Bir hesap dönemi içinde temettü ödenmesinden sonraki 30 iş günü içinde

d) Kar payı kuponlarının sermaye ye dahil edildiği gün

e) Rüçhan hakkı kullanma süresi sonundan önceki 5 iş günü


54. Yeni şirketler pazarında açılış günü ve fiyat tesciline kadar uygulanacak fiyat marjı nedir?

a) %0
b) %5
c) %10
d ) %l
e) %2


55. Hisse senedinin ağırlıklı ortalama fiyatı hesaplanırken hangi durumlar göz önüne alınmaz?

a) Fiyatı tescil edilen normal emirler
b) Değişik miktarlardan gerçekleşen normal emirler
c) Fiyatın tescil edilmesi için işlemin lot olması ve gerçekleşmiş işlemin özel emir şeklinde olması
d) Hisse senedinin her seans öncesinde bir seans önceki seans işlemleri dikkate alınır
e) Değişik fiyattan gerçekleşen normal emirler


56. Hisse senedinin üst ve alt fiyat limitlerinin ve fiyat adımlarının belirlenmesinde esas teşkil eden fiyat nedir?

a) Referans fiyat
b) Baz fiyat
c) Nominal fiyat
d) Ortalama fiyat
e) Limitli fiyat


57. Rüçhan hakkı kuponlarının ilk işlem gördüğü seansta işleme baz fiyatla açılmaması nedeniyle, eski hisse senedinin bölünmeden önceki en son işlem gördüğü seanstaki ağırlıklı ortalama fiyatı ve bedelli artırım oranı kullanılarak kullanılan fiyat nedir?

a) Baz fiyat
b) Ağırlık ortalama fiyat
c) Referans fiyat
d) İhraç fiyatı
e) Nominal fiyat


58. işlem gördüğü ve baz fiyatın oluştuğu seans sonuna kadar serbest marjla işlem gören rüçhan hakkı kupon pazarında baz fiyat oranı nedir?

a) %25
b) %10
c)%15
d) %20
e) %5


59. Fiyat marjları aşağıdaki durumların hangisinde serbest bırakılmaz?

a) Sermaye artırımı sırasında temettü oranın belli olduğu durumlarda
b) Sırası 5 iş günü ve üzerinde kapatılan hisselerde
c) Bir aylık süre işlem görmeyen hisse senetlerinde bir ayı takip eden ilk seansta
d) Sermaye artırımı sırasında temettü oranın belirsiz olduğu dönemlerde
e) Bir aylık süre içinde sırası kapatılan hisselerde


60. Emri veren alıcı işlemin gerçekleşmesi için kabul ettiği en yüksek fiyatı, satıcı ise satmaya razı olduğu en düşük fiyat emri verirse bu emir nasıl adlandırılır?

a) Limitli müşteri emri
b) Serbest fiyatlı emir
c) Borsa emri
d) Özel emir
e) Küsurat işlemi


CEVAPLAR

41 A
42 B
43 A
44 A
45 A
46 E
47 C
48 B
49 A
50 A
51 B
52 D
53 E
54 A
55 C
56 B
57 C
58 A
59 A
60 A