Cevaplэ Sorular 41-60

Cevaplэ Sorular 41-60 « Hisse Senetleri Piyasasэ

41. Kayэtlэ sermaye sistemine tabii hisse senetleri, satэю sьrelerinin sona ermesinden kaз gьn iзinde iptal edilir?

a) 6
b) 3
c) 10
d) 7
e) 5


42. Hisse senetleri borsa iюlem gцren ortaklarэn nakit karюэlэрэ sermaye artэrэmlarэnda yeni pay alma haklarэnэn kullanэm sonrasэ arta kalan paylar hangi piyasada yapэlэr?

a) Yeni юirketler pazarэ
b) Birincil piyasa
c) Rьзhan pazarэ
d) Bцlgesel Pazar
e) Gцzaltэ pazarэ


43. Elektronik emir iletimi sэrasэnda hangi pazarэn iюlemleri girilmez?

a) Birincil piyasa
b) Yeni юirketler pazarэ
c) Bцlgesel pazar
d) Ulusal pazar
e) Gцzaltэ pazarэ


44. Ulusal pazarda iюlem gцren hisse senetleri iзin asgari tedavьl kriterleri kaз dцnemde bir deрerlendirilir?

a) 3 ay
b) 15 hafta
c) 6 ayda
d) 30 gьn
e) 10 gьn


45. Ulusal pazarda iюlem gцren hisse senetleri hangi kriterler dahilinde bцlgesel pazara alэnmaktadэr?

a) Эюlem hacmi
b) Ortaklэk sayэsэ
c) Цzsermaye yapэsэ
d) Sektцrel bazda en az borзluluk yapэsэna sahip olmalarэ durumu
e) Hisse senedinin karlэlэрэ


46. Diрer pazarlarda iюlem gцren hisse senetlerinin en fazla 7 gьn gцzaltэ pazarэna alэnmasэna aюaрэdakilerden hangisi karar verir?

a) Yцnetim kurulu
b) Genel kurul
c) Baюkan ve genel kurul
d) Baюkan ve yцnetim kurulu
e) Baюkan


47. Gцzaltэ pazarэnda hisseler hangi fiyat marjэ ile iюlem gцrьrler?

a) %20
b)%15
c) %10
d) %25
e) %5


48. Цnceden alэcэlarэ belli olmayan, belirli bir miktarэn ьzerindeki hisse senedi iюlemlerinin borsada gьven ve юeffaflэk ortamэnda gerзekleюtirilmesini saрlamak amacэ ile hangi Pazar kurulmuюtur?

a) Bцlgesel pazar
b) Toptan satэюlar pazarэ
c) Ulusal pazar
d) Birincil piyasa
e) Yeni юirketler pazarэ


49. Toptan satэю pazarэndaki iюlemlerde "peюin esasэna" gцre fiyat adэmlarэ nasэl oluюur?

a) l TL ve katlarэ
b) 10 TL ve katlan
c) 100 TL ve katlarэ
d) 1000 TL ve katlarэ
e) 500 TL ve katlarэ


50. Toptan satэю pazarэnda iюlemler hangi saatler arasэ yapэlэr?

a) 11:00-12:00
b) 10:00-12:00
c) 14:00-15:00
d) 14:00-16:00
e) 10:00-12:00


51. Rьзhan hakkэ kullanэm sьresi nedir ?

a) 20-60 gьn
b) 15-60 gьn
c) 5-60 gьn
d) 10-60 gьn
e) 20-60 gьn


52. Rьзhan hakkэ kupon pazarэ ne zaman aзэlэr?

a) Bedelsiz sermaye artэrэm kararэ alэndэрэnэn ertesi gьnь
b) Bedelsiz sermaye artэrэmэndan sonra
c) Bedelli sermaye artэrэmэndan sonra
d) Hissenin iюlem gцrdьрь pazarэn aзэldэ seans
e) Talep edilen miktar oluюtuрunda


53. Rьзhan hakkэ pazarэnэn son iюlem gьnь nedir?

a) Sermaye artэюэ yapan firmanэn gerekli bilgi ve belgeleri borsa baюkanlэрэna gцndermesinden sonraki 5 iю gьnь iзinde

b) Bir hesap dцnemi iзinde temettь цdenmesinden sonraki 5 iю gьnь iзinde

c) Bir hesap dцnemi iзinde temettь цdenmesinden sonraki 30 iю gьnь iзinde

d) Kar payэ kuponlarэnэn sermaye ye dahil edildiрi gьn

e) Rьзhan hakkэ kullanma sьresi sonundan цnceki 5 iю gьnь


54. Yeni юirketler pazarэnda aзэlэю gьnь ve fiyat tesciline kadar uygulanacak fiyat marjэ nedir?

a) %0
b) %5
c) %10
d ) %l
e) %2


55. Hisse senedinin aрэrlэklэ ortalama fiyatэ hesaplanэrken hangi durumlar gцz цnьne alэnmaz?

a) Fiyatэ tescil edilen normal emirler
b) Deрiюik miktarlardan gerзekleюen normal emirler
c) Fiyatэn tescil edilmesi iзin iюlemin lot olmasэ ve gerзekleюmiю iюlemin цzel emir юeklinde olmasэ
d) Hisse senedinin her seans цncesinde bir seans цnceki seans iюlemleri dikkate alэnэr
e) Deрiюik fiyattan gerзekleюen normal emirler


56. Hisse senedinin ьst ve alt fiyat limitlerinin ve fiyat adэmlarэnэn belirlenmesinde esas teюkil eden fiyat nedir?

a) Referans fiyat
b) Baz fiyat
c) Nominal fiyat
d) Ortalama fiyat
e) Limitli fiyat


57. Rьзhan hakkэ kuponlarэnэn ilk iюlem gцrdьрь seansta iюleme baz fiyatla aзэlmamasэ nedeniyle, eski hisse senedinin bцlьnmeden цnceki en son iюlem gцrdьрь seanstaki aрэrlэklэ ortalama fiyatэ ve bedelli artэrэm oranэ kullanэlarak kullanэlan fiyat nedir?

a) Baz fiyat
b) Aрэrlэk ortalama fiyat
c) Referans fiyat
d) Эhraз fiyatэ
e) Nominal fiyat


58. iюlem gцrdьрь ve baz fiyatэn oluюtuрu seans sonuna kadar serbest marjla iюlem gцren rьзhan hakkэ kupon pazarэnda baz fiyat oranэ nedir?

a) %25
b) %10
c)%15
d) %20
e) %5


59. Fiyat marjlarэ aюaрэdaki durumlarэn hangisinde serbest bэrakэlmaz?

a) Sermaye artэrэmэ sэrasэnda temettь oranэn belli olduрu durumlarda
b) Sэrasэ 5 iю gьnь ve ьzerinde kapatэlan hisselerde
c) Bir aylэk sьre iюlem gцrmeyen hisse senetlerinde bir ayэ takip eden ilk seansta
d) Sermaye artэrэmэ sэrasэnda temettь oranэn belirsiz olduрu dцnemlerde
e) Bir aylэk sьre iзinde sэrasэ kapatэlan hisselerde


60. Emri veren alэcэ iюlemin gerзekleюmesi iзin kabul ettiрi en yьksek fiyatэ, satэcэ ise satmaya razэ olduрu en dьюьk fiyat emri verirse bu emir nasэl adlandэrэlэr?

a) Limitli mьюteri emri
b) Serbest fiyatlэ emir
c) Borsa emri
d) Цzel emir
e) Kьsurat iюlemi


CEVAPLAR

41 A
42 B
43 A
44 A
45 A
46 E
47 C
48 B
49 A
50 A
51 B
52 D
53 E
54 A
55 C
56 B
57 C
58 A
59 A
60 A