Cevaplэ Sorular 21-40

Cevaplэ Sorular 21-40 « Hisse Senetleri Piyasasэ

21. Bir hisse senedinin seans iзinde iюlem gцrebileceрi alt ve ьst fiyat limitlerinin ve fiyat adэmlarэnэn belirlenmesinde esas teюkil eden fiyat hangisidir?

a) Nominal fiyat
b) Referans fiyat
c) Tavan fiyat
d) Taban fiyat
e) Baz fiyat


22. Hisse senetleri piyasasэnda fiyat aralэklarэ baz fiyatэn % kaзэ ile sэnэrlэdэr?

a) %5
b) %10
c) %20
d) %1
e) %0.1


23. Fiyat marjэ aюaрэdaki durumlarэn hangisinde serbest bэrakэlmaz?

a) Sermaye artэrэmэnэn yapэldэрэ tarihte, temettь oranэnэn belirsiz olduрu durumlarda
b) Sэrasэ 5 iюgьnь ve ьzerinde kapatэlan hisse senetlerinde
c) Temettь daрэtэmэnэn belirsiz olduрu hisse senetlerinde
d) Bir aylэk sьre iзinde iюlem gцrmeyen hisse senetlerinde
e) Hisse senedi ihraз eden юirketin iflas etmesi durumunda


24. Hisse senedi alэm satэmэnda geзerli olan en цnemli kural hangisidir?

a) Fiyat цnceliрi kuralэ
b) Maksimum lot miktarэ kuralэ
c) Эюlem hacmi kuralэ
d) Hisse senedi fiyatэnэn yьksekliрi
e) Emir giriюi цnceliрi kuralэ


25. Aюaрэdakilerden hangisi maksimum lot miktarэnэn belirlenmesinde kullanэlan kriterlerden deрildir?

a) Hisse senetlerine emir giriюinde uygulanan maksimum lot miktarlarэ, sцzleюme baюэna dьюen ortalama lot miktarlarэna gцre belirlenir

b) Maksimum lot miktarlarэnэn artэю ve azalэю hesaplamalarэ her ay baюэnda, geзmiю ayэn verileri deрerlendirilerek yemden belirlenir

c) Piyasada yeni iюlem gцrmeye baюlayan hisse senedinin baюlangэзtaki maksimum lot miktarэ hisse senedi baz fiyatэnэn 25.000 TL'nin altэnda kalmasэ halinde 1000 lottur

d) Piyasada yeni iюlem gцrmeye baюlayan hisse senedinin baюlangэзtaki maksimum lot miktarэ hisse senedi baz fiyatэnэn 25.000 TL'nin altэnda kalmasэ halinde 2500 lottur

e) Hissenin baz fiyatэnэn 25.000 TL'nin ьzerinde olmasэ durumunda 1000 lottur


26. Hisse senedi iюlemlerinde fiyat ve miktarэn girildiрi emirler hangisidir?

a) Limit fiyatlэ emirler
b) Normal emirler
c) Цzel emirler
d) Serbest emirler
e) Kьsurat emirler


27. Цzel emirlerle bir ьye adэna sisteme girilebilecek hisse senedi miktarэnda ьst sэnэr nedir?

a) Юirket sermayesinin %49'u
b) Юirket sermayesinin %51'i
c) Юirket sermayesinin %10'u
d) Юirket sermayesinin %50'si
e) Юirket sermayesinin %5'i


28. Aюaрэdaki ifadelerden hangisi yanlэюtэr?

a) Girilen bir emir istenildiрinde en fazla 3 farklэ fiyatla yeni emirlere bцlьnebilir
b) Bilgisayarlarla sisteme girilen emirlerin fiyatlarэ iyileюtirilebilir
c) Aynэ fiyat dьzeyinden girilebilecek emir miktarэ 10 lottur
d) Emir iyileюtirmesi, alэю emirlerinde fiyatlarэn yukarэ, satэю emirlerinde aюaрэya зekilerek fiyat Цnceliрinin deрiюtirilmesidir
e) Borsa temsilcisi, emir deрiюikliрini Цnceden girmiю olduрu emrin fiyatэm iyileюtirmek iзin kullanэr


29. Borsa temsilcilerinin iюlem dьzeltme isteрini hangi kurum denetler?

a) Temsilciler
b) Baюtemsilci
c) SPK
d) Borsa ьyeleri
e) Takasbank


30. Kredili menkul kэymet iюlemlerinde yatэrэlmasэ gereken цzkaynak oranэ nedir?

a) %49
b) %23
c) %10
d) %5
e) %50


31. Aracэ kuruluю nezdinde mьюteri adэna kredi hesabэ aзэlmasэ koюulu ile mьюteri ve aracэ kuruluю arasэnda yapэlacak sцzleюme hьkьmleri зerзevesinde, menkul kэymet alэnmasэ nedir?

a) Aзэрa alэm iюlemeleri
b) Kredili menkul kэymet iюlemleri
c) Virman iюlemleri
d) Avans karюэlэрэ menkul kэymet iюlemleri
e) Teminat karюэlэрэ menkul kэymet iюlemleri


32. Aзэрa satэю iюlemlerinin koюullarэ arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Aracэ kuruluю nezdinde her mьюteri iзin bir kredi hesabэnэn aзэlmasэ gereklidir

b) Mьюteri ile aзэрa satэю зerзeve sцzleюmesi dьzenlenmesi zorunludur

c) Aзэрa satэю iюlemi yapacak olan mьюteriler, aзэрa sattэklarэ menkul kэymetlerin cari piyasa deрerinin en az %50'sini nakit veya cari piyasa deрerleri bu oranэ karюэlayan menkul kэymetler cinsinden peюin olarak yatэrmak zorundadэrlar

d) Aзэрa satэю iюlemi yapacak olan mьюteriler, aзэрa sattэklarэ menkul kэymetlerin cari piyasa Yatэrэlmasэ gereken цzkaynaрэn, hesabэn aзэlmasэ aюamasэnda kredi hesabэna yatэrэlmasэ zorunludur

e) Aзэрa satэю iюlemi yapacak olan mьюteriler, aзэрa sattэklarэ menkul kэymetlerin cari piyasa deрerinin en az %50'sini nakit olarak yatэrmak zorundadэrlar


33. Aзэрa satэю iюlemi hangi fiyattan yapэlэr?

a) Menkul kэymetin en son gerзekleюen iюlem fiyatэndan daha yьksek bir fiyatla
b) Menkul kэymetin cari fiyatэ ile
c) Menkul kэymetin tavan fiyatэ ile
d) Menkul kэymetin taban fiyatэ ile
e) Menkul kэymetin piyasa fiyatэ ile


34. Эlgili kiюi veya kurumun Borsa'ya bilgi vermesi gereken durumlar arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Bir gerзek veya tьzel kiюinin veya bu gerзek veya tьzel kiюi ile birlikte hareket eden diрer gerзek veya tьzel kiюilerin, ortaklэktaki toplam oy hakkэnэn veya sermayenin % 10 veya daha fazlasэna sahip olmasэ durumunda

b) Hisse senedi borsa'da iюlem gцren ortaklэklarэn yцnetim kurulu baюkan ve ьyeleri, genel mьdьr ve yardэmcэlarэ ile sermayenin %10 veya daha fazlasэna sahip ortaklarэnэn ortaklэk hisse senedi alэю veya satэюlarэnэn toplamэnэn, sermayenin %1'ine ulaюmasэ durumunda

c) Hisse senetleri borsa'da iюlem gцren anonim ortaklэklarэn dolaюэmda bulunmayan hisse senetlerinin borsa'da satэlmasэ sonucunu doрuracak iюlemlere baюlanэlmasэ durumunda

d) Hisse senedi borsa'da iюlem gцren ortaklэklarэn, ortaklarэnэn ortaklэk hisse senedi alэю veya satэюlarэnэn toplamэnэn, sermayenin % 1'ine ulaюmasэ durumunda

e) Hisse senedi borsa'da iюlem gцren ortaklэklarэn, ortaklarэnэn ortaklэk hisse senedi aзэрa alэю veya satэюlarэnэn toplamэnэn, sermayenin % l1 ine ulaюmasэ durumunda


35. Hisse senedinin birinci seans aрэrlэklэ ortalama fiyatэ 16.162 TL ise; ikinci seans taban fiyatэ nedir?

a) 14.500
b) 14.000
c) 16.500
d) 18.000
e) 15.000


36. Hisse senetlerinin fiyatlarэ aюaрэdakilerden hangisinden etkilenmez?

a) Hisse senedi ihraз eden юirketin yatэrэmlarэ
b) Hisse senedinin sermaye artэrэm oranэ
c) Hisse senedinin temettь цdeme oranэ
d) Borsa endeksi
e) Hisse senedi ihraз eden юirketin yцnetimi


37. Aюaрэdakilerden hangisi ьye temsilcinin yetkisi dэюэndadэr?

a) Kendi emir ve iюlemlerine sorgu
b) Kene i girdiрi emirlere ait dьzeltme, bцlme iyileюtirme
c) Rapor alma
d) Piyasa sorgusu
e) Tьm pazarda цzel ve blok emir giriюi


38. Hisse senedi piyasasэnda uygulanacak en yьksek kьrtaj ne kadardэr?

a) %1
b) %0.02
c) %0.1
d) %0.2
e) %5


39. Borsa kanalэyla halka arz edilecek hisse senetlerinden hangisi ЭMKB'nda birincil piyasada iюlem gцrmez?

a) Hisse senetleri daha цnce halka arz edilmemiю olan ortaklэklarэn hisse senetleri

b) Hisse senetleri daha цnce halka arz edilmiю veya arz edilmiю sayэlan ortaklэklarэn hisse senetleri

c) Esas sermaye sistemine tabii olan ve yeni pay alma haklarэna sэnэrlama getirilmiю olan ortaklэklarэn hisse senetleri

d) Ortaklэрэn kuruluю aюamasэnda halka arz edilen hisse senetleri

e) Hisse senetleri borsada iюlem gцren ortaklэklarэn sermaye arttэrэmэ sonucunda ihraз edilen hisse senetleri


40. Halka arz esasэna gцre ilk halka arz fiyatэ ve satэю sьresi nerede belirtilir?

a) Sirkьler
b) Эzahname
c) Ticaret sicil kaydэ
d) SPK'nэn kayda alma belgesinde
e) ЭMKB bьlteni


CEVAPLAR

21 E
22 B
23 D
24 A
25 C
26 A
27 C
28 C
29 B
30 E
31 B
32 E
33 A
34 E
35 A
36 E
37 E
38 A
39 C
40 B