Cevaplэ Sorular 1-20

Cevaplэ Sorular 1-20 « Hisse Senetleri Piyasasэ

1. Hisse senedi piyasasэnda en зok sayэda menkul kэymetin alэnэp satэlmasэna imkan veren fiyatlama yцntemi hangisidir?

a) Toplu aзэlэю fiyatэ yцntemi
b) Tek fiyat yцntemi
c) Зoklu fiyat yцntemi
d) Sьrekli mьzayede yцntemi
e) Зoklu fiyat mьzayede yцntemi


2. Elit sistemin pano sistemine gцre avantajlarэ arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Fiziksel mekan sorununun giderilmesi
b) Эюlem gьvenliрinin saрlanmasэ
c) Эюlem gцren hisse senedi sayэsэnda artэю saрlanmasэ
d) Юeffaflэk saрlanmasэ
e) Dэю dьnya ile bьtьnleюme


3. Borsa ьyesi bankalar hangi tarihten itibaren hisse senedi piyasalarэnda iюlem yapamamaktadэrlar?

a) 23.12.1994
b) 03.04.1995
c) 02.01.1995
d) 02.01.1997
e) 14.07.1994


4. Broker (temsilci) yetkisi ile hisse senedi piyasasэnda yapэlabilecek iюlemler arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Eski yeni hisse senedi iюlemlerinin yapэlmasэ
b) Piyasanэn sorgulanmasэ
c) Цzel ve blok emir giriюleri yapэlmasэ
d) Girilen emirlerle ilgili dьzeltme, bцlme, iyileюtirme iюlemleri yapэlmasэ
e) Resmi mьzayede pazarlarэnda emir giriюleri yapэlmasэ


5. Borsa ьyelerinin portfцyleri iзin gerзekleюtirdikleri iюlemler ьzerinden цdeyecekleri komisyon ьcretinin oranэ aюaрэdakilerden hangisidir?

a) %0.02
b) %0.75
c) %0.001
d) %1
e) %0.01


6. Hisse senetleri piyasasэnda toplam teminat miktarэnэn iзinde aюaрэdaki deрerlerden hangisi yer almaz?

a) Ortalama teminat
b) Maktu teminat
c) Munzam teminat
d) Komisyon
e) Lot altэ teminat


7. Hisse senetleri ЭMKB'nda iюlem gцrmeyen ortaklэklarэn birincil piyasa kapsamэndaki iюlemleri arasэnda aюaрэdaki iюlemlerden hangisi yer almaz?

a) Hisse senedi halka arz edilmemiю ortaklэklarэn hisse senetlerinin halka arz edilmesi

b) Kuruluю aюamasэndaki ortaklэklarэn hisse senetlerinin halka arz edilmesi

c) Rьзhan hakkэna sэnэrlama getirilmiю ortaklэklarэn nakit karюэlэрэ sermaye artэrэmlarэnda hisse senetlerinin halka arzэ

d) Rьзhan hakkэna sэnэrlama getirilmemiю ortaklэklarэn nakit karюэlэрэ sermaye artэrэmlarэnda hisse senetlerinin halka arzэ

e) Ortaklэklarэn kuruluю aюamasэnda hisse senetlerinin halka arz edilmesi


8. Birincil piyasada halka arzэn maksimum sьresi kaз gьndьr?

a) 10 gьn
b) 3 gьn
c) 30 gьn
d) 7 gьn
e) 5 gьn


9. Hisse senetleri piyasasэnda "gцzaltэ pazarэ" iюlem saatleri aюaрэdakilerden hangisidir?

a) 09:00 / 09:15
b) 09:30 / 09:45
c) 14:00 / 15:00
d) 14:00 / 14:10
e) 14:00 / 14:30


10. Aюaрэdakilerden hangisi hisse senedi pazarlarэ arasэnda yer almaz?

a) Ulusal pazar
b) Bцlgesel pazar
c) Toptan satэюlar pazarэ
d) Yeni юirketler pazarэ
e) Gцzaltэ pazarэ


11. Disketle emir iletimi hangi emir tьrьnь iзerir?

a) Aзэрa satэю emri
b) Yeni юirketler pazarэ iзin verilen limit fiyatlэ emir
c) Цzel emir
d) Gцzaltэ pazarэ emri
e) Kьsurat emri


12. Ulusal pazarэn amaзlarэ arasэnda hangisi yer alэr?

a) Юirketlerin halka arzэnda aracэlэk edilmesi
b) Yabancэ menkul kэymetlerin tanэnmasэna olanak saрlanmasэ
c) Tasarruflarэn vergilendirilmesinin saрlanmasэ
d) Юirket hisse senetlerinin organize bir pazarda arz/talebe gцre oluюan fiyatlardan alэnэp satэlmasэnэn saрlanmasэ
e) Юirketlere kэsa vadeli dьюьk faizli kaynak saрlanmasэ


13. Ulusal pazarda tedavьl kriterlerini yerine getiremeyen юirketler aюaрэdakilerden hangisine tabi tutulurlar?

a) Asgari tedavьl kriterlerini saрlayamayan юirketler 3'er ayda bir yapэlan deрerlendirme sonucunda Bцlgesel Pazara geзerler

b) Asgari tedavьl kriterlerini saрlayamayan юirketler 6 ayda bir yapэlan deрerlendirme sonucunda Bцlgesel Pazara geзerler

c) Asgari tedavьl kriterlerini saрlayamayan юirketler 3 ayda bir yapэlan deрerlendirme sonucunda Gцzaltэ Pazarэna geзerler

d) Asgari tedavьl kriterlerini saрlayamayan юirketler 6 ayda bir yapэlan deрerlendirme sonucunda Gцzaltэ Pazarэna geзerler

e) Gцzaltэ pazarэna geзerler


14. Bцlgesel pazarэn faydalarэ arasэnda hangisi yer almaz?

a) Uzun vadeli kaynak temini
b) Ulusal pazara hazэrlэk
c) Kurumsallaюma
d) Юirketin tanэnmasэ
e) Birincil pazara hazэrlэk


15. Bцlgesel pazarda iюlem gцrecek hisse senetlerini belirleme yetkisi hangi kuruma aittir?

a) SPK
b) ЭMKB
c) Borsa Baюkanlэрэ
d) Borsa Yцnetim Kurulu
e) Юirket yцnetimi


16. Gцzaltэ pazarэnэn kuruluю amacэ nedir?

a) Юirketlerin kurumsallaюmasэnэ saрlamak
b) Юirketlere kaynak saрlamak
c) Asgari tedavьl kriterlerini saрlayamayan юirketlere pazar saрlamak
d) Hisse senetleri pazarэnэn зalэюmamasэ durumunda hisse senetleri likiditesini saрlamak
e) Hisse senetleri borsada iюlem gцren hisse senetleri iюlemleri ile ilgili olarak olaрandэюэ durumlarэn ortaya зэkmasэ


17. Alэcэlarэ цnceden belirli olan veya olmayan, belirli bir miktarэn ьzerindeki hisse senedi iюlemlerinin borsada gьven ve юeffaflэk ortamэnda, organize bir piyasada gerзekleюtirilmesini saрlamak amacэyla kurulan pazar aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Gцzaltэ pazarэ
b) Yeni юirketler pazarэ
c) Toptan satэюlar pazarэ
d) Ulusal pazar
e) Bцlgesel pazar


18. Ortaklэklarэn bedelli sermaye artэrэmlarэna mevcut ortaklarэn цncelikle katэlma hakkэ aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Yeni pay alma
b) Temettь avansэ
c) Temettь
d) Bedelli sermaye artэrэmэ
e) Rьзhan hakkэ


19. Eski-yeni hisse senedi ayrэmэnэn temel nedenleri arasэnda hangisi yoktur?

a) Temettь Цdemesinde zaman farklэlэрэ olmasэ
b) Temettь цdemesi ile sermaye artэrэmэ arasэnda zaman farklэlэрэ olmasэ
c) Kuponlu-kuponsuz hisse senedi farklэlэрэnэn olmasэ
d) Temettь цdemesi ile bedelsiz sermaye artэrэmэnэn aynэ zamanda yapэlmasэ
e) Temettь цdemesi ile bedelli sermaye artэrэmэnэn aynэ zamanda yapэlmasэ


20. Eski/yeni hisse senedi ayrэmэ yapэlmasэ sonucunda temettь daрэtэm kararэ iptal edilirse sonucu ne olur?

a) Eski / yeni hisse senedi ayrэmэ kalkar
b) Eski / yeni hisse senedi ayrэmэ devam eder
c) Eski / yeni hisse senedi ayrэmэ bir sonraki dцnemde temettь daрэlana kadar devam eder
d) Eski / yeni hisse senedi ayrэmэ bilanзo dцnemi sonunda kalkar
e) Yeni hisse senetleri gцzaltэ pazarэnda iюlem gцrmeye baюlar


CEVAPLAR

1 B
2 C
3 D
4 C
5 E
6 D
7 D
8 E
9 C
10 C
11 B
12 D
13 A
14 E
15 D
16 E
17 C
18 E
19 B
20 A