Aзэklamalэ 28 Soru

Aзэklamalэ 28 Soru « Hisse Senetleri Piyasasэ

SORU 1: Petrokent turizm, Эю Bankasэ A tertip ve Эю Bankasэ kurucu hisse senetleri haricindeki hisse senetlerinin l lot'u kaз adet hisse senedinden oluюur?

A) 10
B) 100
C) 500
D) 1000
E) 1020

ЗЦZЬM: 1 lot hisse senedi 1,000 Adet veya 1,000,000 TL nominal deрerli hisse senedi demektir .Ancak istisna olarak

a) Petrokent Turizm hisse senedi => l lot = 1020 adet
b) T. Эю Bankasэ A Tertib hisse senedi => l lot = 100 adet
c) T. Эю Bankasэ kurucu hisse senedi l => lot = l adet hisse senedinden oluюur.

Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 2: Bir hisse senedinin fiyat adэmэnэn belirlenmesine temel teюkil eden fiyat aюaрэdakilerden hangisidir?

A) Referans fiyat
B) Aрэrlэklэ ortalama fiyat
C) Baz fiyat
D) Tavan fiyat
E) Taban fiyat

ЗЦZЬM: Hisse senedinin seans iзinde iюlem gцrebileceрi ьst (tavan) ve alt (taban) fiyat limitlerinin ve fiyat adэmlarэnэn belirlenmesine temel teюkil eden fiyata "Baz Fiyat" denir.
Doрru Cevap C юэkkэdэr.SORU 3: Baz fiyatэn hesaplanmasэyla ilgili aюaрэdakilerden hangisi doрrudur?

A) Hisse senedinin iюlem gцrdьрь en son seanstaki kapanэю fiyatэdэr.
B) Hisse senedinin iюlem gцrdьрь en son seanstaki kapanэю fiyatэnэn en yakэn fiyat adэmэna yuvarlanmasэ ile elde edilir.
C) Hisse senedinin iюlem gцrdьрь en son seanstaki aрэrlэklэ ortalama fiyatэn ьst fiyat adэmэna yuvarlanmasэ ile elde edilir.
D Hisse senedinin iюlem gцrdьрь en son seanstaki aрэrlэklэ ortalama fiyatэn alt fiyat adэmэna yuvarlanmasэ ile elde edilir.
E) Hisse senedinin iюlem gцrdьрь en son seanstaki aрэrlэklэ ortalama fiyatэn en yakэn fiyat adэmэna yuvarlamasэ ile elde edilir.

ЗЦZЬM: Baz fiyat, hisse senedinin iюlem gцrdьрь en son seanstaki aрэrlэklэ ortalama fiyatэn en yakэn fiyat adэmэna yuvarlanmasэ ile elde edilir. Doрru Cevap E юэkkэdэr.SORU 4: Her hisse senedi iзin bir defada gerзekleюebilecek en kьзьk fiyat deрiюimlerine ne denir?

A) Fiyat limitleri
B) Tavan fiyat
C) Taban fiyat
D) Fiyat adэmэ
E) Referans fiyat

ЗЦZЬM: Bir defada gerзekleюebilecek en kьзьk fiyat deрiюimine "fiyat adэmэ" adэ verilir.
Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 5: Bir цnceki seans aрэrlэklэ ortalama fiyatэ 3220 TL olan X hisse senedinin fiyat adэmэ kaз TL'dir?

A) 10
B) 25
C) 50
D) 100
E) 250

ЗЦZЬM:

Baz fiyat aralэрэ - Fiyat adэmэ
-------------------------------------
10-1000 TL =>10 TL ve katlarэ
1025 - 2500 => 24 TL ve katlarэ
2550-5000 => 50 TL ve katlarэ
5100 - 10 000 => 100 TL ve katlarэ

3320 TL => 2550 - 5000 TL Baz fiyat aralэрэnda yer aldэрэndan fiyat adэmэ 50 TL'dir.

Doрru Cevap C юэkkэdэr.SORU 6: 5. sorudaki X hisse senedinin baz fiyatэ kaз TL'dir?

A) 3000
B) 3100
C) 3200
D) 3250
E) 3300

ЗЦZЬM: 3220 TL => 2550 - 5000 TL baz fiyat aralэрэnda yer aldэрэndan fiyat adэmэ 50 TL olarak belirlenir.

Buna gцre; 3200 - 3250 fiyat adэmlarэ arasэnda yer alan 3220 TL, 3200 fiyat adэmэna daha yakэn olduрundan baz fiyat 3200 TL olur.
Doрru Cevap C юэkkэdэr.SORU 7: Fiyat limitleri ile ilgili aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

A) Normal emir iюlemlerinde fiyat limitleri baz fiyatэn ± % 10'nudur.
B) Kьsurat iюlemlerde fiyat limitleri baz fiyatэn ± % 10'nudur.
C) Цzel emirlerin fiyat aralэрэ borsa yцnetimi tarafэndan belirlenebilir.
D) Toptan satэюlar pazarэnda fiyat limitleri ± % 25'tir.
E) T. Эю Bankasэ kurucu hisse senetlerinde fiyat limitleri ± % 25'tir.

ЗЦZЬM: Toptan satэюlar pazarэnda limit uygulamasэ yoktur. Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 8:

I. Rьзhan hakkэ kupon pazarэnda fiyat limiti ± % 25'tir.
II. Toptan satэюlar pazarэnda fiyat limit uygulamasэ yoktur.
III. T. Эю bankasэ kurucu hisse senetlerinde fiyat limiti ± % 25'tir.
IV. Цzel emirlerde fiyat limiti ± % 25'tir.

Yukarэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

A) Yalnэz I
B) Yalnэz II
C) Yalnэz IV
D) II ve IV
E) II, III ve IV

ЗЦZЬM: Цzel emirlerde fiyat limiti borsa yцnetimi tarafэndan belirlenmedikзe ± %10'dur. Doрru Cevap C юэkkэdэr.SORU 9: Fiyat limitiyle ilgili aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

A) Fiyat limitlerinin hesaplanmasэnda "baz fiyat" temel teюkil eder.
B) Normal emirlerde baz fiyatэn % 10 fazlasэ yukarэ fiyat adэmэna yuvarlanarak tavan fiyat hesaplanэr.
C) Normal emirlerde baz fiyatэn % 10 dьюьрь aюaрэ fiyat adэmэna yuvarlanarak taban fiyat hesaplanэr.
D) 5 iюgьnь ve ьzerinde kapalэ kalmэю hisse senetleri iюleme serbest marjla aзэlэr.
E) Rьзhan hakkэ kupon pazarэnda baz fiyatэn %10 fazlasэ yukarэ fiyat adэmэna yuvarlanarak tavan fiyat hesaplanэr.

ЗЦZЬM: Rьзhan hakkэ kupon pazarэnda fiyat limitleri baz fiyatэn ± %25'idir. Doрru Cevap E юэkkэdэr.X hisse senedinin 10 Mart 2003 tarihindeki bazэ verileri aюaрэdaki gibidir.

Aзэlэю - En Yьksek - En dьюьk - Kapanэю - Aрэrlэklэ Ortalama

1. seans - 35500 - 36500 - 34500 - 36000 - 35910
2. seans - 35500 - 36500 - 35500 - 36500 - 36240SORU 10: X hisse senedinin 11 Mart 2003 tarihindeki l. seans fiyat adэmэ kaз TL'dir?

A) 50
B) 100
C) 250
D) 500
E) 1000

ЗЦZЬM:

Baz fiyat aralэрэ = 25 500 - 50 000 TL => Fiyat Adэmэ = 500 TL ve katlarэ

36 000 TL baz fiyat bu aralэkta yer aldэрэ iзin fiyat adэmэ 500 TL olur. Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 11: X hisse senedinin 11 Mart 2003 tarihindeki 1. seans baz fiyatэ kaз TL'dir?

A) 34 500
B) 35 500
C) 36 000
D) 36 240
E) 36 500

ЗЦZЬM:

Aрэrlэklэ ortalama fiyat = 36 240 => fiyat adэmэ = 500 TL'dir.
Fiyat adэmlarэ 36 000 - 36 500 - 37 000 юeklindedir.
Doрru Cevap C юэkkэdэr.SORU 12: X hisse senedinin 11 Mart 2003 tarihindeki 1. seans tavan fiyatэ kaз TL'dir?

A) 39 500
B) 39 600
C) 39 864
D) 40 000
E) 40 150

ЗЦZЬM:

I. Aюama = Baz fiyat x (1+%10) = 36 000 . (l + % 10) = 39 600

II. Aюama: Bulunan sonuз yukarэ fiyat adэmэna yuvarlanэr. 39 600 => 40 000 TL'ye yuvarlanэr. Tavan fiyat 40 000 TL'dir. Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 13: X hisse senedinin 11 Mart 2003 tarihindeki l. seans taban fiyatэ kaз TL'dir?

A) 32 000
B) 32 400
C) 32 500
D) 32 616
E) 32 850

ЗЦZЬM:

I. Aюama = Baz Fiyat x (l - % 10) = 36 000 .0,9 = 32 400

II. Aюama: Bulunan sonuз aюaрэ fiyat adэmэna yuvarlanэr. 32 400 => 32 000 TL'ye yuvarlanэr. Taban Fiyat 32 000 TL'dir. Doрru Cevap A юэkkэdэr.SORU 14: 8 milyar TL kredi alan bir portfцyьn deрeri 20 milyar TL ise цz-kaynak oranэ da kaзtэr?

A) % 40
B) % 50
C) % 60
D) % 70
E) % 80

ЗЦZЬM: 8/20 = %40 kredi => %60 цzkaynak olur.
Doрru Cevap C юэkkэdэr.SORU 15: Aюaрэdakilerden hangisi "fiyat цnceliрi"ni tanэmlamaktadэr?

A) Girilen emirlerde fiyat eюitse zaman olarak цnce girilen emir цnceliрe sahiptir.
B) Mьюteri emirleri borsa emirlerinden цnce girilir.
C) Yьksek fiyatlэ satэю emirleri dьюьk fiyatlэ satэю emirlerine gцre цnceliрi-sahiptir.
D) Yьksek fiyatlэ alэю emirleri dьюьk fiyatlэ alэю emirlerine gцre цnceliрe sahiptir.
E) Borsa emirleri, mьюteri emirlerine gцre цnceliрe sahiptir.

ЗЦZЬM: Fiyat цnceliрine gцre;
Dьюьk fiyatlэ satэю emirleri yьksek fiyatlэ satэю emirlerine gцre,
Yьksek fiyatlэ alэю emirleri dьюьk fiyatlэ alэю emirlerine gцre цnceliрe sahiptir.
Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 16: X hisse Senedine iliюkin

I. Mьюteri A'nэn 11,01'de 5400 TL'den alэю emri girilmiюtir.
II. Mьюteri B'nin saat 11.01'de 5300 TL'den alэю emri girilmiюtir.
III. Mьюteri C'nin saat 11,00'de 5300 TL'den alэю emri girilmiюtir.

Emirlerin цncelik sэrasэ aюaрэdakilerden hangisinde doрru sэralanmэюtэr?

A) I, II, III
B) I, III, II
C) III, II, I
D) II, III, I
E) II, I, III

ЗЦZЬM: Alэю emirlerinde yьksek fiyat l. цnceliрe sahiptir. Dolayэsэyla 5400 TL'lik alэю emri 5300 TL'lik alэю emrine gцre цnceliрe sahiptir. Verilen emirlerde fiyat eюit ise, zaman aзэsэndan цnce girilen emir цnceliрi sahiptir. Dolayэsэyla 5300 TL alэю emirlerinde saat 11.00'de girilen emir, 11.01'de girilen emire gцre цnceliрe sahiptir.
Doрru Cevap B юэkkэdэr.SORU 17: Y hisse Senedine iliюkin

I. Mьюteri A'nэn saat 10:30'da 2000 TL'den satэю emri girilmiюtir.
II. Borsa ьyesi B'nin saat 10:30'da 2000 TL'den satэю emri girilmiюtir.
III. Borsa ьyesi C'nin saat 10:30'da 1975 TL'den satэю emri girilmiюtir.

Emirlerin цncelik sэrasэ aюaрэdakilerden hangisinde doрru sэralanmэюtэr?

A) I, II, III
B) II, III, I
C) I, III, II
D) II, I, III
E) III, I, II

ЗЦZЬM: Satэю emirlerinde dьюьk fiyat, yьksek fiyata gцre цnceliрe sahiptir. Dolayэsэyla 1975 TL'lik fiyat 2000 TL'lik fiyata gцre цnceliрe sahiptir.

Fiyat ve zaman eюit ise mьюteri emirleri, borsa ьyesi emirlerine gцre цnceliрe sahiptir. Dolayэsэyla aynэ anda verilen eюit fiyatlэ emirlerden mьюteri emri Цnceliklidir. Doрru Cevap E юэkkэdэr.SORU 18: Emir giriюindeki sэnэrlamalar ile ilgili aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

A) Maksimum lot miktarэ, hisse senedinin bir цnceki ay sцzleюme baюэna ortalama lot miktarэna gцre belirlenir.
B) Hisse senetleri 7 farklэ maksimum lot miktarэndan birine tabidir.
C) Цzel emirler de dahil tьm emirlerde bir defada sisteme girilebilecek her lot emri 1,5 trilyon TL'yi aюamaz,
D) Kalanэ iptal et emirlerinde maksimum lot sэnэrэ yoktur.
E) Kalanэ iptal et emirlerinde emrin deрeri 1,5 trilyon TL'yi aюamaz.

ЗЦZЬM: Цzel emirlerde 1,5 trilyon TL'lik sэnэr yoktur.
Kalanэ iptal et emirlerinde maksimum lot miktarэnэn olmayэp l ,5 trilyon TL iюlem deрeri sэnэrэ vardэr.
Doрru Cevap C юэkkэdэr.SORU 19: Aюaрэdakilerden hangisi normal emirlerden deрildir?

A) Limit fiyatlэ emirler
B) Lot altэ emirler
C) Kalanэ iptal et emirleri
D) Цzel limit fiyatlэ emirler
E) Limit deрerli Emirler

ЗЦZЬM: Normal emirler 4 kэsэmdan oluюup l lot ve katlarэndan oluюan emirlerdir. Bunlar:
1) Limit fiyatlэ emirler
2) Kalanэ iptal et emirleri
3) Цzel limit fiyatlэ emirler
4) Limit deрerli emirler'dir.

Lot altэ emirler ise "Kьsurat emirler" olarak isimlendirilip, l lot'un altэndaki emirlerdir. Doрru Cevap B юэkkэdэr.SORU 20: Belirli bir fiyata kadar olan bьtьn emirleri karюэlamak amacэyla, sisteme sadece fiyat girilerek verilen emir tьrь aюaрэdakilerden hangisidir?

A) Limit fiyatlэ emir
B) Kalanэ iptal et emri
C) Цzel emir
D) Цzel limit fiyatlэ emir
E) Limit deрerli emir

ЗЦZЬM: Цzel limit fiyatlэ emirlerde sadece fiyat girilir ve o fiyata kadar tьm emirler karюэlanэr (1,5 trilyonluk deрeri aюamaz) Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 21: Baz fiyat 20 000 TL ve maksimum lot miktarэ 25 000 lot olan bir hisse senedine verilecek цzel emirlerle ilgili aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

A) Minimum цzel emir miktarэ 25 000 lot olabilir.
B) Minimum цzel emir miktarэ 75 000 lot alabilir.
C) Minimum цzel emir miktarэ 250 000 lot olabilir.
D) Maksimum цzel emir miktarэ 250 000 lot olabilir.
E) Maksimum цzel emir miktarэ 25 000 lot olabilir.

ЗЦZЬM: Цzel emir miktarэn alt (minimum) sэnэrэ юцyledir:

Baz fiyat aralэрэ => Minimum цzel Emir Miktarэ
--------------------------------------------------------------
0-25 000 => Maksimum lot miktarэnэn 10 katэ
25 500 - 50 000 => Maksimum lot miktarэnэn 6 katэ
51 000 - 100 000 => Maksimum lot miktarэnэn 3 katэ
102 500 ve ьzeri => Maksimum lot miktarэnэn l katэ

Baz fiyat 20 000 TL olduрuna gцre, цzel emir miktarэnэn minimum miktarэ; maksimum lot miktarэ olan 25 000 lotun 10 katэ, yeni 250 000 lot olabilir.
Doрru Cevap C юэkkэdэrSORU 22: Aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

A) Gьnlьk emirlerde seans sonuna kadar gerзekleюmeyen emirler iptal olur.
B) Gьnlьk emirlerde gьn sonuna kadar gerзekleюmeyen emirler iptal olur.
C) Kalanэ iptal et emirlerinde, gerзekleюmeyen kэsэm emirler iptal olur.
D) Tarihli emirlerde emrin maksimum geзerlilik sьresi зift seanstэr.
E) Tarihli emirlerde emir gьn sonunda iptal olur.

ЗЦZЬM: Gьnlьk emirler bir seanslэk emirdir. Eрer verilen emir gerзekleюmezse verilen seansэn sonunda iptal olur. Doрru Cevap B юэkkэdэrSORU 23:

I. Ulusal pazar
II. Эkinci ulusal pazar
III. Gцzaltэ pazarэ
IV. Rьзhan hakkэ kupon pazarэ

Kot dэюэ pazarlar hangisidir?

A) Yalnэz II
B) yalnэz III
C) yalnэz IV
D) II ve III
E) II, III, IV

ЗЦZЬM:

Ulusal pazar (kot iзi)
Эkinci ulusal pazar (Eski Bцlgesel Pazar) kot dэюэ
Yeni Юirketler Pazarэ (kot dэюэ)
Gцzaltэ pazar (kot dэюэ) pazarlardэr.

Doрru Cevap E юэkkэdэr.SORU 24: Эkinci ulusal pazarэn iюlem saatleri aюaрэdakilerden hangisidir?

A) 9:45 - 12:00 / 14:00 - 16:00
B) 9:30 - 12:00 / 14:00-16:30
C) 9:30-12:00 / 13:00 - 14:00
D) 14:00 - 15:00
E) 9:30 - 12:°° / 14:°° - 15:°°


ЗЦZЬM: Эkinci ulusal pazar, kьзьk ve orta цlзekli firmalarэn iюlem gцrdьрь kotasyon kriterlerinin ulusal pazara nazaran biraz daha esnek olduрu pazar olup, eski durumdaki ismi Bцlgesel pazar olan piyasadэr. Эюlem saatleri ulusal pazar ile aynэ olup sabah seansэ 9:30 - 12:°° arasэ, црle seansэ 14:°° -16:30 arasэdэr. Doрru Cevap B юэkkэdэr.SORU 25: Yatэrэmcэlarэn yatэrэm kararэ almalarэnda tereddьtlerini ortadan kaldэrma amacэyla "garantцrlьk" esasэ getirilen pazar aюaрэdakilerden hangisidir?

A) Gцzaltэ Pazarэ
B) Эkinci Ulusal Pazar
C) Ulusal Pazar
D) Toptan Satэюlar Pazarэ
E) Yeni юirketler Pazarэ

ЗЦZЬM: Yeni юirketler pazarэnda yeni kurulmuю olan юirketler faaliyet gцstermektedir. Firmalar yeni olduрundan firmanэn yani bir geзmiюi olmadэрэndan yatэrэmcэlarэn bu firmaya yatэrэm yaparken tereddьtlerini ortadan kaldэrmak amacэyla bu pazarda "garantцrlьk" esasэ benimsenmiюtir. Garantцrlьрь bir baюka ve/veya kurucular ile юirket yцnetim kurulu ьyeleri ьstlenebilir.
Doрru Cevap E юэkkэdэr.SORU 26: Aюaрэdaki pazarlardan hangisinde hisse senetleri sьrekli olarak iюlem gцrmemektedir?

A) Ulusal Pazar
B) Эkinci Ulusal Pazar
C) Toptan Satэюlar Pazarэ
D) Gцzaltэ Pazarэ
E) Yeni Юirketler Pazarэ

ЗЦZЬM: Toptan satэюlar pazarэnda hisse senetleri sьrekli olarak iюlem gцrmeyip, цnceden alэcэlarэ belli olan veya olmayan, belirli bir miktarэn ьzerinde (toptan) hisse senetlerinin borsada gьven ve юeffaflэk ortamэnda, organize bir piyasada gerзekleюtirilmesini saрlamak amacэyla kurulmuюtur. Doрru Cevap C юэkkэdэr.SORU 27: Toptan satэюlar pazarэ iюlem saatleri aюaрэdakilerden hangisidir?

A) 11.00 - 12.00
B) 14.00 - 15.00
C) 9.30 - 12.00
D) 14.00 -16.30
E) 13.00 - 14.00

ЗЦZЬM: Toptan satэюlar pazarэnda iюlemler 11.00 ile 12.00 arasэnda gerзekleюir.
Doрru Cevap A юэkkэdэr.SORU 28:

I. Maktu Teminat
II. Munzam Teminat
III. Oransal Teminat

Aracэ kurumlarэn цdemekle yьkьmlь olduрu teminatlar hangileridir?

A) Yalnэz I
B) Yalnэz II
C) Yalnэz III
D) I, II
E) I, II, III

ЗЦZЬM: Toplam Teminat = Maktu Teminat + Oransal Teminat + Ortalama Teminat + Lot Altэ Teminat Doрru Cevap E юэkkэdэr.