Cevaplı Sorular 81-100

Cevaplı Sorular 81-100 « Genel Ekonomi

81. Talebin fiyat esnekliği aşağıdaki etkenlerden hangisine bağlı değildir?

a) Tüketici gelirinde meydana gelen değişmeler
b) Bir malın yerine konabilecek başka malların varlığı
c) Tamamlayıcı malların varlığı
d) Mal için ödenen para toplamının tüketicinin toplam harcamaları içindeki Önemi
e) Malın karşıladığı ihtiyaçların kapsamı


82. Tüketici dengede iken, X malının marjinal faydası Y malının marjinal faydasının iki katı ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) X 'in fiyatı, Y'nin fiyatının iki katıdır
b) X 'in fiyatı, Y'nin fiyatına eşittir
c) X 'in fiyatı, Y'nin fiyatının yansına eşittir
d) X 'in fiyatı, Y'nin fiyatının dört katıdır
e) X ve Y'nin fiyatı belirlenemez


83. Bir mala ait talep eğrisinin pozitif eğimli olmasının gerekli ve yeterli koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Malın düşük mal olması
b) İkame etkisinin gelir etkisinden büyük olması
c) Negatif yönlü gelir etkisinin ikame etkisinden büyük olması
d) Gelir ve ikame etkilerinin birbirlerine eşit olması
e) Gelir etkisinin pozitif ve ikame etkisinden daha küçük olması


84. Monopolcü bir firma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Firmanın marjinal hasılat eğrisi talebin altındadır
b) Tam rekabete oranla daha az üretir ve daha yüksek fiyat uygulanır
c) Firmanın uzun dönemde aşırı karı ortadan kalkmaz
d) Firma endüstri ile özdeştir
e) Firma maliyeti düşürmek için fiyat farklılaştırmasına başvurabilir


85. Monopolcü bir firma aşağıdakilerden hangisi için fiyat farklılaştırması yapabilir?

a) Farklı tüketici grupları için
b) Farklı piyasalar için
c) Farklı satış miktarları için
d) Tamamı için
e) Fiyat farklılaştırması yapılamaz.


86. Sıfır maliyetle üretim yapan monopol firmanın üretim miktarı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Denge üretim hacminde toplam hasılat maksimum olur
b) Talep esnekliğinin 1'e eşit olduğu noktada üretim hacmi dengeye ulaşır
c) Denge üretim hacminde marjinal hasılat sıfırdır
d) Denge üretim hacminde marjinal hasılat pozitiftir
e) Denge üretim hacminde doğrusal bir talep eğrisinin tam orta noktasına denk gelir


87. Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisinin sola kaymasına neden olur?

a) Teknolojinin gerilemesi
b) Gelir artışının gerçekleşmesi
c) Malın fiyatının yükselmesi
d) İkame malın fiyatının düşmesi
e) Tamamlayıcı malın fiyatının düşmesi


88. Tam rekabetçi bir piyasada işlem yapan firma üretime geçici olarak ara verme kararını ne zaman verebilir?

a) Marjinal maliyeti, ortalama değişken maliyetin üzerinde olduğu zaman
b) Fiyat, ortalama değişken maliyetin altında olduğu zaman
c) Sabit maliyetler değişken maliyetleri aştığı zaman
d) Sabit maliyetler ortalama maliyetleri aştığı zaman
e) Ortalama sabit maliyetler yükseldiği zaman


89. Oligopol piyasalara ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Oligopol piyasalarında firma sayısı artıkça ürünün fiyatı monopol fiyatına yaklaşır
b) Oyun teorisi stratejik durumlarda uğraştığı için kullandığı piyasa tam rekabet piyasasıdır
c) Firmaların bir araya gelerek anlaşma yapmamaları toplum için yararlıdır
d) Oligopol tam rekabetçi bir piyasa yapısıdır
e) Oligopol piyasasında birbirinin aynı ürünler üretiliyorsa bu farklılaştırılmış oligopol piyasası adım alır


90. Oligopol piyasası için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Satıcı ve alıcı çoktur
b) Hiçbir alıcı ve satıcı fiyatları etkileyemez
c) Ürün sayısı fazladır
d) Malın üretim miktarı piyasadaki diğer firmaları etkiler
e) Malların ikamesi yoktur


91. Tam rekabet piyasasında bir firmanın uzun dönem denge koşulu aşağıdaki faktörlerden hangisinden etkilenir?

a) Nüfus artış hızı
b) Teknoloji
c) Üretim imkanları
d) Marjinal hasılat
e) Üretim ölçeği


92. Firmanın piyasa fiyatı üzerinde hiçbir etkisi yoksa piyasanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tekelci piyasa
b) Tam rekabet piyasası
c) Oligopol
d) Tekelci rekabet
e) Monopol93. Aşağıdakilerden hangisi arzı etkileyen faktörler arasında yer almaz?

a) Malın piyasa fiyatı
b) Üretim maliyetleri
c) İthalat maliyetleri
d) Teknoloji düzeyi
e) İhracat maliyetleri


94. Aşağıdakilerden hangisi talebi etkileyen faktörler arasında yer alır?

a) Döviz kurları
b) Alternatif piyasalar
c) Rakip malların fiyatı
d) Teknoloji
e) Malın türü


95. Piyasada ölçek ekonomileri nedeniyle yaşanan rekabet sonucunda sadece tek bir firma kalması durumunda bu piyasa ne adını alır?

a) Oligopol piyasası
b) Ölçek tekeli
c) Tekelci rekabet piyasası
d) Duopol piyasası
e) Tam rekabet piyasası


96. Aşağıdakilerden hangisi oligopol piyasalarının varsayımlarından birisi değildir?

a) Piyasaya giriş çıkış serbestisinin olması
b) Karar alırken birbirlerine bağımlı olmaları
c) Firmaların farklılaştırılmış mal satmaları
d) Az sayıda satıcı ve çok sayıda alıcının bulunması
e) Piyasada hükümetin etkilerinin görülmesi


97. Talep fonksiyonu üzerinde hareket hangi nedene bağlıdır?

a) Gelir değişikliği
b) Fiyat değişikliği
c) Zevklerde değişiklik
d) Faiz oranlarında değişiklik
e) Beklentilerde değişiklik


98. Girdilerde dar boğazların olması durumunda arz elastikliği nasıl olur?
a) Yüksek
b) Sert (düşük)
c) Sonsuz
d) Birim elastik
e) Birim elastiki iğe yakın


99. Talep elastikliğinin hangi halinde fiyat artışları karşısında toplam gelir düşer?

a) Birim elastiklik
b) Elastiklik
c) İnelastiklik
d) Sonsuz elastiklik
e) Sıfır elastiklik


100. Aşağıdakilerden hangisi piyasa aksaklığının nedenlerindendir?

a) Dışsallık ve dış rekabet
b) Piyasa gücü ve talebin yanlış tahmin edilmesi
c) Dışsallık ve tekelleşme
d) Dış rekabet
e) Dış rekabet ve talebin yanlış tahmin edilmesi


CEVAPLAR

81 A
82 A
83 C
84 E
85 D
86 D
87 D
88 B
89 C
90 D
91 E
92 B
93 E
94 C
95 B
96 E
97 B
98 B
99 B
100 C