Cevaplэ Sorular 81-100

Cevaplэ Sorular 81-100 « Genel Ekonomi

81. Talebin fiyat esnekliрi aюaрэdaki etkenlerden hangisine baрlэ deрildir?

a) Tьketici gelirinde meydana gelen deрiюmeler
b) Bir malэn yerine konabilecek baюka mallarэn varlэрэ
c) Tamamlayэcэ mallarэn varlэрэ
d) Mal iзin цdenen para toplamэnэn tьketicinin toplam harcamalarэ iзindeki Цnemi
e) Malэn karюэladэрэ ihtiyaзlarэn kapsamэ


82. Tьketici dengede iken, X malэnэn marjinal faydasэ Y malэnэn marjinal faydasэnэn iki katэ ise aюaрэdaki ifadelerden hangisi doрrudur?

a) X 'in fiyatэ, Y'nin fiyatэnэn iki katэdэr
b) X 'in fiyatэ, Y'nin fiyatэna eюittir
c) X 'in fiyatэ, Y'nin fiyatэnэn yansэna eюittir
d) X 'in fiyatэ, Y'nin fiyatэnэn dцrt katэdэr
e) X ve Y'nin fiyatэ belirlenemez


83. Bir mala ait talep eрrisinin pozitif eрimli olmasэnэn gerekli ve yeterli koюulu aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Malэn dьюьk mal olmasэ
b) Эkame etkisinin gelir etkisinden bьyьk olmasэ
c) Negatif yцnlь gelir etkisinin ikame etkisinden bьyьk olmasэ
d) Gelir ve ikame etkilerinin birbirlerine eюit olmasэ
e) Gelir etkisinin pozitif ve ikame etkisinden daha kьзьk olmasэ


84. Monopolcь bir firma ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

a) Firmanэn marjinal hasэlat eрrisi talebin altэndadэr
b) Tam rekabete oranla daha az ьretir ve daha yьksek fiyat uygulanэr
c) Firmanэn uzun dцnemde aюэrэ karэ ortadan kalkmaz
d) Firma endьstri ile цzdeюtir
e) Firma maliyeti dьюьrmek iзin fiyat farklэlaюtэrmasэna baюvurabilir


85. Monopolcь bir firma aюaрэdakilerden hangisi iзin fiyat farklэlaюtэrmasэ yapabilir?

a) Farklэ tьketici gruplarэ iзin
b) Farklэ piyasalar iзin
c) Farklэ satэю miktarlarэ iзin
d) Tamamэ iзin
e) Fiyat farklэlaюtэrmasэ yapэlamaz.


86. Sэfэr maliyetle ьretim yapan monopol firmanэn ьretim miktarэ iзin aюaрэdaki ifadelerden hangisi yanlэюtэr?

a) Denge ьretim hacminde toplam hasэlat maksimum olur
b) Talep esnekliрinin 1'e eюit olduрu noktada ьretim hacmi dengeye ulaюэr
c) Denge ьretim hacminde marjinal hasэlat sэfэrdэr
d) Denge ьretim hacminde marjinal hasэlat pozitiftir
e) Denge ьretim hacminde doрrusal bir talep eрrisinin tam orta noktasэna denk gelir


87. Aюaрэdakilerden hangisi talep eрrisinin sola kaymasэna neden olur?

a) Teknolojinin gerilemesi
b) Gelir artэюэnэn gerзekleюmesi
c) Malэn fiyatэnэn yьkselmesi
d) Эkame malэn fiyatэnэn dьюmesi
e) Tamamlayэcэ malэn fiyatэnэn dьюmesi


88. Tam rekabetзi bir piyasada iюlem yapan firma ьretime geзici olarak ara verme kararэnэ ne zaman verebilir?

a) Marjinal maliyeti, ortalama deрiюken maliyetin ьzerinde olduрu zaman
b) Fiyat, ortalama deрiюken maliyetin altэnda olduрu zaman
c) Sabit maliyetler deрiюken maliyetleri aюtэрэ zaman
d) Sabit maliyetler ortalama maliyetleri aюtэрэ zaman
e) Ortalama sabit maliyetler yьkseldiрi zaman


89. Oligopol piyasalara iliюkin aюaрэdakilerden hangisi doрrudur?

a) Oligopol piyasalarэnda firma sayэsэ artэkзa ьrьnьn fiyatэ monopol fiyatэna yaklaюэr
b) Oyun teorisi stratejik durumlarda uрraюtэрэ iзin kullandэрэ piyasa tam rekabet piyasasэdэr
c) Firmalarэn bir araya gelerek anlaюma yapmamalarэ toplum iзin yararlэdэr
d) Oligopol tam rekabetзi bir piyasa yapэsэdэr
e) Oligopol piyasasэnda birbirinin aynэ ьrьnler ьretiliyorsa bu farklэlaюtэrэlmэю oligopol piyasasэ adэm alэr


90. Oligopol piyasasэ iзin aюaрэdakilerden hangisi doрrudur?

a) Satэcэ ve alэcэ зoktur
b) Hiзbir alэcэ ve satэcэ fiyatlarэ etkileyemez
c) Ьrьn sayэsэ fazladэr
d) Malэn ьretim miktarэ piyasadaki diрer firmalarэ etkiler
e) Mallarэn ikamesi yoktur


91. Tam rekabet piyasasэnda bir firmanэn uzun dцnem denge koюulu aюaрэdaki faktцrlerden hangisinden etkilenir?

a) Nьfus artэю hэzэ
b) Teknoloji
c) Ьretim imkanlarэ
d) Marjinal hasэlat
e) Ьretim цlзeрi


92. Firmanэn piyasa fiyatэ ьzerinde hiзbir etkisi yoksa piyasanэn tьrь aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Tekelci piyasa
b) Tam rekabet piyasasэ
c) Oligopol
d) Tekelci rekabet
e) Monopol93. Aюaрэdakilerden hangisi arzэ etkileyen faktцrler arasэnda yer almaz?

a) Malэn piyasa fiyatэ
b) Ьretim maliyetleri
c) Эthalat maliyetleri
d) Teknoloji dьzeyi
e) Эhracat maliyetleri


94. Aюaрэdakilerden hangisi talebi etkileyen faktцrler arasэnda yer alэr?

a) Dцviz kurlarэ
b) Alternatif piyasalar
c) Rakip mallarэn fiyatэ
d) Teknoloji
e) Malэn tьrь


95. Piyasada цlзek ekonomileri nedeniyle yaюanan rekabet sonucunda sadece tek bir firma kalmasэ durumunda bu piyasa ne adэnэ alэr?

a) Oligopol piyasasэ
b) Цlзek tekeli
c) Tekelci rekabet piyasasэ
d) Duopol piyasasэ
e) Tam rekabet piyasasэ


96. Aюaрэdakilerden hangisi oligopol piyasalarэnэn varsayэmlarэndan birisi deрildir?

a) Piyasaya giriю зэkэю serbestisinin olmasэ
b) Karar alэrken birbirlerine baрэmlэ olmalarэ
c) Firmalarэn farklэlaюtэrэlmэю mal satmalarэ
d) Az sayэda satэcэ ve зok sayэda alэcэnэn bulunmasэ
e) Piyasada hьkьmetin etkilerinin gцrьlmesi


97. Talep fonksiyonu ьzerinde hareket hangi nedene baрlэdэr?

a) Gelir deрiюikliрi
b) Fiyat deрiюikliрi
c) Zevklerde deрiюiklik
d) Faiz oranlarэnda deрiюiklik
e) Beklentilerde deрiюiklik


98. Girdilerde dar boрazlarэn olmasэ durumunda arz elastikliрi nasэl olur?
a) Yьksek
b) Sert (dьюьk)
c) Sonsuz
d) Birim elastik
e) Birim elastiki iрe yakэn


99. Talep elastikliрinin hangi halinde fiyat artэюlarэ karюэsэnda toplam gelir dьюer?

a) Birim elastiklik
b) Elastiklik
c) Эnelastiklik
d) Sonsuz elastiklik
e) Sэfэr elastiklik


100. Aюaрэdakilerden hangisi piyasa aksaklэрэnэn nedenlerindendir?

a) Dэюsallэk ve dэю rekabet
b) Piyasa gьcь ve talebin yanlэю tahmin edilmesi
c) Dэюsallэk ve tekelleюme
d) Dэю rekabet
e) Dэю rekabet ve talebin yanlэю tahmin edilmesi


CEVAPLAR

81 A
82 A
83 C
84 E
85 D
86 D
87 D
88 B
89 C
90 D
91 E
92 B
93 E
94 C
95 B
96 E
97 B
98 B
99 B
100 C