Cevaplэ Sorular 61-80

Cevaplэ Sorular 61-80 « Genel Ekonomi

61. Aюaрэdakilerden hangisi mikro ekonominin konularэndan birisi deрildir?

a) Toplam fayda
b) Ьretim miktarэ
c) Milli gelir
d) Kar maksimizasyonu
e) Maliyet hesaplamalarэ


62. Bir ekonomide gelir 20 birimden 30 birime зэktэрэnda tьketim harcamalarэ 10 birimden 15 birime yьkselmiюtir. Bu durumda marjinal tьketim eрilimi (c) kaзtэr?

a) 2
b) 0.5
c) 0.2
d) 0.33
e) l


63. Зeюitli mal demetlerinin tьketici bakэmэndan aynэ faydaya eюit olmasэ durumunu gцsteren noktalar aюaрэdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a) Tьketim eрrisi
b) Ьretim eрrisi
c) Farksэzlэk eрrisi
d) Maliyet eрrisi
e) Marjinal maliyet eрrisi


64. Bir malэn fiyatэ dьюtьрьnde, malэn satэn alэnan miktarэnda ortaya зэkan artэю aюaрэdaki kavramlardan hangisi ile aзэklanэr?

a) Gelir etkisi
b) Reel gelir etkisi
c) Nominal gelir etkisi
d) Эkame etkisi
e) Giffen paradoksu


65. Bir malэn talebini etkileyen faktцrler arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Эkame mal miktarэ
b) Tamamlayэcэ mal miktarэ
c) Malэn kullanэm alam
d) Mala цdenen paranэn tьketici gelirine oranэ
e) Malэn fiyatэ


66. Ьretimde etkinlik aюaрэdakilerden hangisi ile tanэmlanэr?

a) Bir mal veya hizmetin en dьюьk maliyetle ьretilmesi
b) Bir mal veya hizmetin en yьksek maliyetle ьretilmesi
c) Bir malэn miktarэnэ artэrmanэn baюka bir malэn miktarэnэn azaltэlmasэna baрlэ olduрu durumu
d) Bir mal ve hizmetin ьretiminde istihdamэn arttэrэlmasэ
e) Bir mal veya hizmetin azami kar saрlayacak юekilde ьretilmesi


67. Mikro iktisadэn konusunu aюaрэdakilerden hangisi doрru olarak belirtmez?

a) Mikro iktisat neyin nasэl ve kimin iзin ьretileceрi sorularэyla ilgilidir
b) Mikro iktisat tьketici ьretici gibi karar birimlerinin iktisadi davranэюlarэ ile ilgilidir
c) Mikro iktisat toplam gelir, toplam istihdam, genel fiyat dьzeyi gibi deрiюkenlerin nelerin etkisi altэnda olduрunu inceler
d) Maliyet teorisi mikro iktisatэn kapsamэnda bir konudur
e) Mikro iktisat ьretilen mallarэn maliyeti ile ilgilidir


68. Aюaрэdakilerden hangisi talep kavramэnэ ifade etmektedir?

a) Talep, belli bir fiyat seviyesinde tьketicilerin satэn almaya hazэr olduрu mal miktarэnэ gцsterir
b) Talep, fiyat ile miktar arasэndaki iliюkidir
c) Talep tьketicinin ihtiyacэnэ gцsteren eрridir
d) Tьketilen mal miktarэdэr
e) Talep, tьketicinin istediрi mal ve hizmetten satэn alabilmesidir


69. Tam rekabet piyasasэnda faaliyet gцsteren bir firmanэn karюэ karюэya olduрu talep eрrisi aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Negatif eрimli talep eрrisi
b) Esnekliрi sonsuz olan talep eрrisi
c) Esnekliрi O olan talep eрrisi
d) Esnekliрi l olan talep eрrisi
e) Esnekliрi l 'den bьyьk olan talep eрrisi


70. Aюaрэdaki etkenlerden hangisi normal bir mala ait piyasa talep eрrisinin saрa kaymasэna yol aзar?

a) Parasal gelirin azalmasэ
b) Rakip mallarэn fiyatэnэn dьюmesi
c) Reel gelirin azalmasэ
d) Tamamlayэcэ mallarэn fiyatэnэn dьюmesi
e) Malэn fiyatэnэn dьюmesi


71. Aюaрэdakilerden hangisi endьstri arz eрrisinin deрiюmesine yol aзmaz?

a) Ьretim teknolojisinin deрiюmesi
b) Ьretim faktцrleri Fiyatlarэnэn deрiюmesi
c) Piyasaya yeni firma giriюleri
d) Malэn fiyatэnэn artmasэ
e) Rakip mallarэn fiyatэnэn artmasэ


72. Denge fiyatэ ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

a) Denge fiyatэ, arz ve talebi birbirine eюitleyen fiyattэr
b) Denge fiyatэ, arz ve talepten etkilenmeyen fiyattэr
c) Denge fiyatэ, arz ve talepteki deрiюmeden etkilenmeyen fiyattэr
d) Denge fiyatэ, arz fazlasэ ile talep fazlasэnэn sэfэr olduрu fiyattэr
e) Denge fiyatэ deрiюme eрilimi gцstermeyen bir fiyattэr


73. Piyasa fiyatэ denge fiyat seviyesinden aюaрэda ise aюaрэdaki durumlardan hangisi gerзekleюir?

a) Talep edilen miktar arz edilen miktara eюit olur
b) Talep edilen miktar arz edilen miktardan az olur
c) Talep edilen miktar arz edilen miktardan fazla olur
d) Talep arzdan daha az olur
e) Talep sьrekli azalma eрiliminde olur


74. Talebin fiyat esnekliрi aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Talep miktarэndaki deрiюmenin fiyattaki deрiюmeye oranэdэr
b) Fiyattaki nisbi deрiюmenin miktardaki nisbi deрiюmeye oranэdэr
c) Miktardaki nisbi deрiюmenin fiyattaki nisbi deрiюmeye oranэdэr
d) Her fiyat dьzeyinde tьketicinin ne kadar mal satэn alacaрэm gцsterir
e) Miktardaki nisbi deрiюmenin baюka mallarэn fiyatэndaki nisbi deрiюmeye oranэdэr


75. Aюaрэdakilerden hangisi ьretim faktцrleri arasэnda yer almaz?

a) Hammadde
b) Emek
c) Sermaye
d) Giriюim
e) Teknoloji


76. Tьketicinin belli koюullarda en yьksek faydayэ saрladэрэ durum aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Tьketim eрilimi
b) Tьketici dengesi
c) Piyasa dengesi
d) Arz talep dengesi
e) Marjinal fayda


77. Arz esnekliрi ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

a) Doрrusal bir arz eрrisi, fiyat eksenini kesecek bir eрimde ise bu eрrinin her noktasэnda esneklik deрeri birden bьyьktьr
b) Doрrusal bir arz eрrisi, orijinden geзiyorsa her noktasэndaki esneklik deрeri l 'e eюittir
c) Doрrusal bir arz eрrisi miktar eksenini kesiyorsa her noktasэnda esneklik l 'den kьзьktьr
d) Herhangi bir arz eрrisinin esnekliрi ile ьretim maliyeti arasэnda herhangi bir iliюki yoktur
e) Arz eрrisinin esnekliрi ile ьretim maliyeti arasэnda iliюki vardэr


78. Bir mala ait doрrusal talep eрrisinin eрimi -0.5 ise, tьketici fiyat 5 TL iken bu maldan 20 adet satэn almaktadэr. Bu noktada esneklik katsayэsэnэn deрeri nedir?

a) 0.125
b) 0.5
c) 0.25
d) 8
e) l


79. A malэna rakip ve A malэnэ tamamlayan iki malэn fiyatlarэ artarsa A'nэn talebi iзin aюaрэdakilerden hangisi doрrudur?

a) Artar
b) Azalэr
c) Deрiюmez
d) Herhangi biri doрru olabilir
e) Hiзbiri


80. Bir malэn ьretim teknolojisinde meydana gelen ilerleme denge fiyatэnэ ve denge miktarэnэ nasэl etkiler?

a) Denge fiyatэnэ artэrэr, denge miktarэnэ azaltэr
b) Denge fiyatэ ve denge miktarэ deрiюmez
c) Denge fiyatэnэ ve denge miktarэnэ azaltэr
d) Denge fiyatэnэ azaltэr, denge miktarэnэ artэrэr
e) Denge fiyatэnэ ve miktarэnэ artэrэr


CEVAPLAR

61 C
62 B
63 C
64 D
65 B
66 C
67 C
68 A
69 B
70 D
71 D
72 C
73 B
74 C
75 E
76 B
77 D
78 B
79 D
80 D