Cevaplı Sorular 61-80

Cevaplı Sorular 61-80 « Genel Ekonomi

61. Aşağıdakilerden hangisi mikro ekonominin konularından birisi değildir?

a) Toplam fayda
b) Üretim miktarı
c) Milli gelir
d) Kar maksimizasyonu
e) Maliyet hesaplamaları


62. Bir ekonomide gelir 20 birimden 30 birime çıktığında tüketim harcamaları 10 birimden 15 birime yükselmiştir. Bu durumda marjinal tüketim eğilimi (c) kaçtır?

a) 2
b) 0.5
c) 0.2
d) 0.33
e) l


63. Çeşitli mal demetlerinin tüketici bakımından aynı faydaya eşit olması durumunu gösteren noktalar aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a) Tüketim eğrisi
b) Üretim eğrisi
c) Farksızlık eğrisi
d) Maliyet eğrisi
e) Marjinal maliyet eğrisi


64. Bir malın fiyatı düştüğünde, malın satın alınan miktarında ortaya çıkan artış aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanır?

a) Gelir etkisi
b) Reel gelir etkisi
c) Nominal gelir etkisi
d) İkame etkisi
e) Giffen paradoksu


65. Bir malın talebini etkileyen faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) İkame mal miktarı
b) Tamamlayıcı mal miktarı
c) Malın kullanım alam
d) Mala ödenen paranın tüketici gelirine oranı
e) Malın fiyatı


66. Üretimde etkinlik aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

a) Bir mal veya hizmetin en düşük maliyetle üretilmesi
b) Bir mal veya hizmetin en yüksek maliyetle üretilmesi
c) Bir malın miktarını artırmanın başka bir malın miktarının azaltılmasına bağlı olduğu durumu
d) Bir mal ve hizmetin üretiminde istihdamın arttırılması
e) Bir mal veya hizmetin azami kar sağlayacak şekilde üretilmesi


67. Mikro iktisadın konusunu aşağıdakilerden hangisi doğru olarak belirtmez?

a) Mikro iktisat neyin nasıl ve kimin için üretileceği sorularıyla ilgilidir
b) Mikro iktisat tüketici üretici gibi karar birimlerinin iktisadi davranışları ile ilgilidir
c) Mikro iktisat toplam gelir, toplam istihdam, genel fiyat düzeyi gibi değişkenlerin nelerin etkisi altında olduğunu inceler
d) Maliyet teorisi mikro iktisatın kapsamında bir konudur
e) Mikro iktisat üretilen malların maliyeti ile ilgilidir


68. Aşağıdakilerden hangisi talep kavramını ifade etmektedir?

a) Talep, belli bir fiyat seviyesinde tüketicilerin satın almaya hazır olduğu mal miktarını gösterir
b) Talep, fiyat ile miktar arasındaki ilişkidir
c) Talep tüketicinin ihtiyacını gösteren eğridir
d) Tüketilen mal miktarıdır
e) Talep, tüketicinin istediği mal ve hizmetten satın alabilmesidir


69. Tam rekabet piyasasında faaliyet gösteren bir firmanın karşı karşıya olduğu talep eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Negatif eğimli talep eğrisi
b) Esnekliği sonsuz olan talep eğrisi
c) Esnekliği O olan talep eğrisi
d) Esnekliği l olan talep eğrisi
e) Esnekliği l 'den büyük olan talep eğrisi


70. Aşağıdaki etkenlerden hangisi normal bir mala ait piyasa talep eğrisinin sağa kaymasına yol açar?

a) Parasal gelirin azalması
b) Rakip malların fiyatının düşmesi
c) Reel gelirin azalması
d) Tamamlayıcı malların fiyatının düşmesi
e) Malın fiyatının düşmesi


71. Aşağıdakilerden hangisi endüstri arz eğrisinin değişmesine yol açmaz?

a) Üretim teknolojisinin değişmesi
b) Üretim faktörleri Fiyatlarının değişmesi
c) Piyasaya yeni firma girişleri
d) Malın fiyatının artması
e) Rakip malların fiyatının artması


72. Denge fiyatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Denge fiyatı, arz ve talebi birbirine eşitleyen fiyattır
b) Denge fiyatı, arz ve talepten etkilenmeyen fiyattır
c) Denge fiyatı, arz ve talepteki değişmeden etkilenmeyen fiyattır
d) Denge fiyatı, arz fazlası ile talep fazlasının sıfır olduğu fiyattır
e) Denge fiyatı değişme eğilimi göstermeyen bir fiyattır


73. Piyasa fiyatı denge fiyat seviyesinden aşağıda ise aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir?

a) Talep edilen miktar arz edilen miktara eşit olur
b) Talep edilen miktar arz edilen miktardan az olur
c) Talep edilen miktar arz edilen miktardan fazla olur
d) Talep arzdan daha az olur
e) Talep sürekli azalma eğiliminde olur


74. Talebin fiyat esnekliği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Talep miktarındaki değişmenin fiyattaki değişmeye oranıdır
b) Fiyattaki nisbi değişmenin miktardaki nisbi değişmeye oranıdır
c) Miktardaki nisbi değişmenin fiyattaki nisbi değişmeye oranıdır
d) Her fiyat düzeyinde tüketicinin ne kadar mal satın alacağım gösterir
e) Miktardaki nisbi değişmenin başka malların fiyatındaki nisbi değişmeye oranıdır


75. Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörleri arasında yer almaz?

a) Hammadde
b) Emek
c) Sermaye
d) Girişim
e) Teknoloji


76. Tüketicinin belli koşullarda en yüksek faydayı sağladığı durum aşağıdakilerden hangisidir?

a) Tüketim eğilimi
b) Tüketici dengesi
c) Piyasa dengesi
d) Arz talep dengesi
e) Marjinal fayda


77. Arz esnekliği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Doğrusal bir arz eğrisi, fiyat eksenini kesecek bir eğimde ise bu eğrinin her noktasında esneklik değeri birden büyüktür
b) Doğrusal bir arz eğrisi, orijinden geçiyorsa her noktasındaki esneklik değeri l 'e eşittir
c) Doğrusal bir arz eğrisi miktar eksenini kesiyorsa her noktasında esneklik l 'den küçüktür
d) Herhangi bir arz eğrisinin esnekliği ile üretim maliyeti arasında herhangi bir ilişki yoktur
e) Arz eğrisinin esnekliği ile üretim maliyeti arasında ilişki vardır


78. Bir mala ait doğrusal talep eğrisinin eğimi -0.5 ise, tüketici fiyat 5 TL iken bu maldan 20 adet satın almaktadır. Bu noktada esneklik katsayısının değeri nedir?

a) 0.125
b) 0.5
c) 0.25
d) 8
e) l


79. A malına rakip ve A malını tamamlayan iki malın fiyatları artarsa A'nın talebi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Artar
b) Azalır
c) Değişmez
d) Herhangi biri doğru olabilir
e) Hiçbiri


80. Bir malın üretim teknolojisinde meydana gelen ilerleme denge fiyatını ve denge miktarını nasıl etkiler?

a) Denge fiyatını artırır, denge miktarını azaltır
b) Denge fiyatı ve denge miktarı değişmez
c) Denge fiyatını ve denge miktarını azaltır
d) Denge fiyatını azaltır, denge miktarını artırır
e) Denge fiyatını ve miktarını artırır


CEVAPLAR

61 C
62 B
63 C
64 D
65 B
66 C
67 C
68 A
69 B
70 D
71 D
72 C
73 B
74 C
75 E
76 B
77 D
78 B
79 D
80 D