Cevaplэ Sorular 41-60

Cevaplэ Sorular 41-60 « Genel Ekonomi

41. Aюaрэdakilerden hangisi MB'nэn gцrevlerinden deрildir?

a) Ьlkenin altэn ve dцviz rezervlerini korumak
b) Uluslararasэ цdemelerde aracэlэk faaliyetini yerine getirmek
c) Ьlkedeki maliyet politikasэnэn belirlenmesine yardэmcэ olmak
d) Devletin hazinedarlэрэnэ yapmak
e) Bankanэn nakit rezervlerini korumak


42. GSYЭH'nэn gelir unsurlarэ arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Ьcret
b) Faiz
c) Dolaylэ vergiler
d) Kar
e) Dolaysэz vergiler


43. Bir malэn veya hizmetin ьretim deрerinden ьretimde kullanэlan girdilerin deрerinin зэkarэlmasэ sonucunda aюaрэdakilerden hangisi elde edilir?

a) GSMH
b) GSYЭH
c) SMH
d) Katma deрer
e) Milli gelir


44. Bir ьlkenin dэюa aзэklэрэnэn gцstergeleri arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer alэr?

a) GSMH
b) Enflasyon oranэ
c) Dэю borзlanma oranэ
d) Эhracat oranэ
e) Ьretim endeksleri


45. Ьlkenin reel GSYЭH'ndaki yьzde artэю hangi bьyьklьk ile цlзьlьr?

a) Bьyьme
b) Kalkэnma
c) SMH
d) GSMH
e) Milli gelir


46. Sьrdьrьlebilir bьyьmenin kaynaрэ arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Teknolojik geliюme
b) Dэюsal bьyьme
c) Эюgьcьnde artэю
d) Sermayede artэю
e) Эзsel bьyьme


47. Kamu kesimi harcamalarэ ile gelirleri arasэndaki fark aюaрэdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a) Kamu kesimi borзlanma ihtiyacэ
b) Bьtзe aзэрэ
c) Borзlanma oram
d) Dэю borзlanma hacmi
e) Kamu aзэрэ


48. Kamu aзэрэnэn kurumsal kaynaklan arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) KЭT
b) Mahalli idareler
c) Цzelleюtirme kapsamэndaki KЭT'ler
d) Konsolide bьtзe
e) ЭDT


49. Kamu kesimi aзэрэnэn finansman kaynaklarэ arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Net dэю borзlanma
b) Hazineye kэsa vadeli avans
c) Emisyon
d) Net iз borзlanma
e) Para


50. Цzel kesim harcanabilir gelir aюaрэdakilerden hangisini iзerir?

a) GSMH + net dэю transfer - dolaylэ vergiler
b) GSYЭH - dolaylэ vergiler
c) GSYЭH + net dэю transfer - net kamu geliri
d) GSYЭH - dolaylэ vergiler - dolaysэz vergiler
e) GSMH - dolaysэz vergiler


51. Satэnalma gьcь paritesi aюaрэdaki tanэmlamalardan hangisini ifade eder?

a) Эki ьlke arasэndaki reel kur, iki ьlke fiyatlarэnэn oranэdэr
b) Эki ьlke arasэndaki nominal kurdur
c) Эki ьlke arasэndaki nominal kurun ьlke fiyatlarэna oranэdэr
d) Эki ьlke arasэndaki reel kurdur
e) Эki ьlke parasэ arasэndaki nominal kur, iki ьlkenin fiyatlarэnэn oranэdэr


52. Bir ьlkede bir yэlda ьretilen nihai mal ve hizmetlerin toplam deрeri aюaрэdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a) Safэ gelir
b) GSYЭH
c) GSMH
d) SMH
e) Milli gelir


53. GSMH'nэn temel unsurlarэ arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) GSMH hesaplamalarэnda nihai mal ve hizmetlerin deрeri esas alэnэr
b) Hesaplamalarda sadece o dцnemde yaratэlan mal ve hizmetlerin fiyatэ esas alэnэr
c) Her ьretim kademesinde nihai mallara yapэlan katkэ dikkate alэnэr
d) GSMH hesaplamalarэnda mal ve hizmetlerin cari piyasa fiyatlarэ kullanэlэr
e) GSMH hesaplamalarэnda mal ve hizmetlerin reel fiyatlarэ kullanэlэr


54. GSYЭH'ya yurtdэюэndan elde edilen faktцr giderleri eklendiрinde aюaрэdaki bьyьklьklerden hangisi elde edilir?

a) GSMH
b) SMH
c) Harcanabilir gelir
d) Yatэrэm harcamalarэ
e) Milli gelir


55. GSMH ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

a) GSMH belirli bir dцnemde ьretilen mal ve hizmetlerin cari fiyatlarla ifade edilmesidir
b) GSMH artэюэ yэllэk ьretim artэюэnэ iзerir
c) GSMH artэюэ yэllэk fiyat artэюэm iзerir
d) Ekonominin performansэnэn цlзьlmesinde GSMH цnemlidir
e) GSMH hesaplamalarэnda ilgili dцnemde yaratэlmэю mal ve hizmetlerin deрeri esas alэnэr


56. Seзilmiю цnemli maddelere ait piyasa fiyatlarэnэn endekslerle ifade edilen aрэrlэklэ ortalama bьyьklьрь aюaрэdaki deрerlerden hangisi ile ifade edilir?

a) TEFE
b) Fiyatlar genel dьzeyi
c) TЬFE
d) Enflasyon
e) Ьcretliler genel dьzeyi


57. Toptan eюya fiyatlarэ endeksi kapsamэnda hangi sektцr yer almaz?

a) Tarэm, avcэlэk, ormancэlэk, balэkзэlэk
b) Maden ve taю ocakзэlэрэ
c) Gэda iзki sektцrь
d) Elektrik, gaz, su sektцrь
e) Эmalat sanayi sektцrь


58. Aюaрэdaki eюitliklerden hangisi doрrudur?

a) Y=C + I + G + (X-IM)
b) Y-C + I + G
c) Y=C + I + G + X +IM
d) Y=C + S + T
e) Y=C -f I + G + T-S


59. Para arzэ tanэmlarэ ile ilgili olarak aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

a) M2 — M1 + vadeli mevduat
b) M2Y=M2 -f DTH
c) M3=M2 -f- resmi mevduat
d) M3=M2Y + resmi mevduat
e) M3Y = M3 + DTH


60. Aюaрэdakilerden hangisi sanayi sektцrьnьn bьyьklьрьnьn belirlenmesinde bir цlзьt deрildir?

a) Эmalat sanayinde ьretilen hasэlanэn GSYЭH'ya oranэ
b) Эmalat sanayinde ьretilen hasэlanэn milli gelire oram
c) Эmalat sanayinde istihdam edilenlerin toplam aktif nьfusa oranэ
d) Эhracat gelirleri iзinde sanayi ьrьnleri ihracat gelirlerinin payэ
e) Эmalat sanayinde kullanэlan sermayenin bьyьklьрь


CEVAPLAR

41 C
42 E
43 D
44 D
45 A
46 B
47 A
48 E
49 C
50 C
51 E
52 C
53 E
54 A
55 D
56 B
57 C
58 A
59 D
60 E