Cevaplı Sorular 41-60

Cevaplı Sorular 41-60 « Genel Ekonomi

41. Aşağıdakilerden hangisi MB'nın görevlerinden değildir?

a) Ülkenin altın ve döviz rezervlerini korumak
b) Uluslararası ödemelerde aracılık faaliyetini yerine getirmek
c) Ülkedeki maliyet politikasının belirlenmesine yardımcı olmak
d) Devletin hazinedarlığını yapmak
e) Bankanın nakit rezervlerini korumak


42. GSYİH'nın gelir unsurları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Ücret
b) Faiz
c) Dolaylı vergiler
d) Kar
e) Dolaysız vergiler


43. Bir malın veya hizmetin üretim değerinden üretimde kullanılan girdilerin değerinin çıkarılması sonucunda aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

a) GSMH
b) GSYİH
c) SMH
d) Katma değer
e) Milli gelir


44. Bir ülkenin dışa açıklığının göstergeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

a) GSMH
b) Enflasyon oranı
c) Dış borçlanma oranı
d) İhracat oranı
e) Üretim endeksleri


45. Ülkenin reel GSYİH'ndaki yüzde artış hangi büyüklük ile ölçülür?

a) Büyüme
b) Kalkınma
c) SMH
d) GSMH
e) Milli gelir


46. Sürdürülebilir büyümenin kaynağı arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Teknolojik gelişme
b) Dışsal büyüme
c) İşgücünde artış
d) Sermayede artış
e) İçsel büyüme


47. Kamu kesimi harcamaları ile gelirleri arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a) Kamu kesimi borçlanma ihtiyacı
b) Bütçe açığı
c) Borçlanma oram
d) Dış borçlanma hacmi
e) Kamu açığı


48. Kamu açığının kurumsal kaynaklan arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) KİT
b) Mahalli idareler
c) Özelleştirme kapsamındaki KİT'ler
d) Konsolide bütçe
e) İDT


49. Kamu kesimi açığının finansman kaynakları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Net dış borçlanma
b) Hazineye kısa vadeli avans
c) Emisyon
d) Net iç borçlanma
e) Para


50. Özel kesim harcanabilir gelir aşağıdakilerden hangisini içerir?

a) GSMH + net dış transfer - dolaylı vergiler
b) GSYİH - dolaylı vergiler
c) GSYİH + net dış transfer - net kamu geliri
d) GSYİH - dolaylı vergiler - dolaysız vergiler
e) GSMH - dolaysız vergiler


51. Satınalma gücü paritesi aşağıdaki tanımlamalardan hangisini ifade eder?

a) İki ülke arasındaki reel kur, iki ülke fiyatlarının oranıdır
b) İki ülke arasındaki nominal kurdur
c) İki ülke arasındaki nominal kurun ülke fiyatlarına oranıdır
d) İki ülke arasındaki reel kurdur
e) İki ülke parası arasındaki nominal kur, iki ülkenin fiyatlarının oranıdır


52. Bir ülkede bir yılda üretilen nihai mal ve hizmetlerin toplam değeri aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a) Safı gelir
b) GSYİH
c) GSMH
d) SMH
e) Milli gelir


53. GSMH'nın temel unsurları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) GSMH hesaplamalarında nihai mal ve hizmetlerin değeri esas alınır
b) Hesaplamalarda sadece o dönemde yaratılan mal ve hizmetlerin fiyatı esas alınır
c) Her üretim kademesinde nihai mallara yapılan katkı dikkate alınır
d) GSMH hesaplamalarında mal ve hizmetlerin cari piyasa fiyatları kullanılır
e) GSMH hesaplamalarında mal ve hizmetlerin reel fiyatları kullanılır


54. GSYİH'ya yurtdışından elde edilen faktör giderleri eklendiğinde aşağıdaki büyüklüklerden hangisi elde edilir?

a) GSMH
b) SMH
c) Harcanabilir gelir
d) Yatırım harcamaları
e) Milli gelir


55. GSMH ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) GSMH belirli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin cari fiyatlarla ifade edilmesidir
b) GSMH artışı yıllık üretim artışını içerir
c) GSMH artışı yıllık fiyat artışım içerir
d) Ekonominin performansının ölçülmesinde GSMH önemlidir
e) GSMH hesaplamalarında ilgili dönemde yaratılmış mal ve hizmetlerin değeri esas alınır


56. Seçilmiş önemli maddelere ait piyasa fiyatlarının endekslerle ifade edilen ağırlıklı ortalama büyüklüğü aşağıdaki değerlerden hangisi ile ifade edilir?

a) TEFE
b) Fiyatlar genel düzeyi
c) TÜFE
d) Enflasyon
e) Ücretliler genel düzeyi


57. Toptan eşya fiyatları endeksi kapsamında hangi sektör yer almaz?

a) Tarım, avcılık, ormancılık, balıkçılık
b) Maden ve taş ocakçılığı
c) Gıda içki sektörü
d) Elektrik, gaz, su sektörü
e) İmalat sanayi sektörü


58. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?

a) Y=C + I + G + (X-IM)
b) Y-C + I + G
c) Y=C + I + G + X +IM
d) Y=C + S + T
e) Y=C -f I + G + T-S


59. Para arzı tanımları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) M2 — M1 + vadeli mevduat
b) M2Y=M2 -f DTH
c) M3=M2 -f- resmi mevduat
d) M3=M2Y + resmi mevduat
e) M3Y = M3 + DTH


60. Aşağıdakilerden hangisi sanayi sektörünün büyüklüğünün belirlenmesinde bir ölçüt değildir?

a) İmalat sanayinde üretilen hasılanın GSYİH'ya oranı
b) İmalat sanayinde üretilen hasılanın milli gelire oram
c) İmalat sanayinde istihdam edilenlerin toplam aktif nüfusa oranı
d) İhracat gelirleri içinde sanayi ürünleri ihracat gelirlerinin payı
e) İmalat sanayinde kullanılan sermayenin büyüklüğü


CEVAPLAR

41 C
42 E
43 D
44 D
45 A
46 B
47 A
48 E
49 C
50 C
51 E
52 C
53 E
54 A
55 D
56 B
57 C
58 A
59 D
60 E