Cevaplı Sorular 21-40

Cevaplı Sorular 21-40 « Genel Ekonomi

21. Fiyatların artıp üretimin azaldığı durum aşağıdakilerden hangisidir?

a) Stagflasyon
b) Devalüasyon
c) Enflasyon
d) Deflasyon
e) Revalüasyon


22. TCMB'nın İnterbank Para Piyasasına para vermesi TL faizi ve döviz kurunu nasıl etkiler?

a) TL faizi artar, döviz kuru artar
b) TL faizi düşer, döviz kuru artar
c) TL faizi artar, döviz kuru düşer
d) TL faizi ve döviz kuru değişmez
e) TL faizi düşer döviz kuru değişmez


23. Aşağıdakilerden hangisi Hazine'nin konsolide bütçe açıklarını finanse etmek için başvurduğu bir yöntemdir?

a) Açık piyasa işlemleri
b) Repo ihaleleri
c) Tahvil ihracı
d) Reverse repo ihaleleri
e) Emisyon


24. Kullanılan para politikası sayesinde para arzının düşmesi GSMH'yı nasıl etkiler?

a) GSMH azalır
b) GSMH artar
c) GSMH değişmez
d) GSMH, para arzınki düşme oranının yarısı kadar azalır
e) GSMH, para arzındaki düşme oranının yarısı kadar artar


25. Hükümetlerin fiyat ve maaş artışlarını sözle yada sınırlamalarla kontrol ederek enflasyonu önlemeye çalışma politikaları aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mali politikalar
c) Gelir politikaları
e) Deflasyon politikaları
b) Para politikaları
d) Enflasyon politikaları


26. Gelir düzeyi ile fiyatlar sabitken, para arzının artması aşağıdaki durumlardan hangisine neden olur?

a) Faiz oranlarının artması
b) Faiz oranlarının düşmesi
c) Yatırımların azalması
d) İhracatın artması
e) İstihdamın azalması


27.Hükümetin vergi oranlarını artırması sonrasında GSMH nasıl etkilenir?

a) GSMH artar
b) GSMH azalır
c) GSMH değişmez
d) GSMH ile vergi oranları arasında ilişki yoktur
e) Vergi oranlarının değerine göre değişim gerçekleşir


28. Para arzının artmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) İstihdam hacmi azalır
b) Gelir düzeyi artar
c) Faiz oranları düşer
d) Kredi faiz oranları düşer
e) Yatırımlar artar


29. Ekonomik kriz ile ilgili öncü göstergeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Sanayi
b) İnşaat
c) İmalat
d) Turizm
e) Ticaret


30. Ekonomide daralma sürecinde hangi önlem alınamaz?

a) Faizler düşürülür
b) KDV oranı düşürülür
c) Kamu yatırımları artırılır
d) Vergi teşvikleri kaldırılır
e) Tüketim teşvik edilir


31. Üretim hacminde ortaya çıkan daralmanın yarattığı işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Geçici işsizlik
b) Konjonktürel işsizlik
c) Yapısal işsizlik
d) Sürekli işsizlik
e) Gizli işsizlik


32. Ülkeye yabancı kaynak girişi hangi yöntemle olmaz?

a) Portföy amaçlı yabancı sermaye
b) Doğrudan yatırım amaçlı yabancı sermaye
c) Dış yardım
d) Dış borçlanma
e) İşçi dövizleri


33. MB'nın açık piyasa işlemleri sırasında piyasadan tahvil satın alması halinde toplam talepte ne gibi bir değişme olur?

a) Toplam talep değişmez
b) Toplam talep ile açık piyasa işlemleri arasında ilişki yoktur
c) Toplam talep azalır
d) Toplam talep artar
e) Açık piyasa işlemi ile piyasada meydana gelen parasal değişim talebin değişim miktarını etkiler


34. Bir ülke parasının satın alma gücünün yabancı ülke paraları karşısında yükseltilmesi durumu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Konsolidasyon
b) Revalüasyon
c) Devalüasyon
d) Stabilizasyon
e) Konsolidasyon


35. Para politikası araçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Reeskont oranını düşürmek para arzını arttırır
b) Enflasyonla mücadelede merkez bankaları tahvil piyasalarına satıcı olarak girerler
c) Açık piyasa işlemlerini MB yürütür
d) Kanuni karşılıklar politikasıyla bankaların kaydi para hacmi etkilenir
e) Mevduat munzam karşılıklarını bankalar belirler


36. Devlet harcamalarının artması toplam talep eğrisini nasıl etkiler?

a) Eğilim artar
b) Sağa kayar
c) Etkilemez
d) Sola kayar
e) Ekilim azalır


37. Reel para talebi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Faiz oranının artan bir fonksiyonudur
b) Gelir seviyesinin azalan bir fonksiyonudur
c) Reel para talebinin faiz oram ile ilişkisi yoktur
d) Marjinal tüketim eğiliminin azalan fonksiyonudur
e) Faiz oranının azalan bir fonksiyonudur


38. Aşağıdakilerden hangisi maliyet enflasyonunun nedenlerinden değildir?

a) İşçi sendikalarının prodüktiviteyi aşan ücret taleplerinin gerçekleşmesi
b) İthal mallan fiyatlarının artışı
c) Kar marjlarının prodüktiviteyi aşan artışları
d) Enerji fiyatlarındaki yükselişler
e) Faiz oranlarının sürekli olarak sabit kalması


39. Para ve kredi politikasıyla aşağıdaki durumlardan hangisinin bir ilgisi yoktur?

a) Fiyat istikrarının sağlanması
b) Tam istihdamın sağlanması
c) İktisadi kalkınma
d) Dış ödemeler dengesi
e) Menkul kıymet ihraçlarının artışı


40. Aşağıdakilerden hangisi, bankaların açtıkları kredileri karşılama bakımından bîr kaynak oluşturmaz?

a) Merkez bankasından sağlanan krediler
b) Munzam karşılıklar
c) Mevduat
d) Sermaye ve ihtiyat akçeler
e) Tahvil ihracı ile sağlanan fonlar


CEVAPLAR

21 A
22 B
23 C
24 A
25 C
26 B
27 B
28 A
29 D
30 B
31 B
32 C
33 B
34 B
35 B
36 B
37 E
38 E
39 E
40 B