Cevaplэ Sorular 21-40

Cevaplэ Sorular 21-40 « Genel Ekonomi

21. Fiyatlarэn artэp ьretimin azaldэрэ durum aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Stagflasyon
b) Devalьasyon
c) Enflasyon
d) Deflasyon
e) Revalьasyon


22. TCMB'nэn Эnterbank Para Piyasasэna para vermesi TL faizi ve dцviz kurunu nasэl etkiler?

a) TL faizi artar, dцviz kuru artar
b) TL faizi dьюer, dцviz kuru artar
c) TL faizi artar, dцviz kuru dьюer
d) TL faizi ve dцviz kuru deрiюmez
e) TL faizi dьюer dцviz kuru deрiюmez


23. Aюaрэdakilerden hangisi Hazine'nin konsolide bьtзe aзэklarэnэ finanse etmek iзin baюvurduрu bir yцntemdir?

a) Aзэk piyasa iюlemleri
b) Repo ihaleleri
c) Tahvil ihracэ
d) Reverse repo ihaleleri
e) Emisyon


24. Kullanэlan para politikasэ sayesinde para arzэnэn dьюmesi GSMH'yэ nasэl etkiler?

a) GSMH azalэr
b) GSMH artar
c) GSMH deрiюmez
d) GSMH, para arzэnki dьюme oranэnэn yarэsэ kadar azalэr
e) GSMH, para arzэndaki dьюme oranэnэn yarэsэ kadar artar


25. Hьkьmetlerin fiyat ve maaю artэюlarэnэ sцzle yada sэnэrlamalarla kontrol ederek enflasyonu цnlemeye зalэюma politikalarэ aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Mali politikalar
c) Gelir politikalarэ
e) Deflasyon politikalarэ
b) Para politikalarэ
d) Enflasyon politikalarэ


26. Gelir dьzeyi ile fiyatlar sabitken, para arzэnэn artmasэ aюaрэdaki durumlardan hangisine neden olur?

a) Faiz oranlarэnэn artmasэ
b) Faiz oranlarэnэn dьюmesi
c) Yatэrэmlarэn azalmasэ
d) Эhracatэn artmasэ
e) Эstihdamэn azalmasэ


27.Hьkьmetin vergi oranlarэnэ artэrmasэ sonrasэnda GSMH nasэl etkilenir?

a) GSMH artar
b) GSMH azalэr
c) GSMH deрiюmez
d) GSMH ile vergi oranlarэ arasэnda iliюki yoktur
e) Vergi oranlarэnэn deрerine gцre deрiюim gerзekleюir


28. Para arzэnэn artmasэnэn sonuзlarэ arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Эstihdam hacmi azalэr
b) Gelir dьzeyi artar
c) Faiz oranlarэ dьюer
d) Kredi faiz oranlarэ dьюer
e) Yatэrэmlar artar


29. Ekonomik kriz ile ilgili цncь gцstergeler arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Sanayi
b) Эnюaat
c) Эmalat
d) Turizm
e) Ticaret


30. Ekonomide daralma sьrecinde hangi цnlem alэnamaz?

a) Faizler dьюьrьlьr
b) KDV oranэ dьюьrьlьr
c) Kamu yatэrэmlarэ artэrэlэr
d) Vergi teюvikleri kaldэrэlэr
e) Tьketim teюvik edilir


31. Ьretim hacminde ortaya зэkan daralmanэn yarattэрэ iюsizlik tьrь aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Geзici iюsizlik
b) Konjonktьrel iюsizlik
c) Yapэsal iюsizlik
d) Sьrekli iюsizlik
e) Gizli iюsizlik


32. Ьlkeye yabancэ kaynak giriюi hangi yцntemle olmaz?

a) Portfцy amaзlэ yabancэ sermaye
b) Doрrudan yatэrэm amaзlэ yabancэ sermaye
c) Dэю yardэm
d) Dэю borзlanma
e) Эюзi dцvizleri


33. MB'nэn aзэk piyasa iюlemleri sэrasэnda piyasadan tahvil satэn almasэ halinde toplam talepte ne gibi bir deрiюme olur?

a) Toplam talep deрiюmez
b) Toplam talep ile aзэk piyasa iюlemleri arasэnda iliюki yoktur
c) Toplam talep azalэr
d) Toplam talep artar
e) Aзэk piyasa iюlemi ile piyasada meydana gelen parasal deрiюim talebin deрiюim miktarэnэ etkiler


34. Bir ьlke parasэnэn satэn alma gьcьnьn yabancэ ьlke paralarэ karюэsэnda yьkseltilmesi durumu aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Konsolidasyon
b) Revalьasyon
c) Devalьasyon
d) Stabilizasyon
e) Konsolidasyon


35. Para politikasэ araзlarэyla ilgili aюaрэdaki ifadelerden hangisi yanlэюtэr?

a) Reeskont oranэnэ dьюьrmek para arzэnэ arttэrэr
b) Enflasyonla mьcadelede merkez bankalarэ tahvil piyasalarэna satэcэ olarak girerler
c) Aзэk piyasa iюlemlerini MB yьrьtьr
d) Kanuni karюэlэklar politikasэyla bankalarэn kaydi para hacmi etkilenir
e) Mevduat munzam karюэlэklarэnэ bankalar belirler


36. Devlet harcamalarэnэn artmasэ toplam talep eрrisini nasэl etkiler?

a) Eрilim artar
b) Saрa kayar
c) Etkilemez
d) Sola kayar
e) Ekilim azalэr


37. Reel para talebi ile ilgili olarak aюaрэdaki ifadelerden hangisi doрrudur?

a) Faiz oranэnэn artan bir fonksiyonudur
b) Gelir seviyesinin azalan bir fonksiyonudur
c) Reel para talebinin faiz oram ile iliюkisi yoktur
d) Marjinal tьketim eрiliminin azalan fonksiyonudur
e) Faiz oranэnэn azalan bir fonksiyonudur


38. Aюaрэdakilerden hangisi maliyet enflasyonunun nedenlerinden deрildir?

a) Эюзi sendikalarэnэn prodьktiviteyi aюan ьcret taleplerinin gerзekleюmesi
b) Эthal mallan fiyatlarэnэn artэюэ
c) Kar marjlarэnэn prodьktiviteyi aюan artэюlarэ
d) Enerji fiyatlarэndaki yьkseliюler
e) Faiz oranlarэnэn sьrekli olarak sabit kalmasэ


39. Para ve kredi politikasэyla aюaрэdaki durumlardan hangisinin bir ilgisi yoktur?

a) Fiyat istikrarэnэn saрlanmasэ
b) Tam istihdamэn saрlanmasэ
c) Эktisadi kalkэnma
d) Dэю цdemeler dengesi
e) Menkul kэymet ihraзlarэnэn artэюэ


40. Aюaрэdakilerden hangisi, bankalarэn aзtэklarэ kredileri karюэlama bakэmэndan bоr kaynak oluюturmaz?

a) Merkez bankasэndan saрlanan krediler
b) Munzam karюэlэklar
c) Mevduat
d) Sermaye ve ihtiyat akзeler
e) Tahvil ihracэ ile saрlanan fonlar


CEVAPLAR

21 A
22 B
23 C
24 A
25 C
26 B
27 B
28 A
29 D
30 B
31 B
32 C
33 B
34 B
35 B
36 B
37 E
38 E
39 E
40 B