Cevaplэ Sorular 1-20

Cevaplэ Sorular 1-20 « Genel Ekonomi

1. Mali piyasalar ile ilgili olarak aюaрэdaki tanэmlamalardan hangisi yanlэюtэr?

a) Mali piyasalar iktisadi birimlerin mali ihtiyaзlarэnэn karюэlaюtэрэ, mali araзlarэn alэnэp satэldэрэ piyasalardэr
b) Mali araзlar taюэyэcэsэna doрrudan bir hizmet saрlamazlar
c) Mali araзlar sahiplerine bir iktisadi birim ьzerinde ortaklэk veya alacaklэlэk gibi haklarэ saрlarlar
d) Mali piyasalar Tьrk Ticaret Kanunu hьkьmleri kapsamэndэrlar
e) Mali piyasalar, bir ьlkede fon kullananlar ile fon arz edenler arasэnda fon akэmlarэm dьzenleyen kurumlar, akэmэ saрlayan araз ve gereзler ile bunlarэ dьzenleyen hukuksal ve yцnetsel kurallardan oluюan piyasalardэr


2. Mali piyasalarэn ekonomideki faydalan arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Gelir ve refah artэюэna katkэ
b) Vade sэnэrlamasэ
c) Risk ayarlamalarэ
d) Bьyьk цlзekli firmalarэn kurulmasэ
e) Mьlkiyetin geniю kitlelere yayэlmasэ


3. Para piyasasэnэn цzellikleri arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Bankalarэn likidite durumlarэnэ ayarladэklarэ piyasadэr
b) Para piyasasэnda, Merkez Bankasэ para politikasэnэn gereklerini yerine getirir ve hьkьmetin gьnlьk iюlemlerim finanse ederler
c) Para piyasasэnda fonlarэ bir yэldan kэsa sьreli vadelerle deрiюtirilir
d) Para piyasalarэnda yatэrэmcэlarэn en цnemli hedefleri gьvence, likidite ve faiz getiriюidir
e) Para piyasasэnda saрlanan fonlar iюletmelerin yatэrэmlarэnэn finansmanэnda kullanэlэr


4. Para piyasasэnda geзerli olan faiz oranlan ьzerinde etkili olan faktцrler arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Para arzэndaki artэю plase edilebilir fon arzэnэ geniюletir ve faizlerde bir yьkselme oluюur
b) Para piyasasэnda faiz oranlarэ arz ve talep tarafэndan belirlenir
c) Piyasada geзerli olan faiz oranlan plase edilebilir fonlar ile talep e-dilen kredilerin kesiюme noktasэnda oluюur
d) Piyasadaki kredi talebinin fonlardan fazla olmasэ durumunda faizlerde yьkselme olur
e) Para piyasalarэnda faiz oranlarэ izlenen maliye politikalarэndan etkilenir


5. Para arzэnэn artmasэnэn sonuзlarэ arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Эstihdam hacmi azalэr
c) Faiz oranlarэ dьюer
e) Yatэrэmlar artar
b) Gelir dьzeyi artar
d) Kredi faiz oranlarэ dьюer


6. Talep enflasyonunun nedenleri arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz ?

a) Para arzэnda artэю
b) Vergi oranlarэnda artэю
c) Faiz oranlarэnda dьюme
d) Gelir dьzeyinde artэю
e) Эstihdam dьzeyinde artэю


7. Merkez Bankasэ'nэn DЭBS satmasэnэn sonuзlarэ arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Bankalarэn likiditeleri ve цdьnз verebilecekleri fonlarэ azalэr
b) Bankalarэn verebilecekleri kredi hacmi daralэr
c) Kredi faiz oranlarэ yьkselir
d) Bankalarэn DЭBS karlarэ artar
e) Yatэrэmlar azalэr


8. Aюaрэdaki tanэmlamalardan hangisi doрrudur?

a) Geniю anlamdaki sermaye piyasasэ kavramэna para piyasasэ dahil deрildir
b) Faiz oranlarэ para piyasasэ ile sermaye piyasasэ arasэndaki fon akэmэnэ ayarlar
c) Fon arz edenler elde etmeyi hedefledikleri gelire baрlэ olarak fonlarэm para veya sermaye piyasasэna yцnlendirebilirler
d) Aracэ kurumlar sadece para veya sadece sermaye piyasasэnda iюlem yapabilirler
e) Para piyasasэnda meydana gelen faiz oranэ artэюэ sermaye piyasasэnэ etkilemez


9. Bankalarэn Цdeme gьзlerini koruyabilmek iзin MB nezdindeki serbest depo ve hesaplarэnda bulundurmak zorunda olduklarэ yasal karюэlэklar aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Mevduat munzam karюэlэklarэ
b) Yedek akзeler
c) Disponibilite oranэ
d) Fon kesintisi
e) Kasa


10. Bankalar tarafэndan эskonto edilmiю ve karюэlэрэ sahibine цdenmiю olan bir senedin, MB tarafэndan saptanmэю olan oranlara ve vadesine gцre indirim yapэldэktan sonra kalan miktarэn bankaya цdenmesi iюlemi aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Yasal karюэlэklar
b) Reeskont oranэ
c) Mevduat munzam karюэlэрэ
d) Disponibilite oranэ
e) Aзэk piyasa iюlemleri


11. Aзэk piyasa iюlemlerine konu olabilecek menkul kэymetler aюaрэdakilerden hangisi olamaz?

a) %51'den fazlasэ halka aзэk olan anonim юirketler tarafэndan ihraз edilen hisse senetleri
b) Bankalar tarafэndan reeskonta veya avansa kabul edilebilecek kэsa vadeli ticari senetler
c) Devlet iз borзlanma senetleri ve kamu kurumlarэna ait tahviller
d) Vadelerine en fazla 120 gьn kalmэю gelir ortaklэрэ senetleri ve kar zarar ortaklэрэ belgeleri
e) Цdenmiю sermayesi 500 milyon TL olan A.Ю.'lerin borsada kayэtlэ tahvilleri


12. Aзэk piyasa iюlemlerinin en цnemli цzelliрi aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Uzun vadeli sermaye piyasasэna etki yapar
b) Tьm menkul kэymetler alэm satэma konu edilebilir
c) Menkul kэymetler iзin ikincil bir pazar oluюumu saрlanэr
d) Эз borзlanma politikasэnэn yьrьtьlmesine katkэ saрlanэr
e) Aзэk piyasa iюlemlerine konu olan menkul kэymetler vergiden muaf tutulur


13. Merkez Bankasэ'nэn aзэk piyasa iюlem зeюidini, faiz oranэnэ ilan ederek katэlэmcэlarэn belirlenen orandan istedikleri miktarda iюlem yapabildikleri aзэk piyasa iюlemi yцntemi aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Talep toplama yцntemi
b) Kotasyon yцntemi
c) Halka arz yцntemi
d) Kesin alэm yцntemi
e) Kesin satэm yцntemi


14. Enflasyonun цnlenmesinde aюaрэdaki politikalardan hangisinin etkisi daha fazladэr?

a) Kamu harcamalarэnэn azaltэlmasэ
b) Para arzэnэn artэrэlmasэ
c) Vergi oranlarэnэn dьюьrьlmesi
d) Talebin kэsэlmasэ
e) Эstihdamэn artэrэlmasэ


15. Dezenflasyonist bir ortamda mali piyasalarda aюaрэdaki durumlardan hangisi gцrьlmez?
a) Faiz oranlan dьюer
b) Faiz oranlan yьkselir
c) Menkul kэymet yatэrэmlarэ artar
d) Menkul kэymet ihraзlarэ artar
e) Aracэ kurumlar artar


16. Ekonomik bьyьme ile ilgili gцstergeler arasэnda aюaрэdakilerden hangisi yer almaz?

a) Firma sayэlarэ
b) Elektrik tьketimi
c) Tьketim endeksi
d) Tьketici kredi hacmi
e) Dэю ticaret dengesi


17. En цnemli kriz belirtisi aюaрэdakilerden hangisidir?

a) Enflasyon oranэ
b) Yeni ev sipariюleri
c) Эstihdam verileri
d) Fabrika sipariюleri
e) Mazot fiyatlarэ


18. Зekirdek enflasyon aюaрэdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a) Tьketici enflasyonu
b) Цzel imalat sanayi toptan eюya enflasyonu
c) Toptan eюya enflasyonu
d) Talep enflasyonu
e) Maliyet enflasyonu


19. TEFE hesaplanmasэnda aюaрэdaki deрerlerden hangisi yer almaktadэr?

a) Saрlэk
b) Eрitim
c) Mallar
d) Kira
e) Eрlence


20. Dьnya ekonomisinde ьlkelerin ekonomik performanslarэnэn karюэlaюtэrэlmasэnda temel gцsterge aюaрэdakilerden hangisidir?

a) NЭV-net iз varlэklar
b) NDV-net dэю varlэklar
c) GSYЭH-gayri safэ yurt iзi hasэla
d) SMH-safэ milli hasэla
e) GSMH-gayri safi milli hasэla


CEVAPLAR

1 D
2 D
3 E
4 A
5 A
6 B
7 D
8 B
9 C
10 B
11 A
12 D
13 B
14 A
15 B
16 E
17 E
18 B
19 C
20 C