Cevaplı Sorular 1-20

Cevaplı Sorular 1-20 « Genel Ekonomi

1. Mali piyasalar ile ilgili olarak aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır?

a) Mali piyasalar iktisadi birimlerin mali ihtiyaçlarının karşılaştığı, mali araçların alınıp satıldığı piyasalardır
b) Mali araçlar taşıyıcısına doğrudan bir hizmet sağlamazlar
c) Mali araçlar sahiplerine bir iktisadi birim üzerinde ortaklık veya alacaklılık gibi hakları sağlarlar
d) Mali piyasalar Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamındırlar
e) Mali piyasalar, bir ülkede fon kullananlar ile fon arz edenler arasında fon akımlarım düzenleyen kurumlar, akımı sağlayan araç ve gereçler ile bunları düzenleyen hukuksal ve yönetsel kurallardan oluşan piyasalardır


2. Mali piyasaların ekonomideki faydalan arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Gelir ve refah artışına katkı
b) Vade sınırlaması
c) Risk ayarlamaları
d) Büyük ölçekli firmaların kurulması
e) Mülkiyetin geniş kitlelere yayılması


3. Para piyasasının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Bankaların likidite durumlarını ayarladıkları piyasadır
b) Para piyasasında, Merkez Bankası para politikasının gereklerini yerine getirir ve hükümetin günlük işlemlerim finanse ederler
c) Para piyasasında fonları bir yıldan kısa süreli vadelerle değiştirilir
d) Para piyasalarında yatırımcıların en önemli hedefleri güvence, likidite ve faiz getirişidir
e) Para piyasasında sağlanan fonlar işletmelerin yatırımlarının finansmanında kullanılır


4. Para piyasasında geçerli olan faiz oranlan üzerinde etkili olan faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Para arzındaki artış plase edilebilir fon arzını genişletir ve faizlerde bir yükselme oluşur
b) Para piyasasında faiz oranları arz ve talep tarafından belirlenir
c) Piyasada geçerli olan faiz oranlan plase edilebilir fonlar ile talep e-dilen kredilerin kesişme noktasında oluşur
d) Piyasadaki kredi talebinin fonlardan fazla olması durumunda faizlerde yükselme olur
e) Para piyasalarında faiz oranları izlenen maliye politikalarından etkilenir


5. Para arzının artmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) İstihdam hacmi azalır
c) Faiz oranları düşer
e) Yatırımlar artar
b) Gelir düzeyi artar
d) Kredi faiz oranları düşer


6. Talep enflasyonunun nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz ?

a) Para arzında artış
b) Vergi oranlarında artış
c) Faiz oranlarında düşme
d) Gelir düzeyinde artış
e) İstihdam düzeyinde artış


7. Merkez Bankası'nın DİBS satmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Bankaların likiditeleri ve ödünç verebilecekleri fonları azalır
b) Bankaların verebilecekleri kredi hacmi daralır
c) Kredi faiz oranları yükselir
d) Bankaların DİBS karları artar
e) Yatırımlar azalır


8. Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi doğrudur?

a) Geniş anlamdaki sermaye piyasası kavramına para piyasası dahil değildir
b) Faiz oranları para piyasası ile sermaye piyasası arasındaki fon akımını ayarlar
c) Fon arz edenler elde etmeyi hedefledikleri gelire bağlı olarak fonlarım para veya sermaye piyasasına yönlendirebilirler
d) Aracı kurumlar sadece para veya sadece sermaye piyasasında işlem yapabilirler
e) Para piyasasında meydana gelen faiz oranı artışı sermaye piyasasını etkilemez


9. Bankaların Ödeme güçlerini koruyabilmek için MB nezdindeki serbest depo ve hesaplarında bulundurmak zorunda oldukları yasal karşılıklar aşağıdakilerden hangisidir?

a) Mevduat munzam karşılıkları
b) Yedek akçeler
c) Disponibilite oranı
d) Fon kesintisi
e) Kasa


10. Bankalar tarafından ıskonto edilmiş ve karşılığı sahibine ödenmiş olan bir senedin, MB tarafından saptanmış olan oranlara ve vadesine göre indirim yapıldıktan sonra kalan miktarın bankaya ödenmesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yasal karşılıklar
b) Reeskont oranı
c) Mevduat munzam karşılığı
d) Disponibilite oranı
e) Açık piyasa işlemleri


11. Açık piyasa işlemlerine konu olabilecek menkul kıymetler aşağıdakilerden hangisi olamaz?

a) %51'den fazlası halka açık olan anonim şirketler tarafından ihraç edilen hisse senetleri
b) Bankalar tarafından reeskonta veya avansa kabul edilebilecek kısa vadeli ticari senetler
c) Devlet iç borçlanma senetleri ve kamu kurumlarına ait tahviller
d) Vadelerine en fazla 120 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve kar zarar ortaklığı belgeleri
e) Ödenmiş sermayesi 500 milyon TL olan A.Ş.'lerin borsada kayıtlı tahvilleri


12. Açık piyasa işlemlerinin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Uzun vadeli sermaye piyasasına etki yapar
b) Tüm menkul kıymetler alım satıma konu edilebilir
c) Menkul kıymetler için ikincil bir pazar oluşumu sağlanır
d) İç borçlanma politikasının yürütülmesine katkı sağlanır
e) Açık piyasa işlemlerine konu olan menkul kıymetler vergiden muaf tutulur


13. Merkez Bankası'nın açık piyasa işlem çeşidini, faiz oranını ilan ederek katılımcıların belirlenen orandan istedikleri miktarda işlem yapabildikleri açık piyasa işlemi yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Talep toplama yöntemi
b) Kotasyon yöntemi
c) Halka arz yöntemi
d) Kesin alım yöntemi
e) Kesin satım yöntemi


14. Enflasyonun önlenmesinde aşağıdaki politikalardan hangisinin etkisi daha fazladır?

a) Kamu harcamalarının azaltılması
b) Para arzının artırılması
c) Vergi oranlarının düşürülmesi
d) Talebin kısılması
e) İstihdamın artırılması


15. Dezenflasyonist bir ortamda mali piyasalarda aşağıdaki durumlardan hangisi görülmez?
a) Faiz oranlan düşer
b) Faiz oranlan yükselir
c) Menkul kıymet yatırımları artar
d) Menkul kıymet ihraçları artar
e) Aracı kurumlar artar


16. Ekonomik büyüme ile ilgili göstergeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

a) Firma sayıları
b) Elektrik tüketimi
c) Tüketim endeksi
d) Tüketici kredi hacmi
e) Dış ticaret dengesi


17. En önemli kriz belirtisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Enflasyon oranı
b) Yeni ev siparişleri
c) İstihdam verileri
d) Fabrika siparişleri
e) Mazot fiyatları


18. Çekirdek enflasyon aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a) Tüketici enflasyonu
b) Özel imalat sanayi toptan eşya enflasyonu
c) Toptan eşya enflasyonu
d) Talep enflasyonu
e) Maliyet enflasyonu


19. TEFE hesaplanmasında aşağıdaki değerlerden hangisi yer almaktadır?

a) Sağlık
b) Eğitim
c) Mallar
d) Kira
e) Eğlence


20. Dünya ekonomisinde ülkelerin ekonomik performanslarının karşılaştırılmasında temel gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

a) NİV-net iç varlıklar
b) NDV-net dış varlıklar
c) GSYİH-gayri safı yurt içi hasıla
d) SMH-safı milli hasıla
e) GSMH-gayri safi milli hasıla


CEVAPLAR

1 D
2 D
3 E
4 A
5 A
6 B
7 D
8 B
9 C
10 B
11 A
12 D
13 B
14 A
15 B
16 E
17 E
18 B
19 C
20 C