Açıklamalı 19 Soru

Açıklamalı 19 Soru « Genel Ekonomi

SORU 1: Üretim faktörlerinden Emek'e ödenen fiyat aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faiz
B) Kâr
C) Rant
D) Gelir
E) Ücret

ÇÖZÜM: Üretim faktörlerinin gelirleri:

Emek-ücret
Sermaye-faiz
Doğal kaynak-rant
Girişimci-kâr'dır.

Doğru Cevap E şıkkıdır.SORU 2: Aşağıdakilerden hangisi ikame mala örnek değildir?

A) Tavuk - Hindi
B) Tereyağı - Margarin
C) Sığır eti - Koyun eti
D) Çay-Şeker
E) Zeytinyağı - Ayçiçekyağı

ÇÖZÜM: İkame mallar birbirinin yerine geçebilen yani birbirinin yerine kullanılabilen mallardır. Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 3: Dünya ekonomisinde ülkelerin ekonomik performanslarının karşılaştırılmasında temel gösterge aşağıdakilerden hangisidir?

A) GSYİH
B) GSMH
C) Reel GSMH
D) Net dış alem faktör gelirleri
E) İhracat

ÇÖZÜM: Dünya ekonomisinde ülkelerin ekonomik performanslarının karşılaştırılmasında temel olarak GSYİH (gayrisafi yurt içi hasıla) kullanılır. Çünkü bu gösterge, ulusal sınırlar içinde yaratılan katma değeri göstermektedir. Doğru Cevap A şıkkıdır.SORU 4: GSYİH ile GSMH arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) GSYİH = GSMH + Net dış alem faktör gelirleri
B) GSYİH = GSMH - Net dış alem faktör gelirleri
C) GSYİH = GSMH - Dış alem faktör gelirleri
D) GSYİH = GSMH + Dış alem faktör gelirleri
E) GSYİH = GSMH - İthalat vergisi

ÇÖZÜM: GSYİH: Yurtiçinde yapılan toplam üretim GSMH: Tüm ülke vatandaşlarının (yurtiçinde olsun, yurtdışında olsun) ürettikleri toplam üretim

GSYİH = GSMH - Net Dış Alem Faktör gelirleri Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 5: Bay A, X malını 200 milyon TL'ye almaya razı iken bu malı 150 milyon TL'ye satın almıştır. Bu olay ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Üretici 50 milyon TL rant sağlamıştır.
B) Üretici 150 milyon TL rant sağlamıştır.
C) Üretici 200 milyon TL rant sağlamıştır.
D) Tüketici 50 milyon TL rant sağlamıştır.
E) Üretici 150 milyon TL rant sağlamıştır.

ÇÖZÜM: Eğer bir mal 150 milyon TL'den satılıyor iken bu malı 200 milyon TL vermeye razı olan bir kimsenin bu malı 150 milyon TL'den yani piyasa fiyatından satın alması halinde elde ettiği 50 milyon TL'lik avantaja "Tüketici Rantı" adı verilir. Diğer yandan bu malı piyasada 150 milyon TL'den satılırken, 100 milyon TL'ye satmaya razı olan bir işletmenin bu malı piyasa fiyatından satması halinde elde ettiği ek 50 milyon TL üretici rantı olur. Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 6: Aşağıdakilerden hangisi "toplam arzı" ifade eder?

A) Toplam Yurtiçi üretim - İthalat + İhracat - Stok Değişimi
B) Toplam Yurtiçi üretim - İhracat + İthalat - Stok Değişimi
C) Toplam Yurtiçi üretim + İhracat + İthalat - Stok Değişimi
D) Toplam Yurtiçi üretim + İhracat - İthalat + Stok Değişimi
E) Toplam Yurtiçi üretim + İhracat + İthalat + Stok Değişimi

ÇÖZÜM: Toplam Arz = [Toplam yurtiçi üretim - İhracat] + İthalat - Stok Değişimi Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 7: Aşağıdakilerden hangisi talep enflasyonunun bir göstergesidir?

A) Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)
B) Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE)
C) Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE)
D) Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH)
E) Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH)

ÇÖZÜM: TÜFE talep enflasyonunun bir göstergesi iken, ÜFE maliyet ve yapısal enflasyonun bir göstergesidir. Doğru Cevap A şıkkıdır.SORU 8: Üretim faktörlerinin alınıp satıldığı piyasalara ne denir?

A) Nihai mal ve hizmet piyasaları
B) Finansal piyasalar
C) Sermaye piyasaları
D) Faktör piyasaları
E) Para piyasası

ÇÖZÜM: Doğal kaynak, emek, sermaye gibi üretim faktörlerinin alınıp satıldığı piyasalara üretim faktör piyasaları adı verilir. Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 9:

I. Nihai Mal ve Hizmet Piyasası
II. Finans Piyasaları
III. Üretim Faktör Piyasaları

Yukarıdakilerden hangisi reel kesim içinde yer alır?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

ÇÖZÜM: Reel kesim; Nihai mal ve hizmet piyasaları ile üretim faktör piyasalarından oluşur. Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 10: Safi Milli hasıla için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) GSYİH - Amortismanlar
B) GSYİH - Dolaylı vergiler
C) GSMH - Amortismanlar
D) GSMH - Dolaylı vergiler
E) GSMH - Transfer harcamaları

ÇÖZÜM: SMH = GSMH - Amortismanlardır. Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 11: Milli Gelir için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ücret + Faiz + Kâr + Rant
B) Kişisel Gelir - Transfer ödemeleri
C) SMH - Dolaylı vergiler
D) GSMH - Amortismanlar
E) Kullanılabilir Gelir + Kişisel Gelir - Transfer Ödemeleri

ÇÖZÜM:

GSMH
(-) Amortismanlar
---------------------------
Safi Milli Hasıla (-)
Dolaylı vergiler
---------------------------
Milli Gelir
(+) Transfer Ödemeleri
---------------------------
Kişisel Gelir
(-) Direkt Vergiler
---------------------------
Kullanılabilir Gelir

Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 12: Yakın ikame imkanı bulunmayan bir malın tek satıcısının olduğu piyasaya ne denir?

A) Monopson
B) Monopol
C) Monopolü rekabet
D) Tam rekabet
E) Oligopol

ÇÖZÜM: Tekel durumundaki bir satıcı firmanın olduğu piyasaya Monopol adı verilir. Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 13: Birbirinin yerini alabilen fakat aynı olmayan (heterojen) mal satan az sayıda firmanın oluşturduğu piyasa aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tam rekabet
B) Saf Oligopol
C)Farklılaştırılmış Oligopol
D) Saf Monopol
E) Monopollü rekabet

ÇÖZÜM: Az sayıda firmanın oluşturduğu piyasaya oligopol piyasa adı verilir. Bu firmalar birbirinin aynı mal satıyorlarsa saf oligopolden, birbirinden farklı ama benzer mallar satıyorlarsa farklılaştırılmış oligopolden söz edilir. Doğru Cevap C şıkkıdır.SORU 14: Tam rekabet piyasasında bulunan bir firmanın en yüksek kârı elde etmesi koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fiyat = Marjinal hasılat
B) Ortalama Hasılat = Ortalama Maliyet
C) Ortalama Hasılat = Marjinal Hasılat
D) Marjinal maliyet = Marjinal Hasılat
E) Ortalama Maliyet = Marjinal Maliyet

ÇÖZÜM: Tüm piyasalarda firmanın maksimum kâr elde ettiği noktada marjinal maliyet, marjinal hasılata eşittir. Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 15: Tam rekabet piyasasında uzun dönemde aşırı kâr ortadan kalkmaktadır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Marjinal maliyetin marjinal hasılata eşit olması
B) Çok sayıda alıcını olması
C) Çok sayıda satıcının olması
D) Piyasaya giriş çıkışların serbest olması
E) Üretilen malların homojen olması

ÇÖZÜM: Tam rekabet piyasasında piyasaya giriş çıkışlar serbest olduğundan uzun dönemde aşırı kâr ortadan kalkar. Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 16: Kamu açığının artması sonucu devletin daha çok borçlanma isteği sonucu reel kesimin istediği oranda fon bulamamasına ne ad verilir?

A) Dışlanma etkisi
B) Yüksek faiz
C) Risk primi
D) Bütçe açığı
E) Konsolidasyon

ÇÖZÜM: Devletin borcunun artması ile reel kesimin fon bulamamasına dışlanma etkisi (crowding out) adı verilir. Doğru Cevap A şıkkıdır.SORU 17: Kamu gelirleri>Kamu harcamalarından büyük ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kamu kesimi dengededir.
B) Kamu kesimi fazla vermektedir.
C) Kamu kesimi açık vermektedir.
D) Dış ticaret açığı vardır.
E) Dış ticaret fazlası vardır.

ÇÖZÜM: Kamu Gelirleri > Kamu harcamaları => Kamu kesimi fazla vermektedir. Doğru Cevap B şıkkıdır.SORU 18: Aşağıdakilerden hangisi kamu kesimi içinde yer almaz?

A) Yerel Yönetimler
B) Döner Sermayeler
C) Sosyal Güvenlik Kuruluşları
D) Özelleştirilmiş Kurumlar
E) Konsolide Bütçe İdareleri

ÇÖZÜM:

Kamu kesimi;

a) Konsolide Bütçe idareleri

i) Genel Bütçeli İdareler
ii) Katma Bütçeli İdareler

b) Kamu İktisadi Teşebbüsleri
c) Özelleştirme Kapsamındaki Kuruluşlar
d) Yerel Yönetimler
e) Fonlar
f) Sosyal Güvenlik Kuruluşları
g) Döner Sermayeler

Doğru Cevap D şıkkıdır.SORU 19: Konsolide Bütçe Harcamaları ile Konsolide Bütçe Gelirlerinin eşit olmasına ne denir?

A) Kamu Kesimi Dengesi
B) Kamu Kesimi Açığı
C) Bütçe Açığı
D) Bütçe Fazlası
E) Denk Bütçe

ÇÖZÜM: Konsolide Bütçe Harcamaları = Konsolide Bütçe Gelirleri => Denk Bütçe
Doğru Cevap E şıkkıdır.