Aзэklamalэ 19 Soru

Aзэklamalэ 19 Soru « Genel Ekonomi

SORU 1: Ьretim faktцrlerinden Emek'e цdenen fiyat aюaрэdakilerden hangisidir?

A) Faiz
B) Kвr
C) Rant
D) Gelir
E) Ьcret

ЗЦZЬM: Ьretim faktцrlerinin gelirleri:

Emek-ьcret
Sermaye-faiz
Doрal kaynak-rant
Giriюimci-kвr'dэr.

Doрru Cevap E юэkkэdэr.SORU 2: Aюaрэdakilerden hangisi ikame mala цrnek deрildir?

A) Tavuk - Hindi
B) Tereyaрэ - Margarin
C) Sэрэr eti - Koyun eti
D) Зay-Юeker
E) Zeytinyaрэ - Ayзiзekyaрэ

ЗЦZЬM: Эkame mallar birbirinin yerine geзebilen yani birbirinin yerine kullanэlabilen mallardэr. Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 3: Dьnya ekonomisinde ьlkelerin ekonomik performanslarэnэn karюэlaюtэrэlmasэnda temel gцsterge aюaрэdakilerden hangisidir?

A) GSYЭH
B) GSMH
C) Reel GSMH
D) Net dэю alem faktцr gelirleri
E) Эhracat

ЗЦZЬM: Dьnya ekonomisinde ьlkelerin ekonomik performanslarэnэn karюэlaюtэrэlmasэnda temel olarak GSYЭH (gayrisafi yurt iзi hasэla) kullanэlэr. Зьnkь bu gцsterge, ulusal sэnэrlar iзinde yaratэlan katma deрeri gцstermektedir. Doрru Cevap A юэkkэdэr.SORU 4: GSYЭH ile GSMH arasэndaki iliюki aюaрэdakilerden hangisinde doрru olarak verilmiюtir?

A) GSYЭH = GSMH + Net dэю alem faktцr gelirleri
B) GSYЭH = GSMH - Net dэю alem faktцr gelirleri
C) GSYЭH = GSMH - Dэю alem faktцr gelirleri
D) GSYЭH = GSMH + Dэю alem faktцr gelirleri
E) GSYЭH = GSMH - Эthalat vergisi

ЗЦZЬM: GSYЭH: Yurtiзinde yapэlan toplam ьretim GSMH: Tьm ьlke vatandaюlarэnэn (yurtiзinde olsun, yurtdэюэnda olsun) ьrettikleri toplam ьretim

GSYЭH = GSMH - Net Dэю Alem Faktцr gelirleri Doрru Cevap B юэkkэdэr.SORU 5: Bay A, X malэnэ 200 milyon TL'ye almaya razэ iken bu malэ 150 milyon TL'ye satэn almэюtэr. Bu olay ile ilgili aюaрэdakilerden hangisi doрrudur?

A) Ьretici 50 milyon TL rant saрlamэюtэr.
B) Ьretici 150 milyon TL rant saрlamэюtэr.
C) Ьretici 200 milyon TL rant saрlamэюtэr.
D) Tьketici 50 milyon TL rant saрlamэюtэr.
E) Ьretici 150 milyon TL rant saрlamэюtэr.

ЗЦZЬM: Eрer bir mal 150 milyon TL'den satэlэyor iken bu malэ 200 milyon TL vermeye razэ olan bir kimsenin bu malэ 150 milyon TL'den yani piyasa fiyatэndan satэn almasэ halinde elde ettiрi 50 milyon TL'lik avantaja "Tьketici Rantэ" adэ verilir. Diрer yandan bu malэ piyasada 150 milyon TL'den satэlэrken, 100 milyon TL'ye satmaya razэ olan bir iюletmenin bu malэ piyasa fiyatэndan satmasэ halinde elde ettiрi ek 50 milyon TL ьretici rantэ olur. Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 6: Aюaрэdakilerden hangisi "toplam arzэ" ifade eder?

A) Toplam Yurtiзi ьretim - Эthalat + Эhracat - Stok Deрiюimi
B) Toplam Yurtiзi ьretim - Эhracat + Эthalat - Stok Deрiюimi
C) Toplam Yurtiзi ьretim + Эhracat + Эthalat - Stok Deрiюimi
D) Toplam Yurtiзi ьretim + Эhracat - Эthalat + Stok Deрiюimi
E) Toplam Yurtiзi ьretim + Эhracat + Эthalat + Stok Deрiюimi

ЗЦZЬM: Toplam Arz = [Toplam yurtiзi ьretim - Эhracat] + Эthalat - Stok Deрiюimi Doрru Cevap B юэkkэdэr.SORU 7: Aюaрэdakilerden hangisi talep enflasyonunun bir gцstergesidir?

A) Tьketici Fiyatlarэ Endeksi (TЬFE)
B) Toptan Eюya Fiyatlarэ Endeksi (TEFE)
C) Ьretici Fiyatlarэ Endeksi (ЬFE)
D) Gayrisafi Milli Hasэla (GSMH)
E) Gayrisafi Yurtiзi Hasэla (GSYH)

ЗЦZЬM: TЬFE talep enflasyonunun bir gцstergesi iken, ЬFE maliyet ve yapэsal enflasyonun bir gцstergesidir. Doрru Cevap A юэkkэdэr.SORU 8: Ьretim faktцrlerinin alэnэp satэldэрэ piyasalara ne denir?

A) Nihai mal ve hizmet piyasalarэ
B) Finansal piyasalar
C) Sermaye piyasalarэ
D) Faktцr piyasalarэ
E) Para piyasasэ

ЗЦZЬM: Doрal kaynak, emek, sermaye gibi ьretim faktцrlerinin alэnэp satэldэрэ piyasalara ьretim faktцr piyasalarэ adэ verilir. Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 9:

I. Nihai Mal ve Hizmet Piyasasэ
II. Finans Piyasalarэ
III. Ьretim Faktцr Piyasalarэ

Yukarэdakilerden hangisi reel kesim iзinde yer alэr?

A) Yalnэz I
B) Yalnэz II
C) Yalnэz III
D) I ve III
E) I, II ve III

ЗЦZЬM: Reel kesim; Nihai mal ve hizmet piyasalarэ ile ьretim faktцr piyasalarэndan oluюur. Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 10: Safi Milli hasэla iзin aюaрэdakilerden hangisi doрrudur?

A) GSYЭH - Amortismanlar
B) GSYЭH - Dolaylэ vergiler
C) GSMH - Amortismanlar
D) GSMH - Dolaylэ vergiler
E) GSMH - Transfer harcamalarэ

ЗЦZЬM: SMH = GSMH - Amortismanlardэr. Doрru Cevap C юэkkэdэr.SORU 11: Milli Gelir iзin aюaрэdakilerden hangisi yanlэюtэr?

A) Ьcret + Faiz + Kвr + Rant
B) Kiюisel Gelir - Transfer цdemeleri
C) SMH - Dolaylэ vergiler
D) GSMH - Amortismanlar
E) Kullanэlabilir Gelir + Kiюisel Gelir - Transfer Цdemeleri

ЗЦZЬM:

GSMH
(-) Amortismanlar
---------------------------
Safi Milli Hasэla (-)
Dolaylэ vergiler
---------------------------
Milli Gelir
(+) Transfer Цdemeleri
---------------------------
Kiюisel Gelir
(-) Direkt Vergiler
---------------------------
Kullanэlabilir Gelir

Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 12: Yakэn ikame imkanэ bulunmayan bir malэn tek satэcэsэnэn olduрu piyasaya ne denir?

A) Monopson
B) Monopol
C) Monopolь rekabet
D) Tam rekabet
E) Oligopol

ЗЦZЬM: Tekel durumundaki bir satэcэ firmanэn olduрu piyasaya Monopol adэ verilir. Doрru Cevap B юэkkэdэr.SORU 13: Birbirinin yerini alabilen fakat aynэ olmayan (heterojen) mal satan az sayэda firmanэn oluюturduрu piyasa aюaрэdakilerden hangisidir?

A) Tam rekabet
B) Saf Oligopol
C)Farklэlaюtэrэlmэю Oligopol
D) Saf Monopol
E) Monopollь rekabet

ЗЦZЬM: Az sayэda firmanэn oluюturduрu piyasaya oligopol piyasa adэ verilir. Bu firmalar birbirinin aynэ mal satэyorlarsa saf oligopolden, birbirinden farklэ ama benzer mallar satэyorlarsa farklэlaюtэrэlmэю oligopolden sцz edilir. Doрru Cevap C юэkkэdэr.SORU 14: Tam rekabet piyasasэnda bulunan bir firmanэn en yьksek kвrэ elde etmesi koюulu aюaрэdakilerden hangisidir?

A) Fiyat = Marjinal hasэlat
B) Ortalama Hasэlat = Ortalama Maliyet
C) Ortalama Hasэlat = Marjinal Hasэlat
D) Marjinal maliyet = Marjinal Hasэlat
E) Ortalama Maliyet = Marjinal Maliyet

ЗЦZЬM: Tьm piyasalarda firmanэn maksimum kвr elde ettiрi noktada marjinal maliyet, marjinal hasэlata eюittir. Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 15: Tam rekabet piyasasэnda uzun dцnemde aюэrэ kвr ortadan kalkmaktadэr. Bunun nedeni aюaрэdakilerden hangisidir?

A) Marjinal maliyetin marjinal hasэlata eюit olmasэ
B) Зok sayэda alэcэnэ olmasэ
C) Зok sayэda satэcэnэn olmasэ
D) Piyasaya giriю зэkэюlarэn serbest olmasэ
E) Ьretilen mallarэn homojen olmasэ

ЗЦZЬM: Tam rekabet piyasasэnda piyasaya giriю зэkэюlar serbest olduрundan uzun dцnemde aюэrэ kвr ortadan kalkar. Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 16: Kamu aзэрэnэn artmasэ sonucu devletin daha зok borзlanma isteрi sonucu reel kesimin istediрi oranda fon bulamamasэna ne ad verilir?

A) Dэюlanma etkisi
B) Yьksek faiz
C) Risk primi
D) Bьtзe aзэрэ
E) Konsolidasyon

ЗЦZЬM: Devletin borcunun artmasэ ile reel kesimin fon bulamamasэna dэюlanma etkisi (crowding out) adэ verilir. Doрru Cevap A юэkkэdэr.SORU 17: Kamu gelirleri>Kamu harcamalarэndan bьyьk ise aюaрэdakilerden hangisi doрrudur?

A) Kamu kesimi dengededir.
B) Kamu kesimi fazla vermektedir.
C) Kamu kesimi aзэk vermektedir.
D) Dэю ticaret aзэрэ vardэr.
E) Dэю ticaret fazlasэ vardэr.

ЗЦZЬM: Kamu Gelirleri > Kamu harcamalarэ => Kamu kesimi fazla vermektedir. Doрru Cevap B юэkkэdэr.SORU 18: Aюaрэdakilerden hangisi kamu kesimi iзinde yer almaz?

A) Yerel Yцnetimler
B) Dцner Sermayeler
C) Sosyal Gьvenlik Kuruluюlarэ
D) Цzelleюtirilmiю Kurumlar
E) Konsolide Bьtзe Эdareleri

ЗЦZЬM:

Kamu kesimi;

a) Konsolide Bьtзe idareleri

i) Genel Bьtзeli Эdareler
ii) Katma Bьtзeli Эdareler

b) Kamu Эktisadi Teюebbьsleri
c) Цzelleюtirme Kapsamэndaki Kuruluюlar
d) Yerel Yцnetimler
e) Fonlar
f) Sosyal Gьvenlik Kuruluюlarэ
g) Dцner Sermayeler

Doрru Cevap D юэkkэdэr.SORU 19: Konsolide Bьtзe Harcamalarэ ile Konsolide Bьtзe Gelirlerinin eюit olmasэna ne denir?

A) Kamu Kesimi Dengesi
B) Kamu Kesimi Aзэрэ
C) Bьtзe Aзэрэ
D) Bьtзe Fazlasэ
E) Denk Bьtзe

ЗЦZЬM: Konsolide Bьtзe Harcamalarэ = Konsolide Bьtзe Gelirleri => Denk Bьtзe
Doрru Cevap E юэkkэdэr.